Elkar­ta­su­na Tele­fo­ni­ca-Movis­ta­rre­ko muga­rik gabe­ko gre­ban diren tek­ni­koen kolektiboarekiko

GREBA MUGAGABEA
Elkar­ta­su­na Tele­fo­ni­ca-Movis­ta­rre­ko muga­rik gabe­ko gre­ban diren tek­ni­koen kolektiboarekiko

Tele­fo­ni­ca-Movis­tar-eko tek­ni­koen kolek­ti­boak muga­rik gabe­ko gre­ba bati ekin zion api­ri­la­ren 7an Erre­su­ma mai­lan, Madri­len ekin (martxoak 28) eta han­dik egun batzue­ta­ra hain zuzen.
Tele­ko­mu­ni­ka­zioe­ta­ko mul­ti­na­zio­na­lak azpi­kon­tra­ta­tu­ta­ko enpre­sen lanen pre­zioa jais­te­ko asmoe­tan du has­ta­pe­na gre­ba­ri eki­teak, eta hau lan­gi­le hauek mutu­rre­ko egoe­ran dau­de­nean izan da. Tek­ni­koak, kon­tra­ta eta azpi­kon­tra­ten men­de dau­de, eta batzuk auto­no­moak egi­te­ra behar­tzen dituz­te; azken hauek
plan­ti­llan diren lan­gi­le bakan horien fun­tzio ber­be­rak betetzen dituz­te­nean. Oso pre­ka­ri­za­tu­ta dagoen­ko­lek­ti­bo honek 500 – 800 € kobratzen ditu hilean, egu­nean 10 eta 12 ordu­ko lanal­dien tru­ke. Ordain­sa­rihauek 400 €-etan gera dai­tez­ke gizar­te segu­ran­tza, zer­gak, ibil­gai­lua, gaso­li­na eta bes­te gas­tu batzuk
ordain­du ostean.
Tele­fo­ni­ca-Movis­tar-ek, aldiz, lege neo­li­be­ra­lei hel­tzen die­te esa­te­ko gre­ba honek ez due­la enpre­sa­re­kin inola­ko zeri­ku­si­rik, eta gre­ban den kolek­ti­boa­ri ez dio balioz­ko hiz­ke­ta­ki­detza­rik aitor­tzen. Egia esan, tek­ni­koak Tele­fo­ni­ca­ren age­ri­ko aur­pe­giak dira, etxee­ta­ra Tele­fo­ni­ca­ren ize­nean sare telefonikoak
ins­ta­latze­ra edo kon­pon­tze­ra doa­zen per­tso­nak dira, eta eskla­butzat har dai­tez­keen bal­din­tze­tan egi­ten dute lan. Hila­be­te bat pasa­ta gre­ba luzea­ren ostean, matxu­rak pilatzen ari dira lan­gi­leak fal­ta bai­ti­ra, por­ta­bi­li­ta­teak eta alta berriak gel­di­tu­ta dau­de; hala ere, Tele­fo­ni­cak behin eta berri­ro dio “gataz­kak ez
due­la enpre­sa­re­kin zerikusirik”.

Ba al zenekien…
•Orain­tsu, Tele­fo­ni­cak beze­ro guz­tiei bere zer­bitzuen pre­zioak igo diz­kie­la zer­bitzua­ren kalitatean
hobe­kun­tzak egin ditue­la argudiatuz?
•Tek­ni­koek 500 – 800 €-ko sol­da­tak kobratzen dute­la egu­nean hamar orduz lan egi­tea­ga­tik, eta enpre­sa­ko pre­si­den­teak, Cesar Alier­tak, hilean mili­oi erdi euro baino gehia­go ira­baz­ten duela?
•Mul­ti­na­zio­na­la­ren Admi­nis­tra­zio-kon­tsei­lu­ko kideek, 6830 lan­gi­le era­gin zituen EREa (2011tik 2013ra bitar­te) onar­tu zute­nek euren sol­da­tak %20an igo zituz­te­la iaz?
Tek­ni­koen gre­ba, tele­ko­mu­ni­ka­zioe­ta­ko sek­to­re estra­te­gi­ko batean, infle­xio-pun­tu bat izan dai­te­ke lan pre­ka­rie­ta­ren aur­ka­ko borro­kan, bes­te sek­to­ree­ta­ra heda­tu dai­te­keen borro­kan. Hamai­ka enpre­se­tan lan egi­ten duen kolek­ti­bo bat da eta hamai­ka mila sasiau­to­no­mo kon­tra­tue­kin. Hala ere, azken asteo­tan batu egin dira euren duin­ta­su­na defen­datze­ko eta lan bal­din­tzen hobe­kun­tza aldarrikatzeko.
Muga­rik gabe­ko gre­ban den tek­ni­koen kolek­ti­boak hona­koa erre­kla­matzen dio Tele­fo­ni­ca-Movis­ta­r‑i:
•Bere tek­ni­koe­ki­ko duen eran­tzu­ki­zu­na aitor deza­la eta gre­ba batzor­dea­ri balioz­ko hiz­ke­ta­ki­detza ere aitor die­zaio­la. Tele­fo­ni­cak ardu­raz ari­tu behar du lan­gi­leak eta beze­roak era­gi­ten dituen lan gataz­ka­ren soluzio-bidean.
•Tele­fo­ni­ca eta enpre­sa kon­tra­tatzai­leen arte­ko mer­ka­ta­ritza-kon­tra­tu berri bat; sol­da­ta dui­nak, 40 ordu­ko lanal­dia astean eta bi atse­den egun ber­ma­tu­ko duen kon­tra­tu berri bat.
• Auto­no­moei kon­tra­te­ta­ko plan­ti­llan sar­tze­ko auke­ra eskaintzea.
• Gre­ba­la­rien aur­ka­ko erre­pre­sio izpi­rik ez, eta Tele­fo­ni­ca-Movis­tar-ek dara­man pro­tes­tal­dia­ren kri­mi­na­li­zatze kan­pai­na ber­tan herea utzi dezala.
•Tele­ko­mu­ni­ka­zioe­ta­ra­ko hitzar­men bat eta lan segur­ta­sun bal­din­tzen hobetzea.
Idaz­ki hau sinatzen dugu­nok, gure jen­dar­te­ko kolek­ti­bo askok, murriz­ke­tak eta des­arautzeak dire­la bide, pai­ratzen duten esku­bi­de eko­no­mi­ko eta labo­ra­len egu­nez egun han­dia­go den gale­rez jaki­tun gara, eta Tele­fo­ni­ca-Movis­tar-eko tek­ni­koen kolek­ti­boa aurre­ra era­ma­ten ari den borro­kak eta aldarrikapenek
jus­ti­zia sozial eta denon­tza­ko bizi­mo­du duin baten alde dihar­du­gu­nok hel egi­ten digu­te­la­koan gau­de. Hau dela-eta, agi­ria atxi­kitzea eskatzen dizue­gu teleafonicos.​[email protected]​gmail.​com pos­ta elek­tro­ni­ko­ra email bat bidaliz.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.