Trans­for­mar la força de les urnes en força revo­lu­cio­nà­ria /​Transformar la fuer­za de las urnas en fuer­za revo­lu­cio­na­ria- Endavant

Cata­lan

Els resul­tats de les elec­cions muni­ci­pals del pas­sat 24 de maig han supo­sat un ava­nç impor­tant per a les posi­cions de la uni­tat popu­lar. La mili­tàn­cia d’Endavant OSAN ha tre­ba­llat a fons, jun­ta­ment amb mul­ti­tud de per­so­nes, col·lectius i orga­nitza­cions, per a con­tri­buir a aques­ta fita, i com­par­tim la satis­fac­ció de la fei­na feta amb el con­junt del moviment.

Som cons­cients que el nivell de pene­tra­ció d’aquestes can­di­da­tu­res és varia­ble entre els dife­rents terri­to­ris dels Paï­sos Cata­lans. Tam­bé som cons­cients que les lla­vors que hem plan­tat en el camp de la cons­truc­ció de can­di­da­tu­res muni­ci­pa­lis­tes, crei­xen a rit­me segur. I tot això s’ha fet allun­yant-nos del para­cai­gu­dis­me polí­tic, arre­lats al territori.

Des d’Endavant OSAN volem refer­mar allò que sem­pre han dit les can­di­da­tu­res rup­tu­ris­tes: la llui­ta real és al carrer. Sen­se carrer, sen­se auto­or­ga­nitza­ció, sen­se poder popu­lar, la tas­ca ins­ti­tu­cio­nal té poc sen­tit. El rep­te que tenim al davant és impor­tant: equi­val­dre, amb mobi­litza­ció i auto­or­ga­nitza­ció popu­lar als resul­tats ins­ti­tu­cio­nals obtinguts.

Els resul­tats obtin­guts no han estat fruit d’estratègies de des­patxos ni d’aliances con­jun­tu­rals, sinó que han anat pre­ce­dits d’una con­fluèn­cia real de llui­tes al carrer, de tei­xir movi­ment popu­lar des de la base. Aquest ha estat i aquest hau­ria de con­ti­nuar essent el camí.

Al con­junt dels Paï­sos Cata­lans sota ocu­pa­ció espan­yo­la, tant en les elec­cions muni­ci­pals com a les auto­nò­mi­ques al País Valen­cià i les Illes, el poble cata­là ha votat cla­ra­ment per des­allot­jar els par­tits que han ges­tio­nat el poder a tots els nivells des de fa 35 anys i que han apli­cat les matei­xes polí­ti­ques neo­li­be­rals anti­so­cials con­tra la clas­se tre­ba­lla­do­ra. PP, CiU i PSOE han sofert una derro­ta històrica.

Una derro­ta que té les seves arrels en l’enorme fei­na feta al carrer dels movi­ments popu­lars, en la llui­ta dels qui davant la inope­ràn­cia de sin­di­cats majo­ri­ta­ris i par­tits de l’esquerra aco­mo­da­da, han com­ba­tut amb ima­gi­na­ció, deter­mi­na­ció i força, com ho han fet els docents i tota la socie­tat de les Illes con­tra el TIL i l’atac a l’ensenyament públic, la pri­ma­ve­ra valen­cia­na i les mobi­litza­cions en defen­sa de la sani­tat públi­ca arreu del terri­to­ri, per posar només uns pocs exemples.

S’equivocarà qui atri­buei­xi la derro­ta de la dre­ta espan­yo­lis­ta, en el cas del País Valen­cià i les Illes, la dava­lla­da de PSOE a tot el país, i la cai­gu­da de CiU al Prin­ci­pat, espe­cial­ment a ciu­tats com Bar­ce­lo­na, a l’encert d’una o altra de les for­ces polí­ti­ques que han reco­llit elec­to­ral­ment aquest des­con­ten­ta­ment, i igno­ri el paper deter­mi­nant de la mobi­litza­ció i llui­ta popular.

Davant aques­ta reali­tat, hem d’alertar que qual­se­vol intent de cons­truir alter­na­ti­ves popu­lars o d’avançar cap a la sobi­ra­nia que no sàpi­ga enten­dre aques­ta situa­ció, i que pre­ten­gui recu­pe­rar alian­ces obso­le­tes amb aques­tes for­ces, esta­rà con­dem­nat a dece­bre les expec­ta­ti­ves popu­lars de can­vi i con­tri­bui­rà a sus­ten­tar i res­ca­tar el règim.

L’actual situa­ció de des­gast del règim és una opor­tu­ni­tat per a ava­nçar vers la cons­truc­ció de la Uni­tat Popu­lar als Paï­sos Cata­lans, una opor­tu­ni­tat que plan­te­ja rep­tes i perills, tant el d’integrar-se en la dinà­mi­ca ins­ti­tu­cio­nal de ges­tió de les engru­nes de l’actual règim, com el de no ser prou valents per mul­ti­pli­car la inci­dèn­cia polí­ti­ca del pro­jec­te de l’esquerra independentista.

Ara més que mai, creiem que la mili­tàn­cia de l’esquerra inde­pen­den­tis­ta hem de ser cons­cients que la nos­tra tas­ca cen­tral és con­ver­tir aques­ta força de les urnes en força revo­lu­cio­nà­ria. Això vol dir que, un cop pas­sa­des les elec­cions muni­ci­pals, cal retor­nar amb més inten­si­tat que mai a la tas­ca de cons­truc­ció de movi­ments popu­lars, a la llui­ta al carrer i a plan­te­jar bata­lla oberta.

La llui­ta és l’únic camí!

Paï­sos Cata­lans, 27 de maig de 2015

Cas­te­llano

Los resul­ta­dos de las elec­cio­nes muni­ci­pa­les del pasa­do 24 de mayo han supues­to un avan­ce impor­tan­te para las posi­cio­nes de la uni­dad popular.

«>La mili­tan­cia de Enda­vant (OSAN) ha tra­ba­ja­do a fon­do, jun­to con mul­ti­tud de per­so­nas, colec­ti­vos y orga­ni­za­cio­nes, para con­tri­buir a esta meta, y com­par­ti­mos la satis­fac­ción del tra­ba­jo hecho con el con­jun­to del movimiento.

Somos cons­cien­tes de que el nivel de pene­tra­ción de estas can­di­da­tu­ras es varia­ble entre los dife­ren­tes terri­to­rios de los Paí­ses Cata­la­nes. Tam­bién somos cons­cien­tes de que las semi­llas que hemos plan­ta­do en el cam­po de la cons­truc­ción de can­di­da­tu­ras muni­ci­pa­lis­tas, cre­cen a rit­mo seguro.

«>Y todo esto se ha hecho ale­ján­do­nos del para­cai­dis­mo polí­ti­co, arrai­ga­dos en el territorio.

Des­de Enda­vant (OSAN) que­re­mos reafir­mar lo que siem­pre han dicho las can­di­da­tu­ras rup­tu­ris­tas: la lucha real es en la calle. Sin calle, sin auto­or­ga­ni­za­ción, sin poder popu­lar, la tarea ins­ti­tu­cio­nal tie­ne poco sentido.

«>El reto que tene­mos delan­te es impor­tan­te: hacer equi­va­len­te, con movi­li­za­ción y auto­or­ga­ni­za­ción popu­lar los resul­ta­dos ins­ti­tu­cio­na­les obtenidos.

Los resul­ta­dos obte­ni­dos no han sido fru­to de estra­te­gias de des­pa­chos ni de alian­zas coyun­tu­ra­les, sino que han ido pre­ce­di­dos de una con­fluen­cia real de luchas en la calle, de tejer movi­mien­to popu­lar des­de la base.

«>Este ha sido y este debe­ría con­ti­nuar sien­do el camino.

En el con­jun­to de los Paí­ses Cata­la­nes bajo ocu­pa­ción espa­ño­la, tan­to en las elec­cio­nes muni­ci­pa­les como en las auto­nó­mi­cas en el País Valen­ciano y las Islas, el pue­blo cata­lán ha vota­do cla­ra­men­te por des­alo­jar a los par­ti­dos que han ges­tio­na­do el poder a todos los nive­les des­de hace 35 años y que han apli­ca­do las mis­mas polí­ti­cas neo­li­be­ra­les anti­so­cia­les con­tra la cla­se trabajadora.

«>PP, CiU y PSOE han sufri­do una derro­ta histórica.

Una derro­ta que tie­ne sus raí­ces en el enor­me tra­ba­jo rea­li­za­do en la calle de los movi­mien­tos popu­la­res, en la lucha de quie­nes ante la inope­ran­cia de sin­di­ca­tos mayo­ri­ta­rios y par­ti­dos de la izquier­da aco­mo­da­da, han com­ba­ti­do con ima­gi­na­ción, deter­mi­na­ción y fuer­za, como lo han

«>hecho los docen­tes y toda la socie­dad de las Islas con­tra el TIL y el ata­que a la ense­ñan­za públi­ca, la pri­ma­ve­ra valen­cia­na y las movi­li­za­cio­nes en defen­sa de la sani­dad públi­ca en todo el terri­to­rio, por poner sólo unos pocos ejemplos.

Se equi­vo­ca­rá quien atri­bu­ya la derro­ta de la dere­cha espa­ño­lis­ta, en el caso de la Comu­ni­dad Valen­cia­na y las Islas, el des­cen­so de PSOE en todo el país, y la caí­da de CiU en el Prin­ci­pa­do, espe­cial­men­te en ciu­da­des como Bar­ce­lo­na,​al acier­to de

«>una u otra de las fuer­zas polí­ti­cas que han reco­gi­do elec­to­ral­men­te este des­con­ten­to, e igno­re el papel deter­mi­nan­te de la movi­li­za­ción y lucha popular.

Ante esta reali­dad, debe­mos aler­tar que cual­quier inten­to de cons­truir alter­na­ti­vas popu­la­res o de avan­zar hacia la sobe­ra­nía que no sepa enten­der esta situa­ción, y que pre­ten­da recu­pe­rar alian­zas obso­le­tas con estas fuer­zas, esta­rá con­de­na­do a decep­cio­nar las expec­ta­ti­vas popu­la­res de cam­bio y

«>con­tri­bui­rá a sus­ten­tar y res­ca­tar el régimen.

La actual situa­ción de des­gas­te del régi­men es una opor­tu­ni­dad para avan­zar hacia la cons­truc­ción de la Uni­dad Popu­lar en los Paí­ses Cata­la­nes, una opor­tu­ni­dad que plan­tea retos y peli­gros, tan­to el de inte­grar­se en la diná­mi­ca ins­ti­tu­cio­nal de ges­tión de las miga­jas d

«>el actual régi­men, como el de no ser lo sufi­cien­te­men­te valien­tes para mul­ti­pli­car la inci­den­cia polí­ti­ca del pro­yec­to de la izquier­da independentista.

Aho­ra más que nun­ca, cree­mos que en la mili­tan­cia de la izquier­da inde­pen­den­tis­ta debe­mos ser cons­cien­tes de que nues­tra tarea cen­tral es con­ver­tir esta fuer­za de las urnas en fuer­za revo­lu­cio­na­ria. Esto quie­re decir que, una vez pasa­das las elec­cio­nes muni­ci­pa­les, hay que vol­ver con más inten­si­dad que nun­ca en la tarea de cons­truc­ción de movi­mien­tos popu­la­res, a la lucha en la calle y a plan­tear bata­lla abierta.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *