Eze­re­za ez da jomu­ga ezta bide ere, ez da ezer. La nada no es meta ni camino, es nada. (IV)

Eze­re­za ez da jomu­ga ezta bide ere, ez da ezer IV. zatia (IV)

I. Zatia

II. Zatia

III. Zatia

I.

Hona­ko hone­tan amaie­ra ema­ten dio­gu lau arti­ku­luz osa­tu­ta­ko sail labur honi, zei­ne­tan ezker aber­tza­lea­ren eta, bere­zi­ki, Sor­tu­ren egoe­raz aritzen garen. Aurre­koak inter­ne­ten ira­kur­tze­ko para­da dago1. Modu hone­ta­ra, bukae­ra­ra hel­du baga­ra ere, aldi berean, hasie­ra eman dio­gu gure nazio askap­ne­ne­ra­ko borro­ka azter­tze­ko bes­te era bati. 

Erra­za da sai­la­ren oina­rri nagu­sia, gor­di­na, ordea, era­ba­te­ko egia­ri dago­kio­nez: Sor­tu eta bera­ren tesia­re­kin bat egi­ten duen ezker aber­tza­lea eze­re­za alde­ra abiatzen dira, izan ere, ez du plan­te­atzen edu­ki zehatze­ko hel­bu­ru his­to­ri­ko­rik, kri­sial­di betean, etor­ki­zu­na argitze­ko; era berean, ez du plan­te­atzen horri ego­ki­tu­ta­ko estra­te­gia­rik, horre­ta­ra­ko hel­bu­ru­rik ez dau­ka­la­ko, beraz, EAJ­ren poli­ti­ka­tik kan­po egin­da­ko pro­po­sa­men tak­ti­ko urriak ezer hutsean geratzen dira. 

Orain­tsu, 2015eko uztai­lean, Sor­tuk Eus­kal Herria­ren bes­te­la­ko begi­ra­da eko­no­mi­ko eta sozia­la argi­ta­ra­tu berri duen foi­le­totxoak meto­do kuan­ti­ta­ti­boa­ren muga­ke­ta guz­tiak ditu –pobre­zia, lan­ga­be­zia, lan-bal­din­tzak eta abar (por­tzen­ta­jee­tan) bes­te­rik ez du aipatzen, oso ondo dago, bai, bai­na ez du fun­tsez­ko diren zen­bait kon­tzep­tu ain­tzat har­tzen, hala nola, metatze, ete­kin eta ustiatze tasa; gain­ba­lio erla­ti­bo eta abso­lu­tua; ustiatze kon­tzep­tu bera ez dago; des­ka­pi­ta­li­za­zioa, kan­po kapi­ta­lee­ki­ko men­de­ko­ta­su­na eta abar‑, eta kri­sia­ren aurrean «abe­ras­ta­su­na­ren bana­ke­ta hobea egi­tea» eta «gure ere­du sozio-pro­duk­ti­boa­ren tran­tsi­zio sozial eta eko­lo­gi­koa» da pro­po­satzen duen bakarra. 

Nahiz eta, kla­se-borro­ka, patro­na­la, trans­na­zio­na­lak eta inpe­ria­lis­moa, UPN eta EAJ­ren poli­ti­ka eko­no­mi­koa, bai eta, eus­kal lan­gi­le herria ere egon badau­de­la aitor­tzen duen, adie­raz­ga­rria da eus­kal bur­ge­sia­ren ingu­ru­ko inola­ko aipa­me­nik ez egi­tea, exis­ti­tu­ko ez bai­litzan, lan­gi­le kla­sea­ren aur­ka­ri anta­go­ni­koa den bur­ges kla­se­rik gabe exis­ti­tu ahal­ko balitz beza­la, hala­ber, zaz­pi buz­tan gorri­ko dea­brua, hau da, sozia­lis­moa, ez da inon agertzen. 

Hala ere, orain­goan ez dugu foi­le­totxo hori kri­ti­ka­tu­ko eta, are gutxia­go, kon­tzep­tua­ren teo­rian sakon­du­ko: zer esan nahi du kon­tzep­tu batzuk era­bil­tzeak eta bes­te batzuk (erra­di­ka­le­nak eta kar­ga sozial nahiz poli­ti­koa dute­nak) inon ez ager­tzeak? eta zein dira era­gin praktikoak? 

II.

Ara­zoa da, eta hor­tik dator Sor­tuk gaur egun pai­ratzen duen larrial­di gorria, den-dena kri­sia­ren men­pe dagoe­la, eus­kal gizar­te kapi­ta­lis­ta­ren erroak kri­sia­ren era­gin­pean dau­de­la, horre­la­ko egoe­rak alter­na­ti­ba kohe­ren­tea plan­te­atzea eskatzen du, orain­go ilun­ta­sun jasa­ne­zi­na­ren aurrean eor­ki­zu­na erai­kitze­ko bal­din­tza mate­ria­lak dau­de­la era­kus­te­ko. Hori­xe da eta ez bes­te­rik aban­goar­dia­ko alder­di eta era­kun­deen fun­tzio his­to­ri­koa. Sor­tu ez da, ezin dai­te­ke izan eta ez du izan nahi era­kun­de iraul­tzai­le­rik –egu­ne­ro­ko prak­ti­kak hala diosku-. 

Den­bo­ra-tar­te luzea eta gero, mili­tan­tzia inde­pen­den­tis­ta eta sozia­lis­ta­ren zen­bait sek­to­re jabe­tu dira horre­taz, eta geroz eta gutxia­go diren bes­te batzuei uler­gaitz egi­ten zaie. Kon­tuan edu­ki beha­rra dago, giza nor­ta­sun arrun­tak, «nor­ma­la», ero­so bizitze­ko joe­ra due­la, urte asko­ta­ko esfor­tzu gogo­rrak eta sakri­fi­zio per­tso­nal eta heroi­koak egin arren (itxu­raz, lor­pen poli­ti­ko urriei erra­pa­ra­tuz gero, balio­rik gabe­koak). Hain­bat urte­tan zehar, ezker aber­tza­lea­ren zati txi­ki baten ara­be­ra, argi­bi­de eta argu­dio­rik eman gabe, borro­ka­ren his­to­ria luzeak ezer gutxi­ra­ko balio izan zuen, hor­taz, ehun eta lau­ro­gei gra­du­ko bira eman behar zen, han­dik aurre­ra ins­ti­tu­zioe­tan eta par­la­men­tue­tan soi­lik arituz. 

Zalan­tza­rik gabe, egu­nen batean jakin­go dira, frak­zio horrek, anto­la­ke­ta-egi­tu­ra ile­ga­li­za­tua­ren barruan, lor­tu­ta­ko garai­pe­na­ren xehe­ta­sun lizu­nak, bada, mila­ka zine­gotzi ohik, ehun­ka alka­te ohik, espai­niar bote­rea­ren ins­tan­tzie­ta­ko hamar­ka pala­men­ta­ri ohik –aldun­diak, foru eta auto­no­mía par­la­men­tuak, Madril eta Bru­se­la­ko par­la­men­tuak, kas­ta aka­de­mi­koa, kaze­ta­ritza­koa eta inte­lek­tua­la eta abar- eta hamar­ka­da batean pres­ta­kun­tza teo­ri­ko eta poli­ti­ko­rik jaso ez duten mila­ka mili­tan­tek, beti­ko hobeak diren garaien agin­du oro­tan sines­te­ko modu­ko oina­rria osatzen dute, betie­re bal­din eta Espai­nia­ko lege­ria onar­tzen bazen, ordu­ra arte borro­ka­tua izan zen lege­ria, hain zuzen ere. 

Behin Sor­tu­ren zuzen­da­ritzak fun­tsez­ko gaie­tan amo­re eman­da­koan, espai­niar esta­tuak lega­li­za­zioa gau­za­tu zuen, ez lehe­na­go; nazio eta kla­se aska­pe­ne­ra­ko borro­ka­ren iden­ti­ta­te his­to­ri­koa­ri dagoz­kion gaiak direlarik. 

Hor­tik aurre­ra, legea onar­tzea­ga­ti­ko egoe­ra alda­patsuan, Sor­tu­ren orain­go zuzen­da­ritza egiaz­ko kon­trae­sa­nen atze­tik eta eus­kal bur­ge­siak irri­ka­tu­ta­ko «nor­ma­li­za­zio» errit­moa­ren aurre­tik joan da beti. Hil­do horre­tan, Gipuz­koa­ko espe­rien­tzia negar­ga­rria eta tris­tea dugu, herria­ren aur­ka­ko kapi­ta­la­ren era­soei sasoi batez eutsi die­ten hobe­kun­tzak lor­tu badi­tu ere, ape­nas gehia­go. Aurre­ko hiru arti­ku­lue­tan Sor­tu­ren orain­go zuzen­da­ritza­ren atze­ra­ko martxa era­kus­ten digun zerren­da esan­gu­ratsua iku­si dugu, eta ez du mere­zi gehia­go erans­te­rik: bi adi­bi­de bes­te­rik ez, bata, pasa den maitza­ren 24ko hau­tes­kun­dee­tan, EH Bil­du­ren pro­pa­gan­da­ren zati han­di bat Kata­lu­nia­ko enpre­sei enkar­ga­tu zitzaien: non ote dago «gara­pen endo­geno» eta aba­rri buruz­ko ber­ba­ke­ria? Bes­tea, EH Bil­du, Sor­tu eta gai­ne­ra­ko indar «pro­gre­sis­tak» Geroa Bai eta EAJ­ren mani­pu­la­zioe­ta­tik libre gel­ditze­ko ezin­ta­su­na Nafa­rroan: non ote dago EH Bil­du eta Sor­tu­ren inde­pen­detzia poli­ti­koa EAJ eta Geroa Bai­ren aurrean? 

III.

Lehe­na­go edo geroa­go, horre­la­ko eta bes­te­la­ko ten­tsioek era­gi­na izan­go dute Sor­tu­ren orain­go zuzen­da­ritzan. Azken hau­tes­kun­de-emaitzen eta Eus­kal Herri­ko egoe­ra oro­ko­rra­ri buruz­ko iritziak tru­katzen nahiz ezta­bai­datzen ari dira leku guz­tie­tan, eta Sor­tu bar­nean hala ger­ta dai­te­kee­la ira­do­kitzen du, bai­na ez dugu nahi aur­ka­ko zurru­mu­rruen boze­ra­mai­le izan. 

Horren guz­tia­ren aurrean, pre­miaz­kotzat jotzen dugu erre­fe­ren­te poli­ti­ko iraul­tzai­le bat erai­ki behar dela ikus­ten duten tal­deak, sek­to­reak eta per­tso­nak bil­tzea, Sor­tuk alde batean utzi­ta­ko zere­gin batzuk bete ditza­ten. Jarraian zen­bait zere­gi­nen aipa­me­na egin­go dugu, ezi­nez­koa bai­ta, jaki­na, gaue­tik goi­ze­ra «buru den alder­di» modu­ko bat erai­kitzea eta une haue­tan ez da desiragarria. 

Nola egin?

Lehe­nik, hala­ko kolek­ti­boa­ren beha­rra­ri buruz­ko gogoe­ta gizar­te­ra­tuz, bai eta, nor­be­ra­ren eta bes­te­ren espe­rien­tziei buruz­ko gogoe­ta ere, herria­ri ger­tatzen dena­ren ingu­ru­ko haus­nar­ke­tak eta pers­pek­ti­bak plan­te­atzen diz­kion era­kun­dea exis­ti­tu behar dela era­kus­tea­rren, aldi berean, tak­ti­ka­ri dago­kio­nez, irten­bi­de iraul­tzai­leak pro­po­sa­tuz, ahal den tokie­tan prak­ti­kan jar­tze alde­ra. Hain­bat kolek­ti­bo eta per­so­na antze­ko zer­bait edo ber­di­na hasi dira eskatzen, koor­di­na­zio­rik gabe bada ere: beha­rrez­ko da kon­tu zehatze­tan hur­bil­ke­ta bat pro­po­satzea, hurren­go tes­tue­tan bana­ka aipa­tu­ko ditugunak. 

Biga­rre­nik, gure herria­ren­tzat fun­tsez­ko diren pro­ble­ma­ti­ka jaki­nen hau­ta­ke­ta kolek­ti­boak lagun­du eta azkar­tu behar du hur­bil­ke­ta, izan ere, bereha­la eran­tzun beha­rre­ko pro­ble­ma­ti­ka zehatzak dira alter­na­ti­ba tak­ti­koen bitar­tez, eta egi­te­ke dagoen estra­te­gia inde­pen­den­tis­ta eta sozia­lis­ta­ri lotzea ahl­bi­detzen dute­nak. Esa­te bate­ra­ko: amnis­tia, eus­kal esta­tua, lan­gi­le eta herri bote­rea, herri kul­tu­ra eta eus­ka­ra, eko­lo­gia eta lan­gi­le mugi­men­dua, kla­se borro­ka, patriar­ka­tua eta sozia­lis­moa, hel­duen bote­rea eta gaz­teen eman­tzi­pa­zioa, pra­xi mili­tan­tea­ren kon­tzep­tuak eta abar. 

Hiru­ga­rre­nik, ikus dai­te­keen beza­la, aipa­tu gabe utzi dugu aska­pe­ne­ra­ko borro­ka­ren kla­se-sub­jek­tua­ri buruz­ko ezta­bai­da, izan ere, oina­rria aski ezta­bai­da­tu dela­koan gau­de, borro­ka­ren ingu­ru­ko akor­dio teo­ri­koa egi­te­ko moduan. Due­la urte batzuk pre­miaz­ko ezta­bai­da zen, eta sines­te­zi­na badi­ru­di ere, den­bo­ra-tar­te horre­tan nabar­men aurre­ra­tu da: hurren­go urrat­sa ema­tea fal­ta da, hau da, emaitzak jen­dau­rrean jakinaraztea. 

Lau­ga­rre­nik, pre­miaz­koa da, isil­ta­sun buro­kra­ti­ko­pean gor­de­ta dau­den Sor­tu­ren oina­rri ideo­lo­gi­koak kri­ti­ka gaur­ko­tua­ren men­pe jarri eta Sor­tu­ren prak­ti­ka­re­kin alde­ratzea. Buro­kra­zia orok zurru­mu­rruak mani­pu­la­tu ohi ditu. Ez dugu nahi horre­la­ko hutse­gi­te­rik egin: ozen­ki eskatzen dugu oina­rri ideo­lo­gi­koen ingu­ru­ko ezta­bai­da­ri eki­tea oraintxe, ez dadi­la ger­ta­tu orain­go zuzen­da­ritza­ren sek­to­re­ren bat Sorre­ra-bil­tza­rra­ren biga­rren zatia gauztze­ko asmo­tan ibil­tzea, azke­nean, orain dela bi urte baino gehia­go ezta­bai­da­tu­ta­ko oina­rri ideo­lo­gi­koen gaur­kotze kri­ti­ko­rik egin gabe. Hala iza­nez gero, mes­pretxuz­ko iru­zur jasa­ne­zi­na izan­go litza­te­ke Sor­tun orain­dik dirau­ten militanteentzat.

Bos­ga­rre­nik, pro­po­sa­men horiek eta bes­te batzuk egi­te­ra­koan, den­bo­ra­ren ikus­pe­gia kon­tuan har­tu beha­rra dago tres­na poli­ti­ko gisa, hau da, den­bo­ra-epe zehatzak pro­po­sa­tu behar ditu­gu. Adi­bi­dez, hemen urte­be­te­ko epea plan­te­atzen da, 2016ko uda bitar­tean, pro­po­sa­men horiek eta bes­te batzuk dagoz­kien anto­la­ke­ta-mai­le­kin bate­ra gor­puz­te­ko. Bitar­tean, eta aurre­ra egi­ten den hei­nean, goian aipa­tu­ta­ko kole­ti­boa­ren indar-korre­la­zioa pres­ta­tuz joan, beran­due­nez 2016. urtea­ren amaie­ran jen­dau­rre­ko aur­kez­pe­na egin dezan. Gai­ne­ra­koak batu, sin­te­ti­za­tu eta inte­gra­tu­ko dituen kolek­ti­boa. Jaki­na, pro­po­sa­tu da gehi­nez­ko epea, beha­rrez­ko iku­siz gero, aurre­ra­tu ahal eta behar delako. 

Petri Reka­ba­rren

2015eko uztai­lak 19

La nada no es meta ni camino, es nada (IV de IV) 

1ª Par­te

2ª Par­te

3ª Par­te

I.

Fina­li­za­mos aquí esta bre­ve serie de cua­tro artícu­los sobre la situa­ción de la izquier­da aber­tza­le y espe­cial­men­te de Sor­tu. Los ante­rio­res pue­den leer­se en inter­net2. Hemos lle­ga­do, pues, al final y a la vez comien­zo de otra for­ma de aná­li­sis de nues­tra lucha de libe­ra­ción nacional. 

La base cen­tral de la serie es bien sen­ci­lla pero cru­da en su radi­cal ver­dad: Sor­tu y la izquier­da aber­tza­le que se sien­te iden­ti­fi­ca­da con sus tesis, cami­na hacia la nada por­que no plan­tea nin­gún obje­ti­vo his­tó­ri­co con sufi­cien­te con­te­ni­do con­cre­to que ilu­mi­ne el futu­ro en medio de la cri­sis; tam­po­co plan­tea una estra­te­gia ade­cua­da a ello, no pue­de hacer­lo por­que care­ce de obje­ti­vos a los que diri­gir esa estra­te­gia, y con­si­guien­te­men­te sus pocas pro­pues­tas tác­ti­cas que no se limi­tan a seguir la esta­la del PNV se pier­den en el vacío. 

Muy recien­te­men­te, en julio de 2015, Sor­tu ha publi­ca­do un folle­ti­to titu­la­do Otra mira­da eco­nó­mi­ca y social a Eus­kal Herria, que tie­ne todas las limi­ta­cio­nes del méto­do cuan­ti­ta­ti­vo ‑se limi­ta a por­cen­ta­jes de empo­bre­ci­mien­to, des­em­pleo, con­di­cio­nes de tra­ba­jo, etc., lo cual está muy bien, pero des­co­no­ce con­cep­tos deci­si­vos como tasa de acu­mu­la­ción, de ganan­cia y de explo­ta­ción; plus­va­lía rela­ti­va y abso­lu­ta; el mis­mo con­cep­to de explo­ta­ción está ausen­te; des­ca­pi­ta­li­za­ción y depen­den­cia de capi­ta­les exte­rio­res, etc.-, y que se limi­ta a pro­po­ner como alter­na­ti­va a la cri­sis un «mejor repar­to de la rique­za», una «tran­si­ción social y eco­ló­gi­ca de nues­tro mode­lo social y productivo». 

Resul­ta sig­ni­fi­ca­ti­vo que reco­no­cien­do la exis­ten­cia de la lucha de cla­ses, de la patro­nal, de las trans­na­cio­na­les y del impe­ria­lis­mo, de la polí­ti­ca eco­nó­mi­ca del UPN y PNV, e inclu­so del pue­blo tra­ba­ja­dor vas­co, sin embar­go no se cite en nin­gún momen­to a la cla­se bur­gue­sa vas­ca, como si no exis­tie­ra, como si pudie­ra exis­tir cla­se tra­ba­ja­do­ra sin su uni­dad de con­tra­rio anta­gó­ni­co la cla­se bur­gue­sa, y tam­po­co en nin­gu­na pági­na se nom­bra al dia­blo de sie­te colas rojas: el socialismo. 

Pero no vamos a cri­ti­car aho­ra este folle­ti­to y menos toda­vía vamos a pro­fun­di­zar en la teo­ría del con­cep­to: ¿qué sig­ni­fi­ca y qué efec­tos prác­ti­cos tie­ne que sí se uti­li­cen unos con­cep­tos y otros, los más radi­ca­les y car­ga­dos socio­po­lí­ti­ca­men­te, no apa­rez­can en absoluto? 

II.

El pro­ble­ma, y de aquí la gra­ve­dad extre­ma del momen­to en Sor­tu, es que todo está en cri­sis, la socie­dad capi­ta­lis­ta vas­ca en sus raí­ces está en cri­sis exi­gien­do por ello una alter­na­ti­va cohe­ren­te que mues­tre que en la mis­ma negru­ra del pre­sen­te inso­por­ta­ble exis­ten las con­di­cio­nes mate­ria­les para cons­truir el futu­ro. Esta y no otra es la fun­ción his­tó­ri­ca de los par­ti­dos y orga­ni­za­cio­nes de van­guar­dia. Sor­tu no es, no pue­de ser y no quie­re ser –su prác­ti­ca lo demues­tra a dia­rio- una orga­ni­za­ción revolucionaria. 

Sec­to­res de la mili­tan­cia inde­pen­den­tis­ta y socia­lis­ta han tar­da­do tiem­po en dar­se cuen­ta de ello, y otros sec­to­res cada vez más redu­ci­dos tie­nen difi­cul­ta­des para com­pren­der­lo. Hay que tener en cuen­ta que la per­so­na­li­dad huma­na media, «nor­mal», tien­de a la como­di­dad tras muchos años de esfuer­zos duros y has­ta sacri­fi­cios per­so­na­les heroi­cos pero apa­ren­te­men­te inser­vi­bles por sus redu­ci­dos logros polí­ti­cos. Duran­te varios años, una par­te redu­ci­da de la izquier­da aber­tza­le sos­tu­vo sin prue­ba ni argu­men­to alguno que la lar­ga his­to­ria de lucha ape­nas había ser­vi­do de nada y que había que dar un giro total, de cien­to ochen­ta gra­dos, para dedi­car­se solo a la acción ins­ti­tu­cio­nal y parlamentaria. 

Sin duda, lle­ga­rá el momen­to en el que se conoz­can los sucios por­me­no­res que faci­li­ta­ron la vic­to­ria de esta frac­ción en el inte­rior de la estruc­tu­ra orga­ni­za­ti­va ile­ga­li­za­da: varios miles de excon­ce­ja­les, cien­tos de exal­cal­des, dece­nas de expar­la­men­ta­rios en diver­sas ins­tan­cias del poder espa­ñol –dipu­tacio­nes, par­la­men­tos fora­les y auto­nó­mi­cos, par­la­men­tos de Madrid y de Bru­se­las, cas­ta aca­dé­mi­ca, perio­dís­ti­ca e inte­lec­tual, etc.-, y varios miles de mili­tan­tes que no han reci­bi­do for­ma­ción teó­ri­co-polí­ti­ca algu­na en una déca­da, for­man una base pro­pen­sa a creer­se toda pro­me­sa de tiem­pos defi­ni­ti­va­men­te mejo­res si se acep­ta­ban las leyes espa­ño­las con­tra las que se había lucha­do has­ta entonces. 

Sor­tu fue lega­li­za­do por el Esta­do espa­ñol una vez que clau­di­có su direc­ción en cues­tio­nes cen­tra­les para la iden­ti­dad his­tó­ri­ca de la lucha de libe­ra­ción nacio­nal de cla­se, no antes. 

A par­tir de aquí, ya en la pen­dien­te cues­ta deba­jo de la acep­ta­ción de la ley, la actual direc­ción de Sor­tu siem­pre ha ido por detrás de las con­tra­dic­cio­nes reales y por delan­te del rit­mo de «nor­ma­li­za­ción» ansia­do por la bur­gue­sía vas­ca. La expe­rien­cia en Gipuz­koa es lamen­ta­ble y tris­te en este sen­ti­do, aun­que sí ha logra­do algu­nas mejo­ras que han con­te­ni­do momen­tá­nea­men­te la ofen­si­va del capi­tal con­tra el pue­blo, pero ape­nas más. A lo lar­go de los tres artícu­los ante­rio­res hemos vis­to una sig­ni­fi­ca­ti­va lis­ta de la mar­cha atrás de la actual direc­ción de Sor­tu, y no mere­ce la pena aña­dir más: solo dos ejem­plos, uno, bue­na par­te o la tota­li­dad de la pro­pa­gan­da de EH Bil­du para las elec­cio­nes del pasa­do 24‑M ha sido encar­ga­da a empre­sas cata­la­nas: ¿dón­de que­da la ver­bo­rrea sobre el «desa­rro­llo endó­geno», etcé­te­ra? Y otro, la inca­pa­ci­dad de EH Bil­du y Sor­tu, jun­to al res­to de fuer­zas «de pro­gre­so», para librar­se de las mani­pu­la­cio­nes de Geroa Bai y PNV en Nafa­rroa: ¿dón­de que­da la inde­pen­den­cia polí­ti­ca del EH Bil­du y Sor­tu fren­te al PNV y Geroa Bai? 

III.

Tar­de o tem­prano, estas y otras ten­sio­nes pene­tra­rán en la actual direc­ción de Sor­tu. Las dis­cu­sio­nes y deba­tes sobre los últi­mos resul­ta­dos elec­to­ra­les y la situa­ción gene­ral de Eus­kal Herria, que se man­tie­nen por todas par­tes, sugie­ren que tam­bién pue­den estar dán­do­se en el inte­rior de Sor­tu, pero no que­re­mos ser alta­vo­ces de rumo­res opuestos. 

Ante todo esto, vemos la urgen­cia de avan­zar hacia una con­fluen­cia de gru­pos, sec­to­res y per­so­nas que asu­man la nece­si­dad de cons­truir un refe­ren­te polí­ti­co revo­lu­cio­na­rio que cum­pla algu­nas de las tareas que Sor­tu ha aban­do­na­do. Deci­mos algu­nas de las tareas por­que es obvia­men­te impo­si­ble, ni tam­po­co desea­ble en estos momen­tos, pre­ten­der cons­truir de la noche a la maña­na una espe­cie de «par­ti­do dirigente». 

¿Cómo hacer­lo?

En pri­mer lugar, socia­li­zan­do la refle­xión sobre la nece­si­dad de tal colec­ti­vo, sobre las expe­rien­cias pro­pias y aje­nas que demues­tran que debe exis­tir una orga­ni­za­ción que plan­tee al pue­blo no solo refle­xio­nes y pers­pec­ti­vas sobre lo que suce­de, sino que a la vez plan­tee solu­cio­nes revo­lu­cio­na­rias en lo tác­ti­co, solu­cio­nes que pue­den inten­tar lle­var­se a la prác­ti­ca allí don­de hay fuer­za para ello. Dife­ren­tes colec­ti­vos y per­so­nas empie­zan a pro­po­ner algo simi­lar o idén­ti­co aun­que de for­ma des­coor­di­na­da: es nece­sa­rio pro­po­ner un acer­ca­mien­to sobre cues­tio­nes con­cre­tas que ire­mos des­gra­nan­do en los siguien­tes textos. 

En segun­do lugar, este acer­ca­mien­to debe ser faci­li­ta­do y ace­le­ra­do por la selec­ción colec­ti­va de deter­mi­na­das pro­ble­má­ti­cas cru­cia­les de nues­tro pue­blo a las que hay que res­pon­der ya median­te alter­na­ti­vas tác­ti­cas pre­ci­sas que demues­tren que se pue­den engar­zar en una estra­te­gia inde­pen­den­tis­ta y socia­lis­ta que está por ela­bo­rar. Por ejem­plo: Amnis­tía, Esta­do vas­co, poder obre­ro y popu­lar, cul­tu­ra popu­lar y eus­ka­ra, eco­lo­gía y movi­mien­to obre­ro y popu­lar, lucha de cla­ses, patriar­ca­do y socia­lis­mo, poder adul­to y eman­ci­pa­ción juve­nil, con­cep­tos de pra­xis mili­tan­te, etcétera. 

En ter­cer lugar, como se apre­cia, no hemos cita­do el deba­te sobre el suje­to de cla­se de la lucha de libe­ra­ción por­que pen­sa­mos que ya exis­te la base deba­ti­da sufi­cien­te como para, sobre ella, lle­gar a un acuer­do teó­ri­co. Hace unos años este deba­te era urgen­te y aun­que parez­ca increí­ble en este tiem­po se ha avan­za­do mucho en su reso­lu­ción: fal­ta dar el siguien­te paso, el de sacar a cono­ci­mien­to públi­co sus resultados. 

En cuar­to lugar, es urgen­te some­ter a crí­ti­ca actua­li­za­da las bases ideo­ló­gi­cas de Sor­tu, guar­da­das en el silen­cio buro­crá­ti­co, y con­tras­tar­las con la prác­ti­ca de Sor­tu. Toda buro­cra­cia es dada a la mani­pu­la­ción de los rumo­res. No que­re­mos caer en este error: exi­gi­mos que se ini­cie un deba­te públi­co sobre las bases ideo­ló­gi­cas aho­ra mis­mo, no vaya a ser que algún sec­tor de la actual direc­ción esté pen­san­do en la posi­bi­li­dad de, por fin, rea­li­zar la segun­da par­te de la Asam­blea Fun­da­cio­nal pero sin una actua­li­za­ción crí­ti­ca de las bases ideo­ló­gi­cas deba­ti­das hace más de dos años. De ser así esta­ría­mos antes una inso­por­ta­ble bur­la des­pec­ti­va hacia las y los mili­tan­tes que aún sub­sis­ten en Sortu.

En quin­to lugar, estas y otras pro­pues­tas deben hacer­se siem­pre con una visión del tiem­po como ins­tru­men­to polí­ti­co, es decir, debe­mos ir pro­po­nien­do pla­zos con­cre­tos. Por ejem­plo, aquí se plan­tea un pla­zo de un año, has­ta verano de 2016, para dar cuer­po a estas y otras pro­pues­tas con sus res­pec­ti­vos nive­les orga­ni­za­ti­vos corres­pon­dien­tes. Mien­tras tan­to y en la medi­da en que se avan­ce, ir pre­pa­ran­do la rela­ción de fuer­zas para que a fina­les de 2016 como mucho tar­dar pue­da pre­sen­tar­se en públi­co este colec­ti­vo que aúne, sin­te­ti­ce e inte­gre a los demás. Natu­ral­men­te, este pla­zo pro­pues­to es el máxi­mo por­que pue­de y debe ade­lan­tar­se si se ve nece­sa­rio hacerlo. 

Petri Reka­ba­rren

19 de julio de 2015

1 Ikus: http://​www​.matxin​gu​nea​.org/​e​g​i​l​e​a​/​p​e​t​r​i​-​r​e​k​a​b​a​r​r​en/

2 Véa­se: http://​www​.matxin​gu​nea​.org/​e​g​i​l​e​a​/​p​e​t​r​i​-​r​e​k​a​b​a​r​r​en/

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *