AHTa gel­ditze­ko bihar denok Donostiara

b_345_482_16777215_0___materiala_argazkiak_Arloak_ingurumena_15_04_30AHTgelditu_ahtKartela.png

Abia­du­ra Han­di­ko Tre­na gel­ditze­ko momen­tua da, beha­rrez­koa ez den proiek­tu bat bai­ta, bide­ra ezi­na, sozial­ki alfe­rri­ka­koa eta diru publi­koa­ri esker gutxi batzuk nego­zioa egi­ten jarrai­tu deza­ten balio­ko due­na soi­lik. Bihar «AHT Gel­di­tu Orain!» lelo­pean Donos­tian mani­fes­ta­zioa dei­tu dugu era­gi­le sozial eta sin­di­kal ezber­di­nok, eta LABe­tik ber­tan par­te har­tze­ko deia luza­tu nahi dizuegu. 

Hone­la­ko obra egi­tea era­ba­ki dute­nek ongi daki­te infor­me guz­tiek zer dio­ten: mili­oi­ka euro lur­pe­ra­tu­ko dira lanak amai­tu eta urte gutxi­ra zahar­ki­tua gera­tu­ko den obra batean eta admi­nis­tra­zio publi­koek urtez urte ordain­du behar­ko duen man­te­nu defi­zit bat sor­tu­ko duela.

Harri­ga­rria badi­ru­di ere obra hau inola­ko bide­ra­ga­rri­ta­sun pla­nik gabe egin­go da; ez daki­gu ze era­bi­le­ra izan­go duen, ze mota­ko mugi­kor­ta­su­na ges­tio­na­tu­ko duen (bidaia­riak, mer­kan­tziak…); ze lotu­ra izan­go dituen eta nork era­bi­li­ko duen.

Proiek­tu zen­tzu­ga­be hau gel­ditze­ko unea da; asta­ke­ri hau egin ez dadin audi­to­retza sozial bat egi­te­ko unea da, mora­to­ria bat eza­rri eta herri­ta­rrei gal­detze­ko momen­tua da.

Hau ira­ba­zi­ko dugun batai­lla bat da. Horre­ga­tik, larun­bat hone­tan Donos­tian egin­go den mani­fes­ta­zioak par­te har­tze­ko deia luzatzen du LABek.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *