Ibai Agi­na­ga eta Mikel San Sebas­tian gose gre­ba mugagabean!!

Atzo, uztai­lak 13, Ibai Agi­na­ga eta Mikel San Sebas­tian Beran­go­ko eta Lesa­ka­ko pre­so poli­ti­koek gose gre­ba muga­ga­bea­ri ekin zio­ten A Lama­ko (Pon­te­ve­dra-Gali­za) kar­tze­lan, espetxe hone­tan Hodei Ijur­ko Iruin­da­rrak bizi duen bakar­tze egoe­ra salatze­ko eta Hodei bes­te kidee­kin bate­ra jar deza­te­la exijitzeko.
Gogo­ra eka­rri behar dugu Hodei Ijur­ko 2008ko martxoan atxi­lo­tu zue­la Poli­zia Fora­lak kale borro­ka ekin­tza batean par­te har­tzea lepo­ra­tu­ta eta atxi­lo­ke­ta­ren momen­tuan ber­tan poli­zek jipoi galan­ta eman zio­te­la. Hasie­ra batean 38 urte­ko espetxe zigo­rra eska­tu zuen bera­ren­tzat Audien­tzia Nazio­na­le­ko fis­ka­lak eta azke­nean 10 urte­ko espetxe zigo­rra eza­rri zion sal­bues­pen epai­te­gi honek.
Hodeik pre­so dara­matzan 7 urtee­tan egoe­ra­rik gogo­rre­nak bizi izan ditu kar­tze­lan, izan ere kar­tze­la­ren barruan hain­bat eta hain­bat kar­tze­la eta erre­pre­sio mota bai­tau­de. Hodei Ijur­ko­re­kin egi­ten ari dire­na tor­tu­ra kro­ni­koa da. 2008ko maiatza­ren 3an, atxi­lo­tu eta bi hila­be­te­ra eta Iru­ñean izan­da­ko epai­ke­ta bate­tik buel­tan, Soto del Reale­ko “Sarre­ra” Modu­lu­ko kar­tze­la­riek Hodei jipoi­tu egin zuten lagu­nen bisi­tak eska­tu ahal iza­te­ko zera­matzan paper batzuk ken­du ziz­kio­te­la­ko pro­tes­ta egi­tea­ga­tik eta iso­la­men­du­ra era­man zuten. Abo­ka­tua bisi­tan joan zitzaio­nean ubel­du­raz bete­ta eta begia morea zue­la­rik aur­ki­tu zuen.
Momen­tu horre­tan eza­rri zio­ten Hodei­ri pre­so pre­ben­ti­boen lehe­nen­go gra­dua (10 art.) eta lehen gra­du horre­tan apli­katzen die­ten lehe­nen­go fasea (91.1 art.), kar­tze­la barruan eza­rri dai­te­keen bizi bal­din­tza­rik gogo­rre­na: iso­la­men­du­ko modu­luan ego­tea, zie­ga barruan egu­ne­ko 21 ordu pasatzea, patio­ra gehie­nez bes­te pre­so bate­kin ate­ra ahal iza­tea, zie­gan edu­ki ditza­keen arro­pa eta bes­te gau­za batzuen mutu­rre­ko murriz­ke­ta… Eta egoe­ra horre­tan babes­ga­be­ta­su­nik han­die­na pai­ra­tu du, kar­tze­la­rien irain eta gehie­gi­ke­rie­ta­tik ara­zo psi­ko­lo­gi­koak zituen patio kideak era­gin­da­ko egoe­re­ta­ra. Erre­ji­men horre­tan egon zen Tei­xei­ro­ko eta Val­de­mo­ro­ko kar­tze­le­tan eta egoe­ra horre­tan hel­du zen A Lama­ko kartzelara.
Gaur egun Hodei ez dago lehe­nen­go gra­du­ko lehe­nen­go fasean, lehe­nen­go gra­du­ko biga­rren fasean bai­zik. Orain­dik, pre­so poli­ti­ko gehie­nei beza­la, bizi bal­din­tza murritzai­lea eza­rri­ta man­ten­tzen dio­ten arren, A Lama­ko kar­tze­lan dau­den gai­non­tze­ko pre­soek dau­ka­ten kar­tze­la-erre­ji­men ber­be­ra dau­ka. Hala ere, gai­non­tze­ko pre­so poli­ti­koen­gan­dik bana­tu­ta man­ten­tzen dute pai­ratzen ari den zigo­rra are eta gehia­go gogor­tze­ko hel­bu­rua­re­kin. Ibai eta Mikel gose gre­ba hasi duten egu­nean Hodei iso­la­men­duan dago kar­tze­lak eza­rri­ta­ko par­teak betetzen.
Egoe­ra honen aurrean eta ares­tian esan beza­la, Mikel San Sebas­tia­nek eta Ibai Agi­na­gak borro­ka gogo­rra­ri ekin dio­te, gose gre­ba muga­ga­bea­ri hain zuzen ere. Euren osa­su­na arris­ku­tan jar­tzen ari dira Hodei Ijur­ko­re­kin elkar­ta­su­nean, bere kidee­kin elkar­tu deza­ten. Gose gre­ba baten ondo­rioz ikus­me­na eta entzu­me­na gal­tze­ko arris­kua dago, organo batzuek kal­te larriak jasan ditza­ke­te eta pro­tes­ta luza­tuz gero bizitza bera arris­ku­tan egon daiteke.
Ibaik eta Mike­lek kar­tze­la barruan gel­ditzen zaien bitar­te­ko baka­ne­ko bate­kin hasi dute borro­ka eta Hodei erre­sis­ten­tzia­ren ere­du dau­ka­gu, pai­ratzen ari den zigo­rra­ren aurrean bere prin­tzi­pioe­tan tin­ko man­ten­duz. Orain kalea­ri dago­kio eran­tzu­na ema­tea, ez bai­ta bidez­koa gehien eman dute­nek are eta gehia­go eman behar iza­tea kalean gau­de­nok besoak gurutza­tu­ta gel­ditzen garen bitar­tean. Borro­ka garaia da. Adi mobilizazioetara!
Eus­kal Herrian, 2015eko uztai­lak 14.

http://​amnis​tiaas​ka​ta​su​na​.blogs​pot​.com​.es/​2​0​1​5​/​0​7​/​i​b​a​i​-​a​g​i​n​a​g​a​-​e​t​a​-​m​i​k​e​l​-​s​a​n​-​s​e​b​a​s​t​i​a​n​.​h​tml

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *