Mila­ka lan­gi­lek LABe­kin bat egin dugu Maiatza­ren Lehenean

b_345_211_16777215_0___materiala_argazkiak_ekintzaSindikala_maiatzarenLehena_2015_15_05_01_donostia.png

«M1. LANGILEOK BORROKAN. Eus­kal Herria alda­ke­ta bidean» lelo­pean mila­ka lan­gi­le kale­ra ate­ra gara gaur, Maiatza­ren Lehe­na, LABek Eus­kal Herrian dei­tu­ta­ko mobi­li­za­zioe­kin bat eginez.

25 mobi­li­za­zio buru­tu ditu­gu Eus­kal Herri­ko herrial­de eta eskual­dee­tan alter­na­ti­bak badi­tu­gu­la alda­rri­katze­ko eta inpo­sa­tu nahi digu­ten ere­du neo­li­be­ra­la­ren kon­tra borro­katzen jarrai­tu­ko dugu­la ozen esateko.
Ainhoa Etxai­de LABe­ko idaz­ka­ri nagu­sia Gas­teiz­ko mobi­li­za­zioan par­te har­tu du, eta ber­ta­tik LABen 40 urte­ko ibil­bi­dean ger­ta­tu ez den beza­la, orain­goen ere gure bide­tik ate­ratzea ez dute­la lor­tu­ko adie­ra­zi du. Inter­ben­tzio­ra­ren amaie­ran ger­tu­ra­tu­ta­ko jen­dea zorion­du nahi izan du inde­pen­den­tzia­ren eta sozia­lis­moa­ren borro­ka­rre­kin amai­tu nahi dute­nen amets gaiz­toa izateagatik.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *