Piol eta Ain­ge­ru askatu!

pio copia

Gaur goi­zean zipaioek Aitor Fer­nan­dez “Piol”, eta beran­dua­go Ain­ge­ru Car­da­ño, atxi­lo­tu dituz­te 3 urte­ko espetxe zigo­rra betea­raz­te­ko. Honen aurrean, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak hona­koa adie­ra­zi nahi du:

Lehe­nik eta behin gogo­ra eka­rri nahi dugu Ain­ge­ru eta Piol 2003an atxi­lo­tu zituz­te­la zipaioek, eta lehe­na­go ere biek zor­tzi­na urte pas­tu dituz­te­la pre­so. Arkau­ten inko­mu­ni­ka­tua­ta eman zituz­ten lau egu­ne­tan bi mili­tan­te hauek tor­tu­ra latzak pai­ra­tu zituz­ten PNVren poli­zia poli­ti­koa­ren par­tez. Komi­sal­de­gian egin­da­ko dekla­ra­zioe­tan oina­rritzen da 3 urte­ko kar­tze­la zigo­rra ezar­tzen dien epai berri hau.

Atxi­lo­ke­ta hauek PNV eta bere Ertzain­tza­ren zipa­yis­moa­ren ondo­rio zuze­na dira. 2002 eta 2003 urtee­tan hamar­ka gaz­te atxi­lo­tu eta tor­tu­ra­tu zituz­ten Arkau­te­ko komi­sal­de­gian. Urte haue­tan atxi­lo­tu­ta­ko gaz­teak egu­nak lorik egin gabe man­ten­du zituz­ten atxi­lo­tu­ta egon ziren bitar­tean, zutik ego­ten behar­tzen zituz­ten eror­tzen ziren arte eta berri­ro altxatzen zituz­ten lurre­tik egoe­ra ber­di­nean man­ten­tze­ko, kol­pa­tu eta irain­du zituz­ten, sexu era­soak egin ziz­kie­ten, kasu batzue­tan dro­ga­tu egin zituz­ten… PNV eta bere bide­la­gun EAren Arkau­te infer­nua izan da eus­kal militanteentzat.

Eta tor­tu­ra hauen ardu­ra­dun poli­ti­koek izen abi­ze­nak dituz­te: ordu­ko Lehen­da­ka­ri Juan José Iba­rretxe, ordu­ko Bar­ne Sail­bu­ru Javier Bal­za eta ordu­ko Jus­ti­zia Sail­bu­ru Jose­ba Azka­rra­ga. PNV eta Eus­ko Alkar­ta­su­na eus­kal gaz­teak tor­tu­ratzen. Bada garaia, Piol eta Ain­ge­ruk pren­tsau­rre­koan esan zuten beza­la, tor­tu­ra hauen ardu­ra­dun poli­ti­koek Ertzain­tza­ren komi­sald­gie­tan ger­ta­tu zena onar dezaten.

Bukatze­ko eta erre­pre­sio kapi­tu­lu berri hau zein hain­bes­te urte­tan zehar zipaioek egin­da­ko tor­tu­rak salatze­ko, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak mani­fes­ta­zioa deitzen du bihar­ko, irai­lak 2, 19:0etan Bil­bo­ko Alde Zaha­rre­ko San­tia­go Pla­za­tik abiatuta.

BORROKA DA BIDE BAKARRA!

Eus­kal Herrian, 2015eko irai­la­ren 1a.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *