[Eusk/​Cast] Aht gel­ditze­ko bate­ra­ko kanpaina

Hain­bat mugi­men­du, sin­di­ka­tu eta era­kun­de sozia­lek gaur Bil­bon eman duten pren­tsau­rre­koa­ren informazioa/

1.EUSKARA

2.CASTELLANO

Eus­kal Herri­ko hain­bat mugi­men­duk, sin­di­ka­tuk eta era­kun­de sozia­lek AHT gel­ditzea exijitze­ko bate­ra­ko kan­pai­na egin­go dute. Eki­men bate­ra­tu honen aur­kez­pen gisa, gaur­ko pren­tsau­rre­koan “AHT GELDITU ORAIN! Xahu­ke­ta gehia­go ez! Herri­ta­rrok era­ba­ki!” goi­bu­rua duen mani­fes­tua argi­ta­ra eman dugu. AHT gel­ditzea­ren alde­ko mani­fes­tu horren ingu­ruan atxi­ki­men­du uga­ri bil­tze­ko asmoa dugu, eta infor­ma­zio eta mobi­li­za­zio dina­mi­ka bat gara­tu­ko da, eki­me­na­ren buruan AHT gel­ditzea exijitze­ko mani­fes­ta­zioa dei­tu­ko dugu­la­rik ekai­na­ren 13an Donos­tian. Hori dela eta, AHTren opo­si­zioa­re­kin bat egi­ten duten mugi­men­du, per­tso­na eta era­kun­de guz­tiei dei egi­ten die­gu bate­ra­ko eki­men honek par­te-har­tze aha­lik eta zaba­le­na eta ire­kie­na izan dezan.

AHT GELDITU ORAIN! MANIFESTUA

Xahu­ke­ta gehia­go ez! Herri­ta­rrok erabaki!

8 urte iga­ro dira Abia­du­ra Han­di­ko Tre­na (AHT) egi­te­ko lanak hasi zire­ne­tik. Ordu­tik hona mito bat eror­tzen iku­si dugu. Urte haue­tan zehar age­rian gel­di­tu da AHT ez dela bide­ra­ga­rria eta ez daka­rre­la inon­go onu­ra­rik gizar­tea­ren­tza­ko. Porrot egin du proiek­tu honek, mili­oiak xahutzen ditue­na eta oina­rriz­ko beha­rri­zan sozia­le­ta­ra bide­ra­tu behar­ko lira­te­keen par­ti­dak murriz­tu beha­rra daka­rre­na, kal­te itze­la era­gi­nez gizar­te, eko­no­mia eta ingu­ru­men arloetan.

Proiek­tu hau inpo­sa­tu nahian ari dire­nek ez digu­te esa­ten zen­bat diru gas­ta­tu duten orain arte eta ez daki­te zen­bat gehia­go behar­ko den aurre­ran­tzean, ezta noiz amai­tu­ko dituz­ten lanak ere. Gero eta zalan­tza gehia­go Eus­kal Herrian seku­la egi­ni­ko inber­tsio han­die­na­ren gai­nean, bul­tzatzai­le buru­go­go­rrei errea­li­ta­tea ikus­ten uzten ez die­na: Paris eta Madri­le­kin lotu­ra­rik ez dau­ka eta, gai­ne­ra, Bil­bo, Gas­teiz eta Donos­tia artean aurri­ku­si­ta­ko den­bo­rak gero eta han­dia­goak dira, autoen edo auto­bu­sen ia parean ego­te­raino. Mai­la bere­ko zen­tzu­ga­be­ke­ria iku­si deza­ke­gu Nafa­rroan, inon­dik inora ez doan AHTa erai­kitzen ari bai­ti­ra, Ara­goi­re­kin eta EAE­re­kin lotu­ra­rik ez duena.

Estra­te­gi­kotzat sal­du nahi izan digu­ten proiek­tu honi errea­li­ta­tea gai­len­du zaio. Erai­kun­tza lanek eka­rri behar omen zuen bul­tza­da eko­no­mi­ko han­dia ez du inork ere iku­si, han­go eta hemen­go alder­di poli­ti­koe­ta­ko lagun minak diren erai­kun­tza enpre­sa­rio han­diek izan ezik, pol­tsi­koak ondo bete dituz­te­nak, gero eta mai­za­go aza­le­ratzen diren ustel­ke­ria kasuak leku­ko. Pre­ka­rie­ta­tea eta lan istri­puak AHT­ko lane­tan ari diren lan­gi­leen egu­ne­ro­ko ogia dira, beraie­ta­ko gehie­nak azpi­kon­tra­ten eskue­tan harra­pa­tu­ta, lan eta segur­ta­sun bal­din­tza negar­ga­rrie­tan, honez gero 7 hil­da­ko era­gin dituztenak.

Diru-xahu­ke­ta honen eran­tzu­leek, EAJ-PNV, UPN-PP eta PSE-PSN-PSOE, ez dau­ka­te inon­go ara­zo­rik urte­ro aurre­kon­tuen zati han­di bat obra hone­ta­ra bide­ratze­ko. Bada­ki­te diru hori mai­le­guan eska­tu behar dela eta gero eta zor han­dia­goa pilatzen dute­la eskue­tan dituz­ten gober­nuen gai­nean. Aldi berean, gai­ne­ra, esa­ten digu­te ez dagoe­la diru­rik gizar­te zer­bitzue­ta­ra­ko eta kul­tu­ra edo eko­no­mia­ko bes­te­la­ko arloetarako.

Poli­ti­ka honek oso ondo­rio larriak dakar­tza eta are larria­goak izan­go dira ez badu­gu ero­ke­ria hau gel­dia­raz­ten: zen­bat eta gehia­go itxa­ron proiek­tu hau gel­dia­raz­te­ko, ezbehar eko­lo­gi­koa are han­dia­goa izan­go da eta gale­ra eko­no­mi­koak eta ondo­rio sozia­lak are sako­na­goak. Ondo­rio guz­ti horiek gure seme-ala­bek ere ordain­du­ko dituz­te, AHT era­bil­tze­ko auke­ra­rik izan gabe gai­ne­ra. Izan ere, man­te­nu gas­tuak ordain­du ahal iza­te­ko txar­te­lei jarri behar­ko zaiz­kien pre­zioak oso gutxik ordain­du ahal izan­go dituz­te. Hor dau­ka­gu, adi­bi­de gisa, Bar­tze­lo­na eta Paris lotzen dituen AVEa, kie­bran dagoe­na aurri­ku­si­ta­ko bidaia­ri kopu­ru­ra hur­bil­du ere ez dela­ko egiten.

Egoe­ra hau iku­si­ta, adie­raz­pen hau sinatzen dugun herri­tar eta elkar­teek ondo­ren­goa exi­gitzen dugu:

1.- Bereha­la AHT­ko lanak gel­dia­ra­zi ditzatela.

2.- Proiek­tu arran­ditsu honi bide­ratzen zaiz­kion diru-par­ti­dak era­bi­li dai­te­ze­la une hone­tan jen­dar­teak dituen bene­taz­ko pre­miei: osa­su­na, hez­kun­tza, etxe­bi­zitza, gizar­te-zer­bitzuak… euro bat gehia­go ere ez AHTrako!

3.- Ire­ki dadi­la ezta­bai­da tek­ni­ko, sozial eta poli­ti­koa azpie­gi­tu­ra honen ingu­ruan, herri­ta­rren par­tehar­tze, infor­ma­zio eta era­ba­kitze pro­ze­su bate­kin bate­ra, guz­tion artean era­ba­ki deza­gun zer egin proiek­tu honekin.

Era berean, deia luzatzen die­gu herri­tar eta elkar­te guz­tiei bat egin deza­ten ekai­na­ren 13an Donos­tian hel­bu­ru hone­kin egin­go dugun nazio-manifestazioarekin.

DEIALDIAK ETA EKINTZA NAGUSIAK:

Hona­ko hauek dira Eus­kal Herri mai­lan egin­go diren eki­men nagusiak:

-AHT Gel­di­tu Orain! manifestua:

AHTren sala­ke­ta eta gel­dia­raz­pe­na alda­rri­katzen duen mani­fes­tua­re­ki­ko era guz­tie­ta­ko tal­de era elkar­teen atxi­ki­men­duak bil­du­ko dira. Hala­ber, mani­fes­tua­ri aha­lik eta heda­pen zaba­le­na eman­go dio­gu, esku-orri baten bana­ke­ta masi­boa egin­go dela­rik herrie­tan, ikas­tetxee­tan, azo­ke­tan, gel­to­kie­tan… Hor­ta­ra­ko infor­ma­zio asteak egin­go dira maiatza­ren 4etik 10era eta 25etik 30ra bitarte.

-Mahain­gu­ruak eta hitzal­di ezta­bai­dak: Hala­ber, mahain­gu­ruak eta hitzal­di-ezta­bai­dak anto­la­tu­ko dira era deszentralizatuan.

-Maiatzak 30 larun­ba­ta: Men­di martxa eta eki­tal­dia Atxon­don (Biz­kaia), Eus­kal Herri mai­lan deituta:

Men­di martxa goi­ze­ko 10etan; ondo­ren, herri baz­ka­ria, eta arratsal­de­ko 5etan ekitaldia.

-Ekai­nak 13: mani­fes­ta­zio nazio­na­la Donostian:

Arratsal­de­ko 5’30etan Alder­di Ede­rre­tik abiatuta

MANIFESTUARI ATXIKIMENDU BILKETA. Sos­ten­guak hona­ko hel­bi­de­ra bidal­tzea eskatzen da: [email protected]​gmail.​com

DEITZAILEAK: AHT Gel­di­tu! Elkar­la­na, Mugi­tu! Mugi­men­dua, Frac­king EZ, Eko­lo­gis­tak Martxan, Eguz­ki, LAB, STEE-EILAS, ESK, EHNE, CNT, Eus­ka­di­ko CGT/​LKN, HIRU, Berri-Otxoak, Duin­ta­su­na, Eus­kal Herri­ko Bil­gu­ne Femi­nis­ta, Ernai, Ikas­le Aber­tza­leak, Gaz­te Aber­tza­leak, Komi­te Inter­na­zio­na­lis­tak, Aska­pe­na, EHE, KEM-MOC, Sare Anti-Faxis­ta, EH Sozia­lis­ta, Ruti-Dis­tri, ATTAC, Mutri­ku Natur Tal­dea, ETA GEHIAGO…


CAMPAÑA CONJUNTA POR LA PARALIZACION DEL TAV:

Infor­ma­ción de la rue­da de pren­sa ofre­ci­da hoy en Bil­bo por dife­ren­tes movi­mien­tos, sin­di­ca­tos y orga­ni­za­cio­nes sociales

Dife­ren­tes movi­mien­tos, sin­di­ca­tos y orga­ni­za­cio­nes socia­les van a desa­rro­llar una cam­pa­ña con­jun­ta para exi­gir la para­li­za­ción del TAV. La pre­sen­ta­ción del mani­fies­to “¡PARAD EL TAV AHORA! ¡Bas­ta de des­pil­fa­rro! ¡Deci­da­mos entre [email protected]!” hecho públi­co en la rue­da de pren­sa y al que espe­ra­mos reca­bar múl­ti­ples adhe­sio­nes sir­ve como pri­mer paso a una actua­ción con­jun­ta en la que impul­sa­re­mos una diná­mi­ca de accio­nes infor­ma­ti­vas y movi­li­za­cio­nes que cul­mi­na­rá con una mani­fes­ta­ción por la para­li­za­ción del TAV el 13 de junio en Donos­tia. Hace­mos por tan­to un lla­ma­mien­to a la plu­ra­li­dad de orga­ni­za­cio­nes, per­so­nas y movi­mien­tos que con­flu­yen en la opo­si­ción al TAV para reu­nir la par­ti­ci­pa­ción más amplia y abier­ta posi­ble en esta ini­cia­ti­va en común.

MANIFIESTO ¡PARAD EL TAV AHORA!

¡Bas­ta de des­pil­fa­rro! ¡Deci­da­mos entre [email protected]!

Han trans­cu­rri­do 8 años des­de que se ini­cia­ran las obras del Tren de Alta Velo­ci­dad (TAV). En este tiem­po hemos podi­do cons­ta­tar el derrum­be de un mito. En estos últi­mos 8 años se ha demos­tra­do la invia­bi­li­dad del TAV y su nulo bene­fi­cio social. El fra­ca­so de un pro­yec­to que dila­pi­da millo­nes, obli­ga a recor­tar par­ti­das des­ti­na­das a la nece­si­da­des socia­les bási­cas y está ori­gi­nan­do impor­tan­tes daños a nivel social, eco­nó­mi­co y ambiental.

Quie­nes inten­tan impo­ner este pro­yec­to no dicen cuán­to han gas­ta­do has­ta aho­ra, ni saben cuán­to más van a tener que gas­tar, ni cuán­do van a ter­mi­nar las obras. Cada vez más incóg­ni­tas acer­ca de la mayor inver­sión jamás rea­li­za­da en Eus­kal Herria que, pese a la tozu­dez de sus impul­so­res, se ha que­da­do sin cone­xión a París y a Madrid y cuyos tiem­pos pre­vis­tos para unir Bil­bo, Gas­teiz y Donos­tia van aumen­tan­do has­ta hacer­los prác­ti­ca­men­te igua­les a los del coche o auto­bús. Igual­men­te absur­do resul­ta el TAV en Nafa­rroa, de nin­gún sitio a nin­gu­na par­te, sin cone­xio­nes con la CAV ni con Aragón.

La reali­dad se ha impues­to a un pro­yec­to que se nos ha pre­sen­ta­do como estra­té­gi­co. El gran impul­so eco­nó­mi­co que las obras trae­rían, según sus pro­mo­to­res, no se ha podi­do per­ci­bir más allá de los bol­si­llos de las gran­des cons­truc­to­ras que siem­pre han ido de la mano de los par­ti­dos polí­ti­cos de allí y de aquí, tal y como demues­tran los cada vez más nume­ro­sos casos de corrup­ción. La pre­ca­rie­dad y sinies­tra­li­dad labo­ral se han ceba­do en los tra­ba­ja­do­res de la obra del TAV, gran par­te de ellos sub­con­tra­ta­dos en con­di­cio­nes labo­ra­les y de segu­ri­dad pési­mas que ya se han cobra­do 7 vidas.

Los res­pon­sa­bles de este des­pil­fa­rro, PNV, UPN-PP y PSE-PSN-PSOE no tie­nen nin­gún repa­ro para des­ti­nar, año tras año, gran par­te de los pre­su­pues­tos que mane­jan a esta obra. Saben que dicho dine­ro tie­nen que pedir­lo pres­ta­do y endeu­dan cada vez más a sus res­pec­ti­vos gobier­nos. Sin embar­go, ase­gu­ran que no lle­ga para ser­vi­cios socia­les y otros sec­to­res de acti­vi­dad eco­nó­mi­ca o cultural.

Esta polí­ti­ca está tenien­do con­se­cuen­cias muy gra­ves, y lo serán más aún si no dete­ne­mos esta locu­ra: cuan­to más tar­de­mos en dete­ner el pro­yec­to, la catás­tro­fe eco­ló­gi­ca será mayor, y mayo­res serán las pér­di­das eco­nó­mi­cas y las con­se­cuen­cias socia­les. Estas ten­drán que asu­mir­las tam­bién nues­tros hijos e hijas, sin poder uti­li­zar el TAV, ya que el pre­cio que ten­drán que poner a los bille­tes para pagar su man­te­ni­mien­to será inasu­mi­ble para la gran mayo­ría de la pobla­ción. Sir­va de mues­tra el ser­vi­cio de AVE que une Bar­ce­lo­na y París, recién decla­ra­do en quie­bra por no lle­gar ni de lejos al núme­ro de via­je­ros previsto.

Ante esta gra­ve situa­ción, las per­so­nas y colec­ti­vos que fir­ma­mos el pre­sen­te mani­fies­to exigimos:

1.- Que se para­li­cen inme­dia­ta­men­te las obras del TAV.

2.- Que se des­ti­nen las par­ti­das pre­su­pues­ta­rias diri­gi­das a este fas­tuo­so pro­yec­to a las nece­si­da­des más acu­cian­tes que en este momen­to tie­ne nues­tra socie­dad: sani­dad, edu­ca­ción, vivien­da, ser­vi­cios socia­les… ni un euro más para el TAV!

3.- Que se abra un deba­te téc­ni­co, social y polí­ti­co a la vez que un pro­ce­so par­ti­ci­pa­ti­vo de infor­ma­ción y deci­sión popu­lar sobre esta infra­es­truc­tu­ra, para poder deci­dir qué hacer de cara al futuro..

Así mis­mo, hace­mos un lla­ma­mien­to a todas las per­so­nas y colec­ti­vos para que se sumen a la mani­fes­ta­ción nacio­nal que, con este mis­mo obje­ti­vo, hare­mos en Donos­tia el pró­xi­mo 13 de junio.

Con­vo­ca­to­rias y accio­nes principales:

Estas son las accio­nes prin­ci­pa­les que lle­va­rán a cabo en esta cam­pa­ña por la para­li­za­ción de las obras del TAV en Eus­kal Herria:

-Mani­fies­to ¡Parad el TAV ahora!:

Se pro­po­ne dar­le la máxi­ma difu­sión posi­ble y reco­ger la adhe­sión de todos tipo de gru­pos y colec­ti­vos. Igual­men­te se rea­li­za­rá un repar­to masi­vo del mani­fies­to en la calle, cen­tros de estu­dio, mer­ca­dos, esta­cio­nes. Para ello se pro­po­ne rea­li­zar dos sema­nas infor­ma­ti­vas del 4 al 10 y del 25 al 30 de mayo.

-Mesas redon­das y deba­tes: Asi­mis­mo se orga­ni­za­rán mesas redon­das y char­las-deba­te de for­ma descentralizada.

-Sába­do 30 de mayo: Men­di martxa y acto en Atxon­do (Biz­kaia), con­vo­ca­da a nivel de Eus­kal Herria. Mar­cha mon­ta­ñe­ra a las 10h; pos­te­rior­men­te, comi­da popu­lar y acto a las 17h.

-13 de junio: Mani­fes­ta­ción nacio­nal en Donostia:

Con sali­da a las 17’30h des­de Alder­di Eder.

RECOGIDA DE AHESIONES AL MANIFIESTO. Los apo­yos deben enviar­se a: [email protected]​gmail.​com

CONVOCANTES: AHT Gel­di­tu! Elkar­la­na, Mugi­tu! Mugi­men­dua, Frac­king EZ, Eko­lo­gis­tak Martxan, Eguz­ki, LAB, STEE-EILAS, ESK, EHNE, CNT, Eus­ka­di­ko CGT/​LKN, HIRU, Berri-Otxoak, Duin­ta­su­na, Eus­kal Herri­ko Bil­gu­ne Femi­nis­ta, Ernai, Ikas­le Aber­tza­leak, Gaz­te Aber­tza­leak, Komi­te Inter­na­zio­na­lis­tak, Aska­pe­na, EHE, KEM-MOC, Sare Anti-Faxis­ta, EH Sozia­lis­ta, Ruti-Dis­tri, ATTAC, Mutri­ku Natur Tal­dea, ETA GEHIAGO…

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *