Api­ri­la­ren 18an Eus­kal Herrian ere TTI­Pa­ren aur­ka­ko mobi­li­za­zioak anto­la­tu dira

Dato­rren api­ri­la­ren 18an, nazioar­tean TTI­Pa­ren aur­ka­ko mobi­li­za­zioak anto­la­tu dira, bai­ta Eus­kal Herrian ere. Aska­pe­na­tik, deial­di haue­kin bat egin eta eus­kal jen­dar­tea­ri, TTI­Pa­ren ingu­ruan infor­ma­tu eta mobi­li­zatze­ko gon­bi­da­pe­na luza­tu nahi dio­gu.

Hemen labur dato­zen egu­ne­ta­ko hitzal­dia eta mobi­li­za­zio deial­diak:

MOBILIZAZIOAK

Apiri­lak 18, larun­ba­ta

BILBON mani­fes­ta­zioa arratsal­de­ko 20:00etan Elip­ti­ka Pla­za­tik

DONOSTIAN elka­rre­ta­ratzea eguer­di­ko 12:00etan Bule­ba­rrean

GASTEIZEN (Gora Gas­tei­zek anto­la­tu­ko­ko egu­nean) infor­ma­zio mahai izan­go da Correo­sen, TTI­Pa­ren ingu­ruan gehia­go jakin nahiz iza­nez gero.

IRUÑEAN mani­fes­ta­zioa 18:00etan abia­tu­ko da, Iru­ñe­ko auto­bus gel­to­ki zaha­rre­tik.

HITZALDIAK

Api­ri­lak 15, asteaz­ke­na

LAZKAOKO Herri­ko Kul­tur Etxean, arratsal­de­ko 18:30etan “Zer da TTIP hitzar­me­na” hitzal­dia.

SARRIKO FAKULTATEAN (Bil­bo) arratsal­de­ko 18:00etan Gra­du are­toan “Geo­es­tra­te­giak eta tra­ta­tu inter­na­zio­na­lak” hitzal­dia II. Kon­trae­ko­no­mia Jar­du­nal­die­tan

Api­ri­lak 16, oste­gu­na, GASTEIZEN arratsal­de­ko 19:00etan TTI­Pak eka­rri­ko dituen neu­rri tek­ni­koez hitz egin­go dugu.

Api­ri­lak 17, osti­ra­la, DONOSTIAN Guar­detxean arratsal­de­ko 19:00etan era­gi­le sozia­len ikus­pun­tu­tik lan­du­ko dugu TTIP akor­dioa (eus­ka­raz)

Api­ri­lak 18, larun­ba­ta,

BILBON goi­ze­ko 11:00etan alder­di poli­ti­koek hitzal­dia eskai­ni­ko dute Enpre­sa ikas­ke­ten esko­lan

LEKEITION hitzal­dia goi­ze­ko 12:00etan Esko­la­pea

Api­ri­lak 22, asteaz­ke­na AZPEITIAN hitzal­dia

TTI­Pa­ren ingu­ruan gehia­go jaki­te­ko hemen bitar­te­ko ezber­di­nak:

[BIDEOA] TTIP, EBren eta EEB­Bren arte­ko Itun Neo­li­be­ra­la

[TXOSTENA] TTIP, zer da eta zer­ga­tik egin behar dio­gu aur­ka? Aska­pe­na­ren txos­te­na

[ARTIKULUA] Urta­rri­la­ren 1eko egun­sen­tia­ren bila Aska­pe­na­ren iritzi arti­ku­lua

[ARTIKULUA] Zein indar sako­nek bul­tzatzen dute TTI­Pa? GORA!Herria Aska­pe­na­ren aldiz­ka­ri­ra­ko Iña­ki Gil de San Vicen­tek egin­da­ko kola­bo­ra­zioa

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *