[Eusk/​Cast] Api­ri­lak 28, lan segur­ta­sun eta isa­sun esku­bi­dea­ren nazioar­te­ko eguna

Eus­ke­ra

Bes­te urte batez, Api­ri­lak 28ak, lan segur­ta­sun eta osa­sun esku­bi­dea­ren nazioar­te­ko egu­nak, urte­ro ger­tatzen diren lan istri­pu kopu­ru izu­ga­rri haun­diaz haus­nar­tze­ra era­man behar gai­tu. Hauek, ez dira hala­beha­rrez edo sor­te txa­rra­ren era­gi­nez ger­tatzen, lan istri­puak, ekoiz­pen sis­te­ma­ren ondo­rio zuze­nak dira. Pro­duk­ti­bi­ta­tea eta ete­ki­nak, lan­gi­le­ria­ren osa­su­na eta bizitza­ren gai­ne­tik jar­tzen dituen sis­te­ma­re­nak ale­gia. Empre­sa­rien ete­kin haun­dia­gotze goseak eta lan osa­sun arloan, ins­ti­tu­zioen era­gin­kor­ta­sun eza­ren ondo­rio zuze­nak dira. Hor­taz, ezin dugu bes­te alde­ra begi­ra­tu, lan­gi­leok, gure jar­du­na amaitzean, etxe­ra osa­sun­tsu eta sal­bu hel­du gai­tez­kee­la, ziur­ta­tu ezin dugunean.

Datu ofi­zia­lak ika­ra­ga­rriak dira. Osa­la­nen abu­ruz, Biz­kaia, Gipuz­koa eta Ara­ban, 2013.urtean zehar, 27.627 lan istri­pu ger­ta­tu ziren. Nafa­rroan aldiz, 20.318 izan zire­la­rik lanean jasan­da­ko istri­puak. Pers­pek­ti­baz azter­tuz gero, 2007 eta 2014 urte bitar­tean, 619 lan­gi­lek bizitza gal­du zuten beraien lan­pos­tue­tan; esplo­ta­zioa­ren ondo­rio zuze­na. Sis­te­ma kapi­ta­lis­ta ez dago disei­na­tua alie­na­tu­rik egu­nez egun beraien lan inda­rra sal­tzen dute­nek pai­ratzen duten frus­tra­zioa uler­tze­ko, ezta, nor­bai­tek lanean bizitza gal­tzen due­nean, fami­lia zein lagu­nen sami­naz empa­ti­zatze­ko ere.

Pre­ka­rie­ta­tea­ren eta esplo­ta­zio basa­tia­ren ondo­rio nabar­me­ne­nak, beraien lan­pos­tue­tan hil­da­ko lan­gi­leak dira. Bai­na ezin ahaz­tu, beraien ardu­ra­du­nek aski eza­gutzen dituz­ten min­bi­zi sor­tzai­le diren pro­duk­tuen era­gi­nez gel­di­ro erahil­da­ko lan­gi­leak, zein amian­toak era­gin­da­ko hil­ke­ta kopu­rua­ren haun­dia­gotzea. Are gutxia­go, den­bo­ra gehia­goz izku­ta­tu ezin­go dituz­te­nez eza­gu­tu­ko ditu­gun gai­xo­ta­sun berriak. Gai­xo­ta­sun pro­fe­sio­na­lek gel­doa­go into­xi­ka­tu eta sun­tsitzen zai­tuz­te, ohar­ka­bean pasatzea erraz­ten dute­la­rik. Bai­na hauek ere dago­kien lekuan kokatze­ko­tan, lan ezbeha­rren bar­nean koka­tu behar­ko geni­tuz­ke. Gai­xo­ta­sun pro­fe­sio­na­len egun­go kata­lo­goa guz­tiz des­fa­sa­tua dago. Ez ditu, tek­no­lo­gia berriek (erra­diak­zioak, e.a) eta osa­gai kimi­ko berriek, osa­su­nean duten era­gi­na jasotzen. Bes­tal­de, bare­ma­zioa gizo­nez­koen orga­nis­mo tipoan oina­rritzen da, ez dago gene­ro kata­lo­ga­zio­rik, jaki­nik, pro­duk­tu toxi­ko baten espo­zi­zioak era­gin ezber­di­nak izan ditza­kee­la gizon eta ema­ku­meen artean. Araba,Gipuzkoa Biz­kaia eta Nafa­rroa Garaian, 3.700 baja bide­ra­tu ziren gai­xo­ta­sun pro­fe­sio­nal­tzat har­tu­ta, gai­xo­ta­sun pro­fe­sio­na­la­ren era­gi­nez hil­da­ko jen­dea­ren kopu­rua­ren zen­ba­te­koa eze­za­gu­na den bitar­tean. Due­la gutxi, Lan osa­sun eta segur­ta­su­na­ren Euro­par agen­tziak, lan istri­puz hil­da­ko bakoitze­ko, 28, gai­xo­ta­sun pro­fe­sio­na­len era­gi­nez hil­tzen zire­la baiez­tatzen zuen.

Egun­go lege­diak, enpre­sei auke­ra ema­ten die, lan istri­puei dago­kien ase­gu­rua, gizar­te segu­ran­tza­ren bitar­tez edo mutue­kin kon­tra­tatzea. Azken hauek, enpre­sek beraiek sor­tu­ta­ko ira­ba­zi-asmo­rik gabe­ko enti­ta­teak dira. Gas­tuak gutxitze­ko hel­bu­rua­re­kin, tra­ta­men­duen eta bajen luza­pe­na zein kal­te ordai­nen kopu­rua txi­ki­tuz. Ins­ti­tu­zio publi­koak ez dira pro­ze­du­ra haue­ta­tik kan­po geratzen. Eus­ko jaur­la­ritzak ere, segu­ran­tza sozia­la­re­kin eze­zik, mutue­kin ere egi­na du hitzar­men hau. Elkar­tze­ne­tik, lan admi­nis­tra­zioa­ren hipo­kre­sia sala­tu nahi dugu, bera bai­ta lan osa­su­na­ren eran­tzu­le. Mar­ke­tin kan­pai­na ede­rrak egi­ten dituen bitar­tean, mutuen jokuan sar­tzen da, lan­gi­le kla­sea­ren bizitza eta osa­su­na esku pri­ba­tue­tan utziz. Mutuen­tza­ko erren­ta­ga­rria­goa da lan­gi­le baten heriotza­ga­tik ordain­du beha­rre­ko kal­te-ordai­na, segur­ta­sun neu­rri era­gin­ko­rrak jarri baino. Ezku­ta­tu egi­ten dute era­bi­la­ra­zi egi­ten dituz­ten pro­duk­tu ezber­di­nek duten min­bi­zia era­gi­te­ko gai­ta­su­na; lan­gi­leon osa­su­na, eten­ga­be jario, erra­diak­zio, kutsa­du­ra akus­ti­ko e.a. luzea­ren era­gin­pean jar­tzen dituz­te luze­ra begi­ra­ko kal­teak neur­tu gabe, ondo­rioz, gai­xo­ta­sun pro­fe­sio­nal gisa aitor­tu beha­rrean, min­bi­zi arrunt beza­la edo­ta arnas ara­zo kro­ni­ko beza­la izen­da­tuz. Inoiz, inon, aitor­tu­ko ez diren bes­te hain­bes­te gaitze­kin bate­ra. Azken finean, ira­ba­ziak hemen eta orain da intere­satzen dena, eta hor, lan­gi­leak, mer­kan­tzia hut­sa gara. Sis­te­ma eko­no­mi­koak, admi­nis­tra­zioa­ren lagun­tzaz, aha­lik eta mer­ke eta esku­ra­ga­rrien nahi gaitu.

Pre­ka­rie­ta­tea, men­de­ratze modu oro­kor­tua bila­ka­tu du goi kla­seak. Hel­bu­rua argia da, ete­ki­nak meta­tu, gure osa­su­na jokoan jarri­ta bada ere. Gai­xo­ta­sun pro­fe­sio­nal berriak sor­tu dira: estre­sa, antsie­ta­tea eta men­pe­ko­ta­su­nen era­gi­nez sor­tu­ta­koak asko. Anto­la­kun­tza eta zuzen­da­ritza disei­nu berriek lehia­kor­ta­su­na eta lan­gi­leen arte­ko harre­man indi­bi­dua­lis­tak sus­tatzen bait dituz­te, ERE eta kale­ratzeak, ara­zo kolek­ti­boak iza­nik, nor­be­ra­ren ara­zotzat bizitzea sus­tatzen duten bezala.

Bai­na lan espa­rruan ema­ten den pre­ka­rie­ta­teaz hara­ta­go, pre­ka­ri­za­zio sozia­laz hitz egin behar dugu. Lana­ri lotu­ta­ko fak­to­reei, bes­te pre­ka­ri­za­zio fak­to­re batzuk lotzen zaiz­kio eta; hain zuzen ere, pri­ba­ti­za­zio eta babes sozia­la­ren des­ager­tzea­re­kin lotuak dau­de­nak. LGS eta bes­te­la­ko pres­ta­zio guz­tiak, pobre­zia­ren muga­ren azpi­tik kokatzen diren bitar­tean, nor­ba­na­koan kokatzen ari dira beha­rri­zan sozia­lak ber­matzea­ren ardu­ra. Azken hauek asetzea, bakoitza­ren gai­ta­sun eko­no­mi­koen esku utziz. Hone­la, pen­tsio plan pri­ba­tuak ase­gu­ru medi­ku pri­ba­tuak etab. bul­tza­tuz, reaa­ge errit­moan dan­tza­tu izan dugun erda­raz­ko esal­di hau gero eta egu­ne­ra­tua­go bilak­tuz: “me matan si no tra­ba­jo y si tra­ba­jo me matan”.

Elkar­tze­ne­tik, pau­su era­gin­ko­rrak ema­te­rik bada­goe­la uste dugu; lan istri­pu eta gai­xo­ta­sun pro­fe­sio­na­le­kin bukatze­ko, edo gutxie­nez gutxitze­ko. Lan­pos­tue­tan, duin­ta­sun ele­men­tuak sar­tze­ko auke­rak dau­de­la uste dugun beza­la. Eran­tzu­le gisa, Ins­ti­tu­zio eta patro­na­la inter­pe­latzen ditu­gu, exiji­tuz, osa­sun labo­ra­la­ri dagoz­kion legeak bete eta betea­raz ditzan; Ez deza­te­la utzi, mutuek gure osa­su­na kon­tro­la deza­ten, ezta mutua­rik kon­tra­ta­tu ere. Osa­su­na artatzea, osa­sun zer­bitzu publi­ko­tik bide­ratzea; kon­tra­tu pre­ka­rioe­kin buka­tu, eta ETT bidez­ko kon­tra­ta­zio­rik ez egi­tea; sol­da­ta bidez­ko dis­kri­mi­na­zioe­kin buka­tu, ordu extrak eta lanal­di amai­ga­bee­kin beza­la; azken finean, lane­ko osa­sun esku­bi­dea ber­matzea exijitzen dugu! Aldiz, mezu argi bat hela­ra­zi nahi dizue­gu: Gure osa­su­na ber­ma­tu­ko duten lan bal­din­tza dui­nak lor­tu­ko badi­tu­gu, hauek soi­lik egu­ne­ro­ko borro­ka­ren bitar­tez lor­tu­ko ditu­gu. Argi dugu, boron­da­tez, inork ez digu­la ezer opa­ri­tu­ko. Beraz, bakoitzak bere espa­rru­tik, empre­sa, ira­kas zen­true­ta­tik, kale zein gure etxee­ta­tik, dago­ki­gu­na exiji­tu behar dugu. Posi­ble da, eta lor­tu­ko dugu!

BORROKATU ESKUBIDE SOZIALEN ALDE! PREKARIETATEARI AURRE EGIN!

JENDARTEA ERALDATU!

Cas­te­llano

Un año más, el 28 de Abril, Día Inter­na­cio­nal del Dere­cho a la Salud y Segu­ri­dad en el Tra­ba­jo, debe hacer­nos refle­xio­nar sobre que la gran can­ti­dad de acci­den­tes labo­ra­les que se regis­tran cada año, no son fru­to de la casua­li­dad o la mala suer­te, los acci­den­tes labo­ra­les son con­se­cuen­cia direc­ta del sis­te­ma de pro­duc­ción, un sis­te­ma que prio­ri­za la pro­duc­ti­vi­dad y los bene­fi­cios por enci­ma de la salud y la vida de las per­so­nas tra­ba­ja­do­ras. Son pro­duc­to del ansia por aumen­tar los bene­fi­cios de la cla­se empre­sa­rial y de la inefi­ca­cia de las ins­ti­tu­cio­nes en mate­ria de salud labo­ral. Ante esta situa­ción no pode­mos mirar hacia otro lado, cuan­do a las per­so­nas tra­ba­ja­do­ras no se nos ase­gu­ra que cuan­do fina­li­ce­mos la jor­na­da labo­ral poda­mos regre­sar a casas sanas y salvas.

Los datos ofi­cia­les, son estre­me­ce­do­res, según OSALAN, en Biz­kaia, Ara­ba y Gipuz­koa en 2013 se pro­du­je­ron 27.627 acci­den­tes labo­ra­les, mien­tras que según el Ins­ti­tu­to Nava­rro de Salud Labo­ral el núme­ro de acci­den­tes labo­ra­les fue de 20.318. Si mira­mos con pers­pec­ti­va obser­va­mos que en el perio­do entre el 2007 y el 2014, son 619 las per­so­nas que murie­ron en sus pues­tos de tra­ba­jo con­se­cuen­cia direc­ta de la explo­ta­ción. El pro­ble­ma es estruc­tu­ral, es fun­cio­nal al sis­te­ma capi­ta­lis­ta, ya que cada cin­co días mue­re una per­so­na tra­ba­ja­do­ra en nues­tro pue­blo; el sis­te­ma capi­ta­lis­ta no está dise­ña­do para enten­der la frus­tra­ción pro­duc­to de la alie­na­ción de las per­so­nas que día a día ven­den su fuer­za de tra­ba­jo, ni tam­po­co para empa­ti­zar con el sufri­mien­to de las fami­lias y amis­ta­des que que­dan rotas cuan­do alguien pier­de la vida trabajando.

La mayor evi­den­cia de la pre­ca­rie­dad y de la explo­ta­ción sal­va­je, son las per­so­nas tra­ba­ja­do­ras muer­tas en sus pues­tos de tra­ba­jo, pero no pode­mos olvi­dar a las ase­si­na­das len­ta­men­te por unos mate­ria­les can­ce­rí­ge­nos que sus res­pon­sa­bles ya cono­cían o que las muer­tes por amian­to se están dis­pa­ran­do, y que otras por otras cau­sas serán des­cu­bier­tas cuan­do ya no pue­dan ser silen­cia­das por más tiem­po. Las enfer­me­da­des pro­fe­sio­na­les des­tru­yen e into­xi­can más len­ta­men­te, por eso tam­bién pasan más des­aper­ci­bi­das, pero debe­mos situar­las den­tro de la sinies­tra­li­dad labo­ral en el nivel que le corres­pon­de. El catá­lo­go actual de enfer­me­da­des pro­fe­sio­na­les está des­fa­sa­do, no reco­no­ce la inci­den­cia de las nue­vas tec­no­lo­gías (radia­cio­nes, etc) ni de los nue­vos com­po­nen­tes quí­mi­cos sobre la salud. Por otra par­te, la bare­ma­ción se hace sobre el orga­nis­mo mas­cu­lino tipo, no exis­te una cata­lo­ga­ción por géne­ro, y la expo­si­ción a un pro­duc­to tóxi­co pue­de ser lími­te para un hom­bre y mor­tal para una mujer. En Ara­ba, Biz­kaia, Gipuz­koa y Nafa­rroa Garaia se noti­fi­ca­ron y con­si­de­ra­ron más de 3.700 bajas rela­cio­na­das con enfer­me­da­des pro­fe­sio­na­les, des­co­no­ce­mos cuán­tas murie­ron como con­se­cuen­cia de dicha enfer­me­dad. Recien­te­men­te la Agen­cia Euro­pea para la Segu­ri­dad y Salud en el Tra­ba­jo, esti­mó que por cada muer­to en acci­den­te labo­ral se pro­du­cen 28 por enfer­me­da­des profesionales.

La Ley actual per­mi­te a las empre­sas con­tra­tar el segu­ro de acci­den­tes labo­ra­les y enfer­me­da­des pro­fe­sio­na­les con la pro­pia Segu­ri­dad Social o con las Mutuas. Estas últi­mas son entes pri­va­dos con áni­mo de lucro, for­ma­dos por las pro­pias empre­sas, y que tra­tan de mini­mi­zar cos­tes, aho­rran­do tan­to en la reduc­ción de los tra­ta­mien­tos y la dura­ción de la baja, como en las indem­ni­za­cio­nes. Las ins­ti­tu­cio­nes públi­cas no son aje­nas a este pro­ce­di­mien­to ya que has­ta el pro­pio Gobierno Vas­co tie­ne con­tra­ta­do este ries­go con las Mutuas en lugar de con la Segu­ri­dad Social. Des­de Elkar­tzen que­re­mos denun­ciar la hipo­cre­sía de la Admi­nis­tra­ción, que es la res­pon­sa­ble de la Segu­ri­dad Labo­ral y se dedi­ca a bellas cam­pa­ñas de mar­ke­ting, a la vez que entra en el jue­go de las Mutuas, y sigue per­mi­tien­do dejar en manos pri­va­das la salud y la vida de las per­so­nas tra­ba­ja­do­ras; don­de la indem­ni­za­ción por una muer­te es más ren­ta­ble para la empre­sa que poner ver­da­de­ras medi­das de segu­ri­dad; don­de se hace tra­ba­jar con pro­duc­tos can­ce­rí­ge­nos y se ocul­ta; don­de se expo­ne cons­tan­te­men­te la salud a ema­na­cio­nes, radia­cio­nes, con­ta­mi­na­ción acús­ti­ca y un lar­go etc., cuyo gra­do de resis­ten­cia no ha sido pro­ba­do a lar­go pla­zo, y aca­ba diag­nos­ti­cán­do­se un cán­cer común ‑no cata­lo­ga­do como acci­den­te labo­ral, un pro­ble­ma res­pi­ra­to­rio cró­ni­co ‑tam­bién tra­ta­do como común- y un lar­go etcé­te­ra que nun­ca será reco­no­ci­do. Intere­sa el bene­fi­cio aquí y aho­ra, y las per­so­nas tra­ba­ja­do­ras solo somos una mer­can­cía más del mer­ca­do que el sis­te­ma eco­nó­mi­co, con la com­pli­ci­dad de la admi­nis­tra­ción, tra­tan de que sea la más bara­ta y acce­si­ble posi­ble para la patronal.

Las cla­ses domi­nan­tes están hacien­do de la pre­ca­rie­dad un modo de opre­sión gene­ra­li­za­do, don­de el obje­ti­vo es aumen­tar la acu­mu­la­ción de bene­fi­cios a cos­ta de nues­tra salud con la apa­ri­ción de nue­vas enfer­me­da­des labo­ra­les, y aumen­to de las cau­sa­das por el estrés, ansie­dad, adi­cio­nes, etc., como con­se­cuen­cia de una alta pre­sión psí­qui­ca con­te­ni­da en los nue­vos dise­ños de orga­ni­za­ción y direc­ción, que con­du­cen hacia la com­pe­ti­ti­vi­dad y el indi­vi­dua­lis­mo den­tro de las pro­pias rela­cio­nes entre tra­ba­ja­do­res y a asu­mir de for­ma indi­vi­dual, pro­ble­mas que son colec­ti­vos, como los ERES y los des­pi­dos. Se uti­li­za a las per­so­nas tra­ba­ja­do­ras, don­de muje­res, jóve­nes y migran­tes somos las más des­pro­te­gi­das, como meras mer­can­cías al ser­vi­cio de un mer­ca­do de tra­ba­jo total­men­te flexibilizado.

Pero más que de pre­ca­rie­dad labo­ral, tene­mos que hablar de pre­ca­ri­za­ción social, por­que a los fac­to­res liga­dos al tra­ba­jo se le aña­den otros fac­to­res de pre­ca­ri­za­ción enmar­ca­dos en la pri­va­ti­za­ción o des­apa­ri­ción de la pro­tec­ción social en gene­ral, el SMI y demás pres­ta­cio­nes están por deba­jo del umbral de pobre­za mien­tras están indi­vi­dua­li­zan­do la res­pon­sa­bi­li­dad de garan­ti­zar las nece­si­da­des socia­les, dejan­do la satis­fac­ción de las mis­mas a mer­ced de la capa­ci­dad eco­nó­mi­ca de cada uno, pro­mo­vien­do pla­nes pri­va­dos de pen­sio­nes, ase­gu­ra­mien­to sani­ta­rio pri­va­do, etc., hacien­do más actual si cabe esta fra­se que nos sacu­día a rit­mo de reage: “Me matan si no tra­ba­jo y si tra­ba­jo me matan”.

Des­de Elkar­tzen cree­mos que sí se pue­den dar pasos efec­ti­vos para aca­bar, o al menos redu­cir, los acci­den­tes y enfer­me­da­des labo­ra­les e intro­du­cir ele­men­tos de dig­ni­dad en los pues­tos de tra­ba­jo. Des­de Elkar­tzen exi­gi­mos a las ins­ti­tu­cio­nes y a la patro­nal que se cum­plan las leyes de salud labo­ral, que se dise­ñen pla­nes de segu­ri­dad labo­ral efec­ti­vos, que no se con­tra­te ni se ceda el con­trol de nues­tra salud a las mutuas, que la asis­ten­cia sani­ta­ria se reali­ce por los ser­vi­cios sani­ta­rios públi­cos, que se pon­ga fin a los con­tra­tos pre­ca­rios y se supri­ma la con­tra­ta­ción por ETTs, que se erra­di­que toda dis­cri­mi­na­ción sala­rial, que se supri­man las horas extras y las lar­gas jor­na­das de tra­ba­jo, en defi­ni­ti­va, que se garan­ti­ce el dere­cho a la salud en el tra­ba­jo. Pero tam­bién que­re­mos lan­zar un men­sa­je muy cla­ro: sólo con la lucha dia­ria con­se­gui­re­mos unas con­di­cio­nes labo­ra­les más dig­nas que garan­ti­cen nues­tra salud. Nadie nos lo va a rega­lar por su bue­na volun­tad. Por lo tan­to, cada cual des­de su espa­cio, en las empre­sas, en la calle, en los cen­tros de estu­dio o en nues­tras casas, debe­mos exi­gir lo que nos corres­pon­de. Es posi­ble y lo conseguiremos.

¡LUCHA POR TUS DERECHOS SOCIALES! ¡HAZ FRENTE A LA PRECARIEDAD! ¡TRANSFORMA LA SOCIEDAD!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.