Poli­zia batek kamio­la­ri bat hil du Leitzan- Amnis­tia Garrasia

Zer­bitzuz kan­po zegoen Ertzain batek kamioi­la­ri bat tiroz hil zuen atzo Leitzan tra­fi­koa­ri buruz­ko ezta­bai­da bat iza­ten ari zire­nean. Erail­ke­ta honen aurrean, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak hona­koa adie­ra­zi nahi du:

Has­te­ko gure dolu­mi­nak hela­ra­zi nahi diz­kio­gu kamioi­la­ria­ren fami­lia­ri. Guz­tiz bide­ga­bea da bizitza aurre­ra ate­ratze­ko lanean ari den garraio­la­ri bat tra­fi­ko istri­pu baten ondo­rioz etxe­ra ez itzul­tzea, bai­na askoz ere bide­ga­bea­goa tra­fi­koa­ri buruz­ko ezta­bai­da baten ondo­rioz poli­zia batek, admi­nis­tra­zioak bere esku utzi­ta­ko arma era­bi­liz, tiro­ka erail­tzen duenean.
Ger­tae­ra hau Eus­kal Herrian ger­tatzea, ordea, ez da kasua­li­ta­tea. Hego Eus­kal Herrian 1000 biz­tan­le bakoitze­ko dagoen poli­zia kopu­rua 6 baino gehia­go­koa da, Euro­pa­koa 4ra iris­ten ez den bitar­tean. Honi mili­ta­rren, biz­kar­tzai­nen eta modu ez ofi­zia­lean kon­trol sozia­le­ra­ko era­bil­tzen dituz­ten “Segur­ta­sun Inda­rre­ta­ko” poli­ziak batzen bazaiz­kio ratioa 1000 per­tso­na­ga­tik 10 baino gehia­go­koa izan dai­te­kee­la esti­matzen da.

Ezin­bes­te­koa da Eus­kal Herriak pai­ratzen duen mili­ta­ri­za­zioa­ren ingu­ru­ko ezta­bai­da jen­dea­ren artean zabal­tzea. Kon­tua ez da baka­rrik Guar­dia Zibi­la, Poli­zia espai­no­la, Jen­dar­me­ria eta Poli­zia fran­tse­sa, edo­ta arma­da beza­la­ko indar oku­patzai­leak Eus­kal Herri­tik alde egi­tea, bai­zik eta hemen ber­tan sor­tu­ta­ko poli­zie­kin zer egin.

Argi dau­ka­gu ez dugu­la nahi lan­gi­leak hil­tzen dituz­ten kon­tro­lik gabe­ko ele­men­tuak bar­ne­bil­tzen dituen poli­zia­rik, ezta kon­tro­la­tu­ta egon arren poli­ti­ka­rien intere­sen ara­be­ra herria kol­patzen due­nik ere. Ez dugu nahi pilo­ta­ka­daz jen­dea hil­tzen duen poli­zia­rik, ez dugu nahi adie­raz­pen aska­ta­su­na zapal­tzen duen poli­zia­rik, ez dugu nahi sal­bues­pen lege­dia apli­katzen duen poli­zia­rik nahi. Berri­ro ere azpi­ma­rra­tu nahi dugu gataz­ka kon­pon­tze­ko ezin­bes­te­koa dela gataz­ka­ri bide eman dio­ten arra­zoie­kin bukatzea, eta hori ez da posi­blea izan­go esta­tuen memo­ria par­tzia­la inpo­satzen zai­gun bitar­tean, poli­zia inda­rren pape­ra erre­pre­si­boa azter­tzen ez den bitartean.

Bukatze­ko, Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­duak kamioi­la­ria­ren erail­ke­ta PNVk, PSOEk eta PPk gerra egi­te­ko pres­ta­tu­ta­ko poli­zia ere­dua­ren ondo­rioa dela sala­tu nahi du eta, ondo­rioz, heriotza honen ardu­ra­dun poli­ti­koek dagoz­kien eran­tzu­ki­zu­nak ordain ditza­te­la exijitzen du. Ertzain­tza hau ez da herria­re­na eta Ertzain­tza hau ez dugu onartzen.

Eus­kal Herrian, 2015eko ekai­na­ren 5ean.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *