Api­ri­la­ren 25ean jaso­ta­ko babes eta elkar­ta­sun guz­tia bil­tze­ko eki­tal­di poli­ti­koa buru­tu­ko dugu Zarautzen

Eus­kal Herrian zein nazioar­tean espetxe eta ile­ga­li­za­zio eskae­ra­ren aurrean jasotzen ari garen babes guz­tia batze­ko api­ri­la­ren 25ean Zarautzen eki­tal­di poli­ti­koa buru­tu­ko dugu eguer­di­ko 12:30etan Mode­lo Zine­man. Hemen­dik, gon­bi­da­pe­na luza­tu nahi dio­gu eus­kal jen­dar­tea­ri larun­bat goi­zean Zarautze­ra hur­bil­du eta herrion suak bizi­rik jarrai­tu behar due­la ozen adierazteko. 

Eus­kal Herri­ko 60 era­gi­le sozial, sin­di­kal zein sozial bai­na gehia­go dira dagoe­ne­ko “Inter­na­zio­na­lis­moa ez da deli­tua” babes tes­tua sina­tu dute­nak eta eki­tal­dian bate­ra gure­kin izan­go dire­nak. Babes tes­tuan “Eus­kal Herria inter­na­zio­na­lis­ta baten alde lan egi­te­ko beha­rra eta esku­bi­dea, eta herri buru­ja­been arte­ko elkar­ta­su­nez­ko harre­ma­ne­tan erai­ki­ko den mun­du bat” alda­rri­katzen dute sinatzai­leek. Horien artean aur­kitzen dira (Alder­diak) EH Bil­du (Sin­di­ka­tuak) ELA, LAB, EHNE Biz­kaia- La via cam­pe­si­na, ESK eta Stei­las (Era­gi­le Sozia­lak) Komi­te Inter­na­zio­na­lis­tak, Eus­ka­di Cuba, Muga­rik Gabe, Mun­du­bat Eus­kal Herri­ko Bil­gu­ne Femi­nis­ta, Ernai, Eleak, Sare Anti­fa­xis­ta, Mar­cha Patrio­ti­ca EH, Txia­pa­se­kin, la Pla­ta­for­ma Vas­ca de Soli­da­ri­dad con Chia­pas, KEM-MOC Bil­bo­ko Tal­de, Anti­mi­li­ta­ris­ta, Biz­kaia­ko Ema­ku­men Asan­bla­da, Ikas­le Aber­tza­leak, Etxe­rat, Sare, Ziri­katzen! Deus­tu­ko kolek­ti­boa, Elkar­tzen, Aso­cia­ción de Tra­ba­ja­do­ras de Hogar de Biz­kaia- Etxe­ko, Lan­gi­leen Elkar­tea, SODe­PAZ, Eus­kal Herria 11Kolore, Ahaz­tuak, Eus­kal Herrian Eus­ka­raz, Martxoak 3, Frac­king ez, Bachue elkar­tea, AHT gel­di­tu-Elkar­la­na, Mugi­tu, Anti­ka­pi­ta­lis­tak, SOS racis­mo ara­ba, SOS racis­mo biz­kaia, Eko­lo­gis­tak Martxan, Paz con Dig­ni­dad, Ongi eto­rri, Aso­cia­ción Ata­wa­sol vas­co-magh­re­bi, Bizi­lur, Lurra, 7. Ala­ba auzo elkar­tea, Joxe­mi Zuma­la­be Fun­da­zioa, Kortxoe­nea gaz­tetxea, Urretxu-Zuma­rra­ga­ko Gaz­te Asan­bla­da, Iru­ñea anti­fa­xis­ta, Anoe­ta­ko Gaz­te Asan­bla­da, Onda­rru­ko Gaz­te Asan­bla­da, Aiz­pei­ti­ko Gaz­tetxea, Arraio Irra­tia (Zarautz), Esan Erran Irra­tia (Ultza­ma), Pulun­pe Aldiz­ka­ria (Ultza­ma), Hala Bedi Irra­tia (Ara­ba), Eguz­ki, San­du­ze­lai­ko Uni­ber­tsi­ta­te Herri­koia, Comu­ni­da­des Cris­tia­nas Popu­la­res de Eus­kal Herria
Colec­ti­vo Herria 2000 Eli­za eta Eus­kal Herri­ko Komu­nis­tak EHK.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *