[Eusk/​Cast] Api­ri­lak 28, lan segur­ta­sun eta isa­sun esku­bi­dea­ren nazioar­te­ko eguna

Eus­ke­ra

Bes­te urte batez, Api­ri­lak 28ak, lan segur­ta­sun eta osa­sun esku­bi­dea­ren nazioar­te­ko egu­nak, urte­ro ger­tatzen diren lan istri­pu kopu­ru izu­ga­rri haun­diaz haus­nar­tze­ra era­man behar gai­tu. Hauek, ez dira hala­beha­rrez edo sor­te txa­rra­ren era­gi­nez ger­tatzen, lan istri­puak, ekoiz­pen sis­te­ma­ren ondo­rio zuze­nak dira. Pro­duk­ti­bi­ta­tea eta ete­ki­nak, lan­gi­le­ria­ren osa­su­na eta bizitza­ren gai­ne­tik jar­tzen dituen sis­te­ma­re­nak ale­gia. Empre­sa­rien ete­kin haun­dia­gotze goseak eta lan osa­sun arloan, ins­ti­tu­zioen era­gin­kor­ta­sun eza­ren ondo­rio zuze­nak dira. Hor­taz, ezin dugu bes­te alde­ra begi­ra­tu, lan­gi­leok, gure jar­du­na amaitzean, etxe­ra osa­sun­tsu eta sal­bu hel­du gai­tez­kee­la, ziur­ta­tu ezin dugunean.

Datu ofi­zia­lak ika­ra­ga­rriak dira. Osa­la­nen abu­ruz, Biz­kaia, Gipuz­koa eta Ara­ban, 2013.urtean zehar, 27.627 lan istri­pu ger­ta­tu ziren. Nafa­rroan aldiz, 20.318 izan zire­la­rik lanean jasan­da­ko istri­puak. Pers­pek­ti­baz azter­tuz gero, 2007 eta 2014 urte bitar­tean, 619 lan­gi­lek bizitza gal­du zuten beraien lan­pos­tue­tan; esplo­ta­zioa­ren ondo­rio zuze­na. Sis­te­ma kapi­ta­lis­ta ez dago disei­na­tua alie­na­tu­rik egu­nez egun beraien lan inda­rra sal­tzen dute­nek pai­ratzen duten frus­tra­zioa uler­tze­ko, ezta, nor­bai­tek lanean bizitza gal­tzen due­nean, fami­lia zein lagu­nen sami­naz empa­ti­zatze­ko ere.

Pre­ka­rie­ta­tea­ren eta esplo­ta­zio basa­tia­ren ondo­rio nabar­me­ne­nak, beraien lan­pos­tue­tan hil­da­ko lan­gi­leak dira. Bai­na ezin ahaz­tu, beraien ardu­ra­du­nek aski eza­gutzen dituz­ten min­bi­zi sor­tzai­le diren pro­duk­tuen era­gi­nez gel­di­ro erahil­da­ko lan­gi­leak, zein amian­toak era­gin­da­ko hil­ke­ta kopu­rua­ren haun­dia­gotzea. Are gutxia­go, den­bo­ra gehia­goz izku­ta­tu ezin­go dituz­te­nez eza­gu­tu­ko ditu­gun gai­xo­ta­sun berriak. Gai­xo­ta­sun pro­fe­sio­na­lek gel­doa­go into­xi­ka­tu eta sun­tsitzen zai­tuz­te, ohar­ka­bean pasatzea erraz­ten dute­la­rik. Bai­na hauek ere dago­kien lekuan kokatze­ko­tan, lan ezbeha­rren bar­nean koka­tu behar­ko geni­tuz­ke. Gai­xo­ta­sun pro­fe­sio­na­len egun­go kata­lo­goa guz­tiz des­fa­sa­tua dago. Ez ditu, tek­no­lo­gia berriek (erra­diak­zioak, e.a) eta osa­gai kimi­ko berriek, osa­su­nean duten era­gi­na jasotzen. Bes­tal­de, bare­ma­zioa gizo­nez­koen orga­nis­mo tipoan oina­rritzen da, ez dago gene­ro kata­lo­ga­zio­rik, jaki­nik, pro­duk­tu toxi­ko baten espo­zi­zioak era­gin ezber­di­nak izan ditza­kee­la gizon eta ema­ku­meen artean. Araba,Gipuzkoa Biz­kaia eta Nafa­rroa Garaian, 3.700 baja bide­ra­tu ziren gai­xo­ta­sun pro­fe­sio­nal­tzat har­tu­ta, gai­xo­ta­sun pro­fe­sio­na­la­ren era­gi­nez hil­da­ko jen­dea­ren kopu­rua­ren zen­ba­te­koa eze­za­gu­na den bitar­tean. Due­la gutxi, Lan osa­sun eta segur­ta­su­na­ren Euro­par agen­tziak, lan istri­puz hil­da­ko bakoitze­ko, 28, gai­xo­ta­sun pro­fe­sio­na­len era­gi­nez hil­tzen zire­la baiez­tatzen zuen.

Egun­go lege­diak, enpre­sei auke­ra ema­ten die, lan istri­puei dago­kien ase­gu­rua, gizar­te segu­ran­tza­ren bitar­tez edo mutue­kin kon­tra­tatzea. Azken hauek, enpre­sek beraiek sor­tu­ta­ko ira­ba­zi-asmo­rik gabe­ko enti­ta­teak dira. Gas­tuak gutxitze­ko hel­bu­rua­re­kin, tra­ta­men­duen eta bajen luza­pe­na zein kal­te ordai­nen kopu­rua txi­ki­tuz. Ins­ti­tu­zio publi­koak ez dira pro­ze­du­ra haue­ta­tik kan­po geratzen. Eus­ko jaur­la­ritzak ere, segu­ran­tza sozia­la­re­kin eze­zik, mutue­kin ere egi­na du hitzar­men hau. Elkar­tze­ne­tik, lan admi­nis­tra­zioa­ren hipo­kre­sia sala­tu nahi dugu, bera bai­ta lan osa­su­na­ren eran­tzu­le. Mar­ke­tin kan­pai­na ede­rrak egi­ten dituen bitar­tean, mutuen jokuan sar­tzen da, lan­gi­le kla­sea­ren bizitza eta osa­su­na esku pri­ba­tue­tan utziz. Mutuen­tza­ko erren­ta­ga­rria­goa da lan­gi­le baten heriotza­ga­tik ordain­du beha­rre­ko kal­te-ordai­na, segur­ta­sun neu­rri era­gin­ko­rrak jarri baino. Ezku­ta­tu egi­ten dute era­bi­la­ra­zi egi­ten dituz­ten pro­duk­tu ezber­di­nek duten min­bi­zia era­gi­te­ko gai­ta­su­na; lan­gi­leon osa­su­na, eten­ga­be jario, erra­diak­zio, kutsa­du­ra akus­ti­ko e.a. luzea­ren era­gin­pean jar­tzen dituz­te luze­ra begi­ra­ko kal­teak neur­tu gabe, ondo­rioz, gai­xo­ta­sun pro­fe­sio­nal gisa aitor­tu beha­rrean, min­bi­zi arrunt beza­la edo­ta arnas ara­zo kro­ni­ko beza­la izen­da­tuz. Inoiz, inon, aitor­tu­ko ez diren bes­te hain­bes­te gaitze­kin bate­ra. Azken finean, ira­ba­ziak hemen eta orain da intere­satzen dena, eta hor, lan­gi­leak, mer­kan­tzia hut­sa gara. Sis­te­ma eko­no­mi­koak, admi­nis­tra­zioa­ren lagun­tzaz, aha­lik eta mer­ke eta esku­ra­ga­rrien nahi gaitu.

Pre­ka­rie­ta­tea, men­de­ratze modu oro­kor­tua bila­ka­tu du goi kla­seak. Hel­bu­rua argia da, ete­ki­nak meta­tu, gure osa­su­na jokoan jarri­ta bada ere. Gai­xo­ta­sun pro­fe­sio­nal berriak sor­tu dira: estre­sa, antsie­ta­tea eta men­pe­ko­ta­su­nen era­gi­nez sor­tu­ta­koak asko. Anto­la­kun­tza eta zuzen­da­ritza disei­nu berriek lehia­kor­ta­su­na eta lan­gi­leen arte­ko harre­man indi­bi­dua­lis­tak sus­tatzen bait dituz­te, ERE eta kale­ratzeak, ara­zo kolek­ti­boak iza­nik, nor­be­ra­ren ara­zotzat bizitzea sus­tatzen duten bezala.

Bai­na lan espa­rruan ema­ten den pre­ka­rie­ta­teaz hara­ta­go, pre­ka­ri­za­zio sozia­laz hitz egin behar dugu. Lana­ri lotu­ta­ko fak­to­reei, bes­te pre­ka­ri­za­zio fak­to­re batzuk lotzen zaiz­kio eta; hain zuzen ere, pri­ba­ti­za­zio eta babes sozia­la­ren des­ager­tzea­re­kin lotuak dau­de­nak. LGS eta bes­te­la­ko pres­ta­zio guz­tiak, pobre­zia­ren muga­ren azpi­tik kokatzen diren bitar­tean, nor­ba­na­koan kokatzen ari dira beha­rri­zan sozia­lak ber­matzea­ren ardu­ra. Azken hauek asetzea, bakoitza­ren gai­ta­sun eko­no­mi­koen esku utziz. Hone­la, pen­tsio plan pri­ba­tuak ase­gu­ru medi­ku pri­ba­tuak etab. bul­tza­tuz, reaa­ge errit­moan dan­tza­tu izan dugun erda­raz­ko esal­di hau gero eta egu­ne­ra­tua­go bilak­tuz: “me matan si no tra­ba­jo y si tra­ba­jo me matan”.

Elkar­tze­ne­tik, pau­su era­gin­ko­rrak ema­te­rik bada­goe­la uste dugu; lan istri­pu eta gai­xo­ta­sun pro­fe­sio­na­le­kin bukatze­ko, edo gutxie­nez gutxitze­ko. Lan­pos­tue­tan, duin­ta­sun ele­men­tuak sar­tze­ko auke­rak dau­de­la uste dugun beza­la. Eran­tzu­le gisa, Ins­ti­tu­zio eta patro­na­la inter­pe­latzen ditu­gu, exiji­tuz, osa­sun labo­ra­la­ri dagoz­kion legeak bete eta betea­raz ditzan; Ez deza­te­la utzi, mutuek gure osa­su­na kon­tro­la deza­ten, ezta mutua­rik kon­tra­ta­tu ere. Osa­su­na artatzea, osa­sun zer­bitzu publi­ko­tik bide­ratzea; kon­tra­tu pre­ka­rioe­kin buka­tu, eta ETT bidez­ko kon­tra­ta­zio­rik ez egi­tea; sol­da­ta bidez­ko dis­kri­mi­na­zioe­kin buka­tu, ordu extrak eta lanal­di amai­ga­bee­kin beza­la; azken finean, lane­ko osa­sun esku­bi­dea ber­matzea exijitzen dugu! Aldiz, mezu argi bat hela­ra­zi nahi dizue­gu: Gure osa­su­na ber­ma­tu­ko duten lan bal­din­tza dui­nak lor­tu­ko badi­tu­gu, hauek soi­lik egu­ne­ro­ko borro­ka­ren bitar­tez lor­tu­ko ditu­gu. Argi dugu, boron­da­tez, inork ez digu­la ezer opa­ri­tu­ko. Beraz, bakoitzak bere espa­rru­tik, empre­sa, ira­kas zen­true­ta­tik, kale zein gure etxee­ta­tik, dago­ki­gu­na exiji­tu behar dugu. Posi­ble da, eta lor­tu­ko dugu!

BORROKATU ESKUBIDE SOZIALEN ALDE! PREKARIETATEARI AURRE EGIN!

JENDARTEA ERALDATU!

Cas­te­llano

Un año más, el 28 de Abril, Día Inter­na­cio­nal del Dere­cho a la Salud y Segu­ri­dad en el Tra­ba­jo, debe hacer­nos refle­xio­nar sobre que la gran can­ti­dad de acci­den­tes labo­ra­les que se regis­tran cada año, no son fru­to de la casua­li­dad o la mala suer­te, los acci­den­tes labo­ra­les son con­se­cuen­cia direc­ta del sis­te­ma de pro­duc­ción, un sis­te­ma que prio­ri­za la pro­duc­ti­vi­dad y los bene­fi­cios por enci­ma de la salud y la vida de las per­so­nas tra­ba­ja­do­ras. Son pro­duc­to del ansia por aumen­tar los bene­fi­cios de la cla­se empre­sa­rial y de la inefi­ca­cia de las ins­ti­tu­cio­nes en mate­ria de salud labo­ral. Ante esta situa­ción no pode­mos mirar hacia otro lado, cuan­do a las per­so­nas tra­ba­ja­do­ras no se nos ase­gu­ra que cuan­do fina­li­ce­mos la jor­na­da labo­ral poda­mos regre­sar a casas sanas y salvas.

Los datos ofi­cia­les, son estre­me­ce­do­res, según OSALAN, en Biz­kaia, Ara­ba y Gipuz­koa en 2013 se pro­du­je­ron 27.627 acci­den­tes labo­ra­les, mien­tras que según el Ins­ti­tu­to Nava­rro de Salud Labo­ral el núme­ro de acci­den­tes labo­ra­les fue de 20.318. Si mira­mos con pers­pec­ti­va obser­va­mos que en el perio­do entre el 2007 y el 2014, son 619 las per­so­nas que murie­ron en sus pues­tos de tra­ba­jo con­se­cuen­cia direc­ta de la explo­ta­ción. El pro­ble­ma es estruc­tu­ral, es fun­cio­nal al sis­te­ma capi­ta­lis­ta, ya que cada cin­co días mue­re una per­so­na tra­ba­ja­do­ra en nues­tro pue­blo; el sis­te­ma capi­ta­lis­ta no está dise­ña­do para enten­der la frus­tra­ción pro­duc­to de la alie­na­ción de las per­so­nas que día a día ven­den su fuer­za de tra­ba­jo, ni tam­po­co para empa­ti­zar con el sufri­mien­to de las fami­lias y amis­ta­des que que­dan rotas cuan­do alguien pier­de la vida trabajando.

La mayor evi­den­cia de la pre­ca­rie­dad y de la explo­ta­ción sal­va­je, son las per­so­nas tra­ba­ja­do­ras muer­tas en sus pues­tos de tra­ba­jo, pero no pode­mos olvi­dar a las ase­si­na­das len­ta­men­te por unos mate­ria­les can­ce­rí­ge­nos que sus res­pon­sa­bles ya cono­cían o que las muer­tes por amian­to se están dis­pa­ran­do, y que otras por otras cau­sas serán des­cu­bier­tas cuan­do ya no pue­dan ser silen­cia­das por más tiem­po. Las enfer­me­da­des pro­fe­sio­na­les des­tru­yen e into­xi­can más len­ta­men­te, por eso tam­bién pasan más des­aper­ci­bi­das, pero debe­mos situar­las den­tro de la sinies­tra­li­dad labo­ral en el nivel que le corres­pon­de. El catá­lo­go actual de enfer­me­da­des pro­fe­sio­na­les está des­fa­sa­do, no reco­no­ce la inci­den­cia de las nue­vas tec­no­lo­gías (radia­cio­nes, etc) ni de los nue­vos com­po­nen­tes quí­mi­cos sobre la salud. Por otra par­te, la bare­ma­ción se hace sobre el orga­nis­mo mas­cu­lino tipo, no exis­te una cata­lo­ga­ción por géne­ro, y la expo­si­ción a un pro­duc­to tóxi­co pue­de ser lími­te para un hom­bre y mor­tal para una mujer. En Ara­ba, Biz­kaia, Gipuz­koa y Nafa­rroa Garaia se noti­fi­ca­ron y con­si­de­ra­ron más de 3.700 bajas rela­cio­na­das con enfer­me­da­des pro­fe­sio­na­les, des­co­no­ce­mos cuán­tas murie­ron como con­se­cuen­cia de dicha enfer­me­dad. Recien­te­men­te la Agen­cia Euro­pea para la Segu­ri­dad y Salud en el Tra­ba­jo, esti­mó que por cada muer­to en acci­den­te labo­ral se pro­du­cen 28 por enfer­me­da­des profesionales.

La Ley actual per­mi­te a las empre­sas con­tra­tar el segu­ro de acci­den­tes labo­ra­les y enfer­me­da­des pro­fe­sio­na­les con la pro­pia Segu­ri­dad Social o con las Mutuas. Estas últi­mas son entes pri­va­dos con áni­mo de lucro, for­ma­dos por las pro­pias empre­sas, y que tra­tan de mini­mi­zar cos­tes, aho­rran­do tan­to en la reduc­ción de los tra­ta­mien­tos y la dura­ción de la baja, como en las indem­ni­za­cio­nes. Las ins­ti­tu­cio­nes públi­cas no son aje­nas a este pro­ce­di­mien­to ya que has­ta el pro­pio Gobierno Vas­co tie­ne con­tra­ta­do este ries­go con las Mutuas en lugar de con la Segu­ri­dad Social. Des­de Elkar­tzen que­re­mos denun­ciar la hipo­cre­sía de la Admi­nis­tra­ción, que es la res­pon­sa­ble de la Segu­ri­dad Labo­ral y se dedi­ca a bellas cam­pa­ñas de mar­ke­ting, a la vez que entra en el jue­go de las Mutuas, y sigue per­mi­tien­do dejar en manos pri­va­das la salud y la vida de las per­so­nas tra­ba­ja­do­ras; don­de la indem­ni­za­ción por una muer­te es más ren­ta­ble para la empre­sa que poner ver­da­de­ras medi­das de segu­ri­dad; don­de se hace tra­ba­jar con pro­duc­tos can­ce­rí­ge­nos y se ocul­ta; don­de se expo­ne cons­tan­te­men­te la salud a ema­na­cio­nes, radia­cio­nes, con­ta­mi­na­ción acús­ti­ca y un lar­go etc., cuyo gra­do de resis­ten­cia no ha sido pro­ba­do a lar­go pla­zo, y aca­ba diag­nos­ti­cán­do­se un cán­cer común ‑no cata­lo­ga­do como acci­den­te labo­ral, un pro­ble­ma res­pi­ra­to­rio cró­ni­co ‑tam­bién tra­ta­do como común- y un lar­go etcé­te­ra que nun­ca será reco­no­ci­do. Intere­sa el bene­fi­cio aquí y aho­ra, y las per­so­nas tra­ba­ja­do­ras solo somos una mer­can­cía más del mer­ca­do que el sis­te­ma eco­nó­mi­co, con la com­pli­ci­dad de la admi­nis­tra­ción, tra­tan de que sea la más bara­ta y acce­si­ble posi­ble para la patronal.

Las cla­ses domi­nan­tes están hacien­do de la pre­ca­rie­dad un modo de opre­sión gene­ra­li­za­do, don­de el obje­ti­vo es aumen­tar la acu­mu­la­ción de bene­fi­cios a cos­ta de nues­tra salud con la apa­ri­ción de nue­vas enfer­me­da­des labo­ra­les, y aumen­to de las cau­sa­das por el estrés, ansie­dad, adi­cio­nes, etc., como con­se­cuen­cia de una alta pre­sión psí­qui­ca con­te­ni­da en los nue­vos dise­ños de orga­ni­za­ción y direc­ción, que con­du­cen hacia la com­pe­ti­ti­vi­dad y el indi­vi­dua­lis­mo den­tro de las pro­pias rela­cio­nes entre tra­ba­ja­do­res y a asu­mir de for­ma indi­vi­dual, pro­ble­mas que son colec­ti­vos, como los ERES y los des­pi­dos. Se uti­li­za a las per­so­nas tra­ba­ja­do­ras, don­de muje­res, jóve­nes y migran­tes somos las más des­pro­te­gi­das, como meras mer­can­cías al ser­vi­cio de un mer­ca­do de tra­ba­jo total­men­te flexibilizado.

Pero más que de pre­ca­rie­dad labo­ral, tene­mos que hablar de pre­ca­ri­za­ción social, por­que a los fac­to­res liga­dos al tra­ba­jo se le aña­den otros fac­to­res de pre­ca­ri­za­ción enmar­ca­dos en la pri­va­ti­za­ción o des­apa­ri­ción de la pro­tec­ción social en gene­ral, el SMI y demás pres­ta­cio­nes están por deba­jo del umbral de pobre­za mien­tras están indi­vi­dua­li­zan­do la res­pon­sa­bi­li­dad de garan­ti­zar las nece­si­da­des socia­les, dejan­do la satis­fac­ción de las mis­mas a mer­ced de la capa­ci­dad eco­nó­mi­ca de cada uno, pro­mo­vien­do pla­nes pri­va­dos de pen­sio­nes, ase­gu­ra­mien­to sani­ta­rio pri­va­do, etc., hacien­do más actual si cabe esta fra­se que nos sacu­día a rit­mo de reage: “Me matan si no tra­ba­jo y si tra­ba­jo me matan”.

Des­de Elkar­tzen cree­mos que sí se pue­den dar pasos efec­ti­vos para aca­bar, o al menos redu­cir, los acci­den­tes y enfer­me­da­des labo­ra­les e intro­du­cir ele­men­tos de dig­ni­dad en los pues­tos de tra­ba­jo. Des­de Elkar­tzen exi­gi­mos a las ins­ti­tu­cio­nes y a la patro­nal que se cum­plan las leyes de salud labo­ral, que se dise­ñen pla­nes de segu­ri­dad labo­ral efec­ti­vos, que no se con­tra­te ni se ceda el con­trol de nues­tra salud a las mutuas, que la asis­ten­cia sani­ta­ria se reali­ce por los ser­vi­cios sani­ta­rios públi­cos, que se pon­ga fin a los con­tra­tos pre­ca­rios y se supri­ma la con­tra­ta­ción por ETTs, que se erra­di­que toda dis­cri­mi­na­ción sala­rial, que se supri­man las horas extras y las lar­gas jor­na­das de tra­ba­jo, en defi­ni­ti­va, que se garan­ti­ce el dere­cho a la salud en el tra­ba­jo. Pero tam­bién que­re­mos lan­zar un men­sa­je muy cla­ro: sólo con la lucha dia­ria con­se­gui­re­mos unas con­di­cio­nes labo­ra­les más dig­nas que garan­ti­cen nues­tra salud. Nadie nos lo va a rega­lar por su bue­na volun­tad. Por lo tan­to, cada cual des­de su espa­cio, en las empre­sas, en la calle, en los cen­tros de estu­dio o en nues­tras casas, debe­mos exi­gir lo que nos corres­pon­de. Es posi­ble y lo conseguiremos.

¡LUCHA POR TUS DERECHOS SOCIALES! ¡HAZ FRENTE A LA PRECARIEDAD! ¡TRANSFORMA LA SOCIEDAD!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *