Pre­sen­ta­ción en Bil­bao de la cam­pa­ña en defen­sa de la RGI Esku­bi­deak + Derechos +

Estos últi­mos años la pobre­za y la exclu­sión social están aumen­tan­do gra­ve­men­te. En Euro­pa hemos pasa­do de 80 a 124,5 millo­nes de per­so­nas en situa­ción de ries­go de pobre­za y exclu­sión social. Eus­ka­di no es aje­na a este fenó­meno; del 2008 al 2014 ha aumen­ta­do del 17,9 al 22,7 el por­cen­ta­je de per­so­nas en esta situa­ción, de 385.087 a 489.447. Y tam­po­co se vis­lum­bra un hori­zon­te de reso­lu­ción de esta pro­ble­má­ti­ca a cor­to plazo.

Entre las dife­ren­tes res­pues­tas que se están dan­do a estas pro­ble­má­ti­cas las más bási­cas y nece­sa­rias son las deno­mi­na­das ren­tas míni­mas. Eus­ka­di puso en mar­cha un plan de ren­tas míni­mas a fina­les de los 80, deno­mi­na­do enton­ces Plan Inte­gral de Lucha con­tra la pobre­za, actual­men­te Ren­ta de Garan­tía de Ingre­sos (RGI). Estos ingre­sos míni­mos per­mi­ten a unas 65.000 fami­lias, unas 118.000 per­so­nas, vivir con un míni­mo nivel de dig­ni­dad; a la vez que posi­bi­li­ta que los índi­ces de pobre­za y exclu­sión sean en Eus­ka­di infe­rio­res a la media esta­tal y europea.

Como socie­dad vas­ca debe­mos sen­tir orgu­llo de haber esta­ble­ci­do esta medi­da; de haber deci­di­do des­ti­nar par­te de nues­tros recur­sos a paliar estas situa­cio­nes; de asu­mir como socie­dad que la pobre­za y la exclu­sión no es un pro­ble­ma de quien la pade­ce sino de toda la socie­dad, y que toda la socie­dad debe con­tri­buir a su solución.

Por ello, y tam­bién ante el cli­ma que se está gene­ra­li­zan­do de cues­tio­na­mien­to de la RGI, las diver­sas enti­da­des, orga­ni­za­cio­nes, colec­ti­vos que impul­sa­mos esta cam­pa­ña que­re­mos mani­fes­tar a la ciu­da­da­nía vas­ca que la RGI hoy es mas nece­sa­ria que nun­ca; es nece­sa­rio man­te­ner­la y mejo­rar­la; es nece­sa­rio defen­der­la y apoyarla.

Y para ello hace­mos el siguien­te comu­ni­ca­do: (cas­te­llano más abajo)

Kan­pai­na hau sus­tatzen dugun era­kun­deok kez­ka­tu­ta gau­de gizar­te-zaur­ga­rri­ta­su­na, pobre­zia eta gizar­te-baz­ter­ke­ria area­go­tu egin dire­la­ko Eus­ka­din. Zehaz­ki, pobre­zia eta gizar­te-baz­ter­ke­ria pai­ratze­ko arris­kuan dau­den per­tso­nak 2008an % 17,9 iza­te­tik 2014an % 22,7 iza­te­ra iga­ro dira; 385.087 iza­te­tik 489.447 iza­te­ra, hau da, 104.360 per­tso­na gehiago.

80ko hamar­ka­da­ren bukae­ran, Eus­ka­dik gutxie­ne­ko erren­ten plan bat martxan jarri zuen, orduan pobre­zia­ren kon­tra Borro­katze­ko Plan Inte­gra­la zeritzo­na eta gaur egun Diru-sarre­rak Ber­matze­ko Erren­ta (DBE) dena. Gutxie­ne­ko diru-sarre­ra horie­kin, 65.000 fami­lia ingu­ruk (hau da, 118.000 per­tso­nak) gutxie­ne­ko duin­ta­sun-mai­la bate­kin bizitze­ko auke­ra dute, eta aldi berean, Eus­ka­din pobre­zia-indi­zeak eta gizar­te-baz­ter­ke­ria­re­nak esta­tu­ko eta Euro­pa­ko batez bes­te­koak baino baxua­goak dira.

Horre­ga­tik, eta DBEa­ren balioaz ohar­tu­ta, sis­te­ma hobe­tu behar dela iku­si­ta eta DBEa­ren kon­tra piz­tu den giroa­ga­tik kez­ka­tua, hona­koa ADIERAZTEN DUGU:

1. EUSKAL GIZARTEA GIZARTE SOLIDARIOA DA.
80ko hamar­ka­da­ren bukae­ran, pobre­zia­ren eta gizar­te-baz­ter­ke­ria­ren kon­tra borro­katze­ko Plan inte­gra­la martxan jarri zen, gaur egun Diru-sarre­rak Ber­matze­ko Erren­ta (DBE) dena. Eus­kal gizar­teak bada­kie­la­ko pobre­zia eta gizar­te-baz­ter­ke­ria gizar­te osoa­ren ardu­ra direla.
Per­tso­na­rik zaur­ga­rrie­nak baz­ter­ke­ria­ra kon­de­natzen dituen gizar­te batean bizitzea gus­ta­tu­ko litzaizuke?

2. DBE‑A EUSKAL HERRITAR GUZTIEN ESKUBIDEA DA.
Ez da lagun­tza bat, ezta limos­na bat ere. Legez arau­tu­ta­ko esku­bi­de bat da, Diru-sarre­rak Ber­matze­ko Erren­ta­ri eta Gizar­te­ratzea­ri buruz­ko Legeak arautzen due­na; osa­su­na eta hez­kun­tza esku­bi­deak diren bezalaxe.
Zer iru­di­tu­ko litzai­zu­ke gai­xotzen zare­ne­ra­ko arre­ta medi­koa uka­tu­ko bali­zu­te? Eta zure seme-ala­bei esko­la­ra joa­te­ko esku­bi­dea uka­tu­ko baliete?

3. BEHARBADA GUZTIOK BEHAR IZANGO DUGU DBE‑A GURE BIZITZAREN UNEREN BATEAN.
Guta­ko edo­zei­nek, agian, DBEa behar­ko du, agian lan­pos­tua gal­du dugu­la­ko eta ezin die­gu­la­ko ohi­ko gas­tuei aurre egin, istri­pu bat izan dugu­la­ko eta lehe­na­go ez geneuz­kan behar batzuei aurre egin behar die­gu­la­ko, gure pen­tsioa ez dela­ko bizitze­ko adi­na, edo une jakin batean ezin dio­gu­la­ko hipo­te­ka­ri aurre egin.
Pen­t­sa zer den bizitze­ko diru-sarre­ra­rik ez izatea.

4. DBE‑A LAGUNGARRIA DA EUSKAL GIZARTE KOHESIONATUA, ZUZENA ETA BERDINTASUNEZKOA LORTZEKO.
DBEa lagun­ga­rria da Eus­ka­di­ko pobre­zia-tasak Euro­pa­ko eta esta­tu­ko batez bes­te­koak baino baxua­goak izan dai­te­zen, eta horre­la, gizar­te-kohe­sioa eta ‑jus­ti­zia sus­tatzen ditu.
Pen­t­sa nola­koa izan­go litza­te­keen Eus­ka­di inola­ko diru-sarre­ra­rik gabe­ko hamar­ka mila fami­lia egon­go balira.

5. DBE-AK, ERA BEREAN, EUSKAL GIZARTEAREN HAZKUNTZA EKONOMIKOA BULTZATZEN DU.
Sis­te­ma honek 26.770 lan­pos­tu man­ten­tzen lagun­du du, eta ez balitz egon­go, BPGa % 2 jaitsi­ko zate­keen. Mese­de­ga­rria da gizar­te osoa­ren­tzat, hala era­gi­ten duen gizar­te-kohe­sioa­ga­tik, nola lan- eta eko­no­mia-arlo­ko alderdiengatik.
Per­tso­na batek ezin badu ogia ero­si, bes­te nor­bai­tek ezin du ekoitzi, ezta sal­du ere.

6. GARAI ZAILETAN, BEREZIKI, ARE GARRANTZITSUAGOA DA DBE‑A HOBETU ETA INDARTZEA.
Kri­si eko­no­mi­koe­tan, bere­zi­ki, non lan­ga­be­zia-tasak, pobre­zia­re­nak eta gizar­te-baz­ter­ke­ria­re­nak altuak diren, are beha­rrez­koa­goa da gizar­te-babe­se­ra­ko sis­te­ma hobetzea.
Zen­tzuz­koa iru­di­tu­ko litzai­zu­ke izu­rri­te baten erdian osa­sun-arloan murriz­ke­tak egitea?

7. DBE‑A INDARTZEA PERTSONA GUZTIEN ALDE APUSTU EGITEA DA.
Giza­ba­na­ko guz­tiek duin­ta­su­nez bizitze­ko esku­bi­dea izan deza­te­la nahi dugu, diru-sarre­ra nahi­koa­re­kin eta pobre­zia­tik eta gizar­te-baz­ter­ke­ria­tik irte­te­ko balia­bi­dee­kin bizi dai­te­ze­la. Guz­tion­tza­ko bizi-kali­ta­tea nahi dugu.
Pen­t­sa nola­koa izan behar duen gizar­te-harre­ma­nik gabe bizitzeak eta lanik gabe, lagu­nik gabe, auke­ra­rik gabe eta zure herrial­de­tik eta seni­deen­gan­dik urrun egoteak.

8. GIZARTE-BABESAREN KOSTUA EPE ERTAIN ETA LUZERAKO INBERTSIO BAT DA.
Osa­su­nean, hez­kun­tzan, gizar­te-zer­bitzue­tan nahiz gutxie­ne­ko erren­te­tan inber­titzea guz­tion­tza­ko gizar­te bat bul­tzatzea da, etor­ki­zu­na duen gizar­te bat sus­tatzea. Ez bage­nu espa­rru haue­tan inber­ti­tu­ko eta nork bere pol­tsi­ko­tik ordain­du behar­ko balu, gutxi batzuek baka­rrik izan­go lituz­ke­te osa­su­na, hez­kun­tza eta gizarte-zerbitzuak.
Ez duzu uste hobe dela gogoan har­tzea damutzea baino?

9. IRUZURRAREN KONTRAKO BORROKAN PROPORTZIONALTASUNEZ JOKATZEA ESKATU NAHI DUGU.
Iru­zu­rra sis­te­ma guz­tie­ta­ko ara­zoa da: DBE­koa, BEZe­koa, PFE­Ze­koa nahiz Sozie­ta­teen gai­ne­ko Zer­ga­koa. Iru­zu­rra­ren kon­tra borro­ka­tu behar dugu. DBEa­ren kasuan, iru­zu­rra gutxi gora­behe­ra % 0,3koa dela kal­ku­latzen da, eta iru­zur fis­ka­la, berriz, % 25ekoa; ez deza­gun arre­ta mega­iru­zu­rre­tik eta ustel­ke­ria­tik desbideratu.
Zen­tzuz­koa­goa al da pobreez mes­fi­datzea ala opa­ro­ta­su­nean bizi direnez?

10. ADMINISTRAZIOAREN ERANTZUKIZUNA DA GIZARTE-ZERBITZU GUZTIAK BEHAR BEZALA KUDEA DAITEZELA.
Guz­tion eran­tzu­ki­zu­na da gizar­te-zer­bitzuak behar beza­la era­bil­tzea (gizar­te-zer­bitzuak, osa­su­ne­koak, larrial­di­koak, esko­la, erre­pi­deak, libu­ru­te­giak…). Admi­nis­tra­zio publi­koa­ren eran­tzu­ki­zu­na da guz­tiak era­gin­kor­ta­su­nez kudeatzea.
Zuze­na iru­ditzen zai­zu gutxi batzuek gaiz­ki era­bil­tzen dute­la­ko edo une jakin batean gaiz­ki kudea­tu dela­ko zer­bitzu publi­ko bat zalan­tzan jartzea?


Las diver­sas enti­da­des que pro­mo­ve­mos esta cam­pa­ña vemos con preo­cu­pa­ción el aumen­to de la vul­ne­ra­bi­li­dad social, la pobre­za y la exclu­sión en Eus­ka­di. Con­cre­ta­men­te la pobla­ción en ries­go de pobre­za y exclu­sión social ha aumen­ta­do del 17,9% en el 2008 al 22,7% en el 2014; de 385.087 a 489.447 per­so­nas, 104.360 per­so­nas más.

Eus­ka­di puso en mar­cha un plan de ren­tas míni­mas a fina­les de los 80, deno­mi­na­do enton­ces Plan Inte­gral de Lucha con­tra la pobre­za, actual­men­te Ren­ta de Garan­tía de Ingre­sos (RGI). Estos ingre­sos míni­mos per­mi­ten a unas 65.000 fami­lias, 118.000 per­so­nas, vivir con un míni­mo nivel de dig­ni­dad; a la vez que posi­bi­li­ta que los índi­ces de pobre­za y exclu­sión sean en Eus­ka­di infe­rio­res a la media esta­tal y europea.

Por ello, cons­cien­tes del valor de la RGI y de la nece­si­dad de mejo­rar este sis­te­ma y con preo­cu­pa­ción por el cli­ma gene­ra­do en con­tra de la RGI, MANIFESTAMOS:

1. LA SOCIEDAD VASCA ES UNA SOCIEDAD SOLIDARIA.
A fina­les de los 80, se puso en mar­cha el Plan inte­gral de lucha con­tra la pobre­za y la exclu­sión social, lo que hoy día es la Ren­ta de Garan­tía de Ingre­sos – RGI-. Por­que la socie­dad vas­ca entien­de que la pobre­za y la exclu­sión son res­pon­sa­bi­li­dad de toda la sociedad.
¿Te gus­ta­ría vivir en una socie­dad que arro­ja a las per­so­nas más vul­ne­ra­bles a la marginalidad?

2. LA RGI ES UN DERECHO PARA TODA LA CIUDADANÍA VASCA.
No se tra­ta de una ayu­da, ni de una limos­na. Es un dere­cho regu­la­do por ley, la Ley de Ren­ta de Garan­tía de Ingre­sos y para la Inclu­sión Social; lo mis­mo que son un dere­cho la sani­dad y la educación.
¿Cómo verías que te nega­sen la aten­ción médi­ca si enfer­mas? ¿Y el dere­cho de tu hijo/​a a ser escolarizado/​a?

3. TODOS Y TODAS PODEMOS NECESITAR LA RGI EN ALGÚN MOMENTO DE NUESTRA VIDA.
Cual­quie­ra de noso­tros y noso­tras pode­mos nece­si­tar la RGI, por­que per­de­mos el empleo y no pode­mos hacer fren­te a los gas­tos habi­tua­les, por­que tene­mos un acci­den­te y nece­si­ta­mos hacer fren­te a nece­si­da­des que antes no tenía­mos, por­que la pen­sión que tene­mos es insu­fi­cien­te para vivir, por­que en un momen­to dado no pode­mos hacer fren­te a la hipoteca.
¿Te ima­gi­nas sin nin­gún ingre­so para vivir?

4. LA RGI FAVORECE UNA SOCIEDAD VASCA COHESIONADA, MAS JUSTA E IGUALITARIA.
La RGI posi­bi­li­ta que en Eus­ka­di las tasas de pobre­za sean infe­rio­res a la media euro­pea y esta­tal con­tri­bu­yen­do, así, a la cohe­sión y jus­ti­cia social.
¿Te has plan­tea­do como sería Eus­ka­di con dece­nas de miles de fami­lias sin ingre­so alguno?

5. LA RGI TAMBIÉN CONTRIBUYE AL CRECIMIENTO ECONOMICO DE LA SOCIEDAD VASCA.
Este sis­te­ma tam­bién ha con­tri­bui­do a man­te­ner 26.770 pues­tos de tra­ba­jo y sin su exis­ten­cia el PIB se habría redu­ci­do un 2%. Toda la socie­dad se bene­fi­cia, tan­to por los nive­les de cohe­sión social, como por cues­tio­nes de índo­le labo­ral y económica.
Si alguien no pue­de com­prar pan, alguien se que­da sin pro­du­cir­lo y sin venderlo.

6. ESPECIALMENTE EN TIEMPOS DIFÍCILES ES MÁS NECESARIO MEJORAR Y FORTALECER LA RGI.
Espe­cial­men­te en tiem­pos de cri­sis eco­nó­mi­ca, con altas tasas de des­em­pleo, de pobre­za y exclu­sión, es cuan­do es más nece­sa­rio mejo­rar el sis­te­ma de pro­tec­ción social.
¿Verías lógi­co recor­tar en sani­dad en mitad de una epidemia?

7. FORTALECER LA RGI ES APOSTAR POR TODAS LAS PERSONAS
Que­re­mos que todas las per­so­nas ten­gan el dere­cho a vivir con dig­ni­dad, con unos ingre­sos sufi­cien­tes y tam­bién con recur­sos para salir de las situa­cio­nes de pobre­za y exclu­sión. Cali­dad de vida para todos y todas.
¿Te ima­gi­nas vivien­do ais­la­do sin rela­cio­nes socia­les, sin empleo, sin amis­ta­des, sin opor­tu­ni­da­des y lejos de tu tie­rra y de los tuyos?

8. EL COSTE DE LA PROTECCIÓN SOCIAL ES UNA INVERSIÓN A MEDIO Y LARGO PLAZO.
Inver­tir en la sani­dad, en la edu­ca­ción, en los ser­vi­cios socia­les, en las ren­tas míni­mas es cons­truir una socie­dad para todos y todas y ade­más con futu­ro. Si no inver­ti­mos en estas cues­tio­nes, y cada quien debe pagar­lo de sus pro­pio bol­si­llo, sola­men­te unas pocas per­so­nas podrían tener sani­dad, edu­ca­ción, ser­vi­cios sociales.
¿No estás de acuer­do en que es mejor pre­ve­nir que curar?

9. PEDIMOS UN SENTIDO DE PROPORCIONALIDAD EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE.
El frau­de exis­te en todos los sis­te­mas, en la RGI, en el IVA, en el IRPF, en el Impues­to de Socie­da­des. Tene­mos que luchar con­tra el frau­de. El frau­de en la RGI se esti­ma en 0,3%, el frau­de fis­cal en el 25%; no des­vie­mos la aten­ción del mega­frau­de y la corrupción.
¿Es más lógi­co des­con­fiar de las per­so­nas pobres o de las que nadan en la abundancia?

10. LA ADMINISTRACIÓN ES RESPONSABLE DE LA BUENA GESTIÓN DE TODOS LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
Todas las per­so­nas somos res­pon­sa­bles del buen uso de los ser­vi­cios públi­cos (socia­les, sani­ta­rios, de urgen­cia, esco­la­res, carre­te­ras, biblio­te­cas,…). La Admi­nis­tra­ción públi­ca es res­pon­sa­ble de una ges­tión efi­caz y efi­cien­te de todos ellos.
¿Con­si­de­ras jus­to que se pon­ga en cues­tión un ser­vi­cio públi­co de todos y todas por el uso inade­cua­do de unos pocos/​as y/​o los erro­res habi­dos en su ges­tión en un momen­to dado?

COMO SUMARSE Y CONTRIBUIR A ESTA CAMPAÑA

A nivel per­so­nal pro­po­ne­mos la uti­li­za­ción de la “cha­pa” de la cam­pa­ña, la colo­ca­ción del logo en las ven­ta­nas de nues­tras casas y luga­res de tra­ba­jo, las apor­ta­cio­nes al face­boook y al twitter…

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *