Borro­ka da bide baka­rra!- Amnis­tia Garrasia

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak hona­koa adie­ra­zi nahi du aste hone­tan buru­tu­ta­ko gaz­te inde­pen­den­tis­ten eta Hila­rio Urbi­zu ihes­la­ri poli­ti­koa­ren atxi­lo­ke­ten hari­ra, bai­ta Ibon Goieas­koetxea pre­so poli­ti­koak Fran­tzia­ko kar­tze­la­rien esku jaso­ta­ko jipoia­ren hari­ra ere. Espai­nia­ko Audien­tzia Nazio­nal faxis­tak idatzi­ta­ko sen­ten­tzian Xabat Morán, Aia­la Zal­di­bar, Ibon Este­ban, Ber­goi Mader­naz, Igar­ki Robles, Mari­na Sagas­ti­za­bal eta Ainhoa Villa­ver­de atxi­lotzea agin­du du Segi­ko mili­tan­te­ak iza­tea egotzi­ta. Sen­ten­tzia publi­ko egin aurre­tik ere Espai­nia­ko txa­ku­rrak zein PNVren txa­kur autok­to­noak gaz­te hauek atxi­lotzea­ri ekin zioten.

Tor­tu­ratzai­leak babes­ten dituz­ten ber­be­rek mili­tan­te gaz­teen atxi­lo­ke­tak babes­ten dituz­te, eta horren fro­ga da, bes­te bat zerren­da luze batean, gaz­te hauen aur­ka­ko epaiak komi­sal­de­gian tor­tu­ren bidez lapur­tu­ta­ko dekla­ra­zioe­tan oina­rria dau­ka­la. Urte­tan zehar tor­tu­rak agin­du dituz­ten PNV, PP eta PSOE zein bes­te alde bate­ra begi­ratzen duten gai­non­tze­ko guz­tiak dira atxi­lo­ke­ta eta espetxe­ratze hauen arduradunak.

Hor­taz apar­te, gure mugi­men­duak Segi­ko mili­tan­te iza­te­ko esku­bi­dea defen­da­tu nahi du. Ez dugu onar­tzen Segi­ko mili­tan­te iza­tea deli­tu bat denik eta ez ditu­gu onar­tzen Espai­nia­ko faxis­tek inpo­satzen diz­ki­gu­ten legeak. Eus­kal gaz­te­riak bere burua nahi duen moduan anto­latze­ko duen esku­bi­dea defen­datzen dugu eta horren alde ere borro­ka egin­go dugu. Gaz­te­ria isi­la, otza­na, ahu­la, kol­da­rra eta inso­li­da­rioa bilatzen dute eta guk ezetz dio­gu, gaz­te­ria borro­ka­la­ria, esku­za­ba­la, erre­bel­dea eta indar­tsua nahi dugu­la. Eus­kal gaz­te­ria­ri borro­kan tin­ko jarraitze­ko deia egi­ten dio­gu eta gure babes osoa eskain­tzen dio­gu Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugmendutik.

Ez zare­te etor­ki­zu­na, orai­na bai­zik! Bes­te­tik, sala­tu nahi dugu Hila­rio Urbi­zu­ren atxi­lo­ke­ta Mexi­kon Espai­nia­ko Esta­tuak igo­rri­ta­ko nazioar­te­ko atxi­lotze agin­du bat dela medio. Espai­nia Esta­tu anti­de­mo­kra­ti­koak eska­tu eta Mexi­ko­ko Esta­tu uste­lak eman. Dau­den tokian dau­de­la gure guda­riak jazar­tze­ko pres­tu­ta­sun osoa era­kutsi du Espai­niak bes­te behin ere. Eus­kal Herriak berri­ro era­kutsi behar­ko du bere pres­tu­ta­sun osoa Fran­co­ren Espai­nia eta Bor­boien Espai­nia zuta­be ber­be­ren gai­nean zutik man­ten­tzen dela salatzeko.

Horre­ta­ra­ko amnis­tia­ren alda­rri­ka­pe­na ezin­bes­te­koa izan­go da, demo­kra­zia batean ez bai­ta­go amnis­tia alda­rri­katzen due­nik, demo­kra­zia batean ez bai­ta­go pre­so poli­ti­ko­rik. Gure besar­ka­da­rik beroe­na Hila­rio­ri eta eus­kal ihes­la­ri poli­ti­ko guz­tiei. Zuen borro­ka gure ere­dua! Bukatze­ko, aste hone­tan ber­tan Ibon Goieas­koatxeak jipoia jaso du fran­tziar kar­tze­la­rien esku­tik. Biga­rren aldia da kar­tze­la­riek Ibon kol­patzen dute­la. Ogi­bi­de ziki­na da berez jen­dea itxi­ta man­ten­tzeaz bizitzea, bai­na are ziki­na­goa inola­ko babe­sik ez dau­kan pre­so baten aur­ka jotzen denean.

Mutu­rre­koa da pre­so poli­ti­koek pai­ratzen duten egoe­ra eta urgen­tea da aha­lik eta las­te­rren pre­so poli­ti­ko guz­tiak askatze­ko dina­mi­ka indar­tsuak martxan jar­tzea. Pre­so poli­ti­ko gehia­go­rik ez ego­tea ber­matze­ko modu baka­rra amnis­tia lor­tzea da, inola­ko kon­tra­par­ti­da­rik gabe, pre­soen duin­ta­su­na­ren aur­ka­ko inola­ko era­so­rik onar­tu gabe. Esta­tuak pre­soen nor­ta­sun poli­ti­koa eza­ba­tu nahian dabil­tza soi­lik horre­la, gure mili­tan­te ere­du­ga­rrie­nak maku­rra­ra­ziz, lor­tu bai­te­za­ke­te Eus­kal Herria men­pe­ratzea. Guz­tion ardu­ra da horre­la­ko­rik ez ger­tatzea. Ez ditza­gun pre­soak baka­rrik utzi.

AMNISTIA HELBURU,
BORROKA DA BIDE BAKARRA!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *