Herri­koak iku­tu bez! /​Las Herri­kos no se tocan- Eleak

Hoy hemos cono­ci­do que el Tri­bu­nal Supre­mo espa­ñol ha con­fir­ma­do la incau­ta­ción de 107 Herri­ko taber­na y la con­de­na a 20 mili­tan­tes de la izquier­da aber­tza­le decre­ta­da por la Audien­cia Nacio­nal, a pesar de reba­jar la pena a algu­nos de ellos.
Des­de ELEAK y los gru­pos de tra­ba­jo LIBRE, que­re­mos denun­ciar este nue­vo ata­que con­tra los dere­chos civi­les y polí­ti­cos y mos­trar nues­tro apo­yo y soli­da­ri­dad a las per­so­na con­de­na­das. La rue­da repre­si­va no se deten­drá a menos que le pon­ga­mos freno con fir­me­za entre todas. Como hemos veni­do dicien­do estos últi­mos meses, si tene­mos que ele­gir entre la ley y la jus­ti­cia, noso­tras apos­ta­mos por la justicia.
Por eso lla­ma­mos a acu­dir a las movi­li­za­cio­nes de denun­cia y en soli­da­ri­dad con las encau­sa­das que ya des­de hoy se están orga­ni­zan­do en dife­ren­tes ciu­da­des y pue­blos de Eus­kal Herria. Por­que para parar estas vul­ne­ra­cions con­ti­nuas es nece­sa­rio el com­pro­mi­so de todas.

Gaur­koan Espai­nia­ko Auzi­te­gi Gore­nak 107 herri­ko taber­nen kon­fis­katzea eta ezker aber­tza­le­ko 20 mili­tan­te­ren epaiak berretsi ditu, nahiz eta batzuei zigor eskae­ra murriztu.
Eleak mugi­men­duak eta Libre lan-tal­deek esku­bi­de zibil eta poli­ti­koen aur­ka­ko era­so hau sala­tu nahi dugu, eta zigor­tu­ta­ko per­tso­nei gure elkar­ta­su­na eta babe­sa adie­ra­zi nahi die­gu. Gur­pil erre­pre­si­boak aurre­ra egin­go du guk gel­ditzen ez badu­gu, eran­tzun tin­ko eta bate­ra­tu bat ema­nez. Azken hila­be­tee­tan behin eta berriz esan dugun moduan, jus­ti­zia eta legea­ren artean auke­ratze­ra behar­tzen bagai­tuz­te, gu jus­ti­zia­ren alde lerra­tu­ko gara.
Horre­ga­tik, dato­zen egu­ne­ta­ra­ko anto­la­tu diren mobi­li­za­zioe­tan par­te har­tze­ra deitzen zai­tuz­te­gu, bai kon­de­na salatze­ko bai kon­de­na­tuei gure elkar­ta­su­nik beroe­na adie­raz­te­ko. Erre­pre­sio hone­kin amaitze­ko denon kon­pro­mi­soa da beharrezkoa.

HERRIKOS CUYA USURPACIÓN HA CONFIRMADO EL SUPREMO
Agu­rain: Sagar­min. Alon­so­te­gi: Aritzmendi.
Altsa­su: Herria Egi­nez. Amu­rrio: Txo­ko Gorri. Andoain: Irunberri.
Arri­go­rria­ga: One­gin. Artzi­nie­ga: Otsa­ti. Asti­ga­rra­ga: Zipotza.
Azpei­tia: Orkatz. Bal­ma­se­da: Gure Izer­di. Bara­kal­do: Herri­ko Kultura.
Basau­ri: Har­bi­de. Bas­ti­da: Tolo­ño­go­rri. Bea­sain: Arrano. Beran­go: Sei Herri. Ber­ga­ra: Artatse. Bermeo: Bola Toki. Bil­bo: Arta­gan, Deus­tu­ko Goi­ko Alde, Goi­zal­de, Erron­da­bi­de, Kirru­li, Meatza (Abu­su), Txa­la­par­ta, Uri­ba­rri, Zohar­dia. Bur­la­ta: Zuma­di. Deba: Arrano (Han­di­ko­na). Derio: Txo­ria. Dima: Jen­til­zu­bi. Donos­tia: Alde­zaha­rra (Herria), Haritza, Loio­la­ko Hon­tza, Marru­ma, Txa­la­ka. Duran­go: Intxau­rre. Elo­rrio: Bel­da­rrain. Eran­dio: Eran­dio­ta­rrak, Hegoal­de. Erren­te­ria: Landare.
Gal­da­kao: Guzur Aretxa. Gallar­ta: Harri­go­rria. Gas­teiz: Aitz­go­rri, Arrano (Hiru Bide). Ger­ni­ka: Arrano. Geta­ria: Harral­de. Getxo: Bran­ka, Gorron­datxe (Jan­to­kia). Gor­de­xo­la: Kima. Gue­ñes: Gel­to­kia. Her­na­ni: Ezkia­ga (Garin). Iba­rra: Subegi. Igo­rre: Axu­lar. Irun: Hazia. Iru­ñea: Aitzi­na, Zur­gai. Larra­betzu: Aretxa­ba­la­ga. Lasar­te-Oria: Sirimiri.
Lau­dio: Gure Auke­ra. Laz­kao: Ansoa­te­gi. Legaz­pi: Legaz­ki Egi­nez. Leioa: Kur­ku­di. Leitza: Torrea. Lekei­tio: Galla­rre­na. Leza­ma: Oxangoiti.
Malla­bia: Izar Gorri. Mar­ki­na-Xemein: Amaiur. Mun­gia: Mungiberri.
Mus­kiz: Haritz­kan­da. Mutri­ku: Molla­be­rri (Zubi­xa). Oiar­tzun: Giritzia.
Okon­do: Ira­bien. Onda­rroa: Uxo­la. Ordi­zia: Irri­ki. Ortue­lla: Harriama.
Otxan­dio: Kemen­tsu. Pasaia: Trintxer. Por­tu­ga­le­te: Narria. San­tur­tzi: Sus­traiak. Segu­ra: Elo­rri. Ses­tao: Men­die­ta. Sope­la: Mike­lats. Sora­lu­ze: Sora­lu­ze­ko elkar­tea. Tafa­lla: Azo­ka. Tolo­sa: Intxu­rre. Tute­ra: Abar­de­na. Ugao: Ugao­ko Dorrea. Urdu­liz: Ire­tar­gi. Urdu­ña: Mugalde.
Urretxu: Aldi­ri. Usur­bil: Aitza­ga. Villa­bo­na: Iratzar. Zal­di­bar: Castet.
Zal­di­bia: Osin­ber­de. Zalla: Herri­ko Kul­tur Elkar­tea. Zamu­dio: Jule­men­di. Zarautz: Arrano Kabia. Zor­notza: Belatxi­kie­ta. Zumaia: Inper­nu­pe. Zuma­rra­ga: Ama-lur. 

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.