Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­duak kon­tzen­tra­zioa egin du Bil­bon azken atxi­lo­ke­tak salatze­ko- Amnis­tia Garrasia

Azken egu­ne­tan egin­da­ko atxi­lo­ke­tak salatze­ko eta Guar­dia Zibi­la­ri alde egi­te­ko esa­te­ko 50 per­tso­na bil­du dira Arria­ga pla­zan arratsal­de hone­tan. Kon­tzen­tra­zioa­ren leloa «Adie­raz­pen aska­ta­su­na, Guar­dia Zibi­la, alde hemen­dik!» izan da. Bukae­ran hona­ko mezua ira­ku­rri dute:
Aste­le­he­nean zipaioak izan ziren Gas­tei­zen, astear­tean piko­loak Hego Eus­kal Herrian eta esta­tu espai­no­lean, eta asteaz­ke­nean poli­zia fran­tse­sa Baio­nan. Adi­raz­pen aska­ta­su­na­ren aur­ka buru­tu­ta­ko hiru ope­ra­zio, hiru kolo­re ezber­di­ne­ta­ko txa­ku­rrek buru­tu­ta­koak, bai­na ber­be­ren intere­sak defen­datze­ko ope­ra­zioak, kapi­ta­lis­ta inpe­ria­lis­ten intere­sak defen­datze­ko. Hiru kolo­re ezber­din, txa­kur berberak.
Aste­le­he­nean zipaioak Gas­tei­zen ager­tu ziren Aia­la, Igar­ki eta Ibon atxi­lotze­ra Audien­tzia Nazio­nal faxis­ta­ren zer­bitzu­pean. Segi­koak zire­la­koan atxi­lo­tu zituz­ten eta bai­ta lehe­na­go Xabat, Ber­goi, Ainhoa eta Mari­na atxi­lo­tu ere, tor­tu­ra­pean lapur­tu­ta­ko auto­in­kul­pa­zioe­tan oina­rri­tu­ta­ko epaia betearazteko.
Ez dio­gu Espai­nia­ri inola­ko zile­gi­ta­su­nik onar­tzen Eus­kal gaz­te­ria­ren anto­latze­ko modua epaitze­ko. Ez dio­gu Espai­nia­ri inola­ko zile­gi­ta­su­nik onar­tzen Segi epaitze­ko. Etsi­ta, kokil­du­ta eta kale­tik kan­po nahi dute Eus­kal gaz­te­ria, eta guk dio­gu ezetz, gaz­te­ria borro­ka­la­ria, soli­da­rioa, des­obe­dien­tea eta erre­bel­dea nahi dugu­la. Segi­ren borro­ka gurea egi­ten dugu­la eta gure gaz­te­riaz harro gau­de­la. Gu ere Segi gara. Gas­tei­zen ger­ta­tu­ta­koa­re­kin bate­ra PNVren txa­ku­rren, zipaio mada­ri­ka­tu horien por­ta­era sala­tu beha­rra dugu. Gure gaz­teak atxi­lotzea­re­kin nahi­koa ez eta elkar­ta­su­na adie­raz­te­ra Andra Mari Zuri­ko pla­zan bil­du­ta­ko bolun­ta­rioen aur­ka basa­ti­ki oldar­tu ziren: jen­dea zapal­du, buruak ire­ki, irain­du, esku­mu­tu­rrak eta besoak bihu­rri­tu, hezu­rrak apur­tu… Kru­del­ke­riaz joka­tu dute zipaio nazkagarriek.
Hau, ordea, ez da berria. Urte luzeak dara­matza­te zipaioek gure herria­ren aur­ka era guz­tie­ta­ko asta­ke­riak egi­ten. Men­de hasie­ran ehun­ka gaz­te atxi­lo­tu eta tor­tu­ra­tu zituz­ten, aurre­ko men­de bukae­ran zein honen hasie­ran ETA­ko mili­tan­te­ak tiro­ka­tu eta erahil zituz­ten, gerra ziki­na­re­kin kola­bo­ra­tu zuten, pilo­ta­ka­daz mani­fes­ta­riak hil dituz­te, eta mani­fes­ta­riak ez zire­nak ere bai. Audien­tzia Nazio­nal Espai­no­la­re­kin eten­ga­be kola­bo­ratzen dute, gaz­te­ria kale­tik jaza­rri dute, lan­gi­leen pro­tes­tak zan­pa­tu dituz­te, gaz­tetxeak des­alo­ja­tu dituz­te, Rosa Zarra eta Iñi­go Caba­cas hil zituz­ten, Ina Zebe­rio eta Arkaitz Ota­zua hil zituz­ten… Naz­ka ema­ten diguzue!
Ez dute zipaioak deitze­rik nahi bai­na ezin die­gu ertzain dei­tu Gur­dia Zibi­lak beza­la­koak dire­la­ko. Zuei ere esan behar dizue­gu: ALDE HEMENDIK!
Astear­tean piko­loek sare sozia­le­tan euren iritzia pla­za­raz­ten dute­nen aur­ka­ko atxi­lo­ke­tak buru­tu zituz­ten. Egia desitxu­ra­tu nahi dute eta txio­la­rien mezuen bel­dur dira. A la Guar­dia Civil se lo dire­mos en cas­te­llano para que nos entien­dan: sobráis en Eus­kal Herria y en el res­to del mun­do, por­que lo que no que­re­mos para noso­tros no lo que­re­mos para el res­to de pue­blos. Ayer apa­re­cíais en una web del Gobierno Vas­co como orga­ni­za­ción terro­ris­ta por­que eso es lo que sois. Des­de el Duque de Ahu­ma­da has­ta hoy habéis ase­si­na­do, tor­tu­ra­do y saqueado.
No que­réis que la gen­te cuen­te que Txa­bi Etxe­ba­rrie­ta y Arga­la no fue­ron ase­si­nos, que los ase­si­nos eran Carre­ro Blan­co y Meli­tón Man­za­nas. No que­réis que se cuen­te que has­ta hoy ha habi­do muchos Meli­to­nes y muchos Carre­ros más. Que los zipaios que han dete­ni­do y tor­tu­ra­do a cien­tos de jóve­nes tam­bién son Meli­tón; que quie­nes tor­tu­ra­ron a mili­tan­tes de Segi son Meli­tón, que los que tor­tu­ra­ron a Igor Por­tu y Mat­tin Sara­so­la, a Gurutze Ian­tzi, a Kal­par­so­ro y a Arre­gi son Meli­tón; que quie­nes mata­ron a tan­tos mili­tan­tes de ETA a san­gre fría o sim­ple­men­te les deja­ron desan­grar­se son como los cune­te­ros del fran­quis­mo; y que el Sr X del GAL que es Feli­pe Gon­za­lez, Aznar, Zapa­te­ro y Rajoy son los Carre­ro Blan­co de su épo­ca, pero con otro disfraz.
No nos váis a callar y para­fra­sean­do a Jon Idi­go­ras os que­re­mos decir que saquéis vues­tras sucias manos de Eus­kal Herria.
Eta bukatze­ko, atzo poli­zia fran­tse­sak Ain­tzi­na­ko gaz­te bat atxi­lo­tu eta bere etxea mia­tu zuen bes­te behin ere, eta bes­te behin ere mar­go­ke­tak egi­tea lepo­ra­tu­ta. Argi dago Fran­tzia­ko esta­tua Espai­nia­koa­ren kon­par­tse­ro moduan jokatzen due­la Eus­kal Herria­ri dago­kio­nean. Aspal­dian dekla­ra­tu zion Fran­tziak Eus­kal Herria­ri gerra eta argi eta gar­bi esan­go die­gu gerra nahi iza­nez gero izan­go dute­la, ez gai­tuz­te­la kikil­du­ko. Azken hitza ez dago esan­da eta Eus­kal Herria­ren aska­ta­su­na ira­baz­te­ko prest gau­de. Jo ta ke ira­ba­zi arte! Gora gu ta gutarrak!
Bil­bon, maiatza­ren 21ean

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *