Api­ri­la­ren 18an Eus­kal Herrian ere TTI­Pa­ren aur­ka­ko mobi­li­za­zioak anto­la­tu dira

Dato­rren api­ri­la­ren 18an, nazioar­tean TTI­Pa­ren aur­ka­ko mobi­li­za­zioak anto­la­tu dira, bai­ta Eus­kal Herrian ere. Aska­pe­na­tik, deial­di haue­kin bat egin eta eus­kal jen­dar­tea­ri, TTI­Pa­ren ingu­ruan infor­ma­tu eta mobi­li­zatze­ko gon­bi­da­pe­na luza­tu nahi diogu. 

Hemen labur dato­zen egu­ne­ta­ko hitzal­dia eta mobi­li­za­zio deialdiak:

MOBILIZAZIOAK

Apiri­lak 18, larunbata 

BILBON mani­fes­ta­zioa arratsal­de­ko 20:00etan Elip­ti­ka Plazatik

DONOSTIAN elka­rre­ta­ratzea eguer­di­ko 12:00etan Bulebarrean

GASTEIZEN (Gora Gas­tei­zek anto­la­tu­ko­ko egu­nean) infor­ma­zio mahai izan­go da Correo­sen, TTI­Pa­ren ingu­ruan gehia­go jakin nahiz iza­nez gero.

IRUÑEAN mani­fes­ta­zioa 18:00etan abia­tu­ko da, Iru­ñe­ko auto­bus gel­to­ki zaharretik.

HITZALDIAK

Api­ri­lak 15, asteazkena

LAZKAOKO Herri­ko Kul­tur Etxean, arratsal­de­ko 18:30etan “Zer da TTIP hitzar­me­na” hitzaldia.

SARRIKO FAKULTATEAN (Bil­bo) arratsal­de­ko 18:00etan Gra­du are­toan “Geo­es­tra­te­giak eta tra­ta­tu inter­na­zio­na­lak” hitzal­dia II. Kon­trae­ko­no­mia Jardunaldietan

Api­ri­lak 16, oste­gu­na, GASTEIZEN arratsal­de­ko 19:00etan TTI­Pak eka­rri­ko dituen neu­rri tek­ni­koez hitz egin­go dugu.

Api­ri­lak 17, osti­ra­la, DONOSTIAN Guar­detxean arratsal­de­ko 19:00etan era­gi­le sozia­len ikus­pun­tu­tik lan­du­ko dugu TTIP akor­dioa (eus­ka­raz)

Api­ri­lak 18, larun­ba­ta,

BILBON goi­ze­ko 11:00etan alder­di poli­ti­koek hitzal­dia eskai­ni­ko dute Enpre­sa ikas­ke­ten eskolan

LEKEITION hitzal­dia goi­ze­ko 12:00etan Eskolapea

Api­ri­lak 22, asteaz­ke­na AZPEITIAN hitzaldia

TTI­Pa­ren ingu­ruan gehia­go jaki­te­ko hemen bitar­te­ko ezberdinak: 

[BIDEOA] TTIP, EBren eta EEB­Bren arte­ko Itun Neoliberala 

[TXOSTENA] TTIP, zer da eta zer­ga­tik egin behar dio­gu aur­ka? Aska­pe­na­ren txostena

[ARTIKULUA] Urta­rri­la­ren 1eko egun­sen­tia­ren bila Aska­pe­na­ren iritzi artikulua

[ARTIKULUA] Zein indar sako­nek bul­tzatzen dute TTI­Pa? GORA!Herria Aska­pe­na­ren aldiz­ka­ri­ra­ko Iña­ki Gil de San Vicen­tek egin­da­ko kolaborazioa

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *