[Gal/​Cast] A alter­na­ti­va estra­té­gi­ca que a clas­se obrei­ra gale­ga neces­si­ta- Car­los Morais

Em pou­co menos de 72 horas, tem lugar em Com­pos­te­la o 6º Con­gres­so de Pri­mei­ra Linha. “Alter­na­ti­va estra­té­gi­ca” é a legen­da sob a que o máxi­mo órgao de deci­som do nos­so par­ti­do con­vo­ca o con­jun­to da mili­tán­cia para ana­li­sar, deba­ter e apro­var o diag­nós­ti­co des­tes últi­mos cin­co anos e as linhas polí­ti­cas para o vin­dou­ro perío­do congressual.

O 6º Con­gres­so tem lugar numha con­jun­tu­ra polí­ti­ca nacio­nal e inter­na­cio­nal cara­te­ri­za­da polo agra­va­men­to das con­diçons mate­riais, por enor­mes retro­ces­sos nas con­quis­tas e direi­tos labo­rais, das liber­da­des bási­cas, pro­vo­ca­das pola ofen­si­va bur­gue­sa sob a jus­ti­fi­caçom das cri­se eco­nó­mi­ca. Um perío­do acom­panha­do pola exten­som e agu­di­zaçom da gue­rra, da repres­som e do caos gene­ra­li­za­do a que o impe­ria­lis­mo está a sub­me­ter vas­tas zonas do planeta.

Esta mul­ti­cri­se do capi­ta­lis­mo senil ado­ta umha par­ti­cu­lar espe­ci­fi­ci­da­de na Gali­za, polo agra­va­men­to da depen­dên­cia nacio­nal a que a nos­sa Pátria e o nos­so povo é sub­me­ti­do polo Esta­do impe­ria­lis­ta espanhol. A ofen­si­va bur­gue­sa vê-se agra­va­da pola carên­cia de sobe­ra­nia e inde­pen­dên­cia nacio­nal, polo sub­me­ti­men­to às dire­tri­zes da UE e dos orga­nis­mos inter­na­cio­nais impe­ria­lis­tas, como o FMI.

Assim, nes­te quin­qué­nio aumen­tou a taxa de des­em­pre­go, a pre­ca­ri­zaçom das relaçons labo­rais, a exten­som da pobre­za e da exclu­som social, a emi­graçom maciça da juven­tu­de, a opres­som das mulhe­res tra­balha­do­ras. Tam­bém umha série de ten­dên­cias que ques­tio­nam a via­bi­li­da­de do pro­je­to polí­ti­co da Naçom Gale­ga, devi­do à des­truiçom dos seus sinais medu­la­res, com des­ta­que para o uso da nos­sa língua.

Peran­te as fal­sas alter­na­ti­vas elei­to­rais que o sis­te­ma pro­mo­ve para garan­tir a sua repro­duçom, frear e anes­te­siar o des­en­vol­vi­men­to do movi­men­to de mas­sas; peran­te o tati­cis­mo elei­to­ral em que con­ti­nua inse­ri­da a esquer­da nacio­na­lis­ta gale­ga; nom há mais alter­na­ti­va que con­ti­nuar a cons­truir um movi­men­to socio­po­lí­ti­co revo­lu­cio­ná­rio com um fle­xí­vel pro­gra­ma táti­co, enqua­dra­do numha estra­té­gia assen­te sobre fir­mes princípios.

Eis por­que a Tese Polí­ti­ca do 6º Con­gres­so rati­fi­ca a vigên­cia e neces­si­da­de do par­ti­do comu­nis­ta. Nes­ta con­jun­tu­ra tam adver­sa, reafir­ma a impor­tán­cia da dia­lé­ti­ca entre par­ti­do de van­guar­da, orga­ni­zaçom de mas­sas e movi­men­tos sociais, pois sem ferra­men­ta orga­ni­za­ti­va nom há lui­tas e sem elas nom há ava­nços nem vitórias.

Toda­via, o 6º Con­gres­so de Pri­mei­ra Linha tam­bém ana­li­sa as mudan­das ope­ra­das da esquer­da patrió­ti­ca, atua­li­zan­do a cara­te­ri­zaçom da esquer­da inde­pen­den­tis­ta gale­ga e apos­tan­do na sua refor­mu­laçom inte­gral. Abor­da­re­mos ain­da as muda­nças ope­ra­das na mor­fo­lo­gia de clas­ses da for­maçom social gale­ga, que exi­gem alte­raçons na linha discursiva.

Está pre­vis­ta igual­men­te a apro­vaçom dumha série de modi­fi­caçons esta­tu­tá­rias, visan­do aper­feiçoar o nos­so mode­lo leni­nis­ta partidário.

O Con­gres­so vem pre­ce­di­do por duas Con­fe­rên­cias Nacio­nais ‑abril de 2013 e novem­bro de 2014‑, nas quais se abor­dou o con­jun­to de des­afios a que o par­ti­do comu­nis­ta, como des­ta­ca­men­to orga­ni­za­do da clas­se obrei­ra, é sub­me­ti­do per­ma­nen­te­men­te pola ideo­lo­gia reacio­ná­ria burguesa.

Com este 6º Con­gres­so, pre­ten­de­mos fechar umha eta­pa de con­vul­sons e tur­bu­lên­cias que tenhem difi­cul­ta­do o cum­pri­men­to de boa par­te dos obje­ti­vos acor­da­dos no 5º Con­gres­so, para assim ava­nçar na orga­ni­zaçom e des­en­vol­vi­men­to das forças da Revo­luçom Galega.

Do seu êxi­to depen­de­rá a impos­ter­gá­vel reor­ga­ni­zaçom e impul­so que neces­si­ta o movi­men­to de liber­taçom nacio­nal gale­go, para assim poder des­en­vol­ver com coerên­cia a lui­ta de clas­ses, úni­co méto­do de defe­sa da clas­se obrei­ra, das cama­das popu­la­res e da Pátria peran­te as agres­sons do capi­ta­lis­mo espanhol e da UE.

Gali­za, 23 de abril de 2015

La alter­na­ti­va estra­té­gi­ca que la cla­se obre­ra gale­ga necesita

En poco menos de 72 horas, tie­ne lugar en Com­pos­te­la el 6º Con­gre­so de Pri­mei­ra Linha. “Alter­na­ti­va estra­té­gi­ca” es el lema bajo el que el máxi­mo órgano de deci­sión de nues­tro par­ti­do con­vo­ca al con­jun­to de su mili­tan­cia para ana­li­zar, deba­tir y apro­bar el diag­nós­ti­co de estos últi­mos cin­co años y las líneas polí­ti­cas para el pró­xi­mo perío­do congresual.

El 6º Con­gre­so tie­ne lugar en una coyun­tu­ra polí­ti­ca nacio­nal e inter­na­cio­nal carac­te­ri­za­da por el agra­va­mien­to de las con­di­cio­nes mate­ria­les, por enor­mes retro­ce­sos en las con­quis­tas y dere­chos labo­ra­les, de las liber­ta­des bási­cas, pro­vo­ca­das por la ofen­si­va bur­gue­sa bajo la jus­ti­fi­ca­ción de las cri­sis eco­nó­mi­ca. Un perío­do acom­pa­ña­do por la exten­sión y agu­di­za­ción de la gue­rra, de la repre­sión y del caos gene­ra­li­za­do a que el impe­ria­lis­mo está some­tien­do bas­tas zonas del planeta.

Esta mul­ti­cri­sis del capi­ta­lis­mo senil adop­ta una par­ti­cu­lar espe­ci­fi­ci­dad en Gali­za, por el agra­va­mien­to de la depen­den­cia nacio­nal a que nues­tra Patria y nues­tro pue­blo es some­ti­do por el Esta­do impe­ria­lis­ta espa­ñol. La ofen­si­va bur­gue­sa se ve agra­va­da pola caren­cia de sobe­ra­nía e inde­pen­den­cia nacio­nal, por el some­ti­men­to a las direc­tri­ces de la UE y de los orga­nis­mos inter­na­cio­na­les impe­ria­lis­tas, como el FMI.

Así, en este quin­que­nio aumen­tó la tasa de des­em­pleo, la pre­ca­ri­za­ción de las rela­cio­nes labo­ra­les, la exten­sión de la pobre­za y de la exclu­sión social, la emi­gra­ción masi­va de la juven­tud, la opre­sión de las muje­res trabajadoras.

Tam­bién una serie de ten­den­cias que cues­tio­nan la via­bi­li­dad del pro­yec­to polí­ti­co de la Nación Gale­ga, debi­do a la des­truc­ción de sus seña­les medu­la­res, espe­cial­men­te el uso de nues­tra lengua.

Ante las fal­sas alter­na­ti­vas elec­to­ra­les que el sis­te­ma pro­mue­ve para garan­ti­zar su repro­duc­ción, fre­nar y anes­te­siar el desa­rro­llo del movi­mien­to de masas; ante el tac­ti­cis­mo elec­to­ral en que con­ti­núa inser­ta­da la izquier­da nacio­na­lis­ta gale­ga; no hay más alter­na­ti­va que con­ti­nuar cons­tru­yen­do un movi­mien­to socio­po­lí­ti­co revo­lu­cio­na­rio con un fle­xi­ble pro­gra­ma tác­ti­co, enmar­ca­do en una estra­te­gia asen­ta­da sobre fir­mes principios.

Por ese moti­vo, la Tesis Polí­ti­ca del 6º Con­gre­so rati­fi­ca la vigen­cia y nece­si­dad del par­ti­do comu­nis­ta. En esta coyun­tu­ra tan adver­sa, reafir­ma la impor­tán­cia de la dia­léc­ti­ca entre par­ti­do de van­guar­dia, orga­ni­za­ción de masas y movi­mien­tos socia­les, pues sin herra­mien­ta orga­ni­za­ti­va no hay luchas y, sin ellas, no hay avan­ces ni victorias.

Sin embar­go, el 6º Con­gre­so de Pri­mei­ra Linha tam­bién ana­li­za los cam­bios ope­ra­dos en la izquier­da patrió­ti­ca gale­ga, actua­li­zan­do la cara­te­ri­za­ción de la izquier­da inde­pen­den­tis­ta gale­ga y apos­tan­do por su refor­mu­la­ción integral.

Abor­da­re­mos tam­bién los cam­bios ope­ra­dos en la mor­fo­lo­gía de cla­ses de la for­ma­ción social gale­ga, que exi­gen alte­ra­cio­nes en la línea discursiva.

Está pre­vis­ta igual­men­te la apro­ba­ción de una serie de modi­fi­ca­cio­nes esta­tu­ta­rias, con el obje­ti­vo de per­fec­cio­nar nues­tro mode­lo leni­nis­ta partidario.

El Con­gre­so vie­ne pre­ce­di­do por dos Con­fe­ren­cias Nacio­na­les ‑abril de 2013 y noviem­bre de 2014‑, en las cua­les se abor­dó el con­jun­to de desa­fíos a que el par­ti­do comu­nis­ta, como des­ta­ca­men­to orga­ni­za­do de la cla­se obre­ra, es some­ti­do per­ma­nen­te­men­te pola ideo­lo­gía reac­cio­na­ria burguesa.

Con este 6º Con­gre­so, pre­ten­de­mos cerrar una eta­pa de con­vul­sio­nes y tur­bu­len­cias que han difi­cul­ta­do el cum­pli­mien­to de bue­na par­te de los obje­ti­vos acor­da­dos en el 5º Con­gre­so, para así avan­zar en la orga­ni­za­ción y desa­rro­llo de las fuer­zas de la Revo­lu­ción Galega.

De su éxi­to depen­de­rá la impos­ter­gá­vel reor­ga­ni­za­ción e impul­so que nece­si­ta el movi­mien­to de liber­ta­ción nacio­nal gale­go, para así poder des­en­vol­ver con cohe­ren­cia la lucha de cla­ses, úni­co méto­do de defen­sa de la cla­se obre­ra, de las capas popu­la­res y de la Patria Gale­ga ante las agre­sio­nes del capi­ta­lis­mo espa­ñol y de la UE.

Gali­za, 23 de abril de 2015

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *