M1 Pre­ka­rie­ta­tea­ren aurrean, gaz­teok martxan!- Ernai

Maiatzak 1 lan­gi­leon nazioar­te­ko egu­na dugu, kalea alda­rri­ka­pe­nez betetze­ko borro­ka egu­na. Eus­kal Herrian eta nazioar­te­ko bes­te herri borro­ka­la­rie­tan, lan­gi­le­riak jen­dar­te jus­tu baten alde­ko borro­ka era­man du aurre­ra urtee­tan eta aur­ten ere ezin­bes­te­ko zita dau­ka­gu. Egun neo­li­be­ra­lis­mo basa­tia­ren era­so bor­titzak jasa­ten ari gara eta Horre­ga­tik inoiz baino arra­zoi gehia­go dauz­ka­gu kaleak astin­tze­ko. Herri mugi­men­dua­re­kin bate­ra, gaz­te mugi­men­du­ko kideok ere kale­ra ate­ra­ko gara. Ikas­leok, gaz­teok, guz­tiak gara Lan­gi­le Herria.

Gaz­teok lan esku mer­kea gara patro­na­la­ren­tzat, bere pol­tsi­koak betetze­ko beha­rrez­ko duen pie­za sin­ple bat. Zapal­duak eta esplo­ta­tuak gara. Ere­du mer­kan­ti­lis­ta­ren mese­de­ta­ra disei­na­tu­ri­ko hez­kun­tzaz buruak bete eta peoi lane­tan aritze­ra bide­ratzen gai­tuz­te, mer­ka­tu kapi­ta­lis­ta­ren tres­na bila­ka­tuz. Patro­na­la­ren pol­tsi­koak kapi­ta­lez betetze­ko maki­na­ria gara, gaz­teok bereziki.

Bizi pre­ka­rio­ra kon­de­natzen gai­tuz­te beraiek sabe­la angu­laz betetzen duten bitar­tean. Fal­tsuak diren ametsez marraz­ten digu­te etor­ki­zu­na orai­na borro­ka­tu ez deza­gun. Patro­na­la­ren mese­de­tan dihar­du­ten poli­ti­ka­riak gure eman­tzi­patze­ko ezin­ta­su­na area­gotzen dute, beraien lagu­nen intere­sak defen­datzen dituz­ten bitar­tean herri­ta­rron kon­tu­ra. Pre­ka­rie­ta­tean bizi arren, pri­bi­le­gia­tuak omen gara. Bizi ala bizi­raun, ordea?

Egoe­ra kas­ka­rra bal­din bada ere, ez dago bes­te irten­bi­de­rik borro­katzea baino, erro­ko ara­zoa kol­pa­tu eta iraul­tzea. Pre­ka­rie­ta­tea ez da bizi bal­din­tza, bal­din­tzak erai­kiak bai­ti­ra. Bizitza erdi­gu­nean jarri­ko duen sis­te­ma berri bat posi­ble da. Egun­go sis­te­ma erai­kia izan den beza­la, bes­te sis­te­ma jus­tua­go bat erai­kitzea ere posi­ble da.

Inork ezer eman­go digu­na­ren ideia buru­tik ken­du beha­rra dau­ka­gu. Gure bizi ere­du pro­pioak erai­kitze­ra sal­to egin behar dugu eta sis­te­ma­ren katee­ta­tik ihes egin. Nor­be­ra­ren­gan dago gil­tza eta guz­tion arten erra­za­go izan­go da egoe­ra­ri buel­ta ematea

Zapal­tzen gai­tuen sis­te­ma­ren aurrean buru­ja­beak izan nahi dugu­la alda­rri­ka­tu­ko dugu, gure era­ba­ki pro­pioak har­tu eta gure behar eta nahien ara­be­ra­ko herri ere­dua osa­tuz. Horre­ta­ra­ko, ordea, ezin­bes­te­koa dugu elka­rre­kin borro­katzea. Ezin­bes­te­koa da gure inda­rrak anto­la­tu eta eskain­tzen digu­ten mise­ria­ren aurrean alda­ke­ta­ren alde­ko apus­tua egitea.

Borro­kaz soi­lik alda dai­tez­ke gau­zak eta horre­la era­kutsi digu his­to­riak. Egu­no­ro­ko txi­nau­rri lana­re­kin guri dago­ki­gu horri jarrai­pe­na ema­tea, bidean aurre­ra jarraitzea. Gaz­teok lehen lerroan egon behar dugu, makur­tu­rik eta etxean gor­de­ta nahi gai­tuen sis­te­ma patriar­kal kapi­ta­lis­ta­ri hor­tzak era­kus­te­ko. Egun batean borro­ka egi­tea ez da nahi­koa ordea, egu­ne­ro­ko­ta­su­nean ekin behar dugu nor­be­ra­ren­gan­dik hasi eta kolek­ti­bo­raino. Bes­te ere­du baten alde alter­na­ti­bak erai­kiz kapi­ta­lis­mo neo­li­be­ra­la­re­kin buka­tu behar dugu behingoz.

Lan­gi­le Herria gara. Iraul­tza­ren sua. Bes­te­la­ko herri ere­du bat erai­ki­ko duen inda­rra gara. Herri aske, sozia­lis­ta eta femi­nis­ta­ra bidean, gaz­teok martxan!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *