EKINTZA GARAIA DA Mani­fes­tua. Ezker Aber­tza­lea­ren onbi­de­ratzean /​Mani­fies­to EKINTZA GARAIA DA. Por la rege­ne­ra­ción de la Izquier­da Abertzale

[EUS]

1.- AURKEZPENA.

Orain hiru urte ezker aber­tza­le his­to­ri­ko­ko mili­tan­te batzuk lanean jarri ginen Eus­ko Ekin­tza era­kun­de sozio­po­li­ti­koa pla­za­ra­tu alde­ra. Den­bo­ra hone­tan gure hel­bu­ru nagu­sia, poli­ti­kan era­gin eta ekar­pe­nak egi­tea izan da, bai Eus­kal Herrian, bai ezker aber­tza­le berean ere, bere adie­ra anitzean eta irekienean.

(2)

Ezker Aber­tza­lea, era­gi­le sozio­po­li­ti­koak, iraul­tzai­leak, sin­di­ka­lak, herri­koiak, his­to­ri­koak, femi­nis­tak, erre­pre­sioa­ren kon­tra­koak, eko­lo­gis­tak, gaz­tee­ne­nak,… osa­tu­ta­ko mugi­men­du zaba­la izan da; Eus­kal Herria erdi­bitzen duen mugak bi aldee­tan pre­sent egon den mugi­men­dua eta ezin dena arti­fi­zial­ki murriz­tu dena kon­trol­pean duen sigla alder­di­koi bakarrera.

Den­bo­ra hone­tan, gurea, lana isi­la eta ia lur­pe­koa izan da. Apa­la gure heda­du­ra­ga­tik bera­ga­tik, bai­na, beti ere, lan egi­ten kon­zien­tzia sor­tzen, masa aber­tza­le, mili­tan­te, kri­ti­koa, sobe­ra­nis­ta eta inde­pen­den­tis­ta, eta ezke­rra sor­tze alde­ra; herri mugi­men­duak indar­tze alde­ra lan egi­ten, hauek desegi­ten saia­tu dire­nen kon­tra. Herri­tar Bata­su­na baten beha­rra nabar­men­tzen dugu, ezker aber­tza­lea bere aniz­ta­su­nean osatze­ko tres­na baka­rra gisa, eta honen­bes­tez, bere gai­ta­sun osoa bilduz.

Hau guz­tia, epe motze­ko hege­mo­nis­moen aurrean, his­to­ri­ko­ki, behin eta berriz demos­tra­tu dela­ko edo­zein aurre­ra­pen poli­ti­ko­ra­ko eta nazio aska­pen hel­bu­rue­ta­ra­ko ozto­po izan dire­la eta Kapi­ta­la eta bere kudeatzai­leen aurrean herri boto­rea sor­tze­ko tra­ba bihur­tu direla.

Azken urteo­tan, gure tal­de xumean, soi­lik ger­tatzen ari zena­ren ingu­ruan gure iritzia eta ikus­pe­gia adie­raz­tea­ga­tik kan­po pre­sio gogo­rrak sufri­tu behar izan ditu­gu, (eta pre­sio horiek beraiek eka­rri­ta­ko ara­zo pro­pioak ere); kez­kaz ohar­tu bai­ka­ra ETA era­kun­deak, behin behi­ne­ko su ete­na­re­kin, ire­ki zuen auke­ra pare­ga­bea hamar­ka­de­ta­ko eus­kal gataz­ka bide­ratzen has­te­ko, desegi­ten joan dela:

Bate­tik, Esta­tuek edo­zein aurre­ra­pen demo­kra­ti­koa­ren alde izan duen jarre­ra itxia eta irmoa­ga­tik, non sal­bues­pen lege­ria oso-oso­rik man­ten­tzen den, esku­bi­de zibil eta poli­ti­koak, behin eta berriz, urratuz.

Bes­te­tik, sek­to­re batzue­ta­tik, egu­ne­ro­ko pra­xian hel­bu­ru estra­te­gi­ko his­to­ri­koei uko egin iza­na­ga­tik, bes­te hel­bu­ru estra­te­gi­ko eze­za­gu­nen alde­ra; agin­du­ta­ko mar­koa onar­tzen eta akri­ti­ko­ki mar­ko hau betea­raz­te­ra bul­tzatzen dute­nak. (Adi­bi­de gisa, ins­ti­tu­zioe­tan ger­ta­tu dena iku­rri­ña eta bes­te hain­bat ikur alda­rri­katzai­lee­ki); finean, erre­gi­me­na onar­tzen dute, ez lege- agin­duz hala inpo­sa­tu­ta, egu­ne­ro­ko pra­xia­ga­tik baizik.

Argi gel­ditzen ari da, beraz, estra­te­gia eta tak­ti­ka hauek, lehen momen­tu­tik, ez dute­la arra­kas­ta­rik iza­ten ari, pau­su hauek erren­ta­ga­rri­ta­su­na eta ber­mea izan ditza­ten Esta­tuen alde­tik ez bai­ta mugi­men­du­rik eman, sikie­ra kos­me­ti­koak ere. Eta hau guz­tia, beraien burua ezker aber­tza­le­ko tra­di­zio eta zile­gi­ta­sun sozio­po­li­ti­ko osoa­ren gor­detzai­le baka­rrak izen­da­tu dute­nek, bul­tza­tu dute.

Sek­to­re hege­mo­ni­ko honen apos­tua, ezker aber­tza­le oso-osoa­ren ordez­ka­ri ez dena, bes­tal­de, hau­tes­kun­deei begi­ra izan da soil-soi­lik eta azke­nean, hau­te­son­tzi­tan gel­dia­ra­zia izan da (Euro­pea­rrak, Fora­lak eta herri­koak). Eta hau horre­la izan da, (hon­da­ki­nen ges­tioa eta diru han­di­ko kar­ga fis­ka­la­ren ingu­ruan intere­satzen ziren ana­li­si batzuk egon arren) hein han­di batean, masa mili­tan­te kri­ti­koa gal­tzen joan dela­ko, kon­zien­te­ki des­ak­ti­ba­tua eta anu­la­tua izan dela­ko, fede ekin­tza bihur­tze­raino egi­ten dituz­ten mugi­men­du guz­tiak (ezker aber­tza­le­ko kul­tu­ra his­to­ri­koa­ren­tzat uler­te­zi­nak izan­da ere); modu hone­tan, ana­li­si gai­ta­su­na eta mili­tan­tzia­ren ekar­pe­nak balio­ga­be­tuz, modu txa­rrez, asko­tan; era­gin­gaitza suer­ta­tu den tak­ti­ka poli­ti­ko eli­tis­ta­ri ezker aber­tza­le sozio­lo­gi­ko osoak menean egi­te­ko hel­bu­rua­re­kin, agin­du­ta­koa otzan­ta­su­nez bete dadin.

Inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa­ren estra­te­gia gero eta desitxu­ra­tua­go dago, bate­tik, “era­ba­kitze­ko esku­bi­dea” alda­rri hutsa­la­re­kin, edo­ta “poli­ti­ka sozial aurrerakoi”en muge­kin eta bes­te­tik, mili­tan­tzia sor­tzai­lea eta urratzai­lea bul­tza­tu beha­rrean, mene­ko mili­tan­tzia iza­te­ko saia­ke­ra­ga­tik; modu hone­tan, herri mugi­men­dua kolap­so­ra era­ma­nez, hamar­da­tan ezker inden­pen­den­tis­moa eli­ka­tu duen humu­sa izan den eus­kal mugi­men­du herri­tar ber­be­ra, kapi­ta­la­ren eta Esta­tuen inpo­si­zio sozio­po­li­ti­koen aur­ka­ko herri bote­rea­ren itu­rria izan den berbera.

Hau­tes­kun­dee­ta­ko atze­ra­pe­nak, fun­tsean, proiek­tua­re­ki­ko ilu­sioa­ren gale­ran datza, bate­tik. Eta bes­te­tik, his­to­ri­ko­ki, borro­ka ins­ti­tu­zio­nal zein ideo­lo­gi­koan, egoe­ra latze­ne­tan ere, kau­sa defen­da­tu duen mili­tan­tzia­ren par­tehar­tze fal­tan datza. Inpli­ka­zio mili­tan­te hau ohi­ko mar­ke­tin­ga­tik ordez­ka­tu izan da, bai hau­tes­kun­dee­tan, bai ins­ti­tu­zio­tan egi­ten ari zena­ren komu­ni­ka­zioan ere, ezker aber­tza­lea sis­te­ma­ren bes­te edo­zein era­gi­le balitz beza­la. Emaitzak bis­tan dira. Eta ezin ahan­tzi ere, kudea­ke­ta ins­ti­tu­zio­na­la­ren hain­bat prak­ti­ka, asko­tan, eli­tis­ta eta herria­ren par­te har­tze­tik, zein ezker aber­tza­le­ko espek­tro sozio­po­li­ti­ko­tik eta herri mugi­men­du­tik urrun egon dire­la, ins­ti­tu­zio­tan ger­tatzen ari zena­ren intere­sa fal­ta edo­ta era­ba­ki eta jar­due­ra batzue­kin ins­ti­tu­zioe­kin tal­ka egin duen mugi­men­du ber­be­ra da.

Lau urte haue­tan, ezker aber­tza­leak bere poli­ti­ka pro­pioak ezar­tze­ko auke­rak gal­du ditu, ez bai­ti­tu apro­betxa­tu, ez lor­tu­ta­ko bote­re ins­ti­tu­zio­na­la, ez ire­ki den esze­na­to­ki berri­ko akto­re sozio­po­li­ti­koen eta Esta­tuen ego­kitza­pen fal­ta, erai­kun­tza nazio­na­le­ra­ko eta sozia­le­ra­ko poli­ti­ka errea­lak ezar­tze­ko, ez agin­te anti­de­mo­kra­ti­koa­ren kon­tra­ko kon­fron­ta­zio poli­ti­kak ezar­tze­ko ere.

Gai­ne­ra, ins­ti­tu­zioe­ta­ko kudea­ke­tan ez du, ez jen­dar­tea­ren eta ez ezker aber­tza­le­ko masa sozia­la ain­tzat har­tu. Aitzi­tik, egun­go erre­gi­men ins­ti­tu­zio­na­le­ko ezker aber­tza­le­ko koa­droen inte­gra­zioa ger­ta­tu da, herri bote­re­tik alden­duz, maiz, per­tso­na­lis­tak diren bes­te­la­ko intere­sen alde.

Inora ez gara­matzan bidaia hone­tan, (hasie­ra­ko hau­tes­kun­dee­ta­ko aurre­ra­pe­ne­tik hara­ta­go ez du behin­tzat, EAJ­ren auto­no­mis­moa gain­ditzea lor­tu, hots, mar­ka­tu­ta­ko hel­bu­rua ez da lor­tu ere ez) herri mugi­men­dua­ren zati bat sakri­fi­ka­tu da “alde­ba­kar­ta­sun” tak­ti­ka aurre­ra era­man ahal iza­te­ko; alde­ba­kar­ta­su­na, Esta­tuen kon­tra­ko borro­ka demo­kra­ti­koa­ren uka­zio gisa eta uka­zio honen aur­ka­ko edo­zein adie­raz­pe­nen des­ak­ti­ba­zio gisa ulertuta.

Eta hau guz­tia, nazioar­te­ko zein ber­ta­ko ospetsu zein “ahol­ku­la­ri” tal­de batzuek sus­per­tu dute­nean, nazioar­te­ko pre­sioen ondo­rioz Esta­tuak, derri­go­rrez, mugi­tu­ko zire­la uste fal­tsuan oina­rri­tu­ta dago; exis­ti­tu ez den pre­sioa izan da, gai­ne­ra. Eta esan behar da ahol­ku intere­sa­tu hauen porro­ta bis­ta­ko dela (Euro­par Bata­su­nean eta men­de­bal­de­ko Euro­pa­ko aspal­di­ko disi­den­tzia sozio­po­li­ti­ko baten gunea desegi­te­ko intere­sa­tuak baino ez baitzeu­den), sona han­di­ko argaz­ki batzue­ta­tik, hain­bat bile­ra gares­tie­ta­tik eta nazioar­te­ko hitzal­di batzue­ta­tik hara­ta­go ez da joan, eta egun arte Esta­tua­ren eta bere iritzi publi­koen alde­tik ez da inon­go pau­su zehatzik eman. Are gehia­go, hutsa­ren hurren­goa izan dira Estatuarentzako.

Labur­bil­duz, Esta­tuek erre­pre­sioa area­go­tu duten bitar­tean, ezker aber­tza­leak bere borro­ka­ra­ko eta eran­tzu­ne­ra­ko ahal­me­na ahul­duz joan da, sek­to­re batzue­tan, 40 urtez atze­ra egi­nez, Amnis­tia­ren alde­ko eta erre­pre­sioa­ren kon­tra­ko mugi­men­dua sor­tu baino lehe­na­go­ko garaie­ta­ra, esku­bi­de sozio­po­li­ti­koen urra­ke­ten aitzi­nean, melo­dra­ma­ti­ko­ki “garai berri haue­tan ez doa erre­pre­sio hau” leloa gora­tuz, erre­pre­sioa, hain­bat gra­du­tan eta koiun­tu­ra­tan eta edo­zein garai­tan, zoritxa­rrez, Esta­tuen­tza­ko eus­kal gataz­ka­ren tra­tae­ra­ra­ko fun­tsez­koa dela onar­tu beha­rrean; zer esa­nik ez Espai­niar esta­tu­tu neo­fran­kis­ta­ren kasuan, Esko­zia edo­ta Que­be­ce­ko ere­due­ta­tik oso urrun daudenak.

Ez dugu per­tso­na nabar­me­nen par­te-har­tzea edo eus­kal­du­nok men­dee­tan sufri­tu dugun gataz­ka­ren kon­pon­ke­ta­ra­ko zuzen­du­ta­ko nazioar­te­ko etor­ki­zu­ne­ko hitzal­diak kri­ti­katzen. Hala eta guz­tiz ere, gure jen­dar­te­tik sor­tu behar­ko dira gataz­ka honen kon­pon­bi­de­ra­ko inda­rrak, izan ere, nazioar­te­ko lagun­tza bide muga­tua bai­tu eta gure herrian ber­tan borro­ka­ra­ko eta mobi­li­zatze­ko inda­rra pro­pioa sor­tzen ez badu­gu, ez dugu aurre­ra­pe­nik izango.

Esta­tue­kin kon­fron­ta­zio demo­kra­ti­ko­ra­ko gai­ta­su­na duen edo­zein era­gi­leen sun­tsi­pen poli­ti­ka honek, bere une­rik era­ba­ki­ga­rrie­ne­ta­ri­koa izan du, esku­bi­de sozial, nazio­nal, zibil eta poli­ti­koen alde­ko “Adie­ra­zi Eus­kal Herria” koor­di­na­kun­dea liki­da­tu zute­nean eta “kon­trol­pean” duten era­kun­deen­ga­tik ordez­ka­tu dute. Inde­pen­den­tis­tak sarea ere baz­ter­tua izan da, mami gabe­ko “era­ba­kitze­ko esku­bi­dea” alda­rria­ren alde, ustez, EAJ bere lotu­ra auto­no­mis­ta­ta­tik mugi­tu­ko zela­koan edo “Herri Harre­siak” beza­la­ko eki­me­nen ezker aber­tza­le ofi­zia­la­ren azpi­ko opo­si­zioa, auto­no­mo­ki eta agin­te gabe­ko ekin­tzen ahal­me­na­ren bel­dur iza­nik, gutxi batzuen zuzen­da­ritza­tik eta kome­nien­tzie­ta­tik urrunduta.

Eta azke­nik, errea­li­ta­tea da eus­kal gataz­ka desitxu­ratzen joan dela, Esta­tuen eta nazioar­te­ko agen­da poli­ti­koe­ta­tik des­ager­tu arte. Eta edo­zein mota­ta­ko kon­fron­ta­zioa behin des­ager­tu­ta, ez dago, orduan, arre­ta jar­tze­ko gataz­ka­rik. Adi­tu beha­rra dugu, gai­ne­ra, inkes­tek dio­te­la eus­kal herri­ta­rrok ez dugu­la inde­pen­den­tzia nahi eta seny kata­la­na bihur­tu omen da Eus­kal Herrian eta inde­pen­den­tis­mo kata­la­na­ren “hon­do­ratze” aren aurrean, gurean “jen­dar­te nor­ma­li­za­tua” da nagu­si. Orde­na publi­ko­ko ara­zoa eta esta­tus poli­ti­koa uka­tu­ta duten pre­soe­kin, Sor­tu­ko erre­fe­ren­tzia­ko buru­ren bat sal­bu, ara­zo erre­si­dua­lak bes­te­rik ez dira geratzen. Eus­kal pre­so poli­ti­ko eta exi­lia­tu edo erre­fu­xia­tuen kolek­ti­bo hau, aitzi­tik, eten­ga­be ari da sal­bues­pen egoe­rak sor­tu­ta­ko pre­so poli­ti­ko berrie­kin han­ditzen: atxi­lo­ke­tak, epai­ke­tak, makro-suma­rioak, mobi­li­za­zio sozia­le­tan errepresioa,…

Bes­tal­de­tik, “Sare” ize­ne­ko azke­ne­ko labo­ra­te­gi­ko espe­ri­men­tua­ren gihar sozia­la­ren gal­tzea, bis­ta­koa izan da. Pre­soen alde­ko alda­rri­ka­pe­nen fun­t­sa mutu­rre­raino desitxu­ra­tu da eta emaitza, sek­to­re berriak hur­bil­tzea eta bes­te­la­ko jen­dea ero­so sen­titzea izan beha­rrean, Sare tal­dea­ren zain­du­ta­ko mar­ke­ti­na­re­kin egin dituz­ten mani­fes­ta­zioak eta mobi­li­za­zioak, hus­tuz joan dira eta pre­soen alde­ko bes­te mobi­li­za­zioe­kin kon­pa­ra­tuz, mila­ka lagun gal­du dituz­te. Horre­ga­tik, har­tu­ta­ko era­ba­kien ondo­rio objek­ti­boak azter­tze­ko eta eran­tzu­ki­zu­nak asu­mitze­ko unea da. Edo­zein mota­ta­ko herri mugi­men­du auto­no­mo­ren eta era­ba­kitze­ko gai­ta­su­na­ren kon­tra joan diren ber­be­rak dira orain, beraien porro­ta­ren arra­zoia jen­dar­tea­ren des­mo­bi­li­za­zioan datza­la sal­tzen dute­nak, hein han­di batean, beraiek ber­tan dire­nean sor­tu duten giro arnas­te­zi­na, kon­trae­san­ko­rra, naha­sia, des­mo­bi­li­zatzai­lea eta etsi­ko­rra­ren erantzuleak.

Eus­kal pre­so poli­ti­koen kolek­ti­boa­ri dago­kio­nez, aipa­men bere­zia mere­zi du bere larri­ta­su­na­ga­tik: Amnis­tia­ren alde­ko eta erre­pre­sioa­ren kon­tra­ko mugi­men­dua­ren liki­da­zioa lehen­da­bi­zi eta egun, “urru­ti­ko agin­te” rik gabe­ko herri mugi­men­du auto­no­moa­ren bir­sor­tzeak sor­tu duen kri­si his­te­ri­koa. Hone­kin bate­ra aipa­tu behar da ere, sek­to­re ofi­zial hauek, gu ber­tan gau­den “Ezke­rre­tik Bil­duz” eki­me­na­ren aur­ka mun­ta­tu zuten bene­ta­ko sor­gin-ehi­za; hau guz­tia, Sor­tu­ren ezke­rrean dau­den nor­ba­na­ko zein anto­la­kun­tzen edo­zein eki­me­nen nuklea­zioa des­ka­rri­la­raz­te­ko, hon­do­ra­tu arte; eta hau kon­tuan har­tuz, eki­men hau hasie­ra­tik EH Bil­du­re­kin ekar­pen gisa aur­kez­tu zela. eta ez kon­fron­ta­zioa gisa.

Ezker aber­tza­le­ko proiek­tuan, alar­ma gorriak, aspal­di, piz­tu dira. Hau­tes­kun­dee­ta­ko emaitzen behe­ranz­ko gel­dial­dia, larria­goa den bes­te arra­zoi baten sin­to­ma bes­te­rik ez da: inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa, hel­bu­ru bera­ren gain­behe­ra sozia­la. Hel­bu­ru estra­te­gi­ko hau hamar­ka­da­tan man­ten­du da, izu­ga­rriz­ko aha­le­gin mili­tan­te­are­kin eta nor­ba­na­koa­re­kin, Eus­kal Herri­ko mila­ka lagu­nen par­te har­tzea­re­kin, eta aldi berean, hel­bu­ru hau ez da bakar batzuen onda­rea, 30​.ren hamar­ka­da­tik hona borro­kan ari­tu garen nor­ba­na­koe­nak zein era­kun­dea guz­tie­nak baizik.

gudariakANV

Bes­te sin­to­men artean haue­xek ditu­gu ere bai: hel­bu­rua­ren sus­per­tze sozia­la­ren utzi­ke­ria; kalea gal­tzea ; edo­ta BEC are­toan, “Eus­kal Bidea” dei­tu­ri­koa azal­tze­ko deial­dia­ren porro­ta, non 10.000 peoi beltz, azke­nean, 6.000tan gera­tu ziren. Finean, mar­ke­tin eta kon­tsu­mo azka­rre­ko labo­ra­te­gi­ko pro­duk­tua baitzen; herri mugi­men­dua­ren dina­mis­moa, anto­la­kun­tza pro­pioa eta abe­ras­ta­su­na­ren gale­ra; ezker inde­pen­den­tis­ta­ren estra­te­gia lor­tze­ko mila­ka lagun akti­boen par­te-har­tze eta ilu­sio mili­tan­tea­ren gale­ra, masa kri­ti­koa­ren gale­ra, ale­gia. Eta akti­bo hauek sis­te­ma barru­ko alder­dien ohi­ko mar­ke­ti­na­ren­ga­tik eta nomi­nan dau­den ehun­ka libe­ra­tu sumi­so­en­ga­tik ordez­ka­tuak izan dira, zahar­ki­tu­ri­ko eli­te txi­ki baten tesi ofi­zia­lak inpo­sa­tu ahal iza­te­ko eta berauen hege­mo­nia­ri, kos­ta ala kos­ta eta obse­si­bo­ki, eutsi ahal iza­te­ko. Hel­bu­ruen liki­da­zioa bar­ne. Gai­ne­ra­tu behar da ere, egi­ten ari zire­na­re­kin kri­ti­koa izan den edo­zein per­tso­nak edo era­kun­deak, hauen­gan­dik jasan­da­ko pre­sioa, asko­tan modu txa­rrez izan dela, gainera.

Eta hau guz­tia ger­ta­tu da, sis­te­ma kapi­ta­lis­ta bera eta Espai­niar esta­tua eta bere eran­tzu­leak kri­sian dau­den garaie­tan, teo­rian, gure hel­bu­ru sozio­po­li­ti­koe­ta­ra­ko inoiz baino mese­de­ga­rria den egoeran.

Espai­niar esta­tuan 15‑M mugi­men­dua sor­tze­ra bul­tza­tu zuen kri­si egoe­ra­ren ondo­rioz, osa­tu behar luke eran­tzu­leen (Kapi­ta­la­ren eta ber­ta­ko ges­to­reen) aur­ka borro­ka­tu­ko lukeen oina­rri sozia­le­tik sor­tu­ta­ko kri­sia­ren kon­tra­ko gure mugi­men­du pro­pioa, kan­po­ko bul­tza­dei itxoin gabe. Eta mugi­men­du honek berak ere, esku­bi­de zibi­len, nazio­na­len eta poli­ti­koen alde­koa­ren bes­te mugi­men­du zaba­la­goan sus­trai­tu­ta egon behar luke.

Ezker aber­tza­le­ko hain­bat era­kun­dee­ta­ko mili­tan­tzia his­to­ri­koa­ren sek­to­re han­di batean, kez­kaz eta etsi­pe­naz bizi dute gaur egu­ne­ko egoe­ra. Bizi­rik dirauen mili­tan­tzia izan edo­ta nor­ba­na­koa­ren zein anto­la­kun­tza­ren pobretzea eka­rri duen pro­ze­su uler­te­zi­nean kita­tu­ta­ko mili­tan­tzia izan, den­bo­ra gehie­giz, gure proiek­tu poli­ti­koan aurre­ra egi­te­ko gai­ta­sun eza era­kutsi duten eli­tea­ren bote­rea­ren fin­katzea izan da hel­bu­ru bakarra.

Honen­ga­tik guz­tia­ga­tik, Eus­ko Ekin­tza­tik eta ordez­katzen dugun tra­di­zio his­to­ri­koa­ren zati han­di­tik, ezker aber­tza­le his­to­ri­ko­tik, bere aniz­ta­su­nean uler­tu­ta, ezker aber­tza­le­ko sek­to­re guz­tiei dei xume bezain pre­miaz­koa egi­ten die­gu, anto­la gai­te­zen; hain­bat hamar­ka­de­tan, denon artean, defen­da­tu dugun gure proiek­tua­ren bir­sor­tzea has gai­te­zen; 1930. urtean, sor­tu ziren nazio aska­pe­na eta jus­ti­zia sozia­la lor­tze­ko idea­lek, era­kun­de iraul­tzai­leen esku­tik fran­kis­moan eta erre­for­ma garaian gara­tu izan zire­nak, sis­te­mak berak onar­tu­ta­ko ohi­ko alder­di sozial­de­mo­kra­ta hutsa­la bihur­tu­ta buka ez deza­ten, bere alda­rri­ka­pen estra­te­gi­koak , “errea­lis­mo eta posi­bi­lis­moa poli­ti­koa­ren” ordez baz­ter­tu duen alder­dia, ale­gia. Errea­li­ta­te sozio­po­li­ti­koa­ren aurrean, gure tak­ti­ka poli­ti­koen eten­ga­be­ko ego­kitza­pe­nak ezin gai­tu gure hel­bu­ru estra­te­gi­koak uzte­ra era­man. Gar­bi gel­di­tu da hau, batzuen alde­tik, adi­bi­dez, Amnis­tia­ren alda­rria­ren baz­ter­ke­ta­re­kin eta honen ordez, eus­kal pre­so poli­ti­koen espetxee­ta­ko bizi- bal­din­tze­ta­ko hobe­kun­tza­ren xede tak­ti­koa azken hel­bu­ru bihur­tu dute, aurre­ra­pen soi­la dela aitor­tu beharrean.

Etor­ki­zu­na gurea izan­go da bal­din eta gau­za baga­ra mugi­men­du fres­ko, demo­kra­ti­ko, asan­blea­rio, mili­tan­te, ilu­sioa sor­tzen due­na, inor baz­ter­tzen ez due­na, errea­li­ta­te­ra eta gure estra­te­gia­ra ego­ki­tu­ko dena, boron­da­te eratzai­leaz eta injus­tua­ren urratzai­lea dena eta honen­bes­tez, iraul­tzai­lea dena, Esta­tue­kin borro­ka demo­kra­ti­koa­ri eska­pu egi­ten ez dio­na, bai­zik eta bere ADN poli­ti­koa­ren par­tea dela onar­tzen due­na gorpuzteko.

Herri gisa frus­tran­tea da, Herri Bata­su­na­ri esker eta Eus­kal herri­ko herri mugi­men­dua­ri esker, kul­tu­ra asan­blea­rio edo par­tehar­tzai­le zaba­la (bere mugak eta idea­li­za­zio fal­tsue­tan ero­ri gabe) eza­gu­tu ondo­ren, orain geu­re ADN mili­tan­tea eza­ba­tu duen agin­te sek­ta­rio batean ero­ri iza­na. Gaur egun, ezker aber­tza­le­ko 40 urte baino gutxia­go­ko oina­rri sozia­la­ri asan­ble­ris­moaz hitz egi­tea ente­le­kia his­to­ri­ko batez hitz egi­tea da. Orain diru­di Pode­mo­sek, bere zir­ku­lue­kin asan­blea­ris­moa asma­tu due­la eta CUP-ek ere herri­tar bata­su­na asma­tu dute­la. Gurean lau hamar­ka­de­tan ari­tu dena eta orain kon­tzien­te­ki liki­da­tua izan dena; umil­ta­sun lezioa, ez hain aspal­di, sozia­lis­mo eta nazio aska­pen borro­ke­tan ere­du izan den mugi­men­du batentzako.

Sozial­de­mo­kra­zia­ra­ko biratzea eta ohi­ko alder­dia osatzea garai berrie­kin bat egi­tea zela sal­du izan nahi digu­te batzuek eta hain jus­tu, garai berriak (CUP, Pode­mos, Aho­ra en Común, Madril, Bar­tze­lo­na­ko, A Coru­ña­ko hau­ta­gai-zerren­dak…) gar­bi uzten ari dira, gurean ezke­rre­ko bidea herri­tar bata­su­na dela eta mugi­men­du sozial zaba­la­ren behe­tik gora­ko fun­tzio­na­men­duan datzala.

Mugi­men­du haue­kin kon­tra­ja­rria, gaur egu­ne­ko zuzen­da­ritzak orain hamar bat urte hasi zen kon­tra­ko pro­ze­sua, Bata­su­na alder­di bakar gisa sor­tu zute­nean, Herri bata­su­na kita­tuz, bere onda­reaz jabe­tuz eta sek­to­re kri­ti­koak baz­ter­tuz. Sor­tu­ren sorre­ra, ongi anto­la­tu­ta­ko ope­ra­zio poli­ti­ko honen biga­rren fasea izan da, bide ber­di­nean sakon­tzen, ile­ga­li­za­zioen poli­ti­ka anti­de­mo­kra­ti­koa apro­betxa­tuz. Honen­ga­tik, zuzen­da­ritza honen­gan­dik orain, EH Bil­du­ren hau­tes­kun­dee­ta­ko kri­sia eta Sor­tu­ren anto­la­kun­tza kri­sia­ren ondo­tik, “Fron­te zaba­la” bat sor­tze­ko beha­rra adi­tu iza­na ez du sines­ga­rri­ta­su­nik, beraien sines­ga­rri­ta­sun eza­ga­tik ere; herri­tar bata­su­na­ren liki­da­zioa­ren ardu­ra­du­nak beraiek ber­tan dire­nean. Ezin bai­ti­gu­te beraien­gan­dik sal­ba­tu beraiek buru iza­ten jarrai­tuz. Beraien jarre­ra per­tso­na­lis­ta, ohi­ko alder­dien fun­tzio­na­men­du ber­be­re­kin, egi­tu­ra asan­blea­rioa, hori­zon­ta­la eta demo­kra­ti­koa sor­tze­ko ezin­ta­sun poli­ti­koa eta per­tso­na­la, age­ri­koa da hamar bat urte luze­tik hona.Ezker aber­tza­lea anti­he­ge­mo­ni­koa, lagun, era­kun­de eta sen­tsi­bi­li­ta­te guz­tiak kon­par­ti­tu­ko due­na, par­te har­tu nahi duen oro­ri bide eman­go dio­na, anitza eta asan­blea­rioa izan­go da, edo bes­te­la, ez da izan­go. Beraien porro­tak estal­tze­ko eta beraiek pus­ka­tu­ta­ko “loron­tzia” denen artean itsas­te­ko nahian, ezin dena izan da beti­koak buru dire­la labo­ra­te­gi eta mar­ke­ti­ne­ko bes­te espe­ri­men­tua. Ezker aber­tza­lea­ren onbi­de­ratzea ez dago zuzen­da­rien alda­ke­tan bai­zik eta tak­ti­ka, ere­du eta pra­xia­ren aldaketan.

Ez dio­gu inori alder­di ins­ti­tu­zio­na­lak eta sozial­ki epe­lak sor­tze­ko esku­bi­dea ukatzen, asper­tze­raino defen­da­tu bai­tu­gu ezker aber­tza­lea­ren aniz­ta­su­na; are gehia­go, alder­di hau tal­de barruan ordez­ka­tua egon behar duen bes­te sen­tsi­bi­li­ta­tea da. Onar­tzen ez dugu­na da, plan­te­amen­du hone­ta­tik hege­mo­ni­kotzat har­tzea beraien burua, ordai­nean, ezker aber­tza­le­ko hus­tu­ke­ta egi­nez eta aniz­ta­su­na urra­tuz, denei agin­du­ta­ko mono­po­lis­moa­ren bidez. Modu hone­tan, ehun­ka koa­dro poli­ti­ko eta mili­tan­te gal­duz, etxe­ra joan dire­la­ko edo, etxe­ra bida­li dituz­te­la­ko edo­ta dagoe­ne­ko “ez dute­la­ko balio” edo “garai berrie­ta­ra ego­kitzen “ez dire­la­ko, tal­de osoa­ren­tzat lan egin ordez. Gure komu­ni­ka­bi­deen jabe egin iza­na da adi­bi­de gar­bia, denen artean sor­tu­ta­ko komu­ni­ka­bi­deek beraiek baka­rrik tokia duten eta ahots kri­ti­koak edo­ta ezber­di­nak isi­la­raz­ten dituz­ten mezua­ren pla­ta­for­ma mono­kor­dea bihur­tu baitituzte.

Eus­ko Ekin­tza­ren uste­tan, ezker aber­tza­le­ko onbi­de­ratzea herri­tar bata­su­na deitzen da: mugi­men­du herri­ta­rren, sozia­len eta sin­di­ka­len dina­mi­za­zioa eta sus­per­tzea (inde­pen­den­tzia­ren alde­ko mugi­men­du zaba­la­re­kin bate­ra eta bes­te bat, esku­bi­de zibil, poli­ti­ko eta nor­ba­na­koa­re­nak defen­datzen due­na­re­kin bate­ra). Herri fron­te sobe­ra­nis­ta fin­ka­tu eta Udal­bil­tza behin­go­tik eta erreal­ki bul­tza­tu. Esan dugu bada, gure ingu­ruan ger­tatzen ari den guz­tia (Gre­zia Syri­za­re­kin, Espai­niar esta­tua Pode­mos-ekin, Ano­va, Aho­ra en común eta Kata­lu­nia CUPe­kin eta herri­tar bata­su­na zerren­de­kin) gure tesian indar­tu bes­te­rik ez gai­tu egiten.

2.- EZKER ABERTZALEA, EZKERRA IZANGO DA EDO EZ DA IZANGO.

Ezker aber­tza­leaz eza­gutzen dugun errea­li­ta­te sozio­po­li­ti­koa­ren par­te da Eus­ko Ekin­tza. Ezker Aber­tza­le­ko bes­te era­gi­lee­kin his­to­ri­koak diren hel­bu­ru estra­te­gi­ko oro­ko­rre­kin bat egi­ten du: inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa. Bere­zi­ta­sun bate­kin, guk sek­to­re publi­ko, komu­ni­ta­rio eta koo­pe­ra­ti­bo sen­do batean oina­rri­tu­ta­ko sozia­lis­moan sines­ten dugu. Honen­bes­tez, eko­no­mia mis­toa epe motz-ertai­nean fase posi­ble gisa kokatzen dugu, gure herri­ko errea­li­ta­tea­re­kin bat egi­ten due­na, sozia­lis­mo­ko bes­te fasee­ta­ra aurre­ra­tu ahal izateko.

MAIATXAREN1

Gaur­tik ber­ta­tik pre­miaz­koa da aldi sozial eta poli­ti­ko berria sor­tzea, geu­re burua behe­tik anto­la­tuz eta sis­te­ma kapi­ta­lis­ta ordez­katzen duen bote­re zati txi­ki eta pro­gre­si­boen alde egi­nez, bai geu­re anto­la­men­dua­ren bidez, bai lor­tu­ko dugun bote­re ins­ti­tu­zio­na­la­ren bidez.

Sobe­ra­nis­moa eta inde­pen­den­tzia elka­rren ondoan alda­rri­katzen dugu­nean, azpi­ma­rra­tu nahi dugu­na da, eko­no­mi arloan sobe­ra­nia erreal eta herri­koi bat gabe, inde­pen­den­tzia ‚enpre­sa mul­ti­na­zio­na­lak, Kapi­ta­la eta bere kudeatzai­leen esku­tan dagoen hitz hutsa­la dela. Gra­zia­ko kasua da adi­bi­de­rik garbiena.

Osa­sun­gin­tza eta hez­kun­tza publi­koa­ren defen­tsa­tik hara­ta­go, guz­tion artean kudea­tu­ko dugun eli­ka­gai sobe­ra­nia­ren aurre­ra­pau­soak zehaz­tu behar­ko geni­tuz­ke, men­dien jabetza publi­koa­ren eta labo­ran­tza lurren alde (komu­na­len alde),alokairu publi­ko­ko etxe­bi­zitzen sareen alde,uraren eta beha­rrez­ko natu­ra­ko bes­te bitar­te­koen jabetza publi­koa­ren alde; denen artean ges­tio­na­tu­ko dugun kul­tu­ra­ren alde, garraio­bi­de publi­koa bul­tzatzea­ren alde, komu­ni­ka­bi­de eta komu­ni­ka­bi­de sare publi­koen alde, ener­gi enpre­sa publi­ko eta ber­ta­koa sor­tzea­ren alde, ber­ta­ko diru sare sen­do­ak sor­tzea­ren alde, erai­kun­tza enpre­sa publi­koen alde,…. nora­bi­de horre­tan eman dai­tez­ken pau­suak asko dira, ausar­dia eta boron­da­te poli­ti­koa iza­nez gero.

Horre­ga­tik, ezker aber­tza­lea erai­kun­tza-eko­no­mia pro­gra­ma zehatz batez hor­ni­tu behar da sozia­lis­mo alde­ko bidean, hain­ba­tek defen­da­tu duten “dena edo ezer ez” alda­rri­ka­pen maxi­ma­lis­tei muzin egi­nez, “eze­re­za” ra gara­matza­la­ko bide horrek edo sozial­de­mo­kra­zia dosi batzue­kin, “dagoe­na” ren kudea­ke­ta ins­ti­tu­zio­na­lean soi­lean gera­tu­ko garelako.

Ekin­tza­le kul­tu­ran ari­tuak gare­non­tzat, zehaz­ta­su­na, eta ekin­tza eta neu­rri zehatzen ezar­pe­na da fun­tsez­koe­na, balio poli­ti­ko eta filo­so­fi­ko han­di­ko tes­tu mar­xis­ta zehatzen ingu­ru­ko erre­to­li­ka­tik hara­ta­go, ezin dena da zehatza­ri estuor­ma bihur­tu, bere oso­ta­su­nean burutze­ko bal­din­tzak ez daudelako.

Honen­bes­tez, mar­xis­moa, ana­li­si­ra­ko, ekin­tza poli­ti­ko­ra­ko eta ezke­rre­ko jen­dar­tea eratze­ko ezin­bes­te­ko meto­do beza­la alda­rri­katzen dugu, Eus­kal herri­ko errea­li­ta­tea­ri ego­ki den mar­xis­moa, ikus­pun­tu fun­da­men­ta­lis­ta eta zahar­ki­tuak gaindituz.

Lan­gi­le kla­sea zapal­ke­ta­tik ate­ratze­ko sor­tu­ko diren mugi­men­duak babes­tu eta sus­per­tu­ko ditu­gu, kla­se borro­ka diraue­la argi utziz, nahiz eta bote­re sek­to­re baten batek kla­se borro­ka ez dela exis­titzen dioen harro, beraiek garai­tu zutelako.

Sozial­de­mo­kra­zia dela, neo­li­be­ra­lis­moa dela, beraien ustel­ke­rie­tan ito­ta, per­tso­nen eta pla­ne­ta­ren ustia­pe­na onar­tu eta bul­tza­tu dute. Gurea beza­la­ko herrien zapal­ke­ta onar­tu eta bul­tza­tu dute ere bai.Finean, ez dute soi­lik era­kutsi hau­ta­bi­de agor­tu baten gida­ri dire­la, bai­zik eta behar dugun mun­du berri sor­tze­ko balio ez dute­la ere demos­tra­tu dute.

Gai­ne­ra kapi­ta­lis­moa­ren kri­sia sis­te­mi­koa dela uste dugu eta bere xede eko­no­mi­koak erdies­tea­rren, sis­te­ma, herri boron­da­tean eta intere­sen kon­tra doa­zen era­ba­ki poli­ti­koez baliatzen da: lege­ria­ren alda­ke­ta iraun­ko­rrak (Kons­ti­tu­zioa bar­ne), lane­tik botatzeak, etxe kale­ratzeak, zapal­ke­ta eta mise­ria. Kapi­ta­lis­moa­ren gara­pe­nak sor­tu duen pla­ne­tak sufritzen duen kri­si eko­lo­gi­ko eta bizi­rau­pe­na­re­na, ezin­go du inon­dik inora kapi­ta­lis­moak berak konpondu.

Ezker aber­tza­leak anti­ka­pi­ta­lis­ta borro­ka­tua izan behar due­la, uste dugu eta gure asmo­tan sis­te­ma eko­no­mi­ko jus­tua­goa lor­tzea egon behar due­la. Eta ez sozial­de­mo­kra­ziak edo sozial­kris­tauak hamar­ka­de­tan eza­rri dituz­ten “poli­ti­ka sozial” huts-hutsen bitar­tez ada­ba­kiak jarriz.

Zapal­ke­ta patriar­ka­la­ren borro­ka gure lehen­ta­su­nen artean jarri behar dugu, ema­ku­meen eta ideo­lo­gien kon­tra­ko zan­pa­ke­ta­re­kin buka­tu ahal iza­te­ko bide baka­rra; ideo­lo­gi eta prak­ti­ka homo­fo­boe­kin bukatze­ko modu baka­rra ere.

Ezker aber­tza­lea bere sorre­ra­tik, 30. urtee­ta­tik, gure herri­ra lane­ra eto­rri­ta­ko jen­dea­ren inte­gra­zioa­ren ere­du izan ohi da eta xeno­fo­bia­ren kon­tra­ko borro­kan ere ari­tu ohi da. Ezker aber­tza­lea arra­zis­ta edo xeno­fo­boa dela dio­te­nek, errea­li­ta­te­tik kan­po jar­tzen da soil-soilik.

3.- Bereha­la­ko ekin­tza­ra­ko lan ildoak

3.1 Era­kun­de mai­lan eta aliantzak.

Ziur gau­de egun­go aba­gu­nean bene­tan demo­kra­ti­koa den pro­ze­su baten erai­kitzea indar meta­ke­tan soi­lik oina­rri­tu dai­te­kee­la. Anto­la­tu­ta dagoen herri baten inda­rrak bes­te­rik ezin dio aurre egin Esta­tuek eta kapi­ta­la­ren ber­ta­ko gestoreek(UDF, UPN y EAJ-PNV nagu­si­ki) disei­natzen eta prak­ti­kan jar­tzen ari diren bidai orriari.

Bote­re fak­ti­ko sozio­po­li­ti­koei alter­na­ti­ba erai­kitzea, berain era­kun­deen bar­nean ere, ezi­nez­koa da masa kri­ti­ko mili­tan­te bat atze­tik ez bada­go. Gupi­da­rik gabe edo­zein alda­ke­ta­ren aur­ka egin­go dute­la, nahiz eta txi­kia izan. Hau nabar­men iku­si da 4 urte­tan EH Bil­duk kudea­tu­ta­ko Gipuz­koa­ko era­kun­de nagu­sie­tan. Herrial­dea­ren indar fak­ti­koek, Patro­na­la, DV eta bes­te hain­bat heda­bi­de han­di, erai­kun­tza enpre­sak, Kutxa, Mon­dra­gon Tal­de­ko eli­te zuzen­da­ria, Eli­za Kato­li­koa­ren Jerar­kia, EAJ… aurre­ka­ri­rik gabe­ko ofen­tsi­ba buru­tu dute era­kun­de hauen poli­ti­ken kon­tra. Hau­tes­kun­de­tan lor­tu­ta­ko aurre­ra­pe­nak eta era­kun­de­tan erdies­tu­ta­koak soi­lik masa mili­tan­te kri­ti­ko batn bidez egon­kor­tu dai­tez­ke. Era­so hauei aurre egi­te­ko eta deu­sez­te­ko ahal­me­na izan­go duena.

Era­so hauek ager­tzen dira berri­ro ere Nafa­rra Garaian alda­ke­ta­ra­ko gober­nu eta udal batzuen aur­ka. Eta hau horre­la da nahiz eta era­kun­de hauek ez dute ezta erre­gi­me­na aldatze­ko asmoa ager­tu ere. Soi­lik aire fres­ko apu­rra sar­tzea nahi izan dute Ame­jo­ra­men­dua­ren eta PSN eta UPN­ko gober­nuen hain­bat urte­ta­ko errea­li­ta­te ustel, sek­ta­rio, eskui­na eta auto­ri­ta­rioen errealitatean.

3.2. Eus­kal gataz­ka politikoa.

Modu ezber­di­ne­tan gau­za­tu da gure herria­ren zapal­kun­tza eta asi­mi­la­zio eko­no­mi­ko, poli­ti­ko eta kul­tu­ra­la. Hain­bat men­de­tan luzatzen ari den feno­meno bat da.

Gaur egun Hegoal­dean eta aro moder­noa­ri dago­kio­nez, Esta­tu espai­no­la­re­kin aurrez aurre jar­tzen gai­tuen gataz­ka poli­ti­koak, 1936ko gerran, eta ondo­ren­go Dik­ta­du­rak era­gin­da­ko geno­zi­dioa eta esta­tu terro­ris­moan dau­ka abia­pun­tu. 1977an eman­da­ko auto-amnis­tiak, giza­te­ria­ren kon­tra­ko kri­me­nen eta geno­zi­dioa­ren zigor eza eka­rri zuen. Bai­ta espai­niar Esta­tuak buru­tu­ta­ko esta­tu kri­me­ne­nak ere. Haren ondo­rioz eus­kal aber­tza­le­goa­ren Esta­tu hone­kin dara­ma­gun kon­fron­ta­zioa gaur egun arte luzatuz.

Pasa den men­de­ko biga­rren erdi aldean, ipa­rral­de­ko ezker aber­tza­le­ko era­kun­de ezber­di­nen ekin­bi­deak, iraul­tzai­lee­na bar­ne, Eus­kal Herri­ko zati kon­ti­nen­tal horre­tan, due­la 4 hamar­ka­da pen­tsae­zi­na zen nazio aska­pe­ne­ra­ko mugi­men­dua­ren errotzea edo fin­katzea eka­rri du. Beraien herri anto­la­ke­ta eta hau­tes­kun­de isla­da ere­du­ga­rriak dira egun guretzako.

Eus­kal gataz­ka­ren bik­ti­ma guz­tiek, Egia, Jus­ti­zia, Erre­pa­ra­zioa, eta nazioar­te­ko lege­diak kasu hauen ondo­rio pena­lak ber­tan behe­ra uzte­ko eza­rri­ta­ko berri­ro ez erre­pi­katze­ko Ber­meak apli­katze­ko esku­bi­de osoa dute­la pen­tsatzen dugu. Hone­kin bate­ra baiez­ta­tu nahi dugu, geno­zi­dio fran­kis­ta eta Esta­tu terro­ris­moa­ren bik­ti­mak dire­la bakar baka­rrik, Egia, Jus­ti­zia, Erre­pa­ra­zioa eta berri­ro ez ger­tatze­ko Ber­meak esku­ra­tu gabe geratzen ari dire­nak. Esta­tua­ren gehie­gi­ke­ri eta kri­me­nak zigo­rrik gabe geratzen ari dira. Arra­zoi hau dela eta, aipa­tu­ta­ko deli­tuei Egia, Jus­ti­zia eta Erre­pa­ra­zioa­ren esku­ra­ke­ta lan­tzen duten Esta­tu espai­no­le­ko eta bere­zi­ki Eus­kal Herri­ko tal­deen ekin­tze­kin bat izan­go gare­la adie­raz­ten dugu.

Horre­xe­ga­tik ere, Esta­tuen alde­tik herri honen sek­to­re han­di baten bik­ti­mi­za­zioak jarraitzen duen bitar­tean, bik­ti­men ingu­ru­ko gai­tan behin beti­ko pau­soak ema­tea ezi­nez­koa dela adie­raz­ten dugu. Erre­pre­sioak Eus­kal Herrian bik­ti­mak sor­tzen jarraitzen du, eta hau ukae­zi­na den errea­li­ta­tea da, nahiz eta “nor­mal­ta­sun poli­ti­koa­ren” kari­ka­tu­ra batean saihes­tu nahi izan den.

Oroi­men his­to­ri­koa­ren eta eus­kal gataz­ka­ren kon­ta­ki­zu­na­ren gataz­ka (la bata­lla del rela­to), oina­rriz­koa bila­katzen ari da. Geno­zi­dioa fran­kis­ta, bere zigor gabe­ta­su­na eta Erre­for­ma­ren iru­zu­rra zuri­tu eta guz­tiz legez­kotzat jarraitzen iza­te­ko asmoa dute­nen arte­koa, eta faxis­mo fran­kis­ta­ren haus­tu­ra demo­kra­ti­koa­ren beha­rra, eta hone­ta­ra­ko abia­tu­ta­ko borro­ka­ren legi­ti­mi­ta­tea defen­datzen dugu­nen arte­koa haiz zuzen ere.

http://​www​.naiz​.eus/​e​s​/​h​e​m​e​r​o​t​e​c​a​/​g​a​r​a​/​e​d​i​t​i​o​n​s​/​2​015 – 03-24/he­me­ro­te­ca_ar­ti­cle­s/­de-geno­ci­dios-y-cri­me­nes-con­tra-la-huma­ni­dad

http://​www​.naiz​.eus/​e​s​/​i​r​i​t​z​i​a​/​a​r​t​i​c​u​l​o​s​/​e​l​-​r​e​i​n​o​-​d​e​-​e​s​p​a​n​a​-​p​a​i​s​-​d​e​-​p​a​n​d​e​r​e​t​a​-​y​-​g​e​n​o​c​i​dio

Pre­so eta erre­fu­xia­tu poli­ti­ko guz­tien­tzat, AMNIS­TIA­ren eskae­ra agen­da poli­ti­ko eta sozia­lean berri­ro jar­tzea beha­rrez­koa da. Hau lor­tze­ko behar diren alda­ke­ta judi­zial oro gau­zatzen has­te­ko exijitzea ere bai. Hone­kin bate­ra, pre­so poli­ti­ko guz­tiak Eus­kal Herri­ratzea eta gai­xo­rik dau­den pre­soak, eta kon­de­na­ren hiru laur­de­nak bete dituz­te­nak askatzea luza­pe­nik gabe exijitzea, eta nola ez, erre­fu­xia­tu guz­tien itzu­le­ra nor­ma­li­za­tua ere. Hain xuxen, pre­so poli­ti­ko, eta beraien fami­li eta lagu­nen aur­ka azken urtee­tan martxan jarri­ta­ko sal­bues­pe­ne­ko lege guz­tiak ber­tan behe­ra geratzea.

Hala nola, Amnis­tia­ren alde­ko borro­ka estra­te­gi­koa, eta eus­kal pre­so poli­ti­ko eta beraien fami­lien onu­ra­ren alde­ko inizia­ti­ba tak­ti­koak ez dira elkartezinak.

3.3 Alder­dien legea eta gai­non­tze­ko sal­bues­pe­ne­ko legedia.

“Demo­kra­zia” ilu­sioa­ren atzean ezku­ta­tua dagoen, eta gero eta prak­ti­ka auto­ri­ta­rioa garatzen duen sis­te­ma poli­ti­ko uste­la jasa­ten ari gara. Norae­za anti­de­mo­kra­ti­ko honen espo­nen­te argia, egun Esta­tu espai­no­lean inda­rrean dagoen Alder­dien Legea dugu. Lege hau orain­dik indar betean dago bere ondo­rio guz­tie­kin. Hau horre­la den bitar­tean, poli­ti­ka egi­te­ko orduan auke­ra ber­din­ta­su­na dagoe­nik ezin esan. Era­kun­de poli­ti­koak legez kan­po uzte­ko zikloa ez da buka­tu. Eta hau horre­la izan­go da, azken hamar­ka­de­ta­ko legez kan­po­ratzea­re­kin Eus­kal Herrian mar­ka­tu­ta dau­den 40.000 per­tso­na ingu­ruk, beraien ideo­lo­gia­ren bai­tan libre­ki anto­latze­ko esku­bi­dea berres­ku­ratzen ez duten bitar­tean. Legez­kan­po utzi­ta­ko anto­la­kun­de eta alder­di guz­tiak berri­ro lega­li­za­tu arte ez da amai­tu­ko. Eta jaki­na, Alder­dien Legea inda­rrean jarraitzen duen bitar­tean. (Argi­tu beha­rra dago, sal­bues­pe­ne­ko lege­dia ez dela baka­rrik alder­di­ri apli­katzen, bai­zik eta mugi­men­du edo orga­ni­za­zio guz­tien kon­tra doala).

Hau­tes­kun­de­tan egon ahal iza­te­ko inpe­ra­ti­bo lega­la onar­tzeak, ez du esan nahi fitsik esan gabe gera­tu behar denik guz­ti honen aurrean. Edo­ta injus­ti­zia edo zapal­kun­tza anti­de­mo­kra­ti­koa­ren aurrean ezer ez denik egin behar. Lege injus­tuak aldatze­ko borro­katze­ko esku­bi­dea, oina­rriz­ko esku­bi­dea da demo­kra­zian. Ezin dena egin inolaz ere, injus­ti­zia eta ile­ga­li­za­zioen “Damo­kle­sen espa­tak” exis­ti­tu­ko ez bai­li­ra beza­la jar­dun bes­te­rik gabe.

Aska­ta­sun poli­ti­koa­ren kon­tra, adie­raz­pen eta mani­fes­ta­zio (mozal legea,…) aska­ta­su­na­ren kon­tra, etab.eko sal­bues­pen lege anda­nak, arin­du ez ezik, egoe­ra gogor­tu eta eten­ga­be pre­so poli­ti­ko berriak sor­tzen ditu.

Horre­la adie­raz­ten da sal­bues­pe­ne­ko lege­dia­ren kon­tra­ko Aska­ta­sun Ekin­tza mani­fes­tuanwww​.aska​ta​su​ne​kin​tza​.eu :

“36ko gerra latza­re­kin hasi, pai­ra­tu­ta­ko ondo­ren­go geno­zi­dio eta fran­kis­moa­ren erre­gi­me­na­re­kin jarrai­tuz, eta azke­ne­ko hamar­ka­de­ta­ko Esta­tu terro­ris­moa­re­kin egu­ne­raino, Espai­nia­ko Erre­su­mak Eus­kal Herria­ri eta eus­kal herri­ta­rroi eza­rri diz­ki­gu­ten sal­bues­pen lege anda­na, eus­kal gataz­ka sozio­po­li­ti­koa sun­tsitze­ko asmo gar­bia izan du.

Hain­bes­te urte lege­ri hone­kin, azke­nean ezohi­koak diren neu­rri hauek gure egu­ne­ro­ko­ta­su­nean bar­ne­ra­tu ditu­gu­la, nor­ma­lak bai­li­ran; eus­kal iza­tea­ren aska­ta­sun zibil, nazio­nal eta poli­ti­ko eza, berez­ko zer­bait balitz beza­la. Gai­ne­ra batzuk, beraien ero­so­ta­su­ne­tik ukatzen dute sal­bues­pen egoe­ran bizi gare­nik, bai­na kin­ka larrie­gia da eta larria­gotzen ari da, zuri­ke­ria­re­kin estaltzeko.”

1978 urtean eza­rri­ta­ko erre­gi­men juri­di­ko-poli­ti­koa izu­ga­rriz­ko porro­ta izan da. Beraz, bere ordez­ko erre­gi­men juri­di­ko-poli­ti­ko berri bat, oina­rriz­koa eta urgen­tea da.

3.4 Eus­ka­ra

Eus­ka­ra, gure herria­ren iden­ti­ta­tea­ren enbo­rra da. Nor­ta­sun pro­pioa ema­ten digu, eta mun­duaz dugun ikus­mol­de pro­pioa, Eus­kal Herrian kokatze­ko ere. Gure herri­ko edo­zein lurral­de­tan, lanean eta bizi eus­ka­raz era­ba­kitzen duen per­tso­na oro­ri ahal­bi­de­tu­ko dion ele­men­tua izan behar du euskara.

Esta­tu espai­nol eta fran­tse­sak, ordain­du beha­rre­ko zor his­to­ri­koa dute eus­ka­ra­re­kin: Eus­kal Herri eus­kal­du­na edo hiz­kun­tza-anitze­ko apus­tua, eta hone­ta­ra­ko behar diren neu­rri guz­tien inple­men­ta­zioa kon­ple­xu­rik gabe.

http://​www​.naiz​.eus/​e​s​/​i​r​i​t​z​i​a​/​a​r​t​i​c​u​l​o​s​/​e​u​s​k​a​r​a​r​e​k​i​k​o​-​e​s​p​a​i​n​i​a​r​e​n​-​z​o​r​-​h​i​s​t​o​r​i​k​o​a​-​e​u​s​k​a​l​d​u​n​o​n​-​e​g​u​n​k​a​r​i​a​r​e​n​-​k​a​sua

4.- EZKER ABERTZALEAREN MODELOA

Ezker Aber­tza­lea, lan­gi­le eta herri­ta­rren kla­se alian­tza his­to­ri­koa da. Bere his­to­ria luzean, ideo­lo­gi des­ber­di­nez kon­po­sa­tu­ta egon da: ekin­tza­lea, liber­ta­rioa, komu­nis­ta, sozial­de­mo­kra­ta, edo­ta sozia­lis­ta. His­to­ri­ko­ki mode­lo plu­ra­la, demo­kra­ti­koa eta par­te-har­tzai­lea man­ten­du izan du, eta honi ezker, erre­pre­sio bor­titze­na­ri ere eus­te­ko eta aurre egi­te­ko gai izan da. 1936tik eta fran­kis­moan zehar, edo­ta erre­pre­sio eta adie­raz­pen des­ber­di­ne­ko esta­tu terro­ris­moa­ren aurrean.

Eus­kal Herri­ko gizar­tea, beraien ezke­rre­ko ideo­lo­gia­ren ara­be­ra, alder­di eta era­kun­de des­ber­di­ne­tan anto­latzea, ekar­pen posi­ti­botzat jotzen dugu. Gure hel­bu­rue­tan ez dago alder­di hege­mo­ni­ko bakar bat eratzea.

Herri­tar Bata­su­na osa­tu­ko duten ezke­rre­ko elkar­te edo anto­la­kun­de mul­tzoa­ren par­te iza­te­ko jaio da Eus­ko Ekin­tza. Nahi dugun Herri­tar Bata­su­na aldi berean, Fren­te edo Gune Popu­lar Sobe­ra­nis­ta baten ber­mea izan­go da. Fren­te hau, ezker aber­tza­le­tik hara­ta­go doan mugi­men­du sobe­ra­nis­ta­ren eta alian­tzen pro­mo­to­rea izan behar­ko du, eta auto­de­ter­mi­na­zioa­ren esku­bi­dea­ren ari­ke­ta eta inde­pen­den­tzia lor­tu­ko ditue­na, gure eko­no­mia­ren eta giza eta natur balia­bi­deen subera­ta­sun eko­no­mi­ko eta sozia­la­re­kin batera.

EH Bil­du­ren espe­rien­tziak, sobe­ra­nis­ta eta ezke­rre­koa izan­go den Fron­te hau lor­tze­ra bir­bi­de­ra­tu behar­ko luke, non beti­ko inda­rrez apar­te indar berriek ere ber­tan egon behar­ko luke­ten. Horre­la baka­rrik anto­la­tu­ko dugu, ez baka­rrik ira­baz­te­ko gai den inda­rra, bai­zik eta alda­ke­ta sozial eta gure herria­ren­tzat sobe­ra­nia eka­rri­ko duen indar elek­to­ra­la. Horre­ta­ra­ko, mili­tan­teen masa kri­ti­ko baten anto­la­ke­ta behar beha­rrez­koa izan­go dela baiez­tatzen dugu.

5.- EKINTZARAKO TRESNAK

5.1 Gure esku­bi­de social, nacio­nal eta poli­ti­koen alde­ko plataforma.

Eus­ko Ekin­tza­ko kideek zera uste dugu; Une hone­tan masa borro­ka, des­obe­dien­tzia zibi­la zein intsu­mi­sio akti­boak zapal­tzai­leek eza­rri­ta­ko derri­gor­ta­sun anti­de­mo­kra­ti­koa­ren aur­ka­ko tres­na era­gin­kor eta apur­tzai­leak direla.

Gure ustez era­kun­de­tan lor­tu­ta­ko ordez­ka­ritza herri­tar kla­seen alde­ko lanean eza­rri behar da. Herri­tar kla­se hauen intere­sak defen­di­tu behar dira eta herri mugi­men­dua gogoz bul­tza­tu behar da era­kun­de­ta­ko ordez­ka­ritza honetatik.

Alde­ba­kar­ta­su­na estra­te­gia zehatz eta argi batean koka­tu behar da era­gin­ko­rra izateko.

Ziur gau­de soi­lik gure esku­bi­de sozial, zibil, nazio­nal zein poli­ti­koen alde­ko mugi­men­du zabal, indar­tsu eta anto­la­tuak ahal­me­na izan­go due­la egun­go egoe­ra iraul­tze­ko indar korre­la­zioa aldatuz.

5.2 Inde­pen­den­tzia­ren alde­ko plataforma.

Inde­pen­den­tzia­ren alde­ko mugi­men­duak anitza eta auto­ges­tio­na­tua behar­ko du izan. Per­tso­nez zein tal­deez osa­tu­rik. “Inde­pen­den­tziaz min­tzatze­ko edo herri batean inde­pen­den­tziaz herri kon­tsul­ta bat egi­te­ko une ego­kia” zein den era­ba­ki­ko duen inola­ko kan­po­ko agin­te­ke­ria­rik gabe. Auzo­lan nazio­na­lean eta koo­pe­ra­ti­boan ari­tu­ko den mugi­men­dua. Horre­la, Eus­kal esta­tua­ren ere­dua sor­tuz joan behar­ko da.

Inde­pen­den­tis­tak sarea egoe­ra “izoz­tuan” ikus­ten dugu bai­na itxa­ro­pe­nez har­tzen dugu “Gure Berriak” due­la gutxi sor­tu­ta­ko heda­bi­de berria beza­la­ko tres­na berrien sorrera.

Hemen­dik hila­be­te gutxi­ra Kata­lu­nian aurre­ka­ri­rik gabe­ko olde inde­pen­den­tis­ta­ren aurre­ra­pe­na iku­si­ko dugu. Bitar­tean Eus­kal Herrian mugi­men­du inde­pen­den­tis­ta nahi­ta motel­du dute batzuek.

Zinez uste dugu egoe­ra hau irau­li behar dela. Hurren­go hila­be­te­tan alda­rri­ka­pen inde­pen­den­tis­ta bizitza poli­ti­ka­ren erdi­gu­nean koka­tu behar da argi eta garbi.

Esa­te bate­ra­ko den­bo­ra luzez ”apal­du­rik” egon diren herri kon­tsul­ta inde­pen­den­tis­tek inda­rra har­tu behar­ko dute. Bai­na herri mugi­men­du inde­pen­den­tis­ta zabal eta auto­no­mo bera haus­po­tu behar da indar­tze­ko. Bul­tza­da sozial, poli­ti­ko eta mobi­li­zatzai­lea berres­ku­ra­tu batzuen “orain ez da une ego­kia” beza­la­ko ozto­poen gainetik.

5.3 Ekin­tza poli­ti­ko­ra­ko tres­nak. Herri­tar Batasuna.

Lehen esan beza­la, ekin­tza poli­ti­ko­ra­ko tres­na nagu­sia Herri­tar Bata­su­na izan­go da.

Ezker aber­tza­le­ko sen­tsi­bi­li­ta­te poli­ti­ko ezber­di­ne­ta­ko era­kun­de guz­tiek osa­tu­ta­ko Herri­tar Bata­su­na. Herri mugi­men­du­koak, poli­ti­koak, sin­di­ka­lak, gaz­teak, anti-erre­pre­si­boak, … bai­ta tal­de haue­tan mili­tan­tzia kon­kre­tua ez duten per­tso­nek bai­na Herri­tar Bata­su­na­ren par­tea sen­titzen direnak.

Herri­tar Bata­su­na batza­rrean oina­rri­tu­ta­ko par­te har­tze­ko tres­na hori­zon­ta­le­tan oina­rri­tu­ko da, per­tso­na zein tal­deen mul­tzo han­di hau era­gin­kor­ta­su­nez anto­latze­ko. Kon­trae­sa­nak ges­tio­na­tu eta lan ildo eta tak­ti­ka komu­nak ezarriz.

Azken bola­da hone­tan sarri aditzen dira Herri­tar Bata­su­na Eus­kal Herrian eta gurean zein izan den desitxu­ra­tu nahi duten hain­bat mintzo.

Eus­kal Herri­tar Bata­su­nak ezin du aldi bate­ra­ko hau­tes­kun­de-era­kun­de­ta­ra­ko pla­ta­for­ma soil bat. Ezta alder­di baka­rra bar­ne korron­te zein batza­rrei irekita.

Gure artean Herri­tar Bata­su­na zaz­pi izan beha­rrean hamai­ka buru­ko heren­su­gea izan da. Sin­di­ka­la, eko­lo­gis­ta, gaz­te­ria­re­na, anti-erre­pre­si­boa, femi­nis­ta, tal­de sozio­po­li­ti­koe­na … Aldi berean borro­ka fron­te uga­ri sor­tze­ko gai izan dena. Bai­ta bar­ne era­kun­de aniz­ta­sun hori dela medio, zar­ta­da erre­pre­si­boei aurre egi­te­ko gai izan dena. Bai­na bere­zi­ki bar­ne aniz­ta­su­na ges­tio­natze­ko gai izan dena. Kon­trae­sa­nak arin­du eta aurre­ra jotze­ko tres­na poli­ti­koak bilakatu.

Herri­tar Bata­su­nak Inde­pen­den­tzia eta Sozia­lis­mo­rantz bul­tzatzen duen moto­rra eta indar-lekua behar du izan.

Era berean Herri­tar Bata­su­na, hamar­ka­de­tan zehar, komu­ni­ta­te sozio­po­li­ti­ko bat izan da. Kan­po­ko era­soen aurre­ko elkar­ta­su­nez­ko bar­ne lotu­ra indar­tsue­kin. Nor­ba­na­ko zein tal­deen arte­ko elkar lagun­tza­ra­ko gunea. Hau bere­zi­ki nabar­men­du da erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­koen zein beraien seni­de eta lagu­nen kasu­tan. Batzuen “garai berriek” komu­ni­ta­te sozio­po­li­ti­ko hau apur­tu edo behin­tzat ahul­du dute. Erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­ko eta beraien ingu­ruan norae­zean per­tso­nal eta afek­ti­boan utzi dituz­te. Beraien borro­ka­ren zioa (Oroi­men his­to­ri­koa­ren eta kon­ta­ki­zu­na­ren gataz­ka) aban­do­na­tuz. Bai­na bai­ta esa­te bate­ra­ko erre­pre­sioak itxi­ta­ko Herri­ko Taber­nen lan­gi­le askok ez dute beraien burua bahi­ko babes­tu­rik ikus­ten. Hain­bat tal­de eta mili­tan­te zuzen­ki aban­do­na­tuak izan dira erre­pre­sioa­ren aurrean (haie­ta­ko hain­bat ezker aber­tza­lea­ren tal­de historikoak).

http://​www​.eus​koe​kin​tza​.eu/​e​n​t​r​e​v​i​s​t​a​-​d​e​-​b​o​l​t​x​e​-​a​-​a​n​t​x​o​n​-​g​o​m​e​z​-​h​i​s​t​o​r​i​c​o​-​m​i​l​i​t​a​n​t​e​-​e​k​i​n​t​z​a​l​e​-​s​o​b​r​e​-​e​l​-​m​a​c​r​o​-​j​u​i​c​i​o​-​0​4​0​8​-​c​o​n​t​r​a​-​e​a​e​-​a​n​v​-​b​a​t​a​s​u​n​a​-​y​-​e​hak

Elkar­ta­su­nez­ko komu­ni­ta­te sozio­po­li­ti­ko hau berres­ku­ratzea lehen­ta­su­nez­ko ildotzat jotzen dugu. Ez baka­rrik ezke­rre­ko eti­ka­tik balo­re bat dela­ko, bai­zik eta esta­tuen zein kapi­ta­la­ren ges­to­rek bul­tza­tu­ta­ko erre­pre­sioa­ren aurrean masa kri­ti­ko mili­tan­tea­ren erre­sis­ten­tzia­ra­ko tres­na gisa.

Anto­la­ke­ta poli­ti­koa­ren tres­na­ren hau­tuan bai­tan doaz aldi beran hel­bu­ru poli­ti­koak. Alde­ri baka­rre­ko ere­dua esta­tuek Ezker aber­tza­lea asi­mi­latze­ko tres­na da. Tres­na ahu­la da beraien maki­na­ria guz­tia sun­tsitze­ko era­bi­li­ko duten esta­tu zein indar fak­ti­koen aurrean.l

Herri­tar Bata­su­na­ren anto­la­ke­ta ere­dua berriz kon­fron­ta­zio demo­kra­ti­ko­ra­ko tres­na da, gure herri­ko buru­ja­betza nazio­nal eta eko­no­mi­ko­rantz aurre­ratze­ko tres­na. Heren­su­gea­ren ere­dua da. Bere buru-aniz­ta­sun har­ta­tik gotor­tzen da era­so eta erre­pre­sioa­ren aurrean.

Herri­tar Bata­su­na inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa­ren bidean aurre­ratze­ko ber­mea izan­go da.

Ezker­tiar zein sobe­ra­nis­tak diren tal­dee­kin alian­tzak hedatze­ko tres­na litza­te­ke era berean. Auto­de­ter­mi­na­zio esku­bi­dea zinez onar­tu eta Herri Fron­te han­di bat elka­rre­kin osatze­ko bidai­ki­deak izan dai­tez­kee­nak. Nor­be­rak bere his­to­ria eta ideo­lo­gia­ri uko egin gabe.

5.4 Fron­te zaba­la. Herri Fron­tea edo Gune Soberanista.

Guretza­ko Herri Fron­te edo Gune Sobe­ra­nis­ta, Herri­tar Bata­su­na­ren hain­bat tal­de sozio­po­li­ti­koe­ki­ko alian­tza bat litza­te­ke, ez soi­lik alder­di poli­ti­koen arte­koa. Alian­tza hau hau­tes­kun­de zein era­kun­deen ges­tio­ra­ko tres­na litza­te­ke, bai­na bai­ta mobi­li­za­zio­ra­ko. Alian­tza osatze­ko beha­rrez­koa lira­te­ke auto­de­ter­mi­na­zio esku­bi­dea aitza­kia­rik gabe onar­tzea zein gure­kin bat etor­tzea poli­ti­ka sozial zein erai­kun­tza nazio­na­la­ren aurrerapenetan.

Gure egi­tas­moa­ren aurre­ra ate­ratze­ko ber­mea Herri­tar Bata­su­na­ren inda­rra da. Ezker­tiar eta Aber­tza­lea. Bai­na alia­tuak bilatze­ko gai ere izan behar dugu. Bai­ta EH Bil­du edo etor­ki­zu­ne­ko bes­te hain­bat tres­na kudeatze­ko. Gure alia­tue­ki­ko elkar erres­pe­tu eta par­te­katzea­ren jarre­re­ta­tik kudea­tu ere. Elkar uler­tze eta bakoitzak ordez­katzen duen ibil­bi­de his­to­ri­ko eta ideo­lo­gia­re­ki­ko elkar erres­pe­tue­ta­tik heda­tu­ta­ko alian­tzak. Kon­trae­sa­nak erres­pe­tu­tik eta inoiz inpo­sa­ke­ta­tik kudeatuz.

Edo­zein moduan, ezin dai­te­ke era­kun­de-hau­tes­kun­de fron­tea edo unez une­ko hain­bat akor­dio eta elkar­lan, Ezker Aber­tza­le­ko Herri­tar Bata­su­na­re­kin nahas­tu. Bai­na gure ikus­pe­gi­tik denak dira beha­rrez­koak eta aurre­ra jotze­ko tres­na baliagarriak.

5.5 Udal­bil­tza 

Udal­bil­tzak Eus­kal Herri­ko Nazio Era­kun­dea­ren erre­fe­ren­tzial­ta­su­na behar du izan. Lurral­dea bere oso­ta­su­nean egi­tu­ratzen duen era­kun­dea. Era­kun­de (sin­di­kal, kul­tu­ral, femi­nis­ta,…) zein ele­dun (zine­gotzi-alka­te, lege­bil­tzar­ki­de edo edo­zein kar­gu poli­ti­ko …) sobe­ra­nis­ta eta inde­pen­den­tis­ta ire­ki­ta. Alde­ba­kar­ta­su­ne­tik Eus­kal Herri­ko erai­kun­tza nazio­na­la eta inde­pen­den­tzia ahal­bi­de­ra­tu­ko duena.

Guz­tiz beha­rrez­koa den Eus­kal Herri­ko berre­rai­kitze nazio­na­la kon­tu­tan har­tuz gure herria bi esta­tu eta 4 elkar­te auto­no­mi­koen artean bana­tu­rik bai­ta­go (E.A.E., Nafa­rroa, Tur­tzioz (Kan­ta­bria), Tre­bi­ño (Gaz­te­la-Leon), … Berre­rai­kitze nazio­nal hau egi­tas­mo kon­kre­tuen bidez Era­kun­de Nazio­na­la­ren lehen­ta­su­nen artean egon behar­ko litzateke

1510437_555448337925562_1385706827_n

Udal­bil­tza Erai­kun­tza nazio­na­la­ren motor nagu­sia izan­go litza­te­ke fase hone­tan. Lan arlo uga­ri dau­de horre­ta­ra­ko. Arlo sin­bo­li­koa eta iku­rrak (ENA berres­ku­ra­tu, bide eta herri sei­na­leak …), lurral­de­ta­su­na, eus­ka­ra eta bere­zi­ki Esta­tu berria­ren egi­tu­ra­ren kimuak aldatzen eta ernetzen joa­tea. Gure kasuan Nafa­rroa­ko Erre­pu­bli­ka izan­go litza­te­ke esta­tua, eta nos­ki, sozia­lis­ta. Bai­ta Esta­tua nola­koa izan­go litza­te­ke pro­po­sa­pen kon­kre­tuak egi­te­ko lan tal­deak. Kata­lu­nian aurre­ratzen ari den moduan.

Bai­na zoritxa­rrez iku­si dugu nola EH Bil­du­ren era­kun­de bote­re han­di­ko sasoi betean , Udal­bil­tza­ren erre­fe­ren­tzial­ta­su­na nazio erai­kun­tza­ra­ko tres­na gisa oso txi­kia izan den. Era hone­tan erre­ka­ra bota dira aurre­ratze­koak ziren 4 urte.

5.6 Herri Mugimendua.

Guz­tion bul­tza­da betez berri­tu­ta­ko eta haus­po­tu­ta­ko herri mugi­men­dua. Auto-orga­ni­za­tua eta auto­no­moa. Inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa­ren bidea ire­ki­ko due­na. Ezker aber­tza­le guz­tia­ren lagun­tza eta bul­tza­da izan­go du, eta kapi­ta­la­ren zein esta­tuen gehie­gi­ke­rien aurrean harre­si lana egin­go du. Aldi berean haien aurre­ko poli­ti­ka zehatzen ere­du izan­go da. Bes­te mun­du eta ere­duak posi­bleak dire­la peda­go­gi­ko­ki era­kus­te­ko tresna.

Ezker aber­tza­leak kudea­tu­ta­ko era­kun­deak herri mugi­men­dua­ren haus­poa izan­go dira eta ez gal­ga bat.

Amnis­tia­ren alde­ko mugi­men­dua indar­tze­ko pre­mia azpi­ma­rra­tu nahi dugu, pre­so, depor­ta­tu zein erbes­te­ra­tuen egoe­ra larria dela eta. Bai­ta beraien izae­ra poli­ti­koa azpi­ma­rratze­ko ere.

CLFA2whWoAADsYY

Ondo­rioak. Laburbilduz

Abuz­tua­ren 2015eko hone­tan, gure alda­rri­ka­pe­na hasie­ra batean bar­ne­ra begi­ra da, bai­na las­ter ezker­tiar eta inde­pen­den­tis­ta diren tal­de zein lagun gehia­go­re­kin par­te­ka­tua iza­te­ko gogo irmoa dugu, ezker aber­tza­lea berrin­dar­tu eta berres­ku­ratze­ko hain xuxen ere. Ezber­di­nak batuz Herri­tar Bata­sun berri eta berri­tua osatze­ko deia. Due­la gutxi arte izan garen komu­ni­ta­te sozio­po­li­ti­koa berres­ku­ratze­ko. Nor­ba­na­ko edo­ta gure tal­deen bakar­ta­sun mili­tan­te­tik ezi­nez­koa da. Guz­tion inda­rrak batuz egin­ga­rria egin­go dugu. Borro­kak iraun duen hamar­ka­de­tan pila­tu­ta­ko humus poli­ti­ko eta mili­tan­tea ezin da gal­du batzuen itsu­ke­ria­ga­tik. Batzuk tema­tuak dau­de­la­ko, hala­beha­rrez eta inola­ko ezbai­rik gabe gau­zak guz­tioi inpo­satzen, mili­tan­te kri­ti­koen zapal­ke­ta eta gutxies­tea era­bi­liz. Eta dena jada porrot nabar­me­na era­kutsi duen tak­ti­ka poli­ti­ko baten ize­nean. Nahiz eta orain azken hau­tes­kun­de­tan Nafa­rroa Garaian lor­tu­ta­ko boz­ke­kin (segu­ruen gai­ne­ra unez une­koak diren eta egon­kor­tu gabe­ko boz­kak) bes­te herrial­de­tan izan­da­ko boz­ka gale­rak zuri­tu nahi dituzten.

Lan­ke­ta gogo­rra izan­go da, bai­na mili­tan­te­on ilu­sioa piz­te­ko modu­koa, zeren eta borro­ka­ren hamar­ka­de­tan pila­tu­ta­ko humus sozio­po­li­ti­ko hori epe motz- ertai­nean gure Aska­ta­sun Nazio­nal eta Sozia­la­ren Alde­ko Mugi­men­dua­ren ber­piz­tea­ren ber­mea da eta egin­ga­rria da. (Oina­rri horren fal­tan dau­den bes­te leku asko­re­kin kon­pa­ra­tuz egingarriagoa).

Inde­pen­den­tzia­ren eta Sozia­lis­moa­ren alde­ko gure estra­te­gia ber­piz­tu beha­rra dago inda­rrez eta keme­nez. Hau da, esta­tuen zein kapi­ta­la­ren ges­to­reen aur­ka­ko kon­fron­ta­zio demo­kra­ti­koa ber­piz­tu behar da. Zeren eta etor­tze­ko dau­den hurren­go gune his­to­ri­koe­tan horre­ta­ra­ko ezin hobeak izan­go diren bal­din­tza objek­ti­bo eta sub­jek­ti­boak izan­go ditu­gu aurrean. Ezin dugu batzuen ezin poli­ti­koa­ga­tik une his­to­ri­koa hau gal­du. Are gutxia­go hain­bat buru­za­gi poli­ti­koen ezi­na, ezin kolek­ti­boa bila­ka­tu, “garai berriek” gure gune sozio­po­li­ti­koa des­ak­ti­ba­tu due­la argu­dia­tuz. Ez dugu horre­tan sines­ten, are gehia­go, zinez uste dugu Herri­tar Bata­su­nean anto­la­tu­ta­ko ezker aber­tza­lea­ren ahal­men sozio­po­li­ti­koa han­dia dela. Bai­ta lotu gabe­ko, haus­po­tua, berrak­ti­boa eta auto­no­moa den herri mugi­men­du batena.

Sines­ten dugu Ezker Aber­tza­leak ahal­me­na due­la ezber­di­ne­kin alia­tu poli­ti­koak egi­te­ko. Eus­kal Herri­ko subira­no­ta­sun, auto­de­ter­mi­na­zio esku­bi­dean eta sozia­lis­moa­ren bidean kon­kis­ta sozia­lak lor­tzen elka­rre­kin joateko.

Hau guz­tia posi­blea da berri­ro ere gure burua sek­to­re sozio­po­li­ti­ko erres­pe­ta­ga­rria bila­katzen badu­gu, masa mili­tan­te kri­ti­koa beza­la gure burua ager­tuz. Masa kri­ti­ko hau gai­ne­ra ahal­me­na izan­go du zalan­tza­rik gabe hau­tes­kun­de masa han­dia mugitzeko.

Gu Ezker aber­tza­le his­to­ri­koa, ez dugu inola­ko dei­rik egi­ten ezer apur­tze­ko (jaki­tun iza­nik mani­pu­la­zioa beraien tres­na poli­ti­ko nagu­sia bila­ka­tu duten hain­ba­ten erreak­zioa zein izan­go den gure hitzak ira­kur­tze­ra­koan). Alta gure deial­dia bidean era txa­rrean gal­tzen ari dire­nean inda­rrak berres­ku­ratze­ko da. Berri­ro bene­ta­ko Ezker Aber­tza­le indar­tsu bat zein Herri Fron­te Sobe­ra­nis­ta zabal bat sor­tze­ko hain xuxen ere. Alia­tu berriak bilatze­ko zein ezker aber­tza­lea­ren bar­ne, tal­de eta sen­tsi­bi­li­ta­teen aniz­ta­su­na eta kon­trae­sa­nak oina­rri sozia­la­ren par­te har­tze hori­zon­ta­la­ren bidez kudeatze­ko gai izan­go den Herri­tar Batasuna.

Gure ADN poli­ti­koan dau­de Herri Fron­te­tik Herri­tar Bata­su­ne­ra. Ez da amo­re ema­te­ko garaia, etor­ki­zu­na gurea baita.

Ekin­tza Garaia da.

Eus­kal Herria, 2015ko abuz­tua­ren 15ean.

[ES]

1.- PRESENTACIÓN.

Hace tres años apro­xi­ma­da­men­te, un gru­po de mili­tan­tes per­te­ne­cien­tes fun­da­men­tal­men­te a la izquier­da aber­tza­le his­tó­ri­ca empe­za­mos a tra­ba­jar por el naci­mien­to de la orga­ni­za­ción socio­po­lí­ti­ca Eus­ko Ekin­tza. Nues­tro prin­ci­pal obje­ti­vo en este tiem­po ha sido inci­dir y apor­tar polí­ti­ca­men­te tan­to en el con­jun­to de Eus­kal Herria como en la pro­pia Izquier­da Aber­tza­le en su acep­ción más plu­ral y abier­ta. La Izquier­da aber­tza­le ha sido y es un amplio movi­mien­to de orga­ni­za­cio­nes socio­po­lí­ti­cas, revo­lu­cio­na­rias, sin­di­ca­les, popu­la­res, his­tó­ri­cas, anti­rre­pre­si­vas, femi­nis­tas, eco­lo­gis­tas, juve­ni­les… pre­sen­tes a ambos lados de la muga que divi­de Eus­kal Herria y que no pue­den ser redu­ci­das arti­fi­cial­men­te a una sola sigla par­ti­dis­ta que lo con­tro­le todo.

En todo este tiem­po, la nues­tra ha sido una labor calla­da y casi sub­te­rrá­nea. Modes­ta por nues­tro pro­pio dimen­sio­na­mien­to, pero siem­pre tra­ba­jan­do a favor de la crea­ción de con­cien­cia por una masa aber­tza­le mili­tan­te crí­ti­ca, sobe­ra­nis­ta e inde­pen­den­tis­ta y de izquier­das; por el refor­za­mien­to del movi­mien­to popu­lar, en con­tra de los que han que­ri­do des­man­te­lar­lo; y tam­bién por des­ta­car la nece­si­dad de una Uni­dad Popu­lar como úni­co ins­tru­men­to posi­ble para arti­cu­lar el con­jun­to de la Izquier­da Aber­tza­le en su plu­ra­li­dad, y por lo tan­to con toda su poten­cia­li­dad. Todo ello fren­te a hege­mo­nis­mos de cor­to reco­rri­do y cor­to­pla­cis­tas que his­tó­ri­ca­men­te se han demos­tra­do de una mane­ra reite­ra­da como un esco­llo para cual­quier avan­ce polí­ti­co, en los obje­ti­vos de sobe­ra­nía nacio­nal y la con­fi­gu­ra­ción de poder popu­lar fren­te al Capi­tal y sus gestores.

(2)

En estos últi­mos años, en nues­tro modes­to gru­po, des­pués de haber pade­ci­do fuer­tes pre­sio­nes exter­nas sim­ple­men­te por mani­fes­tar nues­tra opi­nión sobre lo que esta­ba ocu­rrien­do, hemos podi­do com­pro­bar con preo­cu­pa­ción que la impor­tan­te opor­tu­ni­dad abier­ta tras el alto el fue­go defi­ni­ti­vo de ETA para empe­zar a enca­rri­lar déca­das de Con­flic­to Vas­co, se ha ido dilu­yen­do entre la cerra­zón abso­lu­ta de los Esta­dos a nin­gún avan­ce demo­crá­ti­co, el man­te­ni­mien­to ínte­gro de toda la bate­ría de legis­la­ción de excep­ción con con­ti­nuas vul­ne­ra­cio­nes de dere­chos civi­les y polí­ti­cos, y la renun­cia por par­te de algu­nos (en la pra­xis dia­ria) de los obje­ti­vos estra­té­gi­cos his­tó­ri­cos, y todo en favor de otros nue­vos y no reco­no­ci­dos obje­ti­vos. Obje­ti­vos que asu­men e impul­san el cum­plir acrí­ti­ca­men­te con el mar­co impues­to (por poner un ejem­plo grá­fi­co con las ban­de­ras y otros sím­bo­los en ins­ti­tu­cio­nes) y reco­no­cer el régi­men actual no ya por impe­ra­ti­vo legal sino por deja­ción. Estra­te­gias y tác­ti­cas que a todas luces están resul­tan­do falli­das des­de el pri­mer momen­to al no dar­se ni siquie­ra movi­mien­tos cos­mé­ti­cos por par­te de los Esta­dos que ava­la­sen y die­sen una míni­ma ren­ta­bi­li­dad siquie­ra pro­pa­gan­dís­ti­ca a estos pasos. Todo ello impul­sa­do por par­te de los que se han eri­gi­do a sí mis­mos y en exclu­si­va como los úni­cos depo­si­ta­rios de toda la tra­di­ción y legi­ti­mi­dad socio­po­lí­ti­ca de la Izquier­da Abertzale.

https://​borro​ka​ga​raia​.word​press​.com/​2​0​1​4​/​0​3​/​0​9​/​p​r​o​c​e​s​o​-​v​o​l​u​n​t​a​r​i​s​m​o​-​y​-​r​e​a​l​i​d​ad/

La apues­ta de este sec­tor hege­mó­ni­co, que no repre­sen­ta­ti­vo de la tota­li­dad del con­jun­to, úni­ca­men­te por lo elec­to­ral, se ha vis­to final­men­te fre­na­da en las pro­pias urnas (elec­cio­nes euro­peas, fora­les y muni­ci­pa­les…). Y en gran par­te esto ha sido así (a pesar de algu­nas lec­tu­ras intere­sa­das sobre la ges­tión de resi­duos y la car­ga fis­cal a las gran­des for­tu­nas) por la pér­di­da cons­tan­te de una masa mili­tan­te crí­ti­ca que ha sido cons­cien­te­men­te des­ac­ti­va­da y anu­la­da, con­vir­tien­do en actos de fe todos los movi­mien­tos que se rea­li­zan (por muy incom­pren­si­bles que fue­sen para la cul­tu­ra his­tó­ri­ca de la Izquier­da Aber­tza­le). Cor­to­cir­cui­tan­do así toda capa­ci­dad de aná­li­sis y apor­ta­ción por par­te de la mili­tan­cia. Muchas veces ade­más, de muy malas mane­ras y en aras de una sumi­sión abso­lu­ta de todo el con­jun­to socio­ló­gi­co de la Izquier­da Aber­tza­le a una tác­ti­ca polí­ti­ca eli­tis­ta que se ha mani­fes­ta­do inefi­caz, y una estra­te­gia de Inde­pen­den­cia y Socia­lis­mo cada vez más difu­mi­na­da entre el eté­reo “dere­cho a deci­dir”, las “polí­ti­cas socia­les pro­gre­sis­tas” y el cre­cien­te colap­so al que se está con­du­cien­do deli­be­ra­da­men­te al movi­mien­to popu­lar inten­tan­do que su mili­tan­cia sea sumi­sa o diri­gi­da en vez de crea­do­ra y trans­gre­so­ra. El mis­mo movi­mien­to popu­lar vas­co, que es el que ha sido duran­te déca­das el humus del que se ha ali­men­ta­do el inde­pen­den­tis­mo de izquier­das y la fuen­te de poder popu­lar fren­te a las impo­si­cio­nes socio­po­lí­ti­cas de los esta­dos y del capi­tal. El retro­ce­so elec­to­ral nace fun­da­men­tal­men­te de la pér­di­da de ilu­sión por el pro­yec­to y de la fal­ta de impli­ca­ción de una mili­tan­cia que his­tó­ri­ca­men­te lo ha defen­di­do en las con­di­cio­nes más duras, tam­bién en la lucha elec­to­ral e ins­ti­tu­cio­nal. Esta impli­ca­ción mili­tan­te ha sido sus­ti­tui­da en las elec­cio­nes y tam­bién en la comu­ni­ca­ción de lo que se hacía en las ins­ti­tu­cio­nes por mar­ke­ting al uso, como si la I.A. fue­ra una fuer­za más del sis­te­ma. Los resul­ta­dos están a la vis­ta. Sin olvi­dar unas prác­ti­cas de ges­tión ins­ti­tu­cio­nal en muchos casos eli­tis­tas y ale­ja­das de la par­ti­ci­pa­ción popu­lar y de par­te del espec­tro socio­po­lí­ti­co de la I.A. y del movi­mien­to popu­lar, que han sen­ti­do una cla­ra des­afec­ción por lo que ocu­rría en esas ins­ti­tu­cio­nes cuan­do no han cho­ca­do direc­ta­men­te con algu­nas prác­ti­cas y decisiones.

En 4 años, apro­ve­chan­do el fuer­te poder ins­ti­tu­cio­nal que se había logra­do, y la fal­ta de ade­cua­ción de los esta­dos y los dife­ren­tes acto­res socio-polí­ti­cos ante el nue­vo esce­na­rio abier­to en polí­ti­cas reales de cons­truc­ción nacio­nal y social, no solo se ha per­di­do la posi­bi­li­dad de apli­car polí­ti­cas pro­pias de la izquier­da aber­tza­le para avan­zar, (polí­ti­cas de con­fron­ta­ción fren­te a la impo­si­ción anti­de­mo­crá­ti­ca), tam­bién se ha que­da­do lejos de incluir a la socie­dad y a la mis­ma masa social de la IA en la ges­tión de las ins­ti­tu­cio­nes. Por el con­tra­rio se ha dado una inte­gra­ción de cua­dros en el régi­men ins­ti­tu­cio­nal vigen­te, ale­ja­do de poder popu­lar en favor de intere­ses en no pocos casos personalistas.

http://​www​.eus​koe​kin​tza​.eu/​d​e​-​e​l​e​c​c​i​o​n​e​s​-​e​u​r​o​p​e​a​s​-​m​a​s​a​-​c​r​i​t​i​c​a​-​m​a​s​a​-​e​l​e​c​t​o​r​a​l​-​y​-​l​e​c​t​u​r​a​-​e​n​-​c​l​a​v​e​-​d​e​-​p​r​o​c​e​s​o​-​u​n​a​-​l​e​c​t​u​r​a​-​p​a​r​a​-​h​e​g​o​a​l​de/

En este via­je a nin­gu­na par­te (más allá de los ini­cia­les avan­ces elec­to­ra­les aho­ra en ple­na regre­sión; avan­ces que tam­po­co con­si­guie­ron el obje­ti­vo mar­ca­do de supe­rar el auto­no­mis­mo del PNV en las urnas), se ha sacri­fi­ca­do a gran par­te del movi­mien­to popu­lar den­tro de una tác­ti­ca de “uni­la­te­ra­li­dad” enten­di­da mayor­men­te como la nega­ción de la con­fron­ta­ción demo­crá­ti­ca con los Esta­dos y la des­ac­ti­va­ción de cual­quier mani­fes­ta­ción de la mis­ma. Todo ello en la fal­sa creen­cia aus­pi­cia­da por figu­ras y gru­pos de “ase­so­res” loca­les e inter­na­cio­na­les, que de esa mane­ra los Esta­dos “se move­rían inde­fec­ti­ble­men­te” bajo una inexis­ten­te “pre­sión inter­na­cio­nal”. El fra­ca­so de estos “con­se­jos intere­sa­dos” (intere­sa­dos en des­ar­ti­cu­lar un vete­rano foco de disi­den­cia socio­po­lí­ti­ca en el seno de la Unión Euro­pea y Euro­pa Occi­den­tal) es más que evi­den­te, más allá de algu­nas “fotos de relum­brón” de cos­to­sas reunio­nes y con­fe­ren­cias inter­na­cio­na­les, que has­ta la fecha no han cris­ta­li­za­do en nin­gún movi­mien­to con­cre­to por par­te de los Esta­dos o sus opi­nio­nes públi­cas. Es más, han sido nin­gu­nea­dos de mane­ra meri­dia­na. En resu­men, mien­tras los Esta­dos han aumen­ta­do su nivel repre­si­vo, la izquier­da aber­tza­le ha dis­mi­nui­do su capa­ci­dad de lucha y res­pues­ta, retro­ce­dien­do en algu­nos aspec­tos casi 40 años. A las épo­cas pre­vias a la crea­ción del movi­mien­to pro-amnis­tía y anti repre­si­vo y a repe­tir melo­dra­má­ti­ca­men­te fren­te a las cons­tan­tes con­cul­ca­cio­nes de dere­chos socio­po­lí­ti­cas eso de “esta repre­sión no va con los nue­vos tiem­pos” en vez de asu­mir que la repre­sión en diver­sos gra­dos y coyun­tu­ras es, por des­gra­cia, con­sus­tan­cial en cual­quier tiem­po al tra­ta­mien­to del “con­flic­to vas­co” por par­te de los Esta­dos. Espe­cial­men­te en el caso del Esta­do neo­fran­quis­ta espa­ñol, muy ale­ja­do de los ejem­plos de Esco­cia y Quebec.

No cri­ti­ca­mos la impli­ca­ción de per­so­na­li­da­des rele­van­tes o futu­ras con­fe­ren­cias inter­na­cio­na­les enca­mi­na­das a esta­ble­cer un ver­da­de­ro pro­ce­so de reso­lu­ción de un con­flic­to de siglos como el vas­co. Sin embar­go las ener­gías para la reso­lu­ción del con­flic­to debe­rán de sur­gir de nues­tra pro­pia socie­dad ya que el apo­yo inter­na­cio­nal es un cam­po muy aco­ta­do, y en nin­gún caso pue­de espe­rar­se avan­ces si no exis­te una pro­pia fuer­za movi­li­za­do­ra y de con­fron­ta­ción como País.

Algu­nos de los pun­tos álgi­dos de esta polí­ti­ca de des­truc­ción de cual­quier fuer­za con capa­ci­dad de con­fron­ta­ción demo­crá­ti­ca con los Esta­dos están en la liqui­da­ción de la coor­di­na­do­ra “Adie­ra­zi Eus­kal Herria” por los dere­chos socia­les, nacio­na­les, civi­les y polí­ti­cos, y su sus­ti­tu­ción por orga­ni­za­cio­nes “bajo con­trol”. Tam­bién en el nin­gu­neo de la red Inde­pen­den­tis­tak, a favor de pla­ta­for­mas por el más eté­reo “dere­cho a deci­dir” supues­ta­men­te para mover al PNV de sus ancla­jes auto­no­mis­tas, o la opo­si­ción sub­te­rrá­nea de la “Ofi­cia­li­dad” a ini­cia­ti­vas como los “Herri Harre­siak” por mie­do a su capa­ci­dad de actuar de mane­ra autó­no­ma y no diri­gi­da, ale­ja­da de las direc­tri­ces y con­ve­nien­cias de unos pocos.

El resul­ta­do últi­mo es que el pro­pio Con­flic­to Vas­co se ha ido des­di­bu­jan­do has­ta des­apa­re­cer de las agen­das polí­ti­cas de los Esta­dos y de la pro­pia polí­ti­ca inter­na­cio­nal. No exis­te ya con­flic­to vas­co al que aten­der al des­apa­re­cer cual­quier tipo de con­fron­ta­ción. Se nos dice inclu­so que las encues­tas ates­ti­guan que las vas­cas no quie­ren la inde­pen­den­cia y que el Seny cata­lán se ha trans­mu­ta­do a Eus­kal Herria e impe­ra en nues­tra “nor­ma­li­za­da” socie­dad fren­te a “la deri­va” inde­pen­den­tis­ta cata­la­na. Sólo que­da un pro­ble­ma resi­dual de orden públi­co y de pre­sos a los que se les nie­ga has­ta su esta­tus de pre­sos polí­ti­cos, excep­to en el caso de algún líder refe­ren­cial de Sor­tu. Un colec­ti­vo de pre­sas polí­ti­cas vas­cas y exi­lia­dos que lejos de ir des­apa­re­cien­do se nutre con­ti­nua­men­te de nue­vos pre­sos polí­ti­cos gene­ra­dos por la con­ti­nui­dad de la legis­la­ción de excep­ción, nue­vas deten­cio­nes y jui­cios, los macro­su­ma­rios, la repre­sión de movi­li­za­cio­nes sociales,…

La pér­di­da de punch (múscu­lo) social del nue­vo expe­ri­men­to de labo­ra­to­rio “Sare” es más que evi­den­te. Se ha des­di­bu­ja­do has­ta el lími­te la con­tun­den­cia de la rei­vin­di­ca­ción pro-pre­sas y el resul­ta­do ha sido que en vez de ganar nue­vos sec­to­res para la mis­ma y que otras gen­tes se sien­tan cómo­das en la mis­ma, las mani­fes­ta­cio­nes y movi­li­za­cio­nes de ”Sare” con un cui­da­do­so mar­ke­ting al uso, se des­in­flan y pier­den dece­nas de miles de asis­ten­tes en com­pa­ra­ción con movi­li­za­cio­nes pro-pre­sos ante­rio­res. Es tiem­po de medir los resul­ta­dos obje­ti­vos de las deci­sio­nes toma­das y asu­mir res­pon­sa­bi­li­da­des. Los mis­mos que han car­ga­do con­tra cual­quier tipo de movi­mien­to popu­lar autó­no­mo y con pro­pia capa­ci­dad de deci­sión, son los que pre­ten­den ven­der sus fra­ca­sos en con­vo­ca­to­rias por “la des­mo­vi­li­za­ción social” de la que son en gran medi­da res­pon­sa­bles por el ambien­te irres­pi­ra­ble, con­tra­dic­to­rio, des­mo­vi­li­za­dor y derro­tis­ta que han creado.

Men­ción apar­te mere­ce lo rea­li­za­do con todo lo rela­cio­na­do con el colec­ti­vo de pre­sas polí­ti­cas, la liqui­da­ción del movi­mien­to pro-amnis­tía y anti-repre­si­vo, y la cri­sis his­té­ri­ca ante su resur­gi­mien­to como movi­mien­to popu­lar autó­no­mo sin “man­do a dis­tan­cia”. Aña­di­re­mos la ver­da­de­ra caza de bru­jas que esos sec­to­res “ofi­cia­les” mon­ta­ron alre­de­dor de la Ini­cia­ti­va “Ezke­rre­tik Bil­duz” de la que for­ma­mos par­te. Todo ello para hacer des­ca­rri­lar cual­quier ini­cia­ti­va de nuclea­ción de orga­ni­za­cio­nes y per­so­nas “por la izquier­da” de Sor­tu has­ta hacer­la emba­rran­car. Por más que des­de el prin­ci­pio la ini­cia­ti­va se pre­sen­ta­se como una apor­ta­ción a sumar y no a con­fron­tar con EH Bildu.

Las alar­mas rojas hace tiem­po que se han encen­di­do para el pro­yec­to de Izquier­da Aber­tza­le. El estan­ca­mien­to elec­to­ral a la baja no es más que el sín­to­ma de algo mucho más gra­ve: la deca­den­cia social del pro­pio pro­yec­to de Inde­pen­den­cia y Socia­lis­mo man­te­ni­do duran­te déca­das con un gran­dí­si­mo esfuer­zo mili­tan­te y per­so­nal, por miles de gen­tes en Eus­kal Herria y que no es patri­mo­nio en exclu­si­va de nadie sino de todo el con­jun­to de per­so­nas y orga­ni­za­cio­nes que hemos lucha­do por él des­de los años 30 has­ta la actualidad.

La pér­di­da de la calle; del impul­so social al pro­yec­to (otro sín­to­ma fue el sona­do fra­ca­so de la con­vo­ca­to­ria del BEC en apo­yo a la auto­de­no­mi­na­da “Vía vas­ca”. Los 10.000 peo­nes negros recla­ma­dos que se que­da­ron en 6.000 asis­ten­tes. Un nue­vo pro­yec­to de mar­ke­ting y labo­ra­to­rio de con­su­mo rápi­do); de la rique­za, auto orga­ni­za­ción y dina­mis­mo del movi­mien­to popu­lar; de la impli­ca­ción e ilu­sión mili­tan­te de miles de per­so­nas acti­vas (masa crí­ti­ca) en la estra­te­gia inde­pen­den­tis­ta de izquier­das, que han sido sus­ti­tui­das por el mar­ke­ting al uso de los par­ti­dos del sis­te­ma y cien­tos de sumi­sos libe­ra­dos en nómi­na para impo­ner como sea las tesis ofi­cia­les de una peque­ña éli­te anqui­lo­sa­da y obse­sio­na­da como sea en man­te­ner su hege­mo­nía a cual­quier pre­cio. Inclui­do la liqui­da­ción del pro­yec­to. A lo que hay que aña­dir la pre­sión rea­li­za­da, muchas veces de malas for­mas, sobre cual­quier orga­ni­za­ción o per­so­na crí­ti­ca con lo que se esta­ba rea­li­zan­do. Y esto en una situa­ción de cri­sis del Esta­do espa­ñol y sus ins­ti­tu­cio­nes, y del pro­pio sis­te­ma capi­ta­lis­ta que en teo­ría favo­re­ce­rían más que nun­ca nues­tro pro­yec­to sociopolítico.

A raíz de la situa­ción de cri­sis que lle­vó al sur­gi­mien­to del 15‑M en el Esta­do espa­ñol, debie­ra haber sur­gi­do un movi­mien­to pro­pio anti-cri­sis des­de una base popu­lar que hubie­se ata­ca­do a los res­pon­sa­bles (el Capi­tal y los ges­to­res autóc­to­nos) sin espe­rar a impul­sos forá­neos. Y ya hemos expre­sa­do que este movi­mien­to debe­ría de haber esta­do enrai­za­do en un movi­mien­to más amplio por los dere­chos civi­les, nacio­na­les y políticos.

La situa­ción es de des­aso­sie­go y des­es­pe­ran­za en amplias capas de la mili­tan­cia his­tó­ri­ca de las dife­ren­tes orga­ni­za­cio­nes de Izquier­da Aber­tza­le. Super­vi­vien­tes o liqui­da­das en un pro­ce­so incom­pren­si­ble de empo­bre­ci­mien­to orga­ni­za­ti­vo y de per­so­nal, cuyo úni­co obje­ti­vo ha sido el apun­ta­la­mien­to en el poder de una éli­te que ha demos­tra­do duran­te dema­sia­do tiem­po su inca­pa­ci­dad de hacer avan­zar el pro­yec­to político.

Es por ello que des­de Eus­ko Ekin­tza y la tra­di­ción his­tó­ri­ca que en bue­na medi­da repre­sen­ta­mos, la Izquier­da Aber­tza­le His­tó­ri­ca, hace­mos un modes­to pero urgen­te lla­ma­mien­to a todos los sec­to­res de izquier­da aber­tza­le enten­di­da en toda su plu­ra­li­dad, a que se orga­ni­cen, a ini­ciar una rege­ne­ra­ción del pro­yec­to defen­di­do entre todas duran­te déca­das, para que los idea­les que nacie­ron en el año 1930gudariakANVde liber­tad nacio­nal y jus­ti­ca social , y que se desa­rro­lla­ron duran­te el fran­quis­mo y la refor­ma de manos de orga­ni­za­cio­nes revo­lu­cio­na­rias, no emba­rran­quen en un mero par­ti­do polí­ti­co social­de­mó­cra­ta al uso asu­mi­do por el pro­pio sis­te­ma, y que apar­ca con­ti­nua­men­te sus rei­vin­di­ca­cio­nes estra­té­gi­cas en aras del “rea­lis­mo y posi­bi­lis­mo polí­ti­co”. La nece­sa­ria ade­cua­ción con­ti­nua a la reali­dad socio­po­lí­ti­ca de nues­tras tác­ti­cas polí­ti­cas no nos pue­de lle­var al aban­dono de nues­tros obje­ti­vos estra­té­gi­cos. Algo que ha que­da­do por ejem­plo bas­tan­te cla­ro en el aban­dono por algu­nos de la peti­ción de amnis­tía y su sus­ti­tu­ción por los obje­ti­vos tác­ti­cos de mejo­ra de las con­di­cio­nes de encar­ce­la­mien­to de los pre­sos polí­ti­cos vas­cos como obje­ti­vo final en sí mis­mo y no como un mero avance.

El futu­ro será nues­tro si somos capa­ces de vol­ver a poner las bases de un movi­mien­to fres­co, demo­crá­ti­co, asam­blea­rio, mili­tan­te, ilu­sio­nan­te, que no exclu­ya a nadie, adap­ta­do a la reali­dad y a nues­tra estra­te­gia, y con volun­tad tras­for­ma­do­ra y trans­gre­so­ra de lo injus­to, y por lo tan­to revo­lu­cio­na­rio, que no rehú­ya la con­fron­ta­ción demo­crá­ti­ca con los Esta­dos sino que lo asu­ma como par­te de su ADN político.

Resul­ta frus­tran­te como pue­blo que tras haber cono­ci­do de mano de Herri Bata­su­na y el Movi­mien­to Popu­lar Vas­co una vas­ta cul­tu­ra asam­blea­ria (a pesar de sus limi­ta­cio­nes y sin caer en fal­sas idea­li­za­cio­nes) haya­mos caí­do en un diri­gis­mo sec­ta­rio que ha borra­do ese pro­pio ADN mili­tan­te. Hablar hoy por hoy de asam­blea­ris­mos a la base social de la I.A. de menos de 40 años es hablar­les de una ente­le­quia his­tó­ri­ca. Aho­ra pare­ce que el asam­blea­ris­mo lo ha inven­ta­do Pode­mos con sus círcu­los y que las CUP han crea­do la uni­dad popu­lar. Algo que exis­tía en nues­tro país hace casi 4 déca­das y que fue cons­cien­te­men­te liqui­da­do. Una dura lec­ción de humil­dad para un movi­mien­to que fui­mos refe­ren­cia de lucha por las liber­ta­des nacio­na­les y el socia­lis­mo hace no tan­to tiempo.

Algu­nos han pre­ten­di­do ven­der que su giro hacia la social­de­mo­cra­cia y un par­ti­do al uso era ave­nir­se con los nue­vos tiem­pos, y los nue­vos tiem­pos (CUP, Pode­mos, Aho­ra en Común, Las can­di­da­tu­ras de uni­dad para Madrid, Bar­ce­lo­na y A Coru­ña…) están demos­tran­do con tena­ci­dad que en nues­tro entorno el camino de la izquier­da es la uni­dad popu­lar y el fun­cio­na­mien­to de aba­jo arri­ba basa­do en un amplio movi­mien­to social.

En con­tra­po­si­ción de estos movi­mien­tos, la actual cúpu­la diri­gen­te ini­ció hace más de una déca­da un pro­ce­so con la crea­ción de Bata­su­na como par­ti­do polí­ti­co úni­co, liqui­dan­do Herri Bata­su­na y apro­pián­do­se de su lega­do, mar­gi­nan­do así a los sec­to­res crí­ti­cos. Lo de Sor­tu ha sido la segun­da par­te de una ope­ra­ción polí­ti­ca per­fec­ta­men­te orques­ta­da, pro­fun­di­zan­do en lo mis­mo, apro­ve­chán­do­se de la anti­de­mo­crá­ti­ca polí­ti­ca de ile­ga­li­za­cio­nes. Es por ello que cual­quier refe­ren­cia actual de esa cúpu­la diri­gen­te a la nece­si­dad de crear aho­ra y tras la cri­sis elec­to­ral de EH Bil­du y orga­ni­za­ti­va de Sor­tu “un fren­te amplio”, cae por su pro­pio peso y por su fal­ta de cre­di­bi­li­dad, ya que son ellos mis­mos los res­pon­sa­bles de la liqui­da­ción de la Uni­dad Popu­lar. No nos pue­den pre­ten­der sal­var aho­ra de ellos mis­mos con ellos mis­mos a la cabe­za. Sus acti­tu­des per­so­na­lis­tas pro­pias de par­ti­dos del régi­men al uso, su impo­ten­cia polí­ti­ca y per­so­nal para crear una estruc­tu­ra asam­blea­ria, hori­zon­tal y demo­crá­ti­ca, está pro­ba­da duran­te más de una déca­da. Sim­ple­men­te, la rege­ne­ra­ción de la Izquier­da Aber­tza­le será anti hege­mó­ni­ca, com­par­ti­da por todas las sen­si­bi­li­da­des, per­so­nas y orga­ni­za­cio­nes, inclu­yen­te con todo el que quie­ra par­ti­ci­par, plu­ral y asam­blea­ria, o no será. No pue­de ser de nue­vo un expe­ri­men­to de labo­ra­to­rio y mar­ke­ting coman­da­do por los de siem­pre para tapar sus pro­pios fra­ca­sos y para que “pegue­mos entre todos” los tro­zos del jarrón que sólo ellos han roto. La rege­ne­ra­ción de la I.A. no está en un cam­bio de diri­gen­tes, sino en un cam­bio de tác­ti­ca, mode­lo y de práctica.

ardi beltza

No nega­mos a nadie el dere­cho a crear par­ti­dos ins­ti­tu­cio­na­lis­tas y social­men­te tibios, hemos dicho has­ta la sacie­dad que defen­de­mos la plu­ra­li­dad de la IA. Es más, esta es una sen­si­bi­li­dad más den­tro del con­jun­to que ha de estar repre­sen­ta­da. Lo que nega­mos es que, des­de este plan­tea­mien­to, algu­nos se auto­eri­jan en hege­mó­ni­cos a cuen­ta de desan­grar el con­jun­to y la plu­ra­li­dad de la I.A. con su mono­po­lis­mo impues­to a todos. Per­dien­do en una incon­ce­bi­ble san­gría cen­te­na­res de cua­dros polí­ti­cos y mili­tan­tes que se han des­ac­ti­va­do y se han ido o se les ha man­da­do a casa por­que “ya no sir­ven” o no se adap­tan a los nue­vos tiem­pos (léa­se a los trá­ga­las y a las caram­bo­las tác­ti­cas)” en vez de apor­tar para el con­jun­to. Que se apo­de­ren por ejem­plo de unos medios de comu­ni­ca­ción que fue­ron crea­dos entre todos para con­ver­tir­los en pla­ta­for­ma mono­cor­de de su men­sa­je don­de sólo caben ellos mis­mos, y se mar­gi­nan y nin­gu­nean las voces dis­cre­pan­tes crí­ti­cas o sim­ple­men­te diferentes.

Para Eus­ko Ekin­tza la rege­ne­ra­ción de la izquier­da aber­tza­le se lla­ma fun­da­men­tal­men­te Uni­dad Popu­lar. Dina­mi­za­ción y poten­cia­ción de movi­mien­tos popu­la­res, socia­les y sin­di­ca­les (con un amplio movi­mien­to pro-inde­pen­den­cia, y otro en defen­sa de los dere­chos indi­vi­dua­les, socia­les civi­les y polí­ti­cos). Con­so­li­da­ción de un Fren­te Popu­lar Sobe­ra­nis­ta y poten­cia­ción real de Udal­bil­tza. Todo lo que está ocu­rrien­do a nues­tro alre­de­dor, ya lo hemos dicho, (Gre­cia con Syri­za, Esta­do espa­ñol con Pode­mos, Ano­va, las mareas y Aho­ra en Común, y Cata­lu­ña con las CUP y las lis­tas de uni­dad popu­lar) no hacen sino refor­zar­nos en esta tesis.

2.- LA IZQUIERDA ABERTZALE, SERÁ IZQUIERDA O NO SERÁ.

Eus­ko Ekin­tza es par­te de la reali­dad socio­po­lí­ti­ca que cono­ce­mos como Izquier­da Aber­tza­le. Coin­ci­de con el res­to de for­ma­cio­nes de la Izquier­da Aber­tza­le en lo que his­tó­ri­ca­men­te han sido sus obje­ti­vos estra­té­gi­cos gene­ra­les: inde­pen­den­cia y socia­lis­mo. Con una par­ti­cu­la­ri­dad, la de que cree­mos en un socia­lis­mo que esté basa­do en un fuer­te sec­tor públi­co, comu­ni­ta­rio y coope­ra­ti­vo. Colo­ca­mos por ello la eco­no­mía mix­ta como un esta­dio posi­ble en el cor­to medio pla­zo y acor­de con la reali­dad socio­ló­gi­ca de nues­tro pue­blo para poder avan­zar hacia otras fases de socialismo.

MAIATXAREN1

Resul­ta urgen­te la con­se­cu­ción des­de ya mis­mo, de un nue­vo esta­dio social y polí­ti­co en el que las per­so­nas nos auto-orga­ni­ce­mos des­de aba­jo y que sus­ti­tu­ya des­de ya al sis­te­ma capi­ta­lis­ta en peque­ñas pero pro­gre­si­vas par­ce­las de poder, cada vez más deter­mi­nan­tes usan­do para ello la auto­or­ga­ni­za­ción, pero tam­bién el poder ins­ti­tu­cio­nal que se consiga.

Al recla­mar el tér­mino sobe­ra­nis­mo jun­to al inde­pen­den­tis­mo, que­re­mos remar­car que sin una sobe­ra­nía real popu­lar en lo eco­nó­mi­co, la inde­pen­den­cia es un cas­ca­rón vacío en manos de las empre­sas mul­ti­na­cio­na­les, el capi­tal y sus ges­to­res, aun­que sean loca­les. La situa­ción de Gre­cia es un buen ejemplo.

Más allá de la defen­sa de la sani­dad o la ense­ñan­za públi­cas, debe­ría­mos de defi­nir los pasos con­cre­tos en sobe­ra­nía ali­men­ta­ria ges­tio­na­da des­de lo común, la defen­sa de la pro­pie­dad públi­ca de los mon­tes y tie­rras de cul­ti­vo (el comu­nal), una red de vivien­das públi­cas en alqui­ler, la defen­sa de la pro­pie­dad públi­ca del agua y otros recur­sos natu­ra­les esen­cia­les. La ges­tión comu­nal de la cul­tu­ra, la defen­sa y poten­cia­ción de la red de trans­por­te públi­co, de los medios de comu­ni­ca­ción públi­cos y de la red de comu­ni­ca­cio­nes públi­cas tam­bién. Tam­bién defen­de­mos la crea­ción de peque­ñas empre­sas ener­gé­ti­cas públi­cas y loca­les, así como la crea­ción de redes poten­tes de dine­ro local. La crea­ción de empre­sas de cons­truc­ción públi­cas,… en fin, son cien­tos los ejem­plos de pasos que se pue­den dar en este sen­ti­do si hay volun­tad polí­ti­ca y determinación.

Es por ello que nece­si­ta­mos dotar­nos como Izquier­da Aber­tza­le de un pro­gra­ma con­cre­to de cons­truc­ción eco­nó­mi­ca hacia el socia­lis­mo, más allá de las rei­vin­di­ca­cio­nes maxi­ma­lis­tas del “todo o nada” que muchas veces esgri­men algu­nos y que nos lle­van inde­fec­ti­ble­men­te a la “nada” o a la mera ges­tión ins­ti­tu­cio­nal de “lo que hay” con algu­nas dosis de social­de­mo­cra­cia. Para noso­tros, imbui­dos en la cul­tu­ra ekin­tza­le, la con­cre­ción y apli­ca­ción de las medi­das y accio­nes con­cre­tas es lo fun­da­men­tal, más allá de la reto­ri­ca sobre tex­tos mar­xis­tas con­cre­tos de gran valor polí­ti­co y filo­só­fi­co, pero que no pue­den con­ver­tir­se en diques de con­ten­ción a lo con­cre­to por fal­ta de “con­di­cio­nes” para lle­var­se a cabo en su integridad.

Rei­vin­di­ca­mos por tan­to el Mar­xis­mo como un méto­do inelu­di­ble para el aná­li­sis, la acción polí­ti­ca y para cons­truir una socie­dad de izquier­das, pero un mar­xis­mo ade­cua­do a la reali­dad de Eus­kal Herria y sin visio­nes anqui­lo­sa­das y fun­da­men­ta­lis­tas del mismo.

Apo­ya­re­mos los movi­mien­tos que se den para sacar a la cla­se tra­ba­ja­do­ra de la pos­tra­ción en que se encuen­tra, y que se pue­da apre­ciar nue­va­men­te que la lucha de cla­ses con­ti­núa, aun­que algún sec­tor del poder se jac­ta de que la lucha de cla­ses no exis­te por­que fue derro­ta­da por él.

Tan­to la social-demo­cra­cia como el neo­li­be­ra­lis­mo, aho­ga­dos en su pro­pia corrup­ción, han acep­ta­do e impul­sa­do la explo­ta­ción mer­can­ti­lis­ta del pla­ne­ta y de las per­so­nas. Han acep­ta­do e impul­sa­do la opre­sión de paí­ses como el nues­tro. Han demos­tra­do, en defi­ni­ti­va, que no sólo son por­ta­do­ras de una alter­na­ti­va ago­ta­da, sino que, ade­más, no sir­ven de nin­gu­na mane­ra a la hora de cons­truir el nue­vo mun­do que necesitamos.

Cree­mos que la cri­sis del capi­ta­lis­mo es sis­té­mi­ca, y que para con­se­guir sus obje­ti­vos eco­nó­mi­cos, el sis­te­ma se vale de deci­sio­nes polí­ti­cas que actúan en con­tra de la volun­tad e intere­ses popu­la­res, sien­do ince­san­tes los cam­bios en la legis­la­ción (Cons­ti­tu­ción inclui­da), los des­pi­dos, los desahu­cios, la explo­ta­ción y la mise­ria. La cri­sis eco­ló­gi­ca y de super­vi­ven­cia que vive el pla­ne­ta debi­do al desa­rro­llis­mo capi­ta­lis­ta, nun­ca podrá solu­cio­nar­se des­de el pro­pio capi­ta­lis­mo que la ha creado.

Cree­mos que la Izquier­da aber­tza­le ha de ser pro­fun­da­men­te anti­ca­pi­ta­lis­ta y aspi­rar a su sus­ti­tu­ción por otro sis­te­ma eco­nó­mi­co más jus­to. No a su par­cheo a base de meras “polí­ti­cas socia­les” como ha pre­ten­di­do duran­te déca­das la social­de­mo­cra­cia o el social-cristianismo.

Ha de situar­se entre nues­tras prio­ri­da­des el com­ba­te a la opre­sión patriar­cal. El aca­bar de una for­ma inte­gral con la opre­sión de las muje­res, y la ideo­lo­gía y prác­ti­ca homófoba.

La Izquier­da Aber­tza­le ha sido des­de sus orí­ge­nes en los años 30, un ejem­plo de inte­gra­ción de las gen­tes veni­das des­de fue­ra a tra­ba­jar a nues­tro País, ade­más de la lucha con­tra la xeno­fo­bia. Quie­nes tachan a la IA de racis­ta o xenó­fo­ba, sim­ple­men­te se colo­can fue­ra de la realidad.

3.- PROPUESTAS DE LINEAS DE ACTUACIÓN INMEDIATA

3.1. Plano ins­ti­tu­cio­nal y alianzas.

Esta­mos con­ven­ci­dos que la cons­truc­ción en el momen­to actual de un pro­ce­so real­men­te demo­crá­ti­co, debe estar sus­ten­ta­do en una per­ma­nen­te acu­mu­la­ción de fuer­zas. Sólo la fuer­za de un pue­blo orga­ni­za­do podrá, en nues­tra opi­nión, enfren­tar­se a la estra­te­gia nega­cio­nis­ta y repre­si­va de la hoja de ruta que están dise­ñan­do y ponien­do en prác­ti­ca los Esta­dos y los ges­to­res del capi­tal en Eus­kal Herria: UDF, UPN y EAJ-PNV fundamentalmente.

Pre­ten­der cons­truir una alter­na­ti­va polí­ti­ca a los pode­res fác­ti­cos socio­po­lí­ti­cos, inclu­so den­tro de sus pro­pias ins­ti­tu­cio­nes, se plan­tea como impo­si­ble sin una poten­te masa crí­ti­ca capaz de enfren­tar­se al ata­que sin pie­dad de los mis­mos a cual­quier atis­bo alter­na­ti­vo de cam­bio por peque­ño que sea. Esto se ha visua­li­za­do duran­te 4 años en las ins­ti­tu­cio­nes mayo­res de Gipuz­koa ges­tio­na­das por EH Bil­du con un ata­que cons­tan­te por par­te de los pode­res fác­ti­cos en el herrial­de sin pre­ce­den­tes: patro­nal, DV y otros medios de comu­ni­ca­ción, cons­truc­to­ras, Kutxa, la éli­te diri­gen­te del Gru­po Mon­dra­gon, jerar­quía cató­li­ca, EAJ-PNV,… Las con­quis­tas elec­to­ra­les e ins­ti­tu­cio­na­les sólo pue­den afian­zar­se con una poten­te masa mili­tan­te crí­ti­ca por detrás, capaz de enfren­tar­se y neu­tra­li­zar estos ataques.

Estos ata­ques se repro­du­cen aho­ra en Nafa­rroa con­tra un gobierno y unos ayun­ta­mien­tos de cam­bio que no aspi­ran ni siquie­ra a una modi­fi­ca­ción de régi­men en Nafa­rroa Garaia, sino a meter un poco de aire puro en la asfi­xian­te reali­dad de déca­das de Ame­jo­ra­mien­to y gobier­nos exclu­yen­tes, sec­ta­rios, corrup­tos, auto­ri­ta­rios y dere­chis­tas de PSN y UPN.

3.2. El con­flic­to polí­ti­co vasco

La opre­sión y asi­mi­la­ción eco­nó­mi­ca, polí­ti­ca y cul­tu­ral de nues­tro pue­blo, expre­sa­da de diver­sas for­mas, es un fenó­meno que vie­ne alar­gán­do­se des­de hace ya varios siglos.

El con­flic­to polí­ti­co que nos enfren­ta hoy en día en Hegoal­de al Esta­do Espa­ñol, tie­ne su ori­gen moderno en la gue­rra de 1936 y en el geno­ci­dio y terro­ris­mo de esta­do come­ti­dos por la Dic­ta­du­ra. La amnis­tía decre­ta­da en 1977, supu­so la impu­ni­dad de los crí­me­nes de lesa huma­ni­dad y geno­ci­dio, y de los crí­me­nes de esta­do espa­ño­les, alar­gan­do has­ta nues­tros días la con­fron­ta­ción que arras­tra­mos con este Estado.

La acción de las dife­ren­tes orga­ni­za­cio­nes de izquier­da aber­tza­le en Ipa­rral­de en la segun­da mitad del pasa­do siglo, inclui­das las revo­lu­cio­na­rias, ha supues­to el afian­za­mien­to de un movi­mien­to de libe­ra­ción nacio­nal en la par­te con­ti­nen­tal de Eus­kal Herria impen­sa­ble hace 4 déca­das. Su refle­jo orga­ni­za­ti­vo y elec­to­ral es un ejem­plo a seguir.

Pen­sa­mos que todas las víc­ti­mas del con­flic­to vas­co tie­nen dere­cho a que se les apli­que los prin­ci­pios de Ver­dad, Jus­ti­cia, Repa­ra­ción, ade­más de las Garan­tías de no repe­ti­ción que para el sobre­sei­mien­to de éstos casos, esta­ble­ce la legis­la­ción inter­na­cio­nal. Jun­to a esto, afir­ma­mos tam­bién que son las víc­ti­mas del geno­ci­dio fran­quis­ta y del terro­ris­mo de Esta­do, las úni­cas que están que­dan­do exen­tas de La Ver­dad, la Jus­ti­cia, la Repa­ra­ción y las Garan­tías de no repe­ti­ción que se les deben apli­car. Los abu­sos y crí­me­nes del Esta­do están que­dan­do impu­nes, y es por esa razón que nos suma­re­mos a las ini­cia­ti­vas de las colec­ti­vi­da­des del Esta­do espa­ñol y espe­cial­men­te de Eus­kal Herria, que tra­ba­jen por la con­se­cu­ción de La Ver­dad, La Jus­ti­cia y la Repa­ra­ción de los deli­tos ya mencionados.

Pero afir­ma­mos que es impo­si­ble dar pasos defi­ni­ti­vos en todo esto mien­tras pro­si­ga por par­te de los esta­dos la vic­ti­mi­za­ción de amplios sec­to­res de este pue­blo. La repre­sión sigue crean­do víc­ti­mas en Eus­kal Herria y esto es una reali­dad inne­ga­ble pero que se quie­re obviar en aras de una cari­ca­tu­ra de “nor­ma­li­dad política”.

La bata­lla de la memo­ria his­tó­ri­ca y del rela­to sobre el con­flic­to vas­co se con­vier­ten aquí en algo fun­da­men­tal entre los que pre­ten­den legi­ti­mar el Geno­ci­dio Fran­quis­ta, su impu­ni­dad y el frau­de de la Refor­ma y los que defen­de­mos la nece­si­dad de una rup­tu­ra demo­crá­ti­ca con el fas­cis­mo fran­quis­ta y la legi­ti­mi­dad de la lucha empren­di­da para ello.

http://​www​.naiz​.eus/​e​s​/​h​e​m​e​r​o​t​e​c​a​/​g​a​r​a​/​e​d​i​t​i​o​n​s​/​2​015 – 03-24/he­me­ro­te­ca_ar­ti­cle­s/­de-geno­ci­dios-y-cri­me­nes-con­tra-la-huma­ni­dad

http://​www​.naiz​.eus/​e​s​/​i​r​i​t​z​i​a​/​a​r​t​i​c​u​l​o​s​/​e​l​-​r​e​i​n​o​-​d​e​-​e​s​p​a​n​a​-​p​a​i​s​-​d​e​-​p​a​n​d​e​r​e​t​a​-​y​-​g​e​n​o​c​i​dio

Es nece­sa­rio vol­ver a colo­car la peti­ción de AMNISTIA para todos los pre­sos y refu­gia­dos polí­ti­cos en la agen­da polí­ti­ca y social, y exi­gir que se lle­ven a cabo todos los cam­bios que sean nece­sa­rios para su con­se­cu­ción. Exi­gir tam­bién que de for­ma inme­dia­ta, todos los pre­sos polí­ti­cos sean tras­la­da­dos a Eus­kal Herria y los pre­sos enfer­mos y los que han cum­pli­do las tres cuar­tas par­tes de su con­de­na sean libe­ra­dos sin más dila­ción, así como el retorno nor­ma­li­za­do de todos los refu­gia­dos. Y en defi­ni­ti­va, la dero­ga­ción de todas las leyes de excep­ción ela­bo­ra­das con­tra los pre­sos polí­ti­cos y sus fami­lia­res y ami­gos duran­te los últi­mos años.CLFA2whWoAADsYY

En defi­ni­ti­va, la lucha estra­té­gi­ca por la amnis­tía no es incom­pa­ti­ble con ini­cia­ti­vas tác­ti­cas de mejo­ra de la situa­ción de los pre­sos polí­ti­cos vas­cos y sus familiares.

3.3 La ley de Par­ti­dos y demás leyes de excepción.

Pade­ce­mos un sis­te­ma polí­ti­co corrup­to que ocul­to tras la ilu­sión de la “Demo­cra­cia” desa­rro­lla una prác­ti­ca cada vez más auto­ri­ta­ria. La ley de Par­ti­dos vigen­te en la actua­li­dad en el Esta­do Espa­ñol, es un cla­ro expo­nen­te de su deri­va anti­de­mo­crá­ti­ca. La ley de Par­ti­dos está aún vigen­te con todas sus con­se­cuen­cias y mien­tras esto sea así, no podre­mos hablar de igual­dad de opor­tu­ni­da­des para la acti­vi­dad polí­ti­ca. El ciclo de Ile­ga­li­za­cio­nes no ha con­clui­do. Y no con­clui­rá has­ta que las apro­xi­ma­da­men­te 40.000 per­so­nas de Eus­kal Herria mar­ca­das por las ile­ga­li­za­cio­nes, no recu­pe­ren su dere­cho a orga­ni­zar­se libre­men­te de acuer­do a su ideo­lo­gía. No habrá ter­mi­na­do mien­tras no se vuel­van a lega­li­zar las orga­ni­za­cio­nes y par­ti­dos ile­ga­li­za­dos o mien­tras siga vigen­te la Ley de Par­ti­dos. (Habría que acla­rar que la legis­la­ción de excep­ción no sólo ata­ñe a los par­ti­dos, sino que a todos los movi­mien­tos u organizaciones)

Aca­tar el impe­ra­ti­vo legal vigen­te para poder estar en las elec­cio­nes, no impli­ca callar o no actuar ante la opre­sión anti­de­mo­crá­ti­ca o la injus­ti­cia. El dere­cho a luchar para que se cam­bien las leyes injus­tas, es un dere­cho bási­co en demo­cra­cia. Lo que no se pue­de hacer es com­por­tar­se como si la injus­ti­cia y “las espa­das de Damo­cles” de las ile­ga­li­za­cio­nes no existiesen.

La bate­ría de leyes de excep­ción con­tra la liber­tad polí­ti­ca, la liber­tad de expre­sión y mani­fes­ta­ción (ley mor­da­za…), etc. lejos de ate­nuar­se, se acen­túa y crea con­ti­nua­men­te nue­vos preso/​as político/​as.

Así es como se expre­sa en el mani­fies­to Aska­ta­sun Ekin­tza con­tra las leyes de excep­ciónwww​.aska​ta​su​ne​kin​tza​.eu :

“Tras la gue­rra del 36 y el pos­te­rior geno­ci­dio del régi­men fran­quis­ta, segui­do de déca­das de terro­ris­mo de Esta­do, el Rei­no de Espa­ña ha impues­to al Pue­blo Vas­co una bate­ría de leyes de excep­ción como for­ma de ani­qui­lar el con­flic­to socio­po­lí­ti­co vasco.

Tan­tos años de legis­la­ción de excep­ción han lle­va­do a que al final, estas medi­das que se supo­nen excep­cio­na­les, sean asi­mi­la­das en nues­tra ruti­na dia­ria como algo nor­mal. Como si la fal­ta de liber­ta­des civi­les, nacio­na­les y polí­ti­cas fue­ran algo con­sus­tan­cial al ser vas­co. Algu­nos des­de su como­di­dad nie­gan que viva­mos en un esta­do de excep­cio­na­li­dad, aun­que la situa­ción sea dema­sia­do gra­ve, y se siga agra­van­do por momen­tos como para aca­llar­lo o tapar­lo con bue­nis­mos de la peor especie.”

El régi­men jurí­di­co- polí­ti­co ins­tau­ra­do el año 1978 ha fra­ca­sa­do estre­pi­to­sa­men­te. Por lo tan­to, su sus­ti­tu­ción por un nue­vo régi­men jurí­di­co-polí­ti­co es fun­da­men­tal y urgente.

3.4 Eus­ka­ra

El eus­ka­ra es el ele­men­to tron­cal de la iden­ti­dad de nues­tro pue­blo. Nos pro­por­cio­na una cos­mo­vi­sión pro­pia y un pun­to de vis­ta des­de el que que­re­mos situar­nos tan­to en el mun­do como en Eus­kal Herria. El eus­ke­ra, ade­más, debe ser el ele­men­to que posi­bi­li­te que toda per­so­na que así lo deci­da pue­da tra­ba­jar y vivir en eus­ke­ra en cual­quie­ra de los terri­to­rios de nues­tro país.

Los Esta­dos espa­ñol y fran­cés, tie­nen una deu­da his­tó­ri­ca con el eus­ke­ra que deben resar­cir. La apues­ta por la con­se­cu­ción de una Eus­kal Herria eus­kal­dun o poli­lin­gue, y a la imple­men­ta­ción, sin nin­gún com­ple­jo, de todas las medi­das que sean nece­sa­rias para su consecución.

http://​www​.naiz​.eus/​e​s​/​i​r​i​t​z​i​a​/​a​r​t​i​c​u​l​o​s​/​e​u​s​k​a​r​a​r​e​k​i​k​o​-​e​s​p​a​i​n​i​a​r​e​n​-​z​o​r​-​h​i​s​t​o​r​i​k​o​a​-​e​u​s​k​a​l​d​u​n​o​n​-​e​g​u​n​k​a​r​i​a​r​e​n​-​k​a​sua

4.- EL MODELO DE LA IZQUIERDA ABERTZALE

La Izquier­da Aber­tza­le es una alian­za his­tó­ri­ca de las cla­ses tra­ba­ja­do­ras y popu­la­res. Ha esta­do com­pues­ta a lo lar­go de su his­to­ria por dife­ren­tes ideo­lo­gías, tales como la ekin­tza­le, liber­ta­ria, comu­nis­ta, social­de­mó­cra­ta o (y) socia­lis­ta. His­tó­ri­ca­men­te ha man­te­ni­do un mode­lo plu­ral, demo­crá­ti­co y par­ti­ci­pa­ti­vo y es gra­cias a esto, que ha sido capaz de hacer fren­te y resis­tir con fir­me­za la repre­sión más sal­va­je. Des­de el 36 y duran­te el fran­quis­mo, o fren­te a la repre­sión y el terro­ris­mo de esta­do en sus dife­ren­tes manifestaciones.

Vemos como una apor­ta­ción posi­ti­va, el que las muje­res y hom­bres de Eus­kal Herria se orga­ni­cen en dis­tin­tos par­ti­dos y orga­ni­za­cio­nes, en fun­ción de su ideo­lo­gía de izquier­das. No se encuen­tra entre nues­tras aspi­ra­cio­nes la de cons­ti­tuir un úni­co par­ti­do hegemónico.

Eus­ko Ekin­tza ha naci­do para for­mar par­te del con­glo­me­ra­do de orga­ni­za­cio­nes de izquier­da que deben con­for­mar una uni­dad popu­lar garan­te a su vez de un Fren­te o Gune Popu­lar Sobe­ra­nis­ta. Fren­te Popu­lar Sobe­ra­nis­ta que debe­rá ser el pro­mo­tor de las alian­zas y del movi­mien­to sobe­ra­nis­ta más allá de la Izquier­da Aber­tza­le que con­si­ga el ejer­ci­cio del dere­cho de auto­de­ter­mi­na­ción y la inde­pen­den­cia, ade­más de la Sobe­ra­nía eco­nó­mi­ca y social sobre nues­tra eco­no­mía y nues­tros recur­sos huma­nos y naturales.

La expe­rien­cia de EH Bil­du debe­ría de recon­du­cir­se hacia la con­se­cu­ción de este Fren­te Sobe­ra­nis­ta y de izquier­das en el cual han de caber ade­más de las tra­di­cio­na­les otras fuer­zas emer­gen­tes. Sólo así se podrá cons­ti­tuir una fuer­za elec­to­ral no sólo capaz de ganar, sino tam­bién de gober­nar para el cam­bio social y de sobe­ra­nía para nues­tro pue­blo. Para ello reafir­ma­mos que será nece­sa­ria la con­for­ma­ción de una masa crí­ti­ca militante.

5.- INSTRUMENTOS PARA LA ACCIÓN

5.1 Pla­ta­for­ma a favor de nues­tros dere­chos socia­les, nacio­na­les y políticos.

Las per­so­nas que com­po­ne­mos Eus­ko Ekin­tza cree­mos en esta fase en la efi­ca­cia de la lucha de masas, la des­obe­dien­cia civil y la insu­mi­sión acti­va como ele­men­tos trans­gre­so­res de las impo­si­cio­nes antidemocráticas.

Cree­mos que la repre­sen­ta­ción ins­ti­tu­cio­nal debe estar al ser­vi­cio de las cla­ses popu­la­res, defen­der sus intere­ses y ser­vir para impul­sar el movi­mien­to popu­lar. Cree­mos que la estra­te­gia de acción uni­la­te­ral debe estar inser­ta en una estra­te­gia con­cre­ta y cla­ra. Tene­mos la cer­te­za de que sólo un movi­mien­to en favor de nues­tros dere­chos socia­les, nacio­na­les y polí­ti­cos que sea amplio, fuer­te y orga­ni­za­do, y un tra­ba­jo en favor de la inde­pen­den­cia, crea­rán la corre­la­ción de fuer­zas que alte­re el actual esta­do de la situación.

5.2 Pla­ta­for­ma a favor de la Independencia.

Movi­mien­to a favor de la Inde­pen­den­cia que debe­rá de ser tam­bién auto­ges­tio­na­do y plu­ral, con­for­ma­do por gru­pos y per­so­nas sin diri­gis­mos que deci­dan “cuan­do es el momen­to” de hablar de inde­pen­den­cia o de hacer una con­sul­ta inde­pen­den­tis­ta en un pue­blo. Tra­ba­jo coope­ra­ti­vo nacio­nal en “Auzo­lan” a favor de la Inde­pen­den­cia. Crear el mode­lo de Esta­do Vas­co. Ade­más de la “con­ge­la­da” red inde­pen­den­tis­tak, tene­mos espe­ran­za­do­ras ini­cia­ti­vas como la del Blog “Gure Berriak” para poner el deba­te sobre la inde­pen­den­cia sobre la mesa sin complejos.

En un momen­to en el que en Cata­lu­ña en pocos meses asis­ti­re­mos a un avan­ce sin pre­ce­den­tes de la marea inde­pen­den­tis­ta, en Eus­kal Herria por el con­tra­rio el movi­mien­to inde­pen­den­tis­ta ha sido cons­cien­te­men­te pues­to en el con­ge­la­dor. Somos cons­cien­tes de que esta reali­dad ha de ser inver­ti­da y de que la rei­vin­di­ca­ción inde­pen­den­tis­ta se ha de con­ver­tir en cen­tral en los pró­xi­mos meses de una mane­ra cla­ra. Por ejem­plo las con­sul­tas popu­la­res inde­pen­den­tis­tas que duran­te dema­sia­do tiem­po han sido ralen­ti­za­das han de tomar fuer­za. Pero el pro­pio movi­mien­to inde­pen­den­tis­ta plu­ral ha de recu­pe­rar empu­je polí­ti­co, movi­li­za­dor y social sin que se le pon­gan tra­bas de “aho­ra no es el momento”.

5.3 Ins­tru­men­to para la acción polí­ti­ca: UNIDAD POPULAR.

El ins­tru­men­to para la acción polí­ti­ca será tal como hemos apun­ta­do la Uni­dad Popular.

Uni­dad popu­lar con­for­ma­da por orga­ni­za­cio­nes de Izquier­da aber­tza­le popu­la­res, polí­ti­cas, sin­di­ca­les, juve­ni­les… de dife­ren­tes sen­si­bi­li­da­des y por per­so­nas sin ads­crip­ción mili­tan­te con­cre­ta más allá de la pro­pia U.P.

Uni­dad popu­lar que debe­rá de con­tar con sis­te­mas hori­zon­ta­les y asam­blea­rios de par­ti­ci­pa­ción para opti­mi­zar todo este cau­dal polí­ti­co de orga­ni­za­cio­nes y per­so­nas, ges­tio­nar las con­tra­dic­cio­nes, a la vez que tra­zar las líneas de tra­ba­jo en común y tác­ti­cas necesarias.

Exis­te en los últi­mos tiem­pos una serie de dis­cur­sos que inten­tan des­vir­tuar lo que ha sido el sig­ni­fi­ca­do de la uni­dad popu­lar en Eus­kal Herria.

La uni­dad popu­lar vas­ca no ha sido ni pue­de ser una mera pla­ta­for­ma elec­to­ral-ins­ti­tu­cio­nal coyun­tu­ral. Tam­po­co “la aper­tu­ra” de unas siglas par­ti­dis­tas úni­cas a asam­bleas o corrien­tes internas.

La uni­dad popu­lar ha sido entre noso­tros el “heren­su­ge” o el dra­gón de múl­ti­ples cabe­zas (sin­di­cal, juve­nil, eco­lo­gis­ta, anti­rre­pre­si­va, femi­nis­ta, gru­pos socio­po­lí­ti­cos,…) capaz de crear múl­ti­ples fren­tes de lucha y sopor­tar a la vez los emba­tes repre­si­vos por esa mis­ma mul­ti­or­ga­ni­za­ción inter­na. Pero sobre todo capaz de aglu­ti­nar la plu­ra­li­dad, ges­tio­nar las con­tra­dic­cio­nes y con­ver­tir­las en un valor polí­ti­co de avance.

La uni­dad popu­lar ha de ser el motor y el baluar­te de la estra­te­gia hacia la Inde­pen­den­cia y socialismo.

La uni­dad popu­lar ha fun­cio­na­do tam­bién duran­te déca­das como una ver­da­de­ra comu­ni­dad socio­po­lí­ti­ca con fuer­tes lazos de soli­da­ri­dad inter­na fren­te a las agre­sio­nes exter­nas, y de mutuo apo­yo y soli­da­ri­dad entre sus miem­bros, indi­vi­dua­les y colec­ti­vos. Esta soli­da­ri­dad se ha mani­fes­ta­do espe­cial­men­te en el caso de los repre­sa­lia­dos polí­ti­cos y sus entor­nos. “Los nue­vos tiem­pos” de algu­nos han que­bra­do esta comu­ni­dad socio­po­lí­ti­ca dejan­do a su suer­te per­so­nal, afec­ti­va y de reco­no­ci­mien­to de la lucha (bata­lla de la memo­ria his­tó­ri­ca y del rela­to) en gran medi­da a los repre­sa­lia­dos y a sus fami­lias, pero tam­bién a expre­sos, tra­ba­ja­do­res de las Herri­kos clau­su­ra­das, mili­tan­tes repre­sa­lia­dos, etc. Por no hablar del caso de orga­ni­za­cio­nes repre­sa­lia­das, algu­nas de ellas his­tó­ri­cas. La recu­pe­ra­ción de esta comu­ni­dad socio­po­lí­ti­ca de mutua soli­da­ri­dad es uno de los obje­ti­vos que nos mar­ca­mos. No solo como un valor éti­co de izquier­das, sino como garan­tía de resis­ten­cia de la masa crí­ti­ca mili­tan­te fren­te a la repre­sión de los esta­dos y del capi­tal y sus gestores.

http://​www​.eus​koe​kin​tza​.eu/​e​n​t​r​e​v​i​s​t​a​-​d​e​-​b​o​l​t​x​e​-​a​-​a​n​t​x​o​n​-​g​o​m​e​z​-​h​i​s​t​o​r​i​c​o​-​m​i​l​i​t​a​n​t​e​-​e​k​i​n​t​z​a​l​e​-​s​o​b​r​e​-​e​l​-​m​a​c​r​o​-​j​u​i​c​i​o​-​0​4​0​8​-​c​o​n​t​r​a​-​e​a​e​-​a​n​v​-​b​a​t​a​s​u​n​a​-​y​-​e​hak

En la elec­ción del mode­lo de orga­ni­za­ción va tam­bién la elec­ción de los fines polí­ti­cos. El mode­lo de par­ti­do úni­co es un mode­lo para cami­nar hacia la asi­mi­la­ción de la IA por el sis­te­ma y los esta­dos. Es un mode­lo débil para enfren­tar­se con unos esta­dos y unos pode­res fác­ti­cos que usa­rán toda su maqui­na­ria para domi­nar­lo. El mode­lo de uni­dad popu­lar por el con­tra­rio es un mode­lo de con­fron­ta­ción demo­crá­ti­ca para avan­zar hacia la sobe­ra­nía nacio­nal y eco­nó­mi­ca de nues­tro pue­blo. Es un mode­lo de “heren­su­ge” o dra­gón que se blin­da por su pro­pia estruc­tu­ra de mul­ti­ce­fa­lia fren­te a la repre­sión y los ataques.

Esta Uni­dad Popu­lar o Herri­tar Bata­su­na será el garan­te de la estra­te­gia hacia la inde­pen­den­cia y el socia­lis­mo. Sería tam­bién el motor de una polí­ti­ca de alian­zas con orga­ni­za­cio­nes sobe­ra­nis­tas, de izquier­das y que com­par­tan el dere­cho de auto­de­ter­mi­na­ción en un Fren­te Popu­lar más amplio.

5.4 Fren­te amplio. Fren­te popu­lar o gune soberanista.

Enten­de­mos este fren­te popu­lar como una alian­za elec­to­ral e ins­ti­tu­cio­nal con aque­llas fuer­zas socio­po­lí­ti­cas (no sola­men­te par­ti­dos) que acep­tan­do el dere­cho de auto­de­ter­mi­na­ción con­ver­jan con noso­tros en polí­ti­cas de avan­ce hacia la sobe­ra­nía nacio­nal y social.

Para noso­tros la garan­tía del avan­ce de nues­tro pro­yec­to ven­drá dada por la fuer­za de Uni­dad Popu­lar de Izquier­da aber­tza­le, pero hemos de ser capa­ces de salir a bus­car alia­dos y de ges­tio­nar pro­yec­tos como EH Bil­du u otros de futu­ro des­de el res­pe­to y la copar­ti­ci­pa­ción con nues­tros alia­dos, huyen­do de la pre­po­ten­cia y arti­cu­lan­do esce­na­rios de mutua con­fian­za y cola­bo­ra­ción des­de el res­pe­to a lo que cada uno somos, a nues­tros obje­ti­vos fina­les y a la tra­yec­to­ria his­tó­ri­ca de cada cual; sabien­do ges­tio­nar las con­tra­dic­cio­nes des­de el res­pe­to y no des­de la impo­si­ción. No se pue­de pre­ten­der con­fun­dir un fren­te elec­to­ral-ins­ti­tu­cio­nal u otro tipo de alian­zas elec­to­ra­les loca­les y coyun­tu­ra­les con la Uni­dad Popu­lar de Izquier­da aber­tza­le, pero ambos son des­de nues­tro pun­to de vis­ta, total­men­te nece­sa­rios para avan­ces elec­to­ra­les e institucionales.

5.5 Udal­bil­tza 

Udal­bil­tza debe ser la ins­ti­tu­ción nacio­nal por exce­len­cia de Eus­kal Herria. Una ins­ti­tu­ción que estruc­tu­re la tota­li­dad del terri­to­rio, que esté abier­ta al con­jun­to de orga­ni­za­cio­nes (sin­di­ca­les, cul­tu­ra­les, femi­nis­tas,…), edi­les y car­gos polí­ti­cos (jun­te­ras, par­la­men­ta­rias, dipu­tadas…) sobe­ra­nis­tas e inde­pen­den­tis­tas, y que posi­bi­li­te la cons­truc­ción nacio­nal y la Inde­pen­den­cia de Eus­kal Herria des­de la unilateralidad.

Una recons­truc­ción de la terri­to­ria­li­dad de Eus­kal Herria divi­di­da entre dos esta­dos y 4 comu­ni­da­des autó­no­mas, (C.A.V., Nafa­rroa, Tur­zioz (Can­ta­bria), Tre­bi­ño (Cas­ti­lla y Leon)…), recons­truc­ción que por la vía de medi­das con­cre­tas, debe­ría de ser una de las prio­ri­da­des de la ins­ti­tu­ción nacional.

1510437_555448337925562_1385706827_n

Udal­bil­tza ha de ser el prin­ci­pal motor de cons­truc­ción nacio­nal en esta fase. En ámbi­tos que van des­de lo sim­bó­li­co (recu­pe­ra­ción del ENA, de la seña­li­za­ción…), la terri­to­ria­li­dad, el eus­ka­ra, y sobre todo la cons­truc­ción de gér­me­nes de estruc­tu­ra de Esta­do. En nues­tro caso, de la Repú­bli­ca de Nava­rra, por supues­to socia­lis­ta. Ade­más del avan­ce con­cre­to en for­mu­la­cio­nes de cómo se orga­ni­za­ría un Esta­do Vas­co tal como se está avan­zan­do en Cataluña.

Por el con­tra­rio cons­ta­ta­mos que en una fase de máxi­mo poder ins­ti­tu­cio­nal por par­te de EH Bil­du, la refe­ren­cia­li­dad de Udal­bil­tza como ins­tru­men­to de cons­truc­ción nacio­nal ha sido míni­ma. Se han des­apro­ve­cha­do de esta mane­ra 4 años para avanzar.

5.6 Movi­mien­to popular.

Un reno­va­do e impul­sa­do con todas nues­tras fuer­zas movi­mien­to popu­lar, auto-orga­ni­za­do y autó­no­mo tri­lla­rá el camino hacia la Inde­pen­den­cia y el Socia­lis­mo. Con­ta­rá con el res­pal­do de toda la Izquier­da Aber­tza­le y será el muro de con­ten­ción de las injus­ti­cias de los Esta­dos y del capi­tal, ade­más de expo­nen­te de polí­ti­cas con­cre­tas alter­na­ti­vas a los mis­mos con una gran car­ga peda­gó­gi­ca de que otro mun­do es posible.

Las ins­ti­tu­cio­nes ges­tio­na­das por la I.A. serán un fue­lle para el movi­mien­to popu­lar y no un freno.

Mani­fes­ta­mos la urgen­cia de con­so­li­dar el movi­mien­to Pro-Amnis­tia por toda la situa­ción de las pre­sas y exi­lia­dos, y por la rei­vin­di­ca­ción de su carác­ter político.

CONCLUSIÓN

Nues­tro lla­ma­mien­to, en prin­ci­pio interno pero con la fir­me volun­tad de ser pró­xi­ma­men­te com­par­ti­do con más sec­to­res inde­pen­den­tis­tas de izquier­da en este Agos­to de 2015, es por la rege­ne­ra­ción de la Izquier­da Aber­tza­le. Por la suma de dife­ren­tes para con­for­mar una nue­va y reno­va­da Uni­dad Popu­lar. Por recu­pe­rar la comu­ni­dad socio­po­lí­ti­ca soli­da­ria que has­ta no hace tan­to hemos sido. Solos cada uno des­de nues­tro gru­po o nues­tra pro­pia sole­dad mili­tan­te no pode­mos. Unien­do fuer­zas podre­mos. El humus polí­ti­co y mili­tan­te acu­mu­la­do en déca­das de lucha no se pue­de echar a per­der por el empe­ci­na­mien­to de unos pocos en seguir e impo­ner al res­to por la vía de los hechos, el macha­que o el nin­gu­neo, una tác­ti­ca polí­ti­ca que nue­va­men­te apa­re­ce como fra­ca­sa­da, por más que se inten­te maqui­llar con unos intere­san­tes resul­ta­dos elec­to­ra­les coyun­tu­ra­les en Iru­ñea o Nafa­rroa Garaia que han pro­pi­cia­do un cam­bio de gobierno pero no de régi­men. Resul­ta­dos que no pue­den tapar el res­to de las pér­di­das de los demás herrial­des. El tra­ba­jo es arduo pero ilu­sio­nan­te por­que este mis­mo humus socio­po­lí­ti­co acu­mu­la­do duran­te años de lucha es la garan­tía de que la rege­ne­ra­ción y el cre­ci­mien­to en el cor­to-medio pla­zo de nues­tro movi­mien­to de libe­ra­ción nacio­nal y social es posi­ble (es más posi­ble que en otros luga­res don­de fal­ta esta mis­ma base). Hay que reac­ti­var con fuer­za nues­tra estra­te­gia hacia la inde­pen­den­cia y el socia­lis­mo, es decir, por la con­fron­ta­ción demo­crá­ti­ca con los Esta­dos y los ges­to­res del Capi­tal, por­que en los pró­xi­mos momen­tos his­tó­ri­cos con­ta­re­mos con unas inme­jo­ra­bles con­di­cio­nes obje­ti­vas y sub­je­ti­vas para ello, y no se pue­de dejar pasar de nue­vo un momen­to his­tó­ri­co como este por la inca­pa­ci­dad polí­ti­ca de algu­nos. Y menos aún, con­ver­tir esta inca­pa­ci­dad de algu­nos diri­gen­tes, en una “inca­pa­ci­dad colec­ti­va” como sec­tor socio­po­lí­ti­co “des­mo­vi­li­za­do por los nue­vos tiem­pos”. No cree­mos en ello. Cree­mos fir­me­men­te en la capa­ci­dad socio­po­lí­ti­ca de una izquier­da aber­tza­le orga­ni­za­da en una Uni­dad Popu­lar, de un movi­mien­to popu­lar acti­vo y reavi­va­do, no cor­to­cir­cui­ta­do y doma­do. En la posi­bi­li­dad de la I.A. de hacer alia­dos polí­ti­cos con dife­ren­tes hacia avan­ces en el dere­cho de auto­de­ter­mi­na­ción, por la sobe­ra­nía ple­na de Eus­kal Herria y las con­quis­tas hacia el socia­lis­mo. Todo ello si somos capa­ces de nue­vo de hacer­nos res­pe­tar como masa mili­tan­te crí­ti­ca que inde­fec­ti­ble­men­te movi­li­za­rá tam­bién una masa numé­ri­ca electoral.

Noso­tros, la Izquier­da Aber­tza­le His­tó­ri­ca, no lla­ma­mos a rom­per nada (sabe­do­res de cuál va a ser la reac­ción de algu­nos que han hecho de la mani­pu­la­ción su úni­co acti­var polí­ti­co ante nues­tras pala­bras), sino a sumar lo que se está mal-per­dien­do por el camino, para que resur­ja una ver­da­de­ra izquier­da aber­tza­le y un poten­te Fren­te Popu­lar amplio y sobe­ra­nis­ta. Capaz de bus­car nue­vos alia­dos y ges­tio­nar la plu­ra­li­dad y las con­tra­dic­cio­nes des­de la par­ti­ci­pa­ción hori­zon­tal de las bases y las dife­ren­tes sensibilidades.

En nues­tro ADN polí­ti­co están des­de el Fren­te Popu­lar a la Herri­tar Bata­su­na. No es tiem­po de tirar la toa­lla cuan­do el futu­ro es nuestro.

Ekin­tza Garaia da.

Eus­kal Herria, 15 de agos­to de 2015

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *