Ez gara deli­tu!- Topa​tu​.Info


“Terro­ris­moa­ri gora­za­rre” egi­tea lepo­ra­tu­ta espetxe­ra­tu nahi gai­tuz­te. Fis­ka­lak 18 hila­be­te­ko espetxe zigo­rra eta 10 urte­ko inha­bi­li­ta­zioa eska­tu du gure kidea den Iraitz Salegirentzat.
Eus­kal Herri­ko gaz­teek egu­ne­ro gau­zatzen dituz­ten borro­kei eta gor­puz­ten dituz­ten proiek­tu, ideia eta sen­ti­men­duei ema­ten die­gu ohiar­tzu­na Topa­tun. Herri­ta­rren, eta zehaz­ki gaz­teen zer­bitzu­ra dagoen komu­ni­ka­bi­de herri­ta­rra da gurea, gaz­teen komu­ni­ka­zio beha­rrei lehen per­tso­nan eran­tzu­te­ko sor­tua. Gaz­teek gaz­teen­tzat. Hain zuzen, Iraitz epai­le aurre­ra era­man­da lan hau guz­tia da zigor­tu nahi dute­na; gaz­te inkon­for­mis­ta, iru­di­men­tsu, alai eta lan­gi­lea­ri ahot­sa ema­tea zigor­tu nahi dute, mezu­la­ria zigor­tu nahi dute.
2013ko martxoan Ernai gaz­te anto­la­kun­deak Urdu­ñan anto­la­tu zuen Gaz­te Dan­ba­da­ren eki­tal­di poli­ti­koan 7.000 lagun elkar­tu ziren. Ekin­tza horrek nahi­koa interes infor­ma­ti­bo zue­la iritzi­ta, hiru egun horie­tan jazo­ta­ko guz­tiaz infor­matzen ari­tu ginen. 20 gaz­te­ko lan­tal­de bat era­tu eta lan itze­la egin genuen ber­tan bizi­ta­ko guz­tia modu alai eta zin­tzoe­nean kon­tatze­ko. Hamar­na­ka bideo, ehun­ka argaz­ki eta kro­ni­ka anda­na ekoitzi genituen.
Guk egin beza­la, bes­te hain­bat komu­ni­ka­bi­de eta kaze­ta­rik infor­ma­tu zuten Gaz­te Dan­ba­daz, Iraitzek egin­da­ko lan bera egin zuten, bai­na gure kidea da epai­le aurrean ese­ri behar­ko den baka­rra. Hau ez da kasua­li­ta­te hut­sa, Iraitz epaitzea Topa​tu​.info epaitze­ko modu zuzen bat da. Arra­zoia argia da: ez dute nahi gaz­te mugi­men­dua­ri ahot­sa ema­ten dion komunikabiderik.
Batzuek his­to­ria bote­rea­ren mese­de­tan izan­go den erre­la­to baka­rraz kon­ta­tu nahi dute. Guk, ordea, orai­na kon­tatzen jarraitze­ko hau­tua egi­na dugu aspal­di. Herri Harre­sie­ta­ko mai­ta­su­naz, gaz­te­riak bizi duen egoe­ra pre­ka­rioa­ri buel­ta ema­te­ko egi­ten duen borro­ka­ren ingu­ruan edo­ta jen­dar­te femi­nis­ta bat erai­kitze­ko jar­du­nei buruz infor­matzen jarrai­tu­ko dugu.
Libre sen­ti­tu, libre pen­tsa­tu, libre egin eta libre adie­raz­ten jarrai­tu nahi dugu­la­ko. Ez da moza­lik ez eta epai­le­rik gure lana eten­go duenik. 
Ez gara delitu!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *