Iña­ki Reta eta Xabier Goie­netxe aska­tu! Mou­lin­se­ko pre­so poli­ti­koak borrokan!

Guar­dia Zibi­lak eta Poli­zia Fran­tse­sak Iña­ki Reta eta Xabier Goie­netxe eus­kal mili­tan­te poli­ti­koak atxi­lo­tu zituz­ten atzo Ortzai­zen, eta atxi­lo­tu zituz­te­nean zeu­den etxe­bi­zitza­ren bi jabeak ere bai. Bes­tal­de, aurre­ko aste­tik borro­kan dirau­te Mou­lin­sen pre­so dau­den eus­kal mili­tan­te poli­ti­koek hain­bat pre­so sozia­le­kin bate­ra, kar­tze­la­ko zuzen­da­ri berriak eza­rri­ta­ko neu­rri erre­pre­si­boen aur­ka. Ger­tae­ra hauen aurrean, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak hona­koa adie­ra­zi nahi du:
Hila­be­te bat baino gutxia­go iga­ro da Paris­ko Bake Kon­fe­ren­tzia Huma­ni­ta­rioa­ren hari­ra eta ber­tan par­te har­tu zuten era­gi­leek Paris “bakea­ren alde lan egi­ten dute­nen­tzat Itxa­ro­pe­na­ren hiri­bu­ru” izen­da­tu zute­ne­tik. Pari­sen sina­tu­ta­ko dekla­ra­zioan, bes­te behin ere ETA­ri urratsak ema­tea eskatzeaz gain, Fran­tzia eta Espai­nia­ri bakea lor­tze­ko pro­ze­su batean mur­gil­tzea eska­tu zieten.
Bakea, itxa­ro­pe­na, giza esku­bi­deak, behin-beti­ko kon­pon­bi­dea, erres­pe­tua, aska­pen pro­ze­sua… Hitz poli­tak eta poto­loak, hitz pon­po­xoak, sines­ga­rri­ta­sun osoa gal­tzen duten hitzak Kofi Annan, Pie­rre Joxe, Jonathan Powell edo ONU hitzen alboan ager­tzen dire­nean. Ekin­tzen garaia hel­tzen denean ezer ezean gel­ditzen diren hitzak.
Azken egu­no­ta­ko atxi­lo­ke­tek eta Mou­lin­se­ko kar­tze­lan Jabi Abaun­za, Aitzol Irion­do eta Jur­dan Mar­ti­te­gi eus­kal pre­so poli­ti­koek pai­ratzen duten egoe­rak gogo­ra­raz­ten digu­te Paris, Itxa­ro­pe­na­ren hiri­bu­rua baino, gerra, heriotza eta giza esku­bi­deen urra­ke­ta­ren ins­pi­ra­zio hiria izan dela men­de­tan zehar herrien zapal­kun­tza­ren ardu­ra­du­ren­tzat, Bre­tai­nia­tik Kor­si­ka­ra, Mar­ti­ni­ca­tik Cochi­chi­na­ra, Arge­lia­tik Tune­ze­ra, Kata­lu­nia­tik Eus­kal Herrira.
Paris eta Madril, Fran­tzia eta Espai­nia, mun­du­ko hain­bes­te herri­ren kar­tze­len ize­nak dira. Eus­kal Herriak ezin du ezer onik espe­ro gure kar­tze­la­rien­gan­dik borro­ka­ren bitar­tez esku­ra­tu­ta­ko aska­ta­su­na ez bada. Borro­ka zen bidea 1958an eta borro­ka da bidea 2015ean, esku­bi­deak ez dire­la­ko eskatzen, inoiz ez digu­te­la­ko ezer opa­ri­tu. Dau­ka­gun guz­tia borro­kan erein­da­koak eman digun uzta da.
Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak borro­ka eta anto­la­kun­tza­ra­ko deia egin nahi du bes­te behin ere. Amnis­tia­rik gabe ez da posi­ble izan­go kar­tze­lak hus­tea eta amnis­tia­rik gabe etor­ki­zun ilu­na utzi­ko die­gu Eus­kal Herri­ko belau­nal­di berriei. Bitar­tean eta amnis­tia lor­tzea­ren bidean, pre­so eta ihes­la­ri poli­ti­koen borro­kak geu­reak egin ditza­gun baka­rrik egon ez dai­te­zen eta esta­tuek herria­ren pre­sioa sen­ti deza­ten. Guz­tion ardu­ra da.
Eus­kal Herrian, 2015eko uztai­la­ren 8a.
Amnis­tia­ren alde­ko eta erre­pre­sioa­ren aur­ka­ko mugimendua

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *