Alber­to Pla­zao­la­ren atxi­lo­ke­ta­ren aurrean

Poli­zia fran­tse­sak Alber­to Pla­zao­la Oña­ti­ko pre­so poli­ti­ko ohia atxi­lo­tu zuen atzo Espai­niak jarri­ta­ko Euro­agin­du bat tar­te­ko. Alber­to iaz­ko aben­duan gel­di­tu zen aske kar­tze­lan 24 urte eman eta gero. Atxi­lo­ke­ta berri honen aurrean, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak zera adie­ra­zi nahi du:
Alber­to Pla­zao­la­ren atxi­lo­ke­ta­ren bene­ta­ko arra­zoiak ez dira berriak. Esta­tu espai­no­lak eta bere esku­tik Esta­tu fran­tse­sak Eus­kal Herria men­pe­ratze­ko apli­katzen duten estra­te­gia erre­pre­si­bo oso baten bai­tan uler­tzen da atxi­lo­ke­ta hau. Kasu hone­tan pre­so poli­ti­koen zigo­rren luza­pe­na­ri dago­kion arloa­ren bai­tan kokatzen da, San­tia­go Arroz­pi­de­ren atxi­lo­ke­ta bezala.
Hamar­ka­dak dara­matza­te bi esta­tu kri­mi­na­lek pre­so dau­den mili­tan­teen aur­ka­ko gerra ziki­na era­bil­tzen. Horre­ta­ra­ko dis­per­tsioa asma­tu zuten, pre­so poli­ti­koen­tza­ko espetxe arau­di bere­zia, iso­la­men­dua, seni­deen era­bil­pen maquia­ve­li­koa eta bete­ta­ko zigo­rren luza­pe­ne­ra­ko 1972006 dok­tri­na, bes­te asko­ren artean. Iaz, zigo­rrak luzatze­ko modu berri bat jarri zuten martxan: Fran­tzia­ko kar­tze­le­tan bete­ta­ko den­bo­ra kon­tu­tan ez har­tzea, hain zuzen ere.
Modu hone­tan, esta­tuek pre­so poli­ti­koak psi­ko­lo­gi­ko­ki apur­tzea bilatzen dute, ondo­rioz, mili­tan­te moduan ere apur­tze­ko. Eta ez gai­te­zen tron­pa­tu, zigor hauek ez bai­tau­de soi­lik pre­so poli­ti­koei zuzen­du­ta, Eus­kal Herri­ko mili­tan­tzia erre­bel­dea­ri bai­zik. Pre­so poli­ti­koak eta borro­kan ero­ri­ta­koak dira jen­de asko­ren­tzat kohe­ren­tzia ere­du nagu­sia, borro­ka­ra lotze­ko erre­fe­ren­te­rik garran­tzitsue­na eta, hori jaki­nik, esta­tuek mili­tan­te hauen damutzea bilatzen dute herri oso bat des­ak­ti­batze­ko meka­nis­mo gisa.
Des­ak­ti­ba­zioa­ren logi­ka berean koka­tu­ko lira­te­ke, bakoitza bere mai­lan, tor­tu­rak, erail­ke­tak, bahi­ke­tak, jipoiak (esta­tuen estol­de­ta­tik dato­ze­nak zein “lega­lak”). Hauen bitar­tez esta­tuek herrian izua zabal­tzea bila­tu dute mili­tan­te­ak des­ak­ti­batze­ko. Erre­pre­sio mota finak dira, kon­tzien­tea den mili­tan­te­aren­gan era­gi­tea bilatzen dute­nak kon­tzien­tea ez dena­ri aha­lik eta enba­ra­zu txi­kie­na egi­nez, lokar­tu­ta jarrai dezan.
Hor­taz, etsaia herria­ri azken mutu­rre­koa ema­tea bilatzen ari dela­rik, inoiz baino garran­tzitsua­goa da auzoz auzo eta herriz herri Espai­nia­ko eta Fran­tzia­ko izae­ra faxis­ta azal­tzea, herri honen bihotzean piz­tu­rik dagoen borro­ka­ra­ko suga­rrak piz­tu­rik jarrai dezan. Anto­la­tu eta borrokatu!
Eus­kal Herrian, 2015eko irai­la­ren 8a.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *