[Eusk/​Cast/​Fran] Amnis­tia­ren alde­ko gutu­na /​Car­ta por la amnis­tía ( Nue­vas fir­mas de adhesión)

Amnis­tia­ren alde­ko gutuna

Blog honen bitar­tez amnis­tia­ren alde­ko gutu­na­re­kin bat egi­ten duten mili­tan­teen zerren­da eta mezua zure esku ego­tea posi­ble egin nahi dugu. Era berean, maiatza­ren 31ra arte zerren­da hau ire­ki­ta egon­go da atxi­ki­men­du berriak jasotzeko.
Atxi­ki­men­duak hel­bi­de hone­tan jaso­ko ditu­gu: [email protected]​gmail.​com. Erre­pre­sa­lia­tua baza­ra eta atxi­ki­tu nahi badu­zu bida­li zure izen-abi­ze­nak eta zuen NAN zen­ba­kia. Elka­rre­kin lor­tu­ko dugu!
Dagoe­ne­ko 106 gara!

Gutun hau sinatzen dugu­nok pre­so edo­ta ihe­sean egon garen mili­tan­te poli­ti­koak gara. Erre­pre­sioa pai­ra­tu genuen Eus­kal Herria­ren aska­pen nazio­nal eta sozia­la­ren alde­ko borro­kan par­te har­tzea­ga­tik. Ez gara bik­ti­mak, gure herria­ren inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa­ren alde borro­ka­tu garen mili­tan­te bolun­ta­rioak eta kon­tzien­teak bai­zik. Bes­te mila­ka mili­tan­te­ren modu­ra, guk ere bage­ne­kien iraul­tza egi­teak zekar­tzan arris­kuak zein­tzuk ziren. Bage­ne­kien atxi­lo­tuak eta tor­tu­ra­tuak izan gin­tez­kee­la, gaz­ta­roa kar­tze­lan pasa gene­za­kee­la, agian etxe­tik alde egin behar izan­go genue­la dena utziz, fami­lia eta lagu­nak bar­ne, eta agian etxe­ra itzu­li ere ez gine­la egin­go. Bage­ne­kien gure etsaiek, hilik iku­si nahi gai­tuz­te­nek, epai­tu­ko gin­tuz­te­la, dena ira­ba­zi ala dena gal­tzea ari gine­la jokoan jar­tzen. Bide­tik kideak gal­du­ko geni­tue­la bage­ne­kien eta ehun­ka gal­du ere. Hori guz­tia bage­ne­kien eta hala ere borro­kan mur­gil­tzea era­ba­ki genuen.
Egun­go tes­tuin­gu­ruan bada erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­koen ingu­ruan bere­zi­ki kez­katzen gai­tuen zer­bait. Urteak joan urteak eto­rri, 2015ean 400 kide baino gehia­go ditu­gu pre­so, haien artean orain­dik 30 urte­ko espetxeal­diak gel­ditzen zaiz­kien hain­bat. Bes­te askok erbes­tean jarraitzen dute erre­pre­sioa­ri izki­na egi­ten. Gure borro­ka­ren hel­bu­ru estra­te­gi­koak ez dira orain­dik bete. Gure Herriak orain­dik ez du zapal­kun­tza nazio­na­la ezta kla­se esplo­ta­zioa ere gain­ditzea lor­tu. Eta hori da hain zuzen ere gakoa: gataz­ka poli­ti­koa gain­ditzen ez den bitar­tean erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­koak egon­go dira eta erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­koak dau­den bitar­tean ezi­nez­koa izan­go da gataz­ka kon­pon­dutzat eman. Hori bar­ne­ra­tu ezean irten­bi­de­rik gabe­ko labi­rin­to batean gal­du­rik egon­go gara.
Zoritxa­rrez, kar­tze­le­ta­ko gil­tzak ez dau­de gure esku. Armen inda­rra ere ez. Biak ala biak etsaia­ren eskue­tan dau­de. Horrek ez du esan nahi etsi behar dugu­nik, inolaz ere. Horrek esan nahi du esta­tuak behar­tze­ko Herria ideo­lo­gi­ko­ki janz­te­ko lan ika­ra­ga­rria egin behar dugu­la, ideo­lo­gi­za­zioa eta for­ma­zioa bai­ti­ra arma­rik era­gin­ko­rre­nak borro­ka­la­ri iraul­tzai­leon­tzat. Erre­pre­sa­lia­tuen esta­tus poli­ti­koa­ren onar­pe­na­ren alde egin behar da eta ez kon­tra­koa­ren alde. Soi­lik Herriak onar­tzen bal­din badu gataz­ka ez dela kon­pon­tzen gataz­kan par­te har­tu duten mili­tan­te poli­ti­koak aske izan gabe, soi­lik orduan topa­tu ahal izan­go dugu bene­ta­ko irten­bi­de bat, eta horrek izen bat dau­ka: amnistia.
Giza esku­bi­deen ingu­ru­ko dis­kur­tsoak zile­giak izan dai­tez­ke bal­din eta erre­pre­sa­lia­tuen izae­ra poli­ti­koa ezku­tatze­ko balio ez badu­te. Zer dela eta apli­katzen zaiz­kie saka­ba­na­ke­ta, bizi oso­ra­ko espetxe zigo­rra, FIES, pre­so gai­xoe­ki­ko era­bil­tzen duten etsaia­ren zuzen­bi­de pena­la eta abar luzea? Gure kideen izae­ra poli­ti­koa­ga­tik apli­katzen zaie, hain zuzen ere. Horre­taz gain, erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­koen des­po­li­ti­za­zioak euren kri­mi­na­li­za­zioa erraz­ten du, herria­ren begie­ta­ra delin­kuen­te edo­ta kri­mi­nal bihur­tzen ditue­la­ko, eta horrek esta­tuei erraz­ta­su­nak eskain­tzen diz­kie euren esku­bi­deak urratze­ko orduan.
Kide, herri eta kla­se gisa erre­pre­sa­lia­tuen aska­ta­su­na lor­tze­ko bete­beha­rra dau­ka­gu, bal­din­tza­rik gabe eta duin­ta­su­nez, inoren aurrean makur­tu gabe, eta horre­ta­ra­ko bidea amnis­tia da. Amnis­tiak gataz­ka­ren kon­pon­bi­dea bar­ne­bil­tzen du eta horre­ga­tik soi­lik amnis­tia­ren gau­zatzeaz ber­ma­tu­ko dugu erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­ko gehia­go ez ego­tea. Horre­tan jarri behar ditu­gu inda­rrak gaur­tik, ira­kur­ke­ta alder­di­koiak alde bate­ra utzi­ta. Ezin dugu onar­tu erre­pre­sa­lia­tuen borro­ka­ren ondo­rioak haie­ta­ko bakoitza­ren biz­kar eror­tzea. Erre­pre­sa­lia­tuen borro­ka Herria­ren ardu­ra izan da eta euren aska­ta­su­na ere Herria­ren ardu­ra izan­go da. Gutun hau sinatzen dugu­nok Herria­ri amnis­tia­ren alde anto­latze­ko deia luzatzen dio­gu haren indar eta gai­ta­su­nean kon­fian­tza osoa bai­tau­ka­gu. PRESO ETA IHESLARIAK ETXERA ! AMNISTIA OSOA !

Quie­nes fir­ma­mos esta car­ta somos mili­tan­tes polí[email protected] que hemos sufri­do la cár­cel y/​o el exi­lio. Hemos sufri­do la repre­sión por par­ti­ci­par en la lucha por la libe­ra­ción nacio­nal y social de Eus­kal Herria. No somos víc­ti­mas sino mili­tan­tes [email protected] y cons­cien­tes que hemos lucha­do por la inde­pen­den­cia y el socia­lis­mo para nues­tro pue­blo. Al igual que [email protected] miles de mili­tan­tes, [email protected] tam­bién sabía­mos cuá­les eran los ries­gos que aca­rrea­ba hacer la revo­lu­ción. Sabía­mos que podía­mos ser [email protected][email protected], que podía­mos pasar nues­tra juven­tud en la cár­cel, que tal vez tuvié­ra­mos que mar­char de casa deján­do­lo todo, inclu­yen­do fami­lia y [email protected], y que pue­de que ni siquie­ra vol­vié­ra­mos a pisar­la. Sabía­mos que nues­tros enemi­gos, los que nos quie­ren ver muer­tos, nos iban a juz­gar, que nos jugá­ba­mos ganar o per­der todo. Sabía­mos que en el camino per­de­ría­mos compañ[email protected] y hemos per­di­do cien­tos. Sabía­mos todo eso y a pesar de ello deci­di­mos invo­lu­crar­nos en la lucha.
Actual­men­te hay algo res­pec­to a [email protected] [email protected] polí[email protected] que nos preo­cu­pa espe­cial­men­te. Han ido pasan­do los años y en 2015 tene­mos más de 400 [email protected], entre [email protected] [email protected] a los que les que­dan más de 30 años de cár­cel. [email protected] [email protected] siguen esqui­van­do la repre­sión en el exi­lio. Toda­vía no hemos con­se­gui­do nues­tros obje­ti­vos estra­té­gi­cos. Nues­tro Pue­blo aún no ha con­se­gui­do supe­rar la opre­sión nacio­nal y la explo­ta­ción de cla­se. Y esa es pre­ci­sa­men­te la cla­ve: mien­tras no se supere el con­flic­to polí­ti­co exis­ti­rán [email protected] [email protected] y mien­tras haya repre­sa­lia­dos [email protected] no se podrá dar por supe­ra­do el con­flic­to. Si no enten­de­mos eso nos per­de­re­mos en un labe­rin­to sin salida.
Des­afor­tu­na­da­men­te, las lla­ves de las cár­ce­les no están en nues­tras manos. La fuer­za de las armas tam­po­co. Eso no quie­re decir que ten­ga­mos que resig­nar­nos. De nin­gu­na mane­ra. Eso quie­re decir que para obli­gar a los esta­dos tene­mos que hacer un gran tra­ba­jo para ves­tir ideo­ló­gi­ca­men­te al Pue­blo, ya que la for­ma­ción y la ideo­lo­gi­za­ción son las armas más efi­ca­ces para los luchadores/​as [email protected] Hay que apos­tar por el reco­no­ci­mien­to del sta­tus poli­ti­co de [email protected] [email protected] y no por lo con­tra­rio. Sólo si el Pue­blo reco­no­ce que el con­flic­to no se resuel­ve sin la liber­tad de [email protected] mili­tan­tes [email protected] que han par­ti­ci­pa­do en el mis­mo, sólo enton­ces podre­mos encon­trar una ver­da­de­ra sali­da y esa sali­da tie­ne un nom­bre: amnis­tía. Los dis­cur­sos sobre los dere­chos huma­nos pue­den ser legí­ti­mos siem­pre y cuan­do no sir­van para escon­der el carác­ter polí­ti­co de [email protected] [email protected] ¿Por qué se les apli­ca la dis­per­sión, la cade­na per­pe­tua, el FIES, el dere­cho penal del enemi­go que apli­can con [email protected] [email protected] enfer­mos y un lar­go etcé­te­ra? Se les apli­ca, pre­ci­sa­men­te, por el carác­ter polí­ti­co de [email protected] compañ[email protected] Ade­más, la des­po­li­ti­za­ción de [email protected] repre­sa­lia­dos [email protected] faci­li­ta su cri­mi­na­li­za­ción, con­vir­tién­do­los a los ojos del Pue­blo en delin­cuen­tes o cri­mi­na­les, y eso ofre­ce faci­li­da­des a los esta­dos para seguir vul­ne­ran­do los dere­chos de [email protected] [email protected]
Como compañ[email protected], como pue­blo y como cla­se tene­mos el deber de con­se­guir la liber­tad de [email protected] compañ[email protected], sin con­di­cio­nes y con dig­ni­dad, sin arro­di­llar­se ante nadie, y el camino para con­se­guir­lo es la amnis­tía. La amnis­tía com­pren­de la reso­lu­ción del con­flic­to y por eso sólo la con­se­cu­ción de la amnis­tía garan­ti­za­rá que no haya más [email protected] [email protected] En eso tene­mos que poner las fuer­zas des­de hoy, dejan­do a un lado las lec­tu­ras par­ti­dis­tas. No pode­mos acep­tar que las con­se­cuen­cias de la lucha de [email protected] [email protected] recai­gan sobre [email protected] La lucha de los [email protected] ha sido res­pon­sa­bi­li­dad del Pue­blo y la liber­tad de estos tam­bién lo será. Quie­nes fir­ma­mos esta car­ta lla­ma­mos al Pue­blo a orga­ni­zar­se a favor de la amnis­tía por­que tene­mos ple­na con­fian­za en su fuer­za y su capa­ci­dad. PRESO ETA IHESLARIAK ETXERA! AMNISTIA OSOA!

Nous sig­na­tai­res de cet­te let­tre, nous som­mes des mili­tants-tes poli­ti­ques qui avons subi la pri­son et/​ou l’e­xil. Nous avons subi la répres­sion pour notre par­ti­ci­pa­tion dans la lut­te pour la libé­ra­tion natio­na­le et socia­le du Pays bas­que. Nous ne som­mes pas des vic­ti­mes, nous som­mes des mili­tants et mili­tan­tes volon­tai­res et conscient(e)s qui avons lut­té pour l’in­dé­pen­dan­ce et le socia­lis­me pour notre peu­ple. Com­me d’au­tre mili­tants-es, nous étions cons­cients des ris­ques que fai­re la révo­lu­tion impli­quait. Nous étions cons­cients et cons­cien­tes que nous pou­vions être arrêté(e)s et torturé(e)s, que nous pou­vions pas­ser tou­te notre jeu­nes­se en pri­son, que peut-être nous serions obligé(e)s de par­tir de chez nous en lais­sant tout derriè­re nous, même la fami­lle et les amis et que peut-être nous ne pou­rrions jamais plus retour­ner chez nous. Nous étions conscient(e)s que nos enne­mis, ceux qui veu­lent notre mort, nous juge­raient, que nous pou­vions tout gag­ner ou tout per­dre. Nous étions conscient(e)s que dans le che­min des cama­ra­des y res­te­ra­ient, et nous en avons per­du des cen­tai­nes. Nous étions cons­cients et cons­cien­tes de tout cela, mais nous nous som­mes impliqué(e)s dans la lutte.
Actue­lle­ment il y a une ques­tion sur les per­son­nes qui ont subi des repré­sai­lles qui nous préoc­cu­pe gran­de­ment. Les années ont pas­sé et en 2015 enco­re, il y a plus de 400 pri­son­niers-ères. Quel­ques-uns doi­vent enco­re res­ter en pri­son plus de tren­te ans. D’au­tres sont enco­re en exil pour échap­per à la répres­sion. Nous n’avons pas atteint nos objec­tifs stra­té­gi­ques. Notre peu­ple n’a tou­jours pas obte­nu de dépas­ser l’oppression natio­na­le et l‘exploitation de clas­se. Et cela est la clef : Tant que le con­flit poli­ti­que ne sera pas réso­lu il y aura des pri­son­niers et des exilés, et tant qu’il y aura des pri­son­niers et des exilés le con­flit per­du­re­ra. Si nous ne com­pre­nons pas cela nous nous per­drons dans un laby­rin­te sans issue.
Mal­heu­reu­se­ment, les clés des pri­sons ne sont pas dans nos mains. La for­ces des armes non plus. Cela ne veut pas dire que nous devons nous résig­ner. Pas du tout. Cela veut dire que pour obli­ger les États nous devons tra­vai­ller fort pour for­mer idéo­lo­gi­que­ment le Peu­ple, puis­que la for­ma­tion et l’i­déo­lo­gi­sa­tion sont les armes les plus effi­ca­ces pour les com­bat­tants révo­lu­tion­nai­res. Il faut lut­ter pour la recon­nais­san­ce du sta­tut poli­ti­que pour les pri­son­niers et les exilés et pas le con­tra­ire. C’est seu­le­ment si le peu­ple recon­nait qu’il n’y a pas de réso­lu­tion du con­flit sans la liber­té des militant(e) poli­ti­ques qui ont par­ti­ci­pé à cet­te lut­te, seu­le­ment alors, nous pou­rrons trou­ver une véri­ta­ble sor­tie, l’amnistie.
Les dis­cours sur les droits humains peu­vent être légi­ti­mes à con­di­tion qu’ils ne ser­vent pas à cacher le carac­tè­re poli­ti­que des pri­son­niers et des pri­son­niè­res bas­ques. Pour­quoi leur appli­que-t-on la dis­per­sion, la pri­son à vie, le FIES, le droit pénal de l’en­ne­mi qu’on appli­que aux pri­son­niers-ères mala­des, et ain­si de sui­te ? Si on leur appli­que tout cela c’est, pré­ci­sé­ment, pour le carac­tè­re poli­ti­que de la lut­te de nos cama­ra­des. En plus, la dépo­li­ti­sa­tion des pri­son­niers faci­li­te leur cri­mi­na­li­sa­tion, les pré­sen­ter devant notre peu­ple com­me des délin­quants, com­me des cri­mi­nels, con­duit les États à con­ti­nuer de nier leurs droits. 
En tant que cama­ra­des, que peu­ple et que clas­se, nous avons le devoir d’obtenir la libé­ra­tion de nos com­pag­nons sans con­di­tion et avec dig­ni­té, sans s’agenouiller devant per­son­ne et le che­min pour l’obtenir est l’amnistie. L’am­nis­tie sig­ni­fie la réso­lu­tion du con­flit. Cela veut dire que seu­le l’ob­ten­tion de l’amnistie pou­rra garan­tir la non-exis­ten­ce de pri­son­niers-ères, des éxilé(e)s, des per­son­nes qui se trou­vent sous le coup de la répres­sion. C’est là que nous devons regrou­per nos for­ces en lais­sant de côté les lec­tu­res par­ti­sa­nes. Nous ne pou­vons accep­ter que les con­sé­quen­ces de la lut­te des pri­son­niers et des exilés retom­bent sur eux. Leur lut­te est de la res­pon­sa­bi­li­té du peu­ple, et leur liber­té le sera éga­le­ment. Nous sig­na­tai­res de cet­te let­tre appe­lons le peu­ple à s’organiser en faveur de l’amnistie car nous avons con­fian­ce en sa for­ce et en sa capacité.
PRESOAK ETA IHESLARIAK ETXERA ! AMNISTIA OSOA !
PRISONNIERS ET EXILÉS À LA MAISON ! AMNISTIE !

1. Fili­pe Bidart 2. Mila Etxe­ba­rria Bal­bas 3. Jon Iurre­ba­so Atutxa 4. Jesús María Men­di­nue­ta Flo­res 5. Josu Ormaetxea Ante­pa­ra +

 1. Kol­do Ala­ña Arrinda
 2. Josu Alber­di Agirregomezkorta
 3. Jon Alda­na Zelaia
 4. Jon Iña­ki Alkor­ta Gandiaga
 5. Oscar Ame­za­ga Maeso
 6. Rosa Mari Ara­na Txakartegi
 7. Juan Mari Arre­gi Azpeitia
 8. Iker Arze­luz Angiozar
 9. Gor­ka Azpi­tar­te Rejado
 10. Boni­fa­cio Badi­llo Rubio
 11. Teo­do­ro Badi­llo Rubio
 12. Bau­tis­ta Baran­da­lla Iriarte
 13. Jon Ima­nol Beas­koa Rodriguez
 14. Jaio­ne Beaskoetxea
 15. Iña­ki Ben­goa San Miguel
 16. José Tomás Bus­ta­man­te Mencia
 17. Igor Cacho­rro del Pozo
 18. Pablo Calo­ca Pila
 19. José Luis Cua­dra­do Torre “Ake­la­rre”
 20. Iña­ki Egi­luz Sagastizabal
 21. Maria Sole­dad Elus­ton­do García
 22. Oscar Este­ba­riz Arteta
 23. Angel Erdo­zia Larraza
 24. Iña­ki Erro Zazu
 25. Juan José Etxean­dia Salcedo
 26. Agur­tza­ne Ezke­rra Pérez de Nanclares
 27. Bego Ezke­rra Pérez de Nanclares
 28. Car­los Ezku­rra Leonet
 29. Lan­der Fer­nán­dez Arrinda
 30. Elías Fer­nán­dez Castañares
 31. Igor Fer­nán­dez Fernández
 32. Zior­tza Fer­nán­dez Larrazabal
 33. Aitor Fer­nán­dez Terceño
 34. Maria Pilar Ferrei­ro Bravo
 35. Unai Frías de la Red
 36. José Luis Gallas­te­gi Lagal
 37. Alber­to Gar­men­dia Lakuntza
 38. Fran­cis­co Javier Gil Rosado
 39. Miguel Ángel Goie­netxea “Txo”
 40. Kris­ti­na Goi­ri­ze­laia González
 41. Aner Gómez Agirre
 42. Asier Gómez de Sala­zar Rodriguez
 43. Feli­pe Gon­zá­lez Baños
 44. Rober­to Gon­zá­lez Lizarraga
 45. Kol­do Gra­cia López
 46. Jor­di Grau Añó
 47. Iña­ki Herrán Bilbao
 48. José Anto­nio Hur­ta­do Gañán
 49. Idoia Ira­go­rri Petuya
 50. Peio Irion­do
 51. Maria Ange­la Iru­re Arregi
 52. Jon Mikel Itu­rria­ga Omán
 53. Mikel Jau­re­gi Agirrezabala
 54. Ande­ka Jura­do García
 55. Sen­doa Jura­do García
 56. Jon Kere­je­ta Bera
 57. Mari Ánge­les Larrea
 58. Zigor Larre­don­da Muñoz
 59. Asier Larri­na­ga Rodriguez
 60. Gotzon Kepa Larron­do Irazabal
 61. Aitor Llano Estévez
 62. Lore­na López Díez
 63. Jon Mai­da­gan Hernández
 64. Ixa­bel Mar­tí­nez de Antoñana
 65. Mai­te Mar­tí­nez San Millán
 66. Iker Men­di­za­bal Cubas
 67. Kepa Mora­les San Sebastián
 68. Juan Anto­nio Ola­gor­ta Arana
 69. Iña­ki Orbe­ta Berriatua
 70. Alber­to Paúl Larrea
 71. Ibon Pérez Ziluaga
 72. Eduar­do Pérez de Anu­zi­ta Urkijo
 73. Iñi­go Ripoll Estarata
 74. Kle­men­te Ruíz Cantalapiedra
 75. Jose Maria Sagar­dui Moja “Gatza”
 76. Fer­min San­chez Agurruza
 77. Joel Sitia­gue
 78. Amaia Uri­zar de Paz
 79. Rober­to Vecino Santamaría
 80. Peio de Vega Martín
 81. Andrés Vela­do Fernández
 82. Fer­min Ven­tu­ra Pérez
 83. Izas­kun Villa­nue­va Ortega
 84. Jon Villa­nue­va Patin
 85. Luis Arman­do Zaba­lo Bilbao
 86. Zorion Zama­ko­la Ibaibarriaga
 87. Jon Zapi­rain Romano
 88. Angel Zelaie­ta Gisasola
 89. Mikel Ganu­za Ianiz
 90. Tot­te Etxebeste
 91. Peio Fagant Aristizabal
 92. Txu­ma Pui Lekunberri
 93. Abel Cas­ti­llo Alarcón
 94. Jokin Santxo Biurrun
 95. Idoia Gar­men­dia Imaz
 96. Ibon Lope­te­gi Aierbe
 97. Eder Ariz Lizaso
 98. Josu Jime­nez Urbano «Pan­to­jo»
 99. Itziar Zama­ko­na Nikolay
 100. Alber­to Pío Oyaga
 101. Jose­ba Gon­zá­lez Pavón

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *