Elkar­ta­su­na Tele­fo­ni­ca-Movis­ta­rre­ko muga­rik gabe­ko gre­ban diren tek­ni­koen kolektiboarekiko

GREBA MUGAGABEA
Elkar­ta­su­na Tele­fo­ni­ca-Movis­ta­rre­ko muga­rik gabe­ko gre­ban diren tek­ni­koen kolektiboarekiko

Tele­fo­ni­ca-Movis­tar-eko tek­ni­koen kolek­ti­boak muga­rik gabe­ko gre­ba bati ekin zion api­ri­la­ren 7an Erre­su­ma mai­lan, Madri­len ekin (martxoak 28) eta han­dik egun batzue­ta­ra hain zuzen.
Tele­ko­mu­ni­ka­zioe­ta­ko mul­ti­na­zio­na­lak azpi­kon­tra­ta­tu­ta­ko enpre­sen lanen pre­zioa jais­te­ko asmoe­tan du has­ta­pe­na gre­ba­ri eki­teak, eta hau lan­gi­le hauek mutu­rre­ko egoe­ran dau­de­nean izan da. Tek­ni­koak, kon­tra­ta eta azpi­kon­tra­ten men­de dau­de, eta batzuk auto­no­moak egi­te­ra behar­tzen dituz­te; azken hauek
plan­ti­llan diren lan­gi­le bakan horien fun­tzio ber­be­rak betetzen dituz­te­nean. Oso pre­ka­ri­za­tu­ta dagoen­ko­lek­ti­bo honek 500 – 800 € kobratzen ditu hilean, egu­nean 10 eta 12 ordu­ko lanal­dien tru­ke. Ordain­sa­rihauek 400 €-etan gera dai­tez­ke gizar­te segu­ran­tza, zer­gak, ibil­gai­lua, gaso­li­na eta bes­te gas­tu batzuk
ordain­du ostean.
Tele­fo­ni­ca-Movis­tar-ek, aldiz, lege neo­li­be­ra­lei hel­tzen die­te esa­te­ko gre­ba honek ez due­la enpre­sa­re­kin inola­ko zeri­ku­si­rik, eta gre­ban den kolek­ti­boa­ri ez dio balioz­ko hiz­ke­ta­ki­detza­rik aitor­tzen. Egia esan, tek­ni­koak Tele­fo­ni­ca­ren age­ri­ko aur­pe­giak dira, etxee­ta­ra Tele­fo­ni­ca­ren ize­nean sare telefonikoak
ins­ta­latze­ra edo kon­pon­tze­ra doa­zen per­tso­nak dira, eta eskla­butzat har dai­tez­keen bal­din­tze­tan egi­ten dute lan. Hila­be­te bat pasa­ta gre­ba luzea­ren ostean, matxu­rak pilatzen ari dira lan­gi­leak fal­ta bai­ti­ra, por­ta­bi­li­ta­teak eta alta berriak gel­di­tu­ta dau­de; hala ere, Tele­fo­ni­cak behin eta berri­ro dio “gataz­kak ez
due­la enpre­sa­re­kin zerikusirik”.

Ba al zenekien…
•Orain­tsu, Tele­fo­ni­cak beze­ro guz­tiei bere zer­bitzuen pre­zioak igo diz­kie­la zer­bitzua­ren kalitatean
hobe­kun­tzak egin ditue­la argudiatuz?
•Tek­ni­koek 500 – 800 €-ko sol­da­tak kobratzen dute­la egu­nean hamar orduz lan egi­tea­ga­tik, eta enpre­sa­ko pre­si­den­teak, Cesar Alier­tak, hilean mili­oi erdi euro baino gehia­go ira­baz­ten duela?
•Mul­ti­na­zio­na­la­ren Admi­nis­tra­zio-kon­tsei­lu­ko kideek, 6830 lan­gi­le era­gin zituen EREa (2011tik 2013ra bitar­te) onar­tu zute­nek euren sol­da­tak %20an igo zituz­te­la iaz?
Tek­ni­koen gre­ba, tele­ko­mu­ni­ka­zioe­ta­ko sek­to­re estra­te­gi­ko batean, infle­xio-pun­tu bat izan dai­te­ke lan pre­ka­rie­ta­ren aur­ka­ko borro­kan, bes­te sek­to­ree­ta­ra heda­tu dai­te­keen borro­kan. Hamai­ka enpre­se­tan lan egi­ten duen kolek­ti­bo bat da eta hamai­ka mila sasiau­to­no­mo kon­tra­tue­kin. Hala ere, azken asteo­tan batu egin dira euren duin­ta­su­na defen­datze­ko eta lan bal­din­tzen hobe­kun­tza aldarrikatzeko.
Muga­rik gabe­ko gre­ban den tek­ni­koen kolek­ti­boak hona­koa erre­kla­matzen dio Tele­fo­ni­ca-Movis­ta­r‑i:
•Bere tek­ni­koe­ki­ko duen eran­tzu­ki­zu­na aitor deza­la eta gre­ba batzor­dea­ri balioz­ko hiz­ke­ta­ki­detza ere aitor die­zaio­la. Tele­fo­ni­cak ardu­raz ari­tu behar du lan­gi­leak eta beze­roak era­gi­ten dituen lan gataz­ka­ren soluzio-bidean.
•Tele­fo­ni­ca eta enpre­sa kon­tra­tatzai­leen arte­ko mer­ka­ta­ritza-kon­tra­tu berri bat; sol­da­ta dui­nak, 40 ordu­ko lanal­dia astean eta bi atse­den egun ber­ma­tu­ko duen kon­tra­tu berri bat.
• Auto­no­moei kon­tra­te­ta­ko plan­ti­llan sar­tze­ko auke­ra eskaintzea.
• Gre­ba­la­rien aur­ka­ko erre­pre­sio izpi­rik ez, eta Tele­fo­ni­ca-Movis­tar-ek dara­man pro­tes­tal­dia­ren kri­mi­na­li­zatze kan­pai­na ber­tan herea utzi dezala.
•Tele­ko­mu­ni­ka­zioe­ta­ra­ko hitzar­men bat eta lan segur­ta­sun bal­din­tzen hobetzea.
Idaz­ki hau sinatzen dugu­nok, gure jen­dar­te­ko kolek­ti­bo askok, murriz­ke­tak eta des­arautzeak dire­la bide, pai­ratzen duten esku­bi­de eko­no­mi­ko eta labo­ra­len egu­nez egun han­dia­go den gale­rez jaki­tun gara, eta Tele­fo­ni­ca-Movis­tar-eko tek­ni­koen kolek­ti­boa aurre­ra era­ma­ten ari den borro­kak eta aldarrikapenek
jus­ti­zia sozial eta denon­tza­ko bizi­mo­du duin baten alde dihar­du­gu­nok hel egi­ten digu­te­la­koan gau­de. Hau dela-eta, agi­ria atxi­kitzea eskatzen dizue­gu teleafonicos.​[email protected]​gmail.​com pos­ta elek­tro­ni­ko­ra email bat bidaliz.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *