[Eusk/​Cast] Mani­fes­ta­zioa: «Bil­bon kapi­ta­lis­moa­ren aur­ka. Maiatza­ren 1 egin»

BILBO. Mani­fes­ta­zioa: «Bil­bon kapi­ta­lis­moa­ren aur­ka. Maiatza­ren 1 egin» Maitza­ren 1ean, 17:00etan. Deus­tu­ko zubitik

Bil­bo­ko gizar­te eta herri mugi­men­due­ta­ko ordez­ka­ri askok «Bil­bon kapi­ta­lis­moa­ren aur­ka. Maiatza­ren 1 egin» ize­ne­ko mani­fes­tua pren­tsau­rre­koan aur­kez­tu dugu. Agi­ri horren bidez gure jarre­ra lan­gi­leen­tza­ko data his­to­ri­ko horren aurrean azal­du nahi izan dugu. Dau­ka­gun asmoa jato­rriz­ko esa­nahia berres­ku­ratzea da eta berri­ro erre­bin­di­ka­zioa lehen­go lerroan ipin­tzea Maiatza­ren Lehen honetan.
Mani­fes­tua: Bil­bo indus­tria hiria izan da his­to­ri­ko­ki. Bere itsa­sa­da­rra­ren ertzean ika­ra­ga­rriz­ko azpie­gi­tu­ra indus­tria­lak erai­kitzen ziren, eta mila­ka izan ziren neka­zal­gu­nee­ta­tik gure hiri­ra migra­tu zute­nak, errea­li­ta­te lan­gi­le hori eta hamar­ka­de­tan gure hiri­bil­dua ezau­ga­rri­tu duen kla­se iden­ti­ta­te indar­tsua gara­tuz. 80 hamar­ka­dak bir­mol­datze indus­tria­la eka­rri zuen, eta bai­ta Esta­tu espai­nia­rrak Kapi­ta­la­ren Euro­pa­ren agin­ta­ritza gero eta neo­li­be­ra­la­goa­ren aurrean era­kutsi­ta­ko men­de­ko­ta­su­na ere. Ekoiz­pe­na­ren sek­to­re estra­te­gi­ko bat sun­tsitzeaz gain, bir­mol­datze honek lan­gi­le mugi­men­du arti­ku­la­tu eta borro­ka­la­ria erraus­tu zuen, zei­na mugi­men­du sozia­le­tan eta herri mugi­men­duan sus­trai­tua zegoen.
Gaur egun, nekez aur­ki deza­ke­gu gure hiria­ren jato­rri lan­gi­lea­ren arras­to sin­bo­li­ko­rik. Leku­ko zein nazioar­te­ko interes kapi­ta­lis­tak iru­di­katzen dituen era­kus­leiho turis­ti­ko bat da Bil­bo. Lan­gi­le­ria kons­zien­te eta anto­la­tu har­ta­tik oroitza­pe­na baino ez da gel­ditzen. Esta­tua eta bere egi­tu­ra erre­pre­si­boek eta Euro­pa neo­li­be­ral horren aurrean gero eta modu age­ria­goan makur­tzeak, bes­teak bes­te, lan­gi­le­ria­ren zati­ke­ta eta des­mo­bi­li­za­zioa era­gin dute, ordez­ko moduan hiri­tar ano­ni­mo eta esa­ne­koak gera­tu direlarik.
Maiatza­ren Lehe­nak, borro­ka egun bat izan behar­ko lukee­nak, kla­se iden­ti­ta­tea­ren zori eta bila­kae­ra bera jasan du. Modu pro­gre­si­boan, sis­te­ma­ren barruan inte­gratze­ko pro­ze­su bat jasan du, edu­ki poli­ti­koa eta borro­ka­ra­ko gri­na­ren ezau­ga­rria baz­ter­tuz, tes­tuin­gu­ruz kan­po geratzen den ospa­ki­zun bat bihur­tu dela­rik, zei­ne­tan ez zaien zapal­tzen eta eskla­bu bihur­tzen gai­tuz­ten egi­tu­rei modu errea­lean aurre egiten.
Mani­fes­tu hau sinatzen dugun anto­la­kun­deok ordez­katzen dugun mugi­men­du sozial eta herri­koia­ren alde­tik, errea­li­ta­te honen aur­ka ager­tu nahi dugu, egun egi­tu­ra kapi­ta­lis­tei aurre egi­te­ko inoiz baino bal­din­tza gehia­go dau­de­la gogo­ra­ra­ziz. Ezin dugu ahaz­tu egi­tu­ra kapi­ta­lis­ta hauek egi­tu­raz­ko kri­si hone­taz balia­tu dire­la bor­tiz­ki kol­patzen gai­tuz­ten aus­te­ri­ta­te neu­rriak inpo­satze­ko, are pre­ka­rioa­goa, oke­rra­go ordain­dua eta esku­bi­de gutxia­go­du­na den lan­pos­tu bat utziz, abe­ratse­nek gure duin­ta­sun gale­ra honen kon­tu­ra beren patri­kak puz­ten jarraitzen duten bitar­tean. Kapi­ta­lak inpo­satzen ditu arauak, gober­nuek gau­za­tu egi­ten dituz­te eta lan­gi­le­riak pai­ra­tu egi­ten ditu.
Egun­go tes­tuin­gu­ruan, lan­gi­leon aur­ka­ko mehatxuek ete­nik ez iza­teaz gain, izae­ra espo­nen­tzial bat har­tzen dute, TTI­Pa­re­kin ikus deza­ke­gun moduan, hau da, Euro­par Bata­su­na eta AEBen arte­ko mer­ka­ta­ritza aske­ra­ko itun bat, zei­nak trans­na­zio­na­len esku uzten duen herrien subirautza, his­to­ri­ko­ki kon­kis­ta­tu ditu­gun esku­bi­deak era­gotziz. Akor­dio hau onar­tzen duten herrial­dee­tan, enpre­sek beren bal­din­tzak aska­ta­sun osoz eta inola­ko era­goz­pe­nik gabe inpo­sa­tu ahal­ko dituz­te, hone­kin tal­de eko­no­mi­ko eta finan­tza-tal­de han­diek lan­gi­leen zein herrien esku­bi­deen gain dituz­ten intere­sak blindatuz.
Esta­tu espai­niar eta fran­tse­sak eus­kal lan­gi­le­ria itotzen dute, lan-erre­for­ma odol­za­leak inpo­sa­tuz, trans­na­zio­na­lak babes­te­ko enple­gua mal­gu­tuz eta gure borro­ka­ra­ko gai­ta­su­na muga­tuz. Gai­ne­ra poli­ti­ka erre­pre­si­boe­kin ere mehatxatzen gai­tuz­te, kasu mozal lege dei­tu­ri­koa, zei­nak sis­te­ma­ren aur­ka­ko edo­zein eran­tzun poli­ti­ko zigor­tzen duen, sin­di­ka­lis­ta, gre­ba­la­ri eta borro­ka­la­ri oro­ri, hau da, guz­tion­tzatho­beak izan­go diren bal­din­tzen­ga­tik borro­ka egi­ten duen oro­ri sen­ten­tzia ere­du­ga­rriak apli­katzen diz­kion moduan.
Ager­to­ki poli­ti­ko eta eko­no­mi­ko honek gure esku­bi­deak era­sotzen ditu, jada­nik ez lan­gi­le moduan soi­lik, bai­zik eta ema­ku­me, gaz­te, migran­te, pen­tsio­dun, eko­lo­gis­ta, eus­kal­dun, disi­den­te sexual eta abar moduan bai­zik. Hau guz­tia dela eta, eran­tzun bat eman beha­rra dago, egun bakoitza Maiatza­ren Lehe­na bihur­tuz eta Maiatza­ren Lehe­na gure borro­ka­ren momen­tu ere­du­ga­rri bat bihur­tuz. Gure Eus­kal Herri Lan­gi­le izae­ra berres­ku­ra­tu behar dugu, hor­tik egi­te­ko aurre inpe­ria­lis­mo esta­tu­ba­tuar eta euro­pa­rre­tik zein eus­kal bur­ge­sia­tik Eus­kal Herria­ren subirautza­ren eta lan­gi­le­ria­ren aur­ka gau­zatzen diren erasoei.
Gure esku­bi­deak defen­datze­ko modu baka­rra hauek gau­zatzea dela era­kutsi beha­rra dago. Maiatzak 1 hone­tan era­kutsi die­zaie­gun kalean gure amo­rrua, gure hase­rrea eta sei­na­la ditza­gun espai­niar zein fran­tziar Esta­tuak eta eus­kal bur­ge­sia Eus­kal Herri­ko interes inpe­ria­lis­ten ordez­ka­ri eta, beraz, egi­tu­raz­ko etsai gisa.
Gau­zak horre­la, Maiatza­ren 1a mobi­li­za­zio eta haus­nar­ke­ta­ra­ko data bihur­tzea pro­po­satzen dugu. Api­ri­le­ko azken astean, jar­du­nal­di batzuk egin­go ditu­gu (las­ter eman­go dugu infor­ma­zio gehia­go). Era berean, Maiatza­ren 1ean, Deus­tu­ko Zubi­tik 17.00etan egin­go den mani­fes­ta­zio­ra dei egi­ten dugu.
KAPITALISMOAREN AURKA, MAITZAK 1 EGIN CONTRA EL CAPITALISMO!
Atxikimenduak:Ikasle Aber­tza­leak, BUIA, Elkar­tzen, Uri­ba­rritzen, Ziri­katzen, Aska­pe­na, Komi­te Inter­na­zio­na­lis­tak, Boltxe, Kitzi­kan, Recons­truc­ción Comu­nis­ta, Sare Anti­fa­xis­ta, Bur­di­nez­ko gerrikoa.

MANIFIESTO:
Bil­bao his­tó­ri­ca­men­te ha sido una ciu­dad fabril. A las ori­llas de su ría se levan­ta­ban gran­des infra­es­truc­tu­ras indus­tria­les y miles de per­so­nas emi­gra­ban de las zonas rura­les a nues­tra ciu­dad para con­fi­gu­rar esa realidad
obre­ra y con una fuer­te iden­ti­dad de cla­se que carac­te­ri­za­ría la villa duran­te déca­das. Los años 80 tra­je­ron con­si­go la recon­ver­sión indus­trial, y la subor­di­na­ción del Esta­do espa­ñol a unas direc­tri­ces cada vez más
neo­li­be­ra­les de la Euro­pa del Capi­tal. Esta recon­ver­sión no sólo des­trui­ría un sec­tor estra­té­gi­co de la pro­duc­ción, si no que arra­sa­ría a su vez con un movi­mien­to obre­ro arti­cu­la­do y com­ba­ti­vo que tenía ade­más un fuer­te arrai­go en los movi­mien­to socia­les y populares.
Hoy en día, ape­nas que­dan recuer­dos sim­bó­li­cos de los orí­ge­nes obre­ros de nues­tra ciu­dad, Bil­bao es un esca­pa­ra­te turís­ti­co que repre­sen­ta los gran­des intere­ses de los capi­ta­lis­tas, loca­les o inter­na­cio­na­les. De esa cla­se obre­ra cons­cien­te y orga­ni­za­da sólo nos que­da el recuer­do. El Esta­do y sus estruc­tu­ras repre­si­vas así como la subor­di­na­ción cada vez más explí­ci­ta a esa Euro­pa neo­li­be­ral entre otras cosas, han fragmentado,
des­mo­vi­li­za­do y divi­di­do a la cla­se tra­ba­ja­do­ra sien­do sus­ti­tui­da por una ciu­da­da­nía anó­ni­ma y sumisa.
La jor­na­da de lucha que debe repre­sen­tar el 1 de Mayo, ha corri­do la mis­ma suer­te que la iden­ti­dad de cla­se, ha sufri­do un pro­ce­so de inte­gra­ción de for­ma pro­gre­si­va en el sis­te­ma, renun­cian­do al con­te­ni­do polí­ti­co y a
su carac­te­rís­ti­ca com­ba­ti­vi­dad para con­ver­tir­se en un paseo y en una cele­bra­ción des­con­tex­tua­li­za­da en la que no se plan­ta cara de mane­ra real a las estruc­tu­ras que nos opri­men y esclavizan.
Des­de la par­te del movi­mien­to social y popu­lar de Bil­bao al que repre­sen­ta­mos las orga­ni­za­cio­nes que fir­ma­mos este mani­fies­to, que­re­mos reve­lar­nos con­tra esa reali­dad, recor­dan­do que hoy más que nun­ca hay
con­di­cio­nes para enfren­tar­se a las estruc­tu­ras capi­ta­lis­tas, que han apro­ve­cha­do este con­tex­to de cri­sis estruc­tu­ral para impo­ner­nos medi­das de aus­te­ri­dad que nos gol­pean con cru­de­za, deján­do­nos un tra­ba­jo más
pre­ca­rio, peor paga­do y con menos dere­chos, mien­tras que las gran­des for­tu­nas siguen hin­chan­do sus cuen­tas a cos­ta de nues­tra pér­di­da de dig­ni­dad. El capi­tal impo­ne las reglas, los gobier­nos las eje­cu­tan y la clase
tra­ba­ja­do­ra las sufre.
En el con­tex­to actual, las ame­na­zas con­tra las tra­ba­ja­do­ras y los tra­ba­ja­do­res, no sólo no cesan, si no que adquie­ren un carác­ter expo­nen­cial, tenien­do un ejem­plo de ello es el TTIP, un tra­ta­do de libre comer­cio entre
la Unión Euro­pea y EEUU que pone al ser­vi­cio de las trans­na­cio­na­les la sobe­ra­nía de los pue­blos, inter­fi­rien­do en nues­tros dere­chos con­quis­ta­dos his­tó­ri­ca­men­te. El TTIP per­mi­te a estas empre­sas vía libre en cues­tión de exi­gen­cias a la hora de impo­ner sus con­di­cio­nes a los pai­ses que se aco­gen a este acuer­do, blin­dan­do los intere­ses de los gran­des gru­pos eco­nó­mi­cos y finan­cie­ros sobre los dere­chos de los y las tra­ba­ja­do­ras y de los pueblos.
Los Esta­dos espa­ñol y fran­cés colo­can a la cla­se tra­ba­ja­do­ra vas­ca con­tra las cuer­das, impo­nien­do refor­mas labo­ra­les san­gui­na­rias, fle­xi­bi­li­zan­do el empleo para pro­te­ger a las trans­na­cio­na­les y limi­tar nues­tra capa­ci­dad de lucha. Ade­más nos ame­na­za con polí­ti­cas repre­si­vas como lla­ma­das las leyes mor­da­zas que impo­ne san­cio­nes ante cual­quier tipo de res­pues­ta polí­ti­ca al sis­te­ma, de la mis­ma mane­ra que apli­ca sen­ten­cias ejem­pla­ri­zan­tes con­tra sin­di­ca­lis­tas, huel­guis­tas, lucha­do­res y lucha­do­ras que en defi­ni­ti­va pelean
por unas con­di­cio­nes más jus­tas para todos y todas.
Este esce­na­rio polí­ti­co y eco­nó­mi­co ata­ca nues­tros intere­ses, ya no sólo como tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras sino como muje­res, como jóve­nes, migran­tes, pen­sio­nis­tas, eco­lo­gis­tas, como vas­cos y vas­cas.… Es por ello
por lo que se debe pro­du­cir una res­pues­ta, con­vir­tien­do cada día en un 1 de Mayo, y con­vir­tien­do el 1 Mayo en un momen­to refe­ren­cial de nues­tra lucha, tene­mos que res­ca­tar nues­tra iden­ti­dad de pue­blo tra­ba­ja­dor vas­co, y enfren­tar­nos des­de ahí a todos los ata­ques que tan­to los impe­ria­lis­mo esta­dou­ni­den­ses y euro­peo, como des­de la bur­gue­sía vas­ca rea­li­zan todos los días con­tra la sobe­ra­nía de Eus­kal Herria y su cla­se trabajadora.
Hay que demos­trar que la úni­ca mane­ra de defen­der nues­tros dere­chos es ejer­cién­do­los. Este pri­me­ro de Mayo haga­mos notar en las calles nues­tra rabia, nues­tro enfa­do y seña­le­mos a los Esta­dos espa­ñol y fran­cés y a la bur­gue­sía vas­ca como repre­sen­tan­tes de los intere­ses impe­ria­lis­tas en Eus­kal Heria, y por lo tan­to, enemi­gos estruc­tu­ra­les de nues­tra lucha.
PARA ENVIAR ADHESIONES DIRIGIRSE A: [email protected]​GMAIL.​COM

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *