Igan­de hone­tan 2015eko Alber­tia ospa­tu­ko da

Dato­rren igan­dean, uztai­lak 5, Eus­ko Lurra Fun­da­zioak 2015eko Alber­tia Egu­na anto­la­tu du Ara­ba­ko Legu­tiano herri­tik ger­tu dagoen Alber­tia men­dian eta Gaz­te­lua­ko Hariztian. 
Urtee­kin, Alber­tia Egu­na egun erre­fe­ren­tzia­la bila­ka­tu da Eus­kal Herri­ko Oroi­men His­to­ri­koan, eta bere­zi­ki Ezker Aber­tza­lea­ren Oroi­men His­to­ri­koan: 1936ko gerran EAE-ANV­ko 300 guda­ri­tik gora hil zituz­ten fran­kis­tek eta espai­niar mili­ta­rrek Alber­tia­ko batailan.
Eus­ko Lurra Fun­da­zio­tik azpi­ma­rra­tu nahi dugu Ezker Aber­tza­lea­ren Oroi­men His­to­ri­koa balo­rean jar­tze­ko beha­rra. Bere­zi­ki, eus­kal gataz­ka ezku­tatze­ko batzuek beraien neu­rri­ko erre­la­toa egin nahi duten garai haue­tan. Ezker­tiar aber­tza­leok, gure his­to­ria pro­pioa balo­rean jar­tze­ko bete­beha­rra dugu etor­ki­zu­na erai­kitze­ko. Erre­la­toen gataz­ka hor dago, espai­no­lis­tek eta auto­no­mis­tek beraie­na inpo­sa­tu nahi dute Geno­zi­dio Fran­kis­ta­ri eta Esta­tu terro­ris­moa­ri garran­tzia ken­duz beraien ardu­rak estaltzeko.
Aur­ten­go Alber­tia egu­nean, Eus­ko Lurra Fun­da­zioak 36ko gerra­ren bes­te batai­la bat eka­rri nahi izan du bere­zi­ki gogo­ra: Astu­rias­ko Are­ces-eko bataila.
Ovie­do askatze­ko Eus­ko Jaur­la­ritzak “Eus­kal Bri­ga­da” dela­koa bida­li zuen ber­ta­ko borro­ke­tan par­te har­tze­ko. Are­ce­se­ko zein Pan­do men­di­ko borro­ke­tan 300tik gora eus­kal­dun hil zituz­ten. Haie­ta­tik 120 ingu­ru EAE-ANV­ko guda­riak. Guda­ri ekin­tza­le asko orain­dik des­ager­tu­rik jarraitzen dute, gor­puz­ki­nak ezin izan dire­la­ko aurkitu.
Bes­te alde­tik, guda­ri hauen izae­ra inter­na­zio­na­lis­ta azpi­ma­rra­tu nahi da aur­ten­go eki­tal­die­tan, Eus­kal Herri­tik kan­po borro­ka egin baitzu­ten Espai­niar Erre­pu­bli­ka­ren sos­ten­guan. Ezker Aber­tza­leak inoiz egin­da­ko eki­men inter­na­zio­na­lis­ta­rik han­die­na izan zen hura.
Eki­tal­dia eguer­di­ko 12,00etan hasi­ko da Alber­tia­ko ttont­to­rrean dagoen mono­li­to ondoan. Ber­tan Amnis­tia­ren alde­ko mugi­men­dua­ren par­tai­de batek Amnis­tia­ren esa­nahi isto­ri­ko-poli­ti­koaz hitz egin­go du eta ondo­ren ome­nal­dia egin­go zaie Eus­kal Bri­ga­da­ko guda­ri eta milizianoei.

13,30etan Eus­ko Ekin­tzak eki­tal­di poli­ti­koa egin­go du Alber­tia men­di azpi­ko Gaz­te­lua­ko hariz­tian. Ondo­ren herri baz­ka­ria eta erro­me­ria izan­go da hariz­tian bertan.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *