[Eusk/​Cast] Mani­fes­ta­zioa: «Bil­bon kapi­ta­lis­moa­ren aur­ka. Maiatza­ren 1 egin»

BILBO. Mani­fes­ta­zioa: «Bil­bon kapi­ta­lis­moa­ren aur­ka. Maiatza­ren 1 egin» Maitza­ren 1ean, 17:00etan. Deus­tu­ko zubitik

Bil­bo­ko gizar­te eta herri mugi­men­due­ta­ko ordez­ka­ri askok «Bil­bon kapi­ta­lis­moa­ren aur­ka. Maiatza­ren 1 egin» ize­ne­ko mani­fes­tua pren­tsau­rre­koan aur­kez­tu dugu. Agi­ri horren bidez gure jarre­ra lan­gi­leen­tza­ko data his­to­ri­ko horren aurrean azal­du nahi izan dugu. Dau­ka­gun asmoa jato­rriz­ko esa­nahia berres­ku­ratzea da eta berri­ro erre­bin­di­ka­zioa lehen­go lerroan ipin­tzea Maiatza­ren Lehen honetan.
Mani­fes­tua: Bil­bo indus­tria hiria izan da his­to­ri­ko­ki. Bere itsa­sa­da­rra­ren ertzean ika­ra­ga­rriz­ko azpie­gi­tu­ra indus­tria­lak erai­kitzen ziren, eta mila­ka izan ziren neka­zal­gu­nee­ta­tik gure hiri­ra migra­tu zute­nak, errea­li­ta­te lan­gi­le hori eta hamar­ka­de­tan gure hiri­bil­dua ezau­ga­rri­tu duen kla­se iden­ti­ta­te indar­tsua gara­tuz. 80 hamar­ka­dak bir­mol­datze indus­tria­la eka­rri zuen, eta bai­ta Esta­tu espai­nia­rrak Kapi­ta­la­ren Euro­pa­ren agin­ta­ritza gero eta neo­li­be­ra­la­goa­ren aurrean era­kutsi­ta­ko men­de­ko­ta­su­na ere. Ekoiz­pe­na­ren sek­to­re estra­te­gi­ko bat sun­tsitzeaz gain, bir­mol­datze honek lan­gi­le mugi­men­du arti­ku­la­tu eta borro­ka­la­ria erraus­tu zuen, zei­na mugi­men­du sozia­le­tan eta herri mugi­men­duan sus­trai­tua zegoen.
Gaur egun, nekez aur­ki deza­ke­gu gure hiria­ren jato­rri lan­gi­lea­ren arras­to sin­bo­li­ko­rik. Leku­ko zein nazioar­te­ko interes kapi­ta­lis­tak iru­di­katzen dituen era­kus­leiho turis­ti­ko bat da Bil­bo. Lan­gi­le­ria kons­zien­te eta anto­la­tu har­ta­tik oroitza­pe­na baino ez da gel­ditzen. Esta­tua eta bere egi­tu­ra erre­pre­si­boek eta Euro­pa neo­li­be­ral horren aurrean gero eta modu age­ria­goan makur­tzeak, bes­teak bes­te, lan­gi­le­ria­ren zati­ke­ta eta des­mo­bi­li­za­zioa era­gin dute, ordez­ko moduan hiri­tar ano­ni­mo eta esa­ne­koak gera­tu direlarik.
Maiatza­ren Lehe­nak, borro­ka egun bat izan behar­ko lukee­nak, kla­se iden­ti­ta­tea­ren zori eta bila­kae­ra bera jasan du. Modu pro­gre­si­boan, sis­te­ma­ren barruan inte­gratze­ko pro­ze­su bat jasan du, edu­ki poli­ti­koa eta borro­ka­ra­ko gri­na­ren ezau­ga­rria baz­ter­tuz, tes­tuin­gu­ruz kan­po geratzen den ospa­ki­zun bat bihur­tu dela­rik, zei­ne­tan ez zaien zapal­tzen eta eskla­bu bihur­tzen gai­tuz­ten egi­tu­rei modu errea­lean aurre egiten.
Mani­fes­tu hau sinatzen dugun anto­la­kun­deok ordez­katzen dugun mugi­men­du sozial eta herri­koia­ren alde­tik, errea­li­ta­te honen aur­ka ager­tu nahi dugu, egun egi­tu­ra kapi­ta­lis­tei aurre egi­te­ko inoiz baino bal­din­tza gehia­go dau­de­la gogo­ra­ra­ziz. Ezin dugu ahaz­tu egi­tu­ra kapi­ta­lis­ta hauek egi­tu­raz­ko kri­si hone­taz balia­tu dire­la bor­tiz­ki kol­patzen gai­tuz­ten aus­te­ri­ta­te neu­rriak inpo­satze­ko, are pre­ka­rioa­goa, oke­rra­go ordain­dua eta esku­bi­de gutxia­go­du­na den lan­pos­tu bat utziz, abe­ratse­nek gure duin­ta­sun gale­ra honen kon­tu­ra beren patri­kak puz­ten jarraitzen duten bitar­tean. Kapi­ta­lak inpo­satzen ditu arauak, gober­nuek gau­za­tu egi­ten dituz­te eta lan­gi­le­riak pai­ra­tu egi­ten ditu.
Egun­go tes­tuin­gu­ruan, lan­gi­leon aur­ka­ko mehatxuek ete­nik ez iza­teaz gain, izae­ra espo­nen­tzial bat har­tzen dute, TTI­Pa­re­kin ikus deza­ke­gun moduan, hau da, Euro­par Bata­su­na eta AEBen arte­ko mer­ka­ta­ritza aske­ra­ko itun bat, zei­nak trans­na­zio­na­len esku uzten duen herrien subirautza, his­to­ri­ko­ki kon­kis­ta­tu ditu­gun esku­bi­deak era­gotziz. Akor­dio hau onar­tzen duten herrial­dee­tan, enpre­sek beren bal­din­tzak aska­ta­sun osoz eta inola­ko era­goz­pe­nik gabe inpo­sa­tu ahal­ko dituz­te, hone­kin tal­de eko­no­mi­ko eta finan­tza-tal­de han­diek lan­gi­leen zein herrien esku­bi­deen gain dituz­ten intere­sak blindatuz.
Esta­tu espai­niar eta fran­tse­sak eus­kal lan­gi­le­ria itotzen dute, lan-erre­for­ma odol­za­leak inpo­sa­tuz, trans­na­zio­na­lak babes­te­ko enple­gua mal­gu­tuz eta gure borro­ka­ra­ko gai­ta­su­na muga­tuz. Gai­ne­ra poli­ti­ka erre­pre­si­boe­kin ere mehatxatzen gai­tuz­te, kasu mozal lege dei­tu­ri­koa, zei­nak sis­te­ma­ren aur­ka­ko edo­zein eran­tzun poli­ti­ko zigor­tzen duen, sin­di­ka­lis­ta, gre­ba­la­ri eta borro­ka­la­ri oro­ri, hau da, guz­tion­tzatho­beak izan­go diren bal­din­tzen­ga­tik borro­ka egi­ten duen oro­ri sen­ten­tzia ere­du­ga­rriak apli­katzen diz­kion moduan.
Ager­to­ki poli­ti­ko eta eko­no­mi­ko honek gure esku­bi­deak era­sotzen ditu, jada­nik ez lan­gi­le moduan soi­lik, bai­zik eta ema­ku­me, gaz­te, migran­te, pen­tsio­dun, eko­lo­gis­ta, eus­kal­dun, disi­den­te sexual eta abar moduan bai­zik. Hau guz­tia dela eta, eran­tzun bat eman beha­rra dago, egun bakoitza Maiatza­ren Lehe­na bihur­tuz eta Maiatza­ren Lehe­na gure borro­ka­ren momen­tu ere­du­ga­rri bat bihur­tuz. Gure Eus­kal Herri Lan­gi­le izae­ra berres­ku­ra­tu behar dugu, hor­tik egi­te­ko aurre inpe­ria­lis­mo esta­tu­ba­tuar eta euro­pa­rre­tik zein eus­kal bur­ge­sia­tik Eus­kal Herria­ren subirautza­ren eta lan­gi­le­ria­ren aur­ka gau­zatzen diren erasoei.
Gure esku­bi­deak defen­datze­ko modu baka­rra hauek gau­zatzea dela era­kutsi beha­rra dago. Maiatzak 1 hone­tan era­kutsi die­zaie­gun kalean gure amo­rrua, gure hase­rrea eta sei­na­la ditza­gun espai­niar zein fran­tziar Esta­tuak eta eus­kal bur­ge­sia Eus­kal Herri­ko interes inpe­ria­lis­ten ordez­ka­ri eta, beraz, egi­tu­raz­ko etsai gisa.
Gau­zak horre­la, Maiatza­ren 1a mobi­li­za­zio eta haus­nar­ke­ta­ra­ko data bihur­tzea pro­po­satzen dugu. Api­ri­le­ko azken astean, jar­du­nal­di batzuk egin­go ditu­gu (las­ter eman­go dugu infor­ma­zio gehia­go). Era berean, Maiatza­ren 1ean, Deus­tu­ko Zubi­tik 17.00etan egin­go den mani­fes­ta­zio­ra dei egi­ten dugu.
KAPITALISMOAREN AURKA, MAITZAK 1 EGIN CONTRA EL CAPITALISMO!
Atxikimenduak:Ikasle Aber­tza­leak, BUIA, Elkar­tzen, Uri­ba­rritzen, Ziri­katzen, Aska­pe­na, Komi­te Inter­na­zio­na­lis­tak, Boltxe, Kitzi­kan, Recons­truc­ción Comu­nis­ta, Sare Anti­fa­xis­ta, Bur­di­nez­ko gerrikoa.

MANIFIESTO:
Bil­bao his­tó­ri­ca­men­te ha sido una ciu­dad fabril. A las ori­llas de su ría se levan­ta­ban gran­des infra­es­truc­tu­ras indus­tria­les y miles de per­so­nas emi­gra­ban de las zonas rura­les a nues­tra ciu­dad para con­fi­gu­rar esa realidad
obre­ra y con una fuer­te iden­ti­dad de cla­se que carac­te­ri­za­ría la villa duran­te déca­das. Los años 80 tra­je­ron con­si­go la recon­ver­sión indus­trial, y la subor­di­na­ción del Esta­do espa­ñol a unas direc­tri­ces cada vez más
neo­li­be­ra­les de la Euro­pa del Capi­tal. Esta recon­ver­sión no sólo des­trui­ría un sec­tor estra­té­gi­co de la pro­duc­ción, si no que arra­sa­ría a su vez con un movi­mien­to obre­ro arti­cu­la­do y com­ba­ti­vo que tenía ade­más un fuer­te arrai­go en los movi­mien­to socia­les y populares.
Hoy en día, ape­nas que­dan recuer­dos sim­bó­li­cos de los orí­ge­nes obre­ros de nues­tra ciu­dad, Bil­bao es un esca­pa­ra­te turís­ti­co que repre­sen­ta los gran­des intere­ses de los capi­ta­lis­tas, loca­les o inter­na­cio­na­les. De esa cla­se obre­ra cons­cien­te y orga­ni­za­da sólo nos que­da el recuer­do. El Esta­do y sus estruc­tu­ras repre­si­vas así como la subor­di­na­ción cada vez más explí­ci­ta a esa Euro­pa neo­li­be­ral entre otras cosas, han fragmentado,
des­mo­vi­li­za­do y divi­di­do a la cla­se tra­ba­ja­do­ra sien­do sus­ti­tui­da por una ciu­da­da­nía anó­ni­ma y sumisa.
La jor­na­da de lucha que debe repre­sen­tar el 1 de Mayo, ha corri­do la mis­ma suer­te que la iden­ti­dad de cla­se, ha sufri­do un pro­ce­so de inte­gra­ción de for­ma pro­gre­si­va en el sis­te­ma, renun­cian­do al con­te­ni­do polí­ti­co y a
su carac­te­rís­ti­ca com­ba­ti­vi­dad para con­ver­tir­se en un paseo y en una cele­bra­ción des­con­tex­tua­li­za­da en la que no se plan­ta cara de mane­ra real a las estruc­tu­ras que nos opri­men y esclavizan.
Des­de la par­te del movi­mien­to social y popu­lar de Bil­bao al que repre­sen­ta­mos las orga­ni­za­cio­nes que fir­ma­mos este mani­fies­to, que­re­mos reve­lar­nos con­tra esa reali­dad, recor­dan­do que hoy más que nun­ca hay
con­di­cio­nes para enfren­tar­se a las estruc­tu­ras capi­ta­lis­tas, que han apro­ve­cha­do este con­tex­to de cri­sis estruc­tu­ral para impo­ner­nos medi­das de aus­te­ri­dad que nos gol­pean con cru­de­za, deján­do­nos un tra­ba­jo más
pre­ca­rio, peor paga­do y con menos dere­chos, mien­tras que las gran­des for­tu­nas siguen hin­chan­do sus cuen­tas a cos­ta de nues­tra pér­di­da de dig­ni­dad. El capi­tal impo­ne las reglas, los gobier­nos las eje­cu­tan y la clase
tra­ba­ja­do­ra las sufre.
En el con­tex­to actual, las ame­na­zas con­tra las tra­ba­ja­do­ras y los tra­ba­ja­do­res, no sólo no cesan, si no que adquie­ren un carác­ter expo­nen­cial, tenien­do un ejem­plo de ello es el TTIP, un tra­ta­do de libre comer­cio entre
la Unión Euro­pea y EEUU que pone al ser­vi­cio de las trans­na­cio­na­les la sobe­ra­nía de los pue­blos, inter­fi­rien­do en nues­tros dere­chos con­quis­ta­dos his­tó­ri­ca­men­te. El TTIP per­mi­te a estas empre­sas vía libre en cues­tión de exi­gen­cias a la hora de impo­ner sus con­di­cio­nes a los pai­ses que se aco­gen a este acuer­do, blin­dan­do los intere­ses de los gran­des gru­pos eco­nó­mi­cos y finan­cie­ros sobre los dere­chos de los y las tra­ba­ja­do­ras y de los pueblos.
Los Esta­dos espa­ñol y fran­cés colo­can a la cla­se tra­ba­ja­do­ra vas­ca con­tra las cuer­das, impo­nien­do refor­mas labo­ra­les san­gui­na­rias, fle­xi­bi­li­zan­do el empleo para pro­te­ger a las trans­na­cio­na­les y limi­tar nues­tra capa­ci­dad de lucha. Ade­más nos ame­na­za con polí­ti­cas repre­si­vas como lla­ma­das las leyes mor­da­zas que impo­ne san­cio­nes ante cual­quier tipo de res­pues­ta polí­ti­ca al sis­te­ma, de la mis­ma mane­ra que apli­ca sen­ten­cias ejem­pla­ri­zan­tes con­tra sin­di­ca­lis­tas, huel­guis­tas, lucha­do­res y lucha­do­ras que en defi­ni­ti­va pelean
por unas con­di­cio­nes más jus­tas para todos y todas.
Este esce­na­rio polí­ti­co y eco­nó­mi­co ata­ca nues­tros intere­ses, ya no sólo como tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras sino como muje­res, como jóve­nes, migran­tes, pen­sio­nis­tas, eco­lo­gis­tas, como vas­cos y vas­cas.… Es por ello
por lo que se debe pro­du­cir una res­pues­ta, con­vir­tien­do cada día en un 1 de Mayo, y con­vir­tien­do el 1 Mayo en un momen­to refe­ren­cial de nues­tra lucha, tene­mos que res­ca­tar nues­tra iden­ti­dad de pue­blo tra­ba­ja­dor vas­co, y enfren­tar­nos des­de ahí a todos los ata­ques que tan­to los impe­ria­lis­mo esta­dou­ni­den­ses y euro­peo, como des­de la bur­gue­sía vas­ca rea­li­zan todos los días con­tra la sobe­ra­nía de Eus­kal Herria y su cla­se trabajadora.
Hay que demos­trar que la úni­ca mane­ra de defen­der nues­tros dere­chos es ejer­cién­do­los. Este pri­me­ro de Mayo haga­mos notar en las calles nues­tra rabia, nues­tro enfa­do y seña­le­mos a los Esta­dos espa­ñol y fran­cés y a la bur­gue­sía vas­ca como repre­sen­tan­tes de los intere­ses impe­ria­lis­tas en Eus­kal Heria, y por lo tan­to, enemi­gos estruc­tu­ra­les de nues­tra lucha.
PARA ENVIAR ADHESIONES DIRIGIRSE A: [email protected]​GMAIL.​COM

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.