Presentación en Bilbao de la campaña en defensa de la RGI Eskubideak + Derechos +

Estos últi­mos años la pobre­za y la exclu­sión social están aumen­tan­do gra­ve­men­te. En Euro­pa hemos pasa­do de 80 a 124,5 millo­nes de per­so­nas en situa­ción de ries­go de pobre­za y exclu­sión social. Eus­ka­di no es aje­na a este fenó­meno; del 2008 al 2014 ha aumen­ta­do del 17,9 al 22,7 el por­cen­ta­je de per­so­nas en esta situa­ción, de 385.087 a 489.447. Y tam­po­co se vis­lum­bra un hori­zon­te de reso­lu­ción de esta pro­ble­má­ti­ca a cor­to pla­zo.

Entre las dife­ren­tes res­pues­tas que se están dan­do a estas pro­ble­má­ti­cas las más bási­cas y nece­sa­rias son las deno­mi­na­das ren­tas míni­mas. Eus­ka­di puso en mar­cha un plan de ren­tas míni­mas a fina­les de los 80, deno­mi­na­do enton­ces Plan Inte­gral de Lucha con­tra la pobre­za, actual­men­te Ren­ta de Garan­tía de Ingre­sos (RGI). Estos ingre­sos míni­mos per­mi­ten a unas 65.000 fami­lias, unas 118.000 per­so­nas, vivir con un míni­mo nivel de dig­ni­dad; a la vez que posi­bi­li­ta que los índi­ces de pobre­za y exclu­sión sean en Eus­ka­di infe­rio­res a la media esta­tal y euro­pea.

Como socie­dad vas­ca debe­mos sen­tir orgu­llo de haber esta­ble­ci­do esta medi­da; de haber deci­di­do des­ti­nar par­te de nues­tros recur­sos a paliar estas situa­cio­nes; de asu­mir como socie­dad que la pobre­za y la exclu­sión no es un pro­ble­ma de quien la pade­ce sino de toda la socie­dad, y que toda la socie­dad debe con­tri­buir a su solu­ción.

Por ello, y tam­bién ante el cli­ma que se está gene­ra­li­zan­do de cues­tio­na­mien­to de la RGI, las diver­sas enti­da­des, orga­ni­za­cio­nes, colec­ti­vos que impul­sa­mos esta cam­pa­ña que­re­mos mani­fes­tar a la ciu­da­da­nía vas­ca que la RGI hoy es mas nece­sa­ria que nun­ca; es nece­sa­rio man­te­ner­la y mejo­rar­la; es nece­sa­rio defen­der­la y apo­yar­la.

Y para ello hace­mos el siguien­te comu­ni­ca­do: (cas­te­llano más aba­jo)

Kan­pai­na hau sus­tatzen dugun era­kun­deok kez­ka­tu­ta gau­de gizar­te-zaur­ga­rri­ta­su­na, pobre­zia eta gizar­te-baz­ter­ke­ria area­go­tu egin dire­la­ko Eus­ka­din. Zehaz­ki, pobre­zia eta gizar­te-baz­ter­ke­ria pai­ratze­ko arris­kuan dau­den per­tso­nak 2008an % 17,9 iza­te­tik 2014an % 22,7 iza­te­ra iga­ro dira; 385.087 iza­te­tik 489.447 iza­te­ra, hau da, 104.360 per­tso­na gehia­go.

80ko hamar­ka­da­ren bukae­ran, Eus­ka­dik gutxie­ne­ko erren­ten plan bat martxan jarri zuen, orduan pobre­zia­ren kon­tra Borro­katze­ko Plan Inte­gra­la zeritzo­na eta gaur egun Diru-sarre­rak Ber­matze­ko Erren­ta (DBE) dena. Gutxie­ne­ko diru-sarre­ra horie­kin, 65.000 fami­lia ingu­ruk (hau da, 118.000 per­tso­nak) gutxie­ne­ko duin­ta­sun-mai­la bate­kin bizitze­ko auke­ra dute, eta aldi berean, Eus­ka­din pobre­zia-indi­zeak eta gizar­te-baz­ter­ke­ria­re­nak esta­tu­ko eta Euro­pa­ko batez bes­te­koak baino baxua­goak dira.

Horre­ga­tik, eta DBEa­ren balioaz ohar­tu­ta, sis­te­ma hobe­tu behar dela iku­si­ta eta DBEa­ren kon­tra piz­tu den giroa­ga­tik kez­ka­tua, hona­koa ADIERAZTEN DUGU:

1. EUSKAL GIZARTEA GIZARTE SOLIDARIOA DA.
80ko hamar­ka­da­ren bukae­ran, pobre­zia­ren eta gizar­te-baz­ter­ke­ria­ren kon­tra borro­katze­ko Plan inte­gra­la martxan jarri zen, gaur egun Diru-sarre­rak Ber­matze­ko Erren­ta (DBE) dena. Eus­kal gizar­teak bada­kie­la­ko pobre­zia eta gizar­te-baz­ter­ke­ria gizar­te osoa­ren ardu­ra dire­la.
Per­tso­na­rik zaur­ga­rrie­nak baz­ter­ke­ria­ra kon­de­natzen dituen gizar­te batean bizitzea gus­ta­tu­ko litzai­zu­ke?

2. DBE‑A EUSKAL HERRITAR GUZTIEN ESKUBIDEA DA.
Ez da lagun­tza bat, ezta limos­na bat ere. Legez arau­tu­ta­ko esku­bi­de bat da, Diru-sarre­rak Ber­matze­ko Erren­ta­ri eta Gizar­te­ratzea­ri buruz­ko Legeak arautzen due­na; osa­su­na eta hez­kun­tza esku­bi­deak diren beza­la­xe.
Zer iru­di­tu­ko litzai­zu­ke gai­xotzen zare­ne­ra­ko arre­ta medi­koa uka­tu­ko bali­zu­te? Eta zure seme-ala­bei esko­la­ra joa­te­ko esku­bi­dea uka­tu­ko balie­te?

3. BEHARBADA GUZTIOK BEHAR IZANGO DUGU DBE‑A GURE BIZITZAREN UNEREN BATEAN.
Guta­ko edo­zei­nek, agian, DBEa behar­ko du, agian lan­pos­tua gal­du dugu­la­ko eta ezin die­gu­la­ko ohi­ko gas­tuei aurre egin, istri­pu bat izan dugu­la­ko eta lehe­na­go ez geneuz­kan behar batzuei aurre egin behar die­gu­la­ko, gure pen­tsioa ez dela­ko bizitze­ko adi­na, edo une jakin batean ezin dio­gu­la­ko hipo­te­ka­ri aurre egin.
Pen­t­sa zer den bizitze­ko diru-sarre­ra­rik ez iza­tea.

4. DBE‑A LAGUNGARRIA DA EUSKAL GIZARTE KOHESIONATUA, ZUZENA ETA BERDINTASUNEZKOA LORTZEKO.
DBEa lagun­ga­rria da Eus­ka­di­ko pobre­zia-tasak Euro­pa­ko eta esta­tu­ko batez bes­te­koak baino baxua­goak izan dai­te­zen, eta horre­la, gizar­te-kohe­sioa eta ‑jus­ti­zia sus­tatzen ditu.
Pen­t­sa nola­koa izan­go litza­te­keen Eus­ka­di inola­ko diru-sarre­ra­rik gabe­ko hamar­ka mila fami­lia egon­go bali­ra.

5. DBE-AK, ERA BEREAN, EUSKAL GIZARTEAREN HAZKUNTZA EKONOMIKOA BULTZATZEN DU.
Sis­te­ma honek 26.770 lan­pos­tu man­ten­tzen lagun­du du, eta ez balitz egon­go, BPGa % 2 jaitsi­ko zate­keen. Mese­de­ga­rria da gizar­te osoa­ren­tzat, hala era­gi­ten duen gizar­te-kohe­sioa­ga­tik, nola lan- eta eko­no­mia-arlo­ko alder­dien­ga­tik.
Per­tso­na batek ezin badu ogia ero­si, bes­te nor­bai­tek ezin du ekoitzi, ezta sal­du ere.

6. GARAI ZAILETAN, BEREZIKI, ARE GARRANTZITSUAGOA DA DBE‑A HOBETU ETA INDARTZEA.
Kri­si eko­no­mi­koe­tan, bere­zi­ki, non lan­ga­be­zia-tasak, pobre­zia­re­nak eta gizar­te-baz­ter­ke­ria­re­nak altuak diren, are beha­rrez­koa­goa da gizar­te-babe­se­ra­ko sis­te­ma hobetzea.
Zen­tzuz­koa iru­di­tu­ko litzai­zu­ke izu­rri­te baten erdian osa­sun-arloan murriz­ke­tak egi­tea?

7. DBE‑A INDARTZEA PERTSONA GUZTIEN ALDE APUSTU EGITEA DA.
Giza­ba­na­ko guz­tiek duin­ta­su­nez bizitze­ko esku­bi­dea izan deza­te­la nahi dugu, diru-sarre­ra nahi­koa­re­kin eta pobre­zia­tik eta gizar­te-baz­ter­ke­ria­tik irte­te­ko balia­bi­dee­kin bizi dai­te­ze­la. Guz­tion­tza­ko bizi-kali­ta­tea nahi dugu.
Pen­t­sa nola­koa izan behar duen gizar­te-harre­ma­nik gabe bizitzeak eta lanik gabe, lagu­nik gabe, auke­ra­rik gabe eta zure herrial­de­tik eta seni­deen­gan­dik urrun ego­teak.

8. GIZARTE-BABESAREN KOSTUA EPE ERTAIN ETA LUZERAKO INBERTSIO BAT DA.
Osa­su­nean, hez­kun­tzan, gizar­te-zer­bitzue­tan nahiz gutxie­ne­ko erren­te­tan inber­titzea guz­tion­tza­ko gizar­te bat bul­tzatzea da, etor­ki­zu­na duen gizar­te bat sus­tatzea. Ez bage­nu espa­rru haue­tan inber­ti­tu­ko eta nork bere pol­tsi­ko­tik ordain­du behar­ko balu, gutxi batzuek baka­rrik izan­go lituz­ke­te osa­su­na, hez­kun­tza eta gizar­te-zer­bitzuak.
Ez duzu uste hobe dela gogoan har­tzea damutzea baino?

9. IRUZURRAREN KONTRAKO BORROKAN PROPORTZIONALTASUNEZ JOKATZEA ESKATU NAHI DUGU.
Iru­zu­rra sis­te­ma guz­tie­ta­ko ara­zoa da: DBE­koa, BEZe­koa, PFE­Ze­koa nahiz Sozie­ta­teen gai­ne­ko Zer­ga­koa. Iru­zu­rra­ren kon­tra borro­ka­tu behar dugu. DBEa­ren kasuan, iru­zu­rra gutxi gora­behe­ra % 0,3koa dela kal­ku­latzen da, eta iru­zur fis­ka­la, berriz, % 25ekoa; ez deza­gun arre­ta mega­iru­zu­rre­tik eta ustel­ke­ria­tik des­bi­de­ra­tu.
Zen­tzuz­koa­goa al da pobreez mes­fi­datzea ala opa­ro­ta­su­nean bizi dire­nez?

10. ADMINISTRAZIOAREN ERANTZUKIZUNA DA GIZARTE-ZERBITZU GUZTIAK BEHAR BEZALA KUDEA DAITEZELA.
Guz­tion eran­tzu­ki­zu­na da gizar­te-zer­bitzuak behar beza­la era­bil­tzea (gizar­te-zer­bitzuak, osa­su­ne­koak, larrial­di­koak, esko­la, erre­pi­deak, libu­ru­te­giak…). Admi­nis­tra­zio publi­koa­ren eran­tzu­ki­zu­na da guz­tiak era­gin­kor­ta­su­nez kudeatzea.
Zuze­na iru­ditzen zai­zu gutxi batzuek gaiz­ki era­bil­tzen dute­la­ko edo une jakin batean gaiz­ki kudea­tu dela­ko zer­bitzu publi­ko bat zalan­tzan jar­tzea?


Las diver­sas enti­da­des que pro­mo­ve­mos esta cam­pa­ña vemos con preo­cu­pa­ción el aumen­to de la vul­ne­ra­bi­li­dad social, la pobre­za y la exclu­sión en Eus­ka­di. Con­cre­ta­men­te la pobla­ción en ries­go de pobre­za y exclu­sión social ha aumen­ta­do del 17,9% en el 2008 al 22,7% en el 2014; de 385.087 a 489.447 per­so­nas, 104.360 per­so­nas más.

Eus­ka­di puso en mar­cha un plan de ren­tas míni­mas a fina­les de los 80, deno­mi­na­do enton­ces Plan Inte­gral de Lucha con­tra la pobre­za, actual­men­te Ren­ta de Garan­tía de Ingre­sos (RGI). Estos ingre­sos míni­mos per­mi­ten a unas 65.000 fami­lias, 118.000 per­so­nas, vivir con un míni­mo nivel de dig­ni­dad; a la vez que posi­bi­li­ta que los índi­ces de pobre­za y exclu­sión sean en Eus­ka­di infe­rio­res a la media esta­tal y euro­pea.

Por ello, cons­cien­tes del valor de la RGI y de la nece­si­dad de mejo­rar este sis­te­ma y con preo­cu­pa­ción por el cli­ma gene­ra­do en con­tra de la RGI, MANIFESTAMOS:

1. LA SOCIEDAD VASCA ES UNA SOCIEDAD SOLIDARIA.
A fina­les de los 80, se puso en mar­cha el Plan inte­gral de lucha con­tra la pobre­za y la exclu­sión social, lo que hoy día es la Ren­ta de Garan­tía de Ingre­sos – RGI-. Por­que la socie­dad vas­ca entien­de que la pobre­za y la exclu­sión son res­pon­sa­bi­li­dad de toda la socie­dad.
¿Te gus­ta­ría vivir en una socie­dad que arro­ja a las per­so­nas más vul­ne­ra­bles a la mar­gi­na­li­dad?

2. LA RGI ES UN DERECHO PARA TODA LA CIUDADANÍA VASCA.
No se tra­ta de una ayu­da, ni de una limos­na. Es un dere­cho regu­la­do por ley, la Ley de Ren­ta de Garan­tía de Ingre­sos y para la Inclu­sión Social; lo mis­mo que son un dere­cho la sani­dad y la edu­ca­ción.
¿Cómo verías que te nega­sen la aten­ción médi­ca si enfer­mas? ¿Y el dere­cho de tu hijo/​a a ser escolarizado/​a?

3. TODOS Y TODAS PODEMOS NECESITAR LA RGI EN ALGÚN MOMENTO DE NUESTRA VIDA.
Cual­quie­ra de noso­tros y noso­tras pode­mos nece­si­tar la RGI, por­que per­de­mos el empleo y no pode­mos hacer fren­te a los gas­tos habi­tua­les, por­que tene­mos un acci­den­te y nece­si­ta­mos hacer fren­te a nece­si­da­des que antes no tenía­mos, por­que la pen­sión que tene­mos es insu­fi­cien­te para vivir, por­que en un momen­to dado no pode­mos hacer fren­te a la hipo­te­ca.
¿Te ima­gi­nas sin nin­gún ingre­so para vivir?

4. LA RGI FAVORECE UNA SOCIEDAD VASCA COHESIONADA, MAS JUSTA E IGUALITARIA.
La RGI posi­bi­li­ta que en Eus­ka­di las tasas de pobre­za sean infe­rio­res a la media euro­pea y esta­tal con­tri­bu­yen­do, así, a la cohe­sión y jus­ti­cia social.
¿Te has plan­tea­do como sería Eus­ka­di con dece­nas de miles de fami­lias sin ingre­so alguno?

5. LA RGI TAMBIÉN CONTRIBUYE AL CRECIMIENTO ECONOMICO DE LA SOCIEDAD VASCA.
Este sis­te­ma tam­bién ha con­tri­bui­do a man­te­ner 26.770 pues­tos de tra­ba­jo y sin su exis­ten­cia el PIB se habría redu­ci­do un 2%. Toda la socie­dad se bene­fi­cia, tan­to por los nive­les de cohe­sión social, como por cues­tio­nes de índo­le labo­ral y eco­nó­mi­ca.
Si alguien no pue­de com­prar pan, alguien se que­da sin pro­du­cir­lo y sin ven­der­lo.

6. ESPECIALMENTE EN TIEMPOS DIFÍCILES ES MÁS NECESARIO MEJORAR Y FORTALECER LA RGI.
Espe­cial­men­te en tiem­pos de cri­sis eco­nó­mi­ca, con altas tasas de des­em­pleo, de pobre­za y exclu­sión, es cuan­do es más nece­sa­rio mejo­rar el sis­te­ma de pro­tec­ción social.
¿Verías lógi­co recor­tar en sani­dad en mitad de una epi­de­mia?

7. FORTALECER LA RGI ES APOSTAR POR TODAS LAS PERSONAS
Que­re­mos que todas las per­so­nas ten­gan el dere­cho a vivir con dig­ni­dad, con unos ingre­sos sufi­cien­tes y tam­bién con recur­sos para salir de las situa­cio­nes de pobre­za y exclu­sión. Cali­dad de vida para todos y todas.
¿Te ima­gi­nas vivien­do ais­la­do sin rela­cio­nes socia­les, sin empleo, sin amis­ta­des, sin opor­tu­ni­da­des y lejos de tu tie­rra y de los tuyos?

8. EL COSTE DE LA PROTECCIÓN SOCIAL ES UNA INVERSIÓN A MEDIO Y LARGO PLAZO.
Inver­tir en la sani­dad, en la edu­ca­ción, en los ser­vi­cios socia­les, en las ren­tas míni­mas es cons­truir una socie­dad para todos y todas y ade­más con futu­ro. Si no inver­ti­mos en estas cues­tio­nes, y cada quien debe pagar­lo de sus pro­pio bol­si­llo, sola­men­te unas pocas per­so­nas podrían tener sani­dad, edu­ca­ción, ser­vi­cios socia­les.
¿No estás de acuer­do en que es mejor pre­ve­nir que curar?

9. PEDIMOS UN SENTIDO DE PROPORCIONALIDAD EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE.
El frau­de exis­te en todos los sis­te­mas, en la RGI, en el IVA, en el IRPF, en el Impues­to de Socie­da­des. Tene­mos que luchar con­tra el frau­de. El frau­de en la RGI se esti­ma en 0,3%, el frau­de fis­cal en el 25%; no des­vie­mos la aten­ción del mega­frau­de y la corrup­ción.
¿Es más lógi­co des­con­fiar de las per­so­nas pobres o de las que nadan en la abun­dan­cia?

10. LA ADMINISTRACIÓN ES RESPONSABLE DE LA BUENA GESTIÓN DE TODOS LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
Todas las per­so­nas somos res­pon­sa­bles del buen uso de los ser­vi­cios públi­cos (socia­les, sani­ta­rios, de urgen­cia, esco­la­res, carre­te­ras, biblio­te­cas,…). La Admi­nis­tra­ción públi­ca es res­pon­sa­ble de una ges­tión efi­caz y efi­cien­te de todos ellos.
¿Con­si­de­ras jus­to que se pon­ga en cues­tión un ser­vi­cio públi­co de todos y todas por el uso inade­cua­do de unos pocos/​as y/​o los erro­res habi­dos en su ges­tión en un momen­to dado?

COMO SUMARSE Y CONTRIBUIR A ESTA CAMPAÑA

A nivel per­so­nal pro­po­ne­mos la uti­li­za­ción de la “cha­pa” de la cam­pa­ña, la colo­ca­ción del logo en las ven­ta­nas de nues­tras casas y luga­res de tra­ba­jo, las apor­ta­cio­nes al face­boook y al twit­ter…

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Leave a comment

Iruzkina idatzi / Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: