[Gal/​Cast] A alternativa estratégica que a classe obreira galega necessita- Carlos Morais

Em pou­co menos de 72 horas, tem lugar em Com­pos­te­la o 6º Con­gres­so de Pri­mei­ra Lin­ha. “Alter­na­ti­va estra­té­gi­ca” é a legen­da sob a que o máxi­mo órgao de deci­som do nos­so par­ti­do con­vo­ca o con­jun­to da mili­tán­cia para ana­li­sar, deba­ter e apro­var o diag­nós­ti­co des­tes últi­mos cin­co anos e as lin­has polí­ti­cas para o vin­dou­ro perío­do con­gres­sual.

O 6º Con­gres­so tem lugar num­ha con­jun­tu­ra polí­ti­ca nacio­nal e inter­na­cio­nal cara­te­ri­za­da polo agra­va­men­to das con­diçons mate­riais, por enor­mes retro­ces­sos nas con­quis­tas e direi­tos labo­rais, das liber­da­des bási­cas, pro­vo­ca­das pola ofen­si­va bur­gue­sa sob a jus­ti­fi­caçom das cri­se eco­nó­mi­ca. Um perío­do acom­pan­ha­do pola exten­som e agu­di­zaçom da gue­rra, da repres­som e do caos gene­ra­li­za­do a que o impe­ria­lis­mo está a sub­me­ter vas­tas zonas do pla­ne­ta.

Esta mul­ti­cri­se do capi­ta­lis­mo senil ado­ta umha par­ti­cu­lar espe­ci­fi­ci­da­de na Gali­za, polo agra­va­men­to da depen­dên­cia nacio­nal a que a nos­sa Pátria e o nos­so povo é sub­me­ti­do polo Esta­do impe­ria­lis­ta espan­hol. A ofen­si­va bur­gue­sa vê-se agra­va­da pola carên­cia de sobe­ra­nia e inde­pen­dên­cia nacio­nal, polo sub­me­ti­men­to às dire­tri­zes da UE e dos orga­nis­mos inter­na­cio­nais impe­ria­lis­tas, como o FMI.

Assim, nes­te quin­qué­nio aumen­tou a taxa de desem­pre­go, a pre­ca­ri­zaçom das relaçons labo­rais, a exten­som da pobre­za e da exclu­som social, a emi­graçom maciça da juven­tu­de, a opres­som das mul­he­res tra­bal­ha­do­ras. Tam­bém umha série de ten­dên­cias que ques­tio­nam a via­bi­li­da­de do pro­je­to polí­ti­co da Naçom Gale­ga, devi­do à des­truiçom dos seus sinais medu­la­res, com des­ta­que para o uso da nos­sa lín­gua.

Peran­te as fal­sas alter­na­ti­vas elei­to­rais que o sis­te­ma pro­mo­ve para garan­tir a sua repro­duçom, frear e anes­te­siar o desen­vol­vi­men­to do movi­men­to de mas­sas; peran­te o tati­cis­mo elei­to­ral em que con­ti­nua inse­ri­da a esquer­da nacio­na­lis­ta gale­ga; nom há mais alter­na­ti­va que con­ti­nuar a cons­truir um movi­men­to socio­po­lí­ti­co revo­lu­cio­ná­rio com um fle­xí­vel pro­gra­ma táti­co, enqua­dra­do num­ha estra­té­gia assen­te sobre fir­mes prin­cí­pios.

Eis por­que a Tese Polí­ti­ca do 6º Con­gres­so rati­fi­ca a vigên­cia e neces­si­da­de do par­ti­do comu­nis­ta. Nes­ta con­jun­tu­ra tam adver­sa, reafir­ma a impor­tán­cia da dia­lé­ti­ca entre par­ti­do de van­guar­da, orga­ni­zaçom de mas­sas e movi­men­tos sociais, pois sem ferra­men­ta orga­ni­za­ti­va nom há lui­tas e sem elas nom há ava­nços nem vitó­rias.

Toda­via, o 6º Con­gres­so de Pri­mei­ra Lin­ha tam­bém ana­li­sa as mudan­das ope­ra­das da esquer­da patrió­ti­ca, atua­li­zan­do a cara­te­ri­zaçom da esquer­da inde­pen­den­tis­ta gale­ga e apos­tan­do na sua refor­mu­laçom inte­gral. Abor­da­re­mos ain­da as muda­nças ope­ra­das na mor­fo­lo­gia de clas­ses da for­maçom social gale­ga, que exi­gem alte­raçons na lin­ha dis­cur­si­va.

Está pre­vis­ta igual­men­te a apro­vaçom dum­ha série de modi­fi­caçons esta­tu­tá­rias, visan­do aper­feiçoar o nos­so mode­lo leni­nis­ta par­ti­dá­rio.

O Con­gres­so vem pre­ce­di­do por duas Con­fe­rên­cias Nacio­nais ‑abril de 2013 e novem­bro de 2014‑, nas quais se abor­dou o con­jun­to de desafios a que o par­ti­do comu­nis­ta, como des­ta­ca­men­to orga­ni­za­do da clas­se obrei­ra, é sub­me­ti­do per­ma­nen­te­men­te pola ideo­lo­gia reacio­ná­ria bur­gue­sa.

Com este 6º Con­gres­so, pre­ten­de­mos fechar umha eta­pa de con­vul­sons e tur­bu­lên­cias que ten­hem difi­cul­ta­do o cum­pri­men­to de boa par­te dos obje­ti­vos acor­da­dos no 5º Con­gres­so, para assim ava­nçar na orga­ni­zaçom e desen­vol­vi­men­to das forças da Revo­luçom Gale­ga.

Do seu êxi­to depen­de­rá a impos­ter­gá­vel reor­ga­ni­zaçom e impul­so que neces­si­ta o movi­men­to de liber­taçom nacio­nal gale­go, para assim poder desen­vol­ver com coerên­cia a lui­ta de clas­ses, úni­co méto­do de defe­sa da clas­se obrei­ra, das cama­das popu­la­res e da Pátria peran­te as agres­sons do capi­ta­lis­mo espan­hol e da UE.

Gali­za, 23 de abril de 2015

La alter­na­ti­va estra­té­gi­ca que la cla­se obre­ra gale­ga nece­si­ta

En poco menos de 72 horas, tie­ne lugar en Com­pos­te­la el 6º Con­gre­so de Pri­mei­ra Lin­ha. “Alter­na­ti­va estra­té­gi­ca” es el lema bajo el que el máxi­mo órgano de deci­sión de nues­tro par­ti­do con­vo­ca al con­jun­to de su mili­tan­cia para ana­li­zar, deba­tir y apro­bar el diag­nós­ti­co de estos últi­mos cin­co años y las líneas polí­ti­cas para el pró­xi­mo perío­do con­gre­sual.

El 6º Con­gre­so tie­ne lugar en una coyun­tu­ra polí­ti­ca nacio­nal e inter­na­cio­nal carac­te­ri­za­da por el agra­va­mien­to de las con­di­cio­nes mate­ria­les, por enor­mes retro­ce­sos en las con­quis­tas y dere­chos labo­ra­les, de las liber­ta­des bási­cas, pro­vo­ca­das por la ofen­si­va bur­gue­sa bajo la jus­ti­fi­ca­ción de las cri­sis eco­nó­mi­ca. Un perío­do acom­pa­ña­do por la exten­sión y agu­di­za­ción de la gue­rra, de la repre­sión y del caos gene­ra­li­za­do a que el impe­ria­lis­mo está some­tien­do bas­tas zonas del pla­ne­ta.

Esta mul­ti­cri­sis del capi­ta­lis­mo senil adop­ta una par­ti­cu­lar espe­ci­fi­ci­dad en Gali­za, por el agra­va­mien­to de la depen­den­cia nacio­nal a que nues­tra Patria y nues­tro pue­blo es some­ti­do por el Esta­do impe­ria­lis­ta espa­ñol. La ofen­si­va bur­gue­sa se ve agra­va­da pola caren­cia de sobe­ra­nía e inde­pen­den­cia nacio­nal, por el some­ti­men­to a las direc­tri­ces de la UE y de los orga­nis­mos inter­na­cio­na­les impe­ria­lis­tas, como el FMI.

Así, en este quin­que­nio aumen­tó la tasa de des­em­pleo, la pre­ca­ri­za­ción de las rela­cio­nes labo­ra­les, la exten­sión de la pobre­za y de la exclu­sión social, la emi­gra­ción masi­va de la juven­tud, la opre­sión de las muje­res tra­ba­ja­do­ras.

Tam­bién una serie de ten­den­cias que cues­tio­nan la via­bi­li­dad del pro­yec­to polí­ti­co de la Nación Gale­ga, debi­do a la des­truc­ción de sus seña­les medu­la­res, espe­cial­men­te el uso de nues­tra len­gua.

Ante las fal­sas alter­na­ti­vas elec­to­ra­les que el sis­te­ma pro­mue­ve para garan­ti­zar su repro­duc­ción, fre­nar y anes­te­siar el desa­rro­llo del movi­mien­to de masas; ante el tac­ti­cis­mo elec­to­ral en que con­ti­núa inser­ta­da la izquier­da nacio­na­lis­ta gale­ga; no hay más alter­na­ti­va que con­ti­nuar cons­tru­yen­do un movi­mien­to socio­po­lí­ti­co revo­lu­cio­na­rio con un fle­xi­ble pro­gra­ma tác­ti­co, enmar­ca­do en una estra­te­gia asen­ta­da sobre fir­mes prin­ci­pios.

Por ese moti­vo, la Tesis Polí­ti­ca del 6º Con­gre­so rati­fi­ca la vigen­cia y nece­si­dad del par­ti­do comu­nis­ta. En esta coyun­tu­ra tan adver­sa, reafir­ma la impor­tán­cia de la dia­léc­ti­ca entre par­ti­do de van­guar­dia, orga­ni­za­ción de masas y movi­mien­tos socia­les, pues sin herra­mien­ta orga­ni­za­ti­va no hay luchas y, sin ellas, no hay avan­ces ni vic­to­rias.

Sin embar­go, el 6º Con­gre­so de Pri­mei­ra Lin­ha tam­bién ana­li­za los cam­bios ope­ra­dos en la izquier­da patrió­ti­ca gale­ga, actua­li­zan­do la cara­te­ri­za­ción de la izquier­da inde­pen­den­tis­ta gale­ga y apos­tan­do por su refor­mu­la­ción inte­gral.

Abor­da­re­mos tam­bién los cam­bios ope­ra­dos en la mor­fo­lo­gía de cla­ses de la for­ma­ción social gale­ga, que exi­gen alte­ra­cio­nes en la línea dis­cur­si­va.

Está pre­vis­ta igual­men­te la apro­ba­ción de una serie de modi­fi­ca­cio­nes esta­tu­ta­rias, con el obje­ti­vo de per­fec­cio­nar nues­tro mode­lo leni­nis­ta par­ti­da­rio.

El Con­gre­so vie­ne pre­ce­di­do por dos Con­fe­ren­cias Nacio­na­les ‑abril de 2013 y noviem­bre de 2014‑, en las cua­les se abor­dó el con­jun­to de desafíos a que el par­ti­do comu­nis­ta, como des­ta­ca­men­to orga­ni­za­do de la cla­se obre­ra, es some­ti­do per­ma­nen­te­men­te pola ideo­lo­gía reac­cio­na­ria bur­gue­sa.

Con este 6º Con­gre­so, pre­ten­de­mos cerrar una eta­pa de con­vul­sio­nes y tur­bu­len­cias que han difi­cul­ta­do el cum­pli­mien­to de bue­na par­te de los obje­ti­vos acor­da­dos en el 5º Con­gre­so, para así avan­zar en la orga­ni­za­ción y desa­rro­llo de las fuer­zas de la Revo­lu­ción Gale­ga.

De su éxi­to depen­de­rá la impos­ter­gá­vel reor­ga­ni­za­ción e impul­so que nece­si­ta el movi­mien­to de liber­ta­ción nacio­nal gale­go, para así poder desen­vol­ver con cohe­ren­cia la lucha de cla­ses, úni­co méto­do de defen­sa de la cla­se obre­ra, de las capas popu­la­res y de la Patria Gale­ga ante las agre­sio­nes del capi­ta­lis­mo espa­ñol y de la UE.

Gali­za, 23 de abril de 2015

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Leave a comment

Iruzkina idatzi / Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: