Herri­koak iku­tu bez! /​Las Herri­kos no se tocan- Eleak

Hoy hemos cono­ci­do que el Tri­bu­nal Supre­mo espa­ñol ha con­fir­ma­do la incau­ta­ción de 107 Herri­ko taber­na y la con­de­na a 20 mili­tan­tes de la izquier­da aber­tza­le decre­ta­da por la Audien­cia Nacio­nal, a pesar de reba­jar la pena a algu­nos de ellos.
Des­de ELEAK y los gru­pos de tra­ba­jo LIBRE, que­re­mos denun­ciar este nue­vo ata­que con­tra los dere­chos civi­les y polí­ti­cos y mos­trar nues­tro apo­yo y soli­da­ri­dad a las per­so­na con­de­na­das. La rue­da repre­si­va no se deten­drá a menos que le pon­ga­mos freno con fir­me­za entre todas. Como hemos veni­do dicien­do estos últi­mos meses, si tene­mos que ele­gir entre la ley y la jus­ti­cia, noso­tras apos­ta­mos por la justicia.
Por eso lla­ma­mos a acu­dir a las movi­li­za­cio­nes de denun­cia y en soli­da­ri­dad con las encau­sa­das que ya des­de hoy se están orga­ni­zan­do en dife­ren­tes ciu­da­des y pue­blos de Eus­kal Herria. Por­que para parar estas vul­ne­ra­cions con­ti­nuas es nece­sa­rio el com­pro­mi­so de todas.

Gaur­koan Espai­nia­ko Auzi­te­gi Gore­nak 107 herri­ko taber­nen kon­fis­katzea eta ezker aber­tza­le­ko 20 mili­tan­te­ren epaiak berretsi ditu, nahiz eta batzuei zigor eskae­ra murriztu.
Eleak mugi­men­duak eta Libre lan-tal­deek esku­bi­de zibil eta poli­ti­koen aur­ka­ko era­so hau sala­tu nahi dugu, eta zigor­tu­ta­ko per­tso­nei gure elkar­ta­su­na eta babe­sa adie­ra­zi nahi die­gu. Gur­pil erre­pre­si­boak aurre­ra egin­go du guk gel­ditzen ez badu­gu, eran­tzun tin­ko eta bate­ra­tu bat ema­nez. Azken hila­be­tee­tan behin eta berriz esan dugun moduan, jus­ti­zia eta legea­ren artean auke­ratze­ra behar­tzen bagai­tuz­te, gu jus­ti­zia­ren alde lerra­tu­ko gara.
Horre­ga­tik, dato­zen egu­ne­ta­ra­ko anto­la­tu diren mobi­li­za­zioe­tan par­te har­tze­ra deitzen zai­tuz­te­gu, bai kon­de­na salatze­ko bai kon­de­na­tuei gure elkar­ta­su­nik beroe­na adie­raz­te­ko. Erre­pre­sio hone­kin amaitze­ko denon kon­pro­mi­soa da beharrezkoa.

HERRIKOS CUYA USURPACIÓN HA CONFIRMADO EL SUPREMO
Agu­rain: Sagar­min. Alon­so­te­gi: Aritzmendi.
Altsa­su: Herria Egi­nez. Amu­rrio: Txo­ko Gorri. Andoain: Irunberri.
Arri­go­rria­ga: One­gin. Artzi­nie­ga: Otsa­ti. Asti­ga­rra­ga: Zipotza.
Azpei­tia: Orkatz. Bal­ma­se­da: Gure Izer­di. Bara­kal­do: Herri­ko Kultura.
Basau­ri: Har­bi­de. Bas­ti­da: Tolo­ño­go­rri. Bea­sain: Arrano. Beran­go: Sei Herri. Ber­ga­ra: Artatse. Bermeo: Bola Toki. Bil­bo: Arta­gan, Deus­tu­ko Goi­ko Alde, Goi­zal­de, Erron­da­bi­de, Kirru­li, Meatza (Abu­su), Txa­la­par­ta, Uri­ba­rri, Zohar­dia. Bur­la­ta: Zuma­di. Deba: Arrano (Han­di­ko­na). Derio: Txo­ria. Dima: Jen­til­zu­bi. Donos­tia: Alde­zaha­rra (Herria), Haritza, Loio­la­ko Hon­tza, Marru­ma, Txa­la­ka. Duran­go: Intxau­rre. Elo­rrio: Bel­da­rrain. Eran­dio: Eran­dio­ta­rrak, Hegoal­de. Erren­te­ria: Landare.
Gal­da­kao: Guzur Aretxa. Gallar­ta: Harri­go­rria. Gas­teiz: Aitz­go­rri, Arrano (Hiru Bide). Ger­ni­ka: Arrano. Geta­ria: Harral­de. Getxo: Bran­ka, Gorron­datxe (Jan­to­kia). Gor­de­xo­la: Kima. Gue­ñes: Gel­to­kia. Her­na­ni: Ezkia­ga (Garin). Iba­rra: Subegi. Igo­rre: Axu­lar. Irun: Hazia. Iru­ñea: Aitzi­na, Zur­gai. Larra­betzu: Aretxa­ba­la­ga. Lasar­te-Oria: Sirimiri.
Lau­dio: Gure Auke­ra. Laz­kao: Ansoa­te­gi. Legaz­pi: Legaz­ki Egi­nez. Leioa: Kur­ku­di. Leitza: Torrea. Lekei­tio: Galla­rre­na. Leza­ma: Oxangoiti.
Malla­bia: Izar Gorri. Mar­ki­na-Xemein: Amaiur. Mun­gia: Mungiberri.
Mus­kiz: Haritz­kan­da. Mutri­ku: Molla­be­rri (Zubi­xa). Oiar­tzun: Giritzia.
Okon­do: Ira­bien. Onda­rroa: Uxo­la. Ordi­zia: Irri­ki. Ortue­lla: Harriama.
Otxan­dio: Kemen­tsu. Pasaia: Trintxer. Por­tu­ga­le­te: Narria. San­tur­tzi: Sus­traiak. Segu­ra: Elo­rri. Ses­tao: Men­die­ta. Sope­la: Mike­lats. Sora­lu­ze: Sora­lu­ze­ko elkar­tea. Tafa­lla: Azo­ka. Tolo­sa: Intxu­rre. Tute­ra: Abar­de­na. Ugao: Ugao­ko Dorrea. Urdu­liz: Ire­tar­gi. Urdu­ña: Mugalde.
Urretxu: Aldi­ri. Usur­bil: Aitza­ga. Villa­bo­na: Iratzar. Zal­di­bar: Castet.
Zal­di­bia: Osin­ber­de. Zalla: Herri­ko Kul­tur Elkar­tea. Zamu­dio: Jule­men­di. Zarautz: Arrano Kabia. Zor­notza: Belatxi­kie­ta. Zumaia: Inper­nu­pe. Zuma­rra­ga: Ama-lur. 

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *