Apirilaren 25ean jasotako babes eta elkartasun guztia biltzeko ekitaldi politikoa burutuko dugu Zarautzen

Eus­kal Herrian zein nazioar­tean espetxe eta ile­ga­li­za­zio eskae­ra­ren aurrean jasotzen ari garen babes guz­tia batze­ko api­ri­la­ren 25ean Zarautzen eki­tal­di poli­ti­koa buru­tu­ko dugu eguer­di­ko 12:30etan Mode­lo Zine­man. Hemen­dik, gon­bi­da­pe­na luza­tu nahi dio­gu eus­kal jen­dar­tea­ri larun­bat goi­zean Zarautze­ra hur­bil­du eta herrion suak bizi­rik jarrai­tu behar due­la ozen adie­raz­te­ko.

Eus­kal Herri­ko 60 era­gi­le sozial, sin­di­kal zein sozial bai­na gehia­go dira dagoe­ne­ko “Inter­na­zio­na­lis­moa ez da deli­tua” babes tes­tua sina­tu dute­nak eta eki­tal­dian bate­ra gure­kin izan­go dire­nak. Babes tes­tuan “Eus­kal Herria inter­na­zio­na­lis­ta baten alde lan egi­te­ko beha­rra eta esku­bi­dea, eta herri buru­ja­been arte­ko elkar­ta­su­nez­ko harre­ma­ne­tan erai­ki­ko den mun­du bat” alda­rri­katzen dute sinatzai­leek. Horien artean aur­kitzen dira (Alder­diak) EH Bil­du (Sin­di­ka­tuak) ELA, LAB, EHNE Biz­kaia- La via cam­pe­si­na, ESK eta Stei­las (Era­gi­le Sozia­lak) Komi­te Inter­na­zio­na­lis­tak, Eus­ka­di Cuba, Muga­rik Gabe, Mun­du­bat Eus­kal Herri­ko Bil­gu­ne Femi­nis­ta, Ernai, Eleak, Sare Anti­fa­xis­ta, Mar­cha Patrio­ti­ca EH, Txia­pa­se­kin, la Pla­ta­for­ma Vas­ca de Soli­da­ri­dad con Chia­pas, KEM-MOC Bil­bo­ko Tal­de, Anti­mi­li­ta­ris­ta, Biz­kaia­ko Ema­ku­men Asan­bla­da, Ikas­le Aber­tza­leak, Etxe­rat, Sare, Ziri­katzen! Deus­tu­ko kolek­ti­boa, Elkar­tzen, Aso­cia­ción de Tra­ba­ja­do­ras de Hogar de Biz­kaia- Etxe­ko, Lan­gi­leen Elkar­tea, SODe­PAZ, Eus­kal Herria 11Kolore, Ahaz­tuak, Eus­kal Herrian Eus­ka­raz, Martxoak 3, Frac­king ez, Bachue elkar­tea, AHT gel­di­tu-Elkar­la­na, Mugi­tu, Anti­ka­pi­ta­lis­tak, SOS racis­mo ara­ba, SOS racis­mo biz­kaia, Eko­lo­gis­tak Martxan, Paz con Dig­ni­dad, Ongi eto­rri, Aso­cia­ción Ata­wa­sol vas­co-magh­re­bi, Bizi­lur, Lurra, 7. Ala­ba auzo elkar­tea, Joxe­mi Zuma­la­be Fun­da­zioa, Kortxoe­nea gaz­tetxea, Urretxu-Zuma­rra­ga­ko Gaz­te Asan­bla­da, Iru­ñea anti­fa­xis­ta, Anoe­ta­ko Gaz­te Asan­bla­da, Onda­rru­ko Gaz­te Asan­bla­da, Aiz­pei­ti­ko Gaz­tetxea, Arraio Irra­tia (Zarautz), Esan Erran Irra­tia (Ultza­ma), Pulun­pe Aldiz­ka­ria (Ultza­ma), Hala Bedi Irra­tia (Ara­ba), Eguz­ki, San­du­ze­lai­ko Uni­ber­tsi­ta­te Herri­koia, Comu­ni­da­des Cris­tia­nas Popu­la­res de Eus­kal Herria
Colec­ti­vo Herria 2000 Eli­za eta Eus­kal Herri­ko Komu­nis­tak EHK.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Leave a comment

Iruzkina idatzi / Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: