Mehatxuak iba­rra­ko amnis­tia­ren alde­ko militanteei

Iba­rra­ko Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­du­ko mili­tan­teen mehatxuen aurrean (behe­ra­go ira­kur­gai Iba­rra­ko tal­deak azal­du­ta­ko mehatxuak*), gure mugi­men­duak zera adie­ra­zi nahi du:
Bate­tik, gure babes osoa hela­ra­zi nahi die­gu Iba­rran amnis­tia­ren alde lan egi­ten duten bolun­ta­rio guz­tiei eta, bes­te­tik, gure mili­tan­tzia­ri era­so egi­ten dion edo­nor auto­ma­ti­ko­ki gure mugi­men­dua­ren etsai bila­katzen dela jaki­na­ra­zi nahi dugu. Ez dugu era­so­rik onar­tu­ko eta hauek saihes­te­ko beha­rrez­koak diren neu­rriak har­tu­ko ditu­gu posi­blea den guztietan.
Ez dira gutxi Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­dua 2014ean martxan jarri zene­tik era­so egin digu­te­nak: gure mili­tan­te­ek era­so, irain eta pre­sio per­tso­na­lak pai­ra­tu behar izan dituz­te batzuen zein bes­teen par­te­tik, komu­ni­ka­bi­deen zen­tsu­ra eta mani­pu­la­zioei egin behar izan die­gu aurre, jarrai­pen poli­zia­lak izan ditu­gu (inter­po­len kri­mi­na­li­za­zio saia­ke­ra bar­ne)… Askok hitz egin dute guri buruz eta sal­bues­pe­nak sal­bues­pen gehie­nek gure mezuak ezku­ta­tu dituz­te Eus­kal Herriak jakin ez dezan bene­tan zer defen­datzen dugun.
Gogo­ra eka­rri behar dugu amnis­tia­ren alde egi­ten dute­nen aur­ka­ko jazar­pe­na his­to­ri­koa dela eta Fran­co hil berri­tan, amnis­tia­ren alde egin­da­ko lehen mobi­li­za­zioe­tan, hamar­ka hil­da­ko era­gin zituz­te­la Espai­nia­ko Indar Poli­zia­lek. Orduan hasi­ta­ko erre­pre­sioa gaur­daino man­ten­du da amnis­tia­ren alde­ko mili­tan­teen aur­ka. Men­de honen hasie­ran ere Amnis­tia­ren Alde­ko Batzor­deen eta Aska­ta­su­na­ren ardu­ra­dun poli­ti­koak atxi­lo­tu, tor­tu­ra­tu eta kar­tze­la­ra­tu zituz­ten Poli­ziak eta Audien­tzia Nazio­nal Espai­no­lak eta anto­la­kun­de hauen jar­due­ra debe­ka­tu. Eta bes­te modu­ra ezin izan zite­keen moduan, PNVren poli­zia zipaioak ere Amnis­tia­ren Alde­ko mobi­li­za­zioen aur­ka jo zuen, Jose­ba Azka­rra­ga “Jus­ti­zia” sail­bu­rua zenak debe­ka­tu eta kas­ko-gorriek bor­tiz­ki jipoitzen zituz­ten garai hur­bi­le­tan. 2014ean ber­tan, zipaio hauek her­na­ni­ko ema­ku­me bati isu­na jarri zio­ten 20 urte lehe­na­go amnis­tia­ren alde­ko iku­rra­re­kin egin­da­ko tatua­je bat eramateagatik.
Honen guz­tia­ren aurrean, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­du­tik azpi­ma­rra­tu nahi dugu lanean jarraitze­ko dau­ka­gun pres­tu­ta­sun osoa. Ez dugu gure lana buka­tutzat eman­go erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­ko guz­tiek Eus­kal Herrian libre bizitze­ko esku­bi­dea berre­ku­ratzen duten eta Eus­kal Herria­ren esku­bi­de nazio­nal eta sozia­lak erres­pe­ta­tuak diren arte. Ez da erre­za izan­go bai­na batai­la ema­te­ko prest gau­de. Jo ta ke amnis­tia eta aska­ta­su­na lor­tu arte!

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua

Eus­kal Herrian, 2015eko uztai­la­ren 22a.

*Iba­rran, azken astee­tan hain­bat herri­ta­rrek jasan dituz­ten mehatxuak sala­tu nahi ditu­gu. Ez dira kasua­li­ta­tez egi­ni­ko mehatxu sol­teak izan.
Pre­so eta Ihes­la­ri poli­ti­koen ingu­ruan lan bolun­ta­rioa egi­tea­ga­tik izan dira mehatxa­tuak herri­tar horiek, hain jux­tu, Amnis­tia­ren alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren aur­ka­ko mugi­men­dua­ren mezua zabal­tze­ko saia­ke­ra egiteagatik.
Mehatxu zuzenak:
Heriotza mehatxua (mugi­men­dua­ren ize­na dia­na baten barruan). Ez da kasua­li­ta­tea hau ere, Amnis­tia­ren alde­ko gutu­na­ren sinatzai­lee­ta­ri­ko baten seni­deen taber­nan azal­tzea. Gutun hori 142 pre­so eta ihes­la­ri poli­ti­ko ohiek sina­tu zuten, eta horie­ta­ko bat Iba­rra­koa da. Mehatxa­tua izan dena.
Mehatxu faxis­ta eta xeno­fo­boa herri­tar baten buzoian (hau ere mugi­men­du horre­ta­ko boluntarioa).
Mehatxu egileak:
Ez daki­gu nor dabi­len Iba­rran mehatxu hauek egi­ten. Mehatxuen ezau­ga­rriak eta antze­koen aurre­ka­riak iku­si­rik, bi auke­ra bes­te­rik ez dau­de­la­koan gau­de: Esta­tu­ko indar erre­pre­si­boak iza­tea, edo eskuin mutu­rre­ko faxistak.
Ondorioak:
Auzo­lot­sa sor­tzen duten mehatxu pena­ga­rri eta pate­ti­ko hauek age­rian uzte­ko, sala­ke­ta­ren bidean hain­bat urrats egin­go ditugu.
 
* Josu Bal­za, Iba­rra­ko Amnis­tia­ren alde­ko eta erre­pre­sioa­ren aur­ka­ko mugi­men­dua­ren izenean.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *