[Eusk/​Cast] La nada no es meta ni camino, es nada ( II de IV )

Pri­me­ra par­te del tex­to
http://​boltxe​.info/​?​p​=​7​1​000
Hona­koan lau iruz­kin sai­le­ko biga­rren zatia aur­kez­tuen dugu, asmoa da Sor­tu­ren deri­ba eta Ezker Aber­tza­lea­ren zati baten egoe­ra azter­tzea. Aurre­koan (sai­le­ko lehe­nean) hurren­go kon­tu hauek jorra­tu geni­tuen batik bat: Sor­tu­ren mili­tan­tzia­ri oina­rri ideo­lo­gi­koen ingu­ru­ko azken emaitza jaki­te­ko esku­bi­de eta beha­rra uka­tu iza­nak era­gin duen efek­tu sun­tsitzai­le larria, utzie­zi­nez­ko hel­bu­ru his­to­ri­koak eta haiek lor­tze­ko estra­te­gia nahiz tak­ti­kak, era berean, aipa­tu genuen Sor­tu­ren Sorre­ra-bil­tza­rra­ren biga­rren zatia gau­zatze­ko epeal­di ofi­zia­lak bete ez dire­la (antza denez, muga­rik gabe atze­ra­tua). Genioen, azke­nik, Sor­tu­ren orain­go zuzen­da­ritzak har­tu­ta­ko era­ba­ki horiek eta bes­te batzuek baiez­tatzen dute­la buru­za­gi-tal­dea buro­kra­zia­ri atxi­ki egin zaio­la, bai­na ez dela hala­ko­rik ger­ta­tu, ordea, Sor­tu­ren oina­rriz­ko mili­tan­teen kasuan eta, are gutxia­go, Ezker Aber­tza­le osoan.
II
Pen­tsa­men­du kri­ti­ko eta librea dugu sekre­tis­mo buro­kra­ti­koa­ren lehen bik­ti­ma Biga­rren bik­ti­ma, zen­tsu­ra eta isil­ta­sun­pean iza­tea­ren ondo­rioz, pen­tsa­men­dua­ren kali­ta­tea­ren hon­do­ratzea.
Mili­tan­teen ilu­sio par­te har­tzai­lea da hiru­ga­rren bik­ti­ma, izan ere, azka­rra­go edo beran­dua­go, des­ani­ma­tuz doa eta, are gaiz­kia­go, defen­t­sa teo­ri­ko eta poli­ti­koak ahul­du egi­ten dira erre­for­mis­moa­ren birus kutsa­ga­rria­ren aurrean.
Ez dadi­la inor nahas. Espe­rien­tzia his­to­ri­koak dios­ku­nez, ukae­zi­nak dira, buro­kra­ti­zatze-pro­ze­sue­ta­tik era­kun­de iraul­tzai­leek ate­ra­ta­ko era­gin nega­ti­boak, bai eta, han­go lezio teo­ri­ko eta poli­ti­koak ere. Edo­no­la ere, ezin­bes­te­koa da buro­kra­ti­zatzea­ren abia­du­ra neur­tzea, hau da, dagoe­ne­ko atze­rae­zi­na ote den edo, berriz, orain­dik atze­ra egi­te­ko auke­ra ote dagoen, fun­tzio­na­men­du demo­kra­ti­koa berres­ku­ratze alde­ra.
Ala­bai­na, ez da zere­gin erre­za, buro­kra­ziak berak kon­tra­ko iru­dia ema­ten due­la­ko, ale­gia, ezta­bai­datze­ko aska­ta­su­na­re­na. Adi­bi­dez, Sor­tu­ren azken hiru doku­men­tuek, bes­teak bes­te, hel­bu­ru zehatz hori har­tzen dute bar­ne.
Kro­no­lo­gi­ko­ki, lehen doku­men­tua: Neo­li­be­ra­lis­moa­ren geo­po­li­ti­ka eta Eus­kal Herria, 2015eko urta­rri­le­koa, Iratzar Fun­da­zioa; biga­rren doku­men­tua: Kapi­ta­lis­moa­ren ondo­rioak Eus­kal Herrian, 2015eko otsai­le­koa, Sor­tu; eta hiru­ga­rren doku­men­tua: Ezker Aber­tza­lea­ren ego­kitza­pe­na, 2015eko otsai­le­koa, Iratzar Fun­da­zioa.
Aipa­tu tes­tuek ezta­bai­da kri­ti­koa­ren aska­ta­sun-itxu­ra ema­ten dute, bai­na iru­zu­rrez­ko ezta­bai­da da, aldez aurre­tik, iritzi komu­na islatzen duen inola­ko doku­men­tu kolek­ti­bo­rik eta ofi­zia­lik idatzi ez dela­ko, horrek haien intere­se­ko gaie­tan arre­ta jar­tzea ahal­bi­detzen die txos­ten­gi­leei, mili­tan­tzia­ren­tzat inter­es­ga­rri izan litez­keen bes­te­la­ko kon­tu batzuk ahan­tzi eta alde bate­ra utziz. Modu horre­ta­ra, berriz ikus ditza­ke­gu oina­rri ideo­lo­gi­koak era­kutsi ez iza­na­ren efek­tu negar­ga­rriak, izan ere, han mili­tan­teen fun­tsez­ko kez­kak eta pre­miak adie­ra­zi behar­ko lira­te­ke, bene­ta­ko ezta­bai­da­gu­ne iza­te­ko, ala­bai­na, oina­rriak zen­tsu­ra­pean jarri dire­nez gero, mili­tan­te­ek ez daki­te zer era­ba­ki duten eta zuzen­da­ritzak nahi due­na esa­te­ko auke­ra du.
Hala­ber, nahiz eta orain­go zuzen­da­ritzak, oina­rriei ostu­ta­ko ezta­bai­dan apun­ta­tu eta jaso­ta­ko ara­zoei buruz idaz­tea auke­ra­tu (hala­ko hipo­te­sia onar­tuz), ara­zoa kon­pon­du beha­rrean, larria­go­tu egi­ten da. Sail hau idatzi baino lehe­na­go­ko iruz­ki­ne­tan age­rian utzi dugu due­la hiru urte­ko zuzen­da­ritzak ezta­bai­da ideo­lo­gi­koan era­bi­li­ta­ko mar­ke­tin komer­tzia­le­ko tek­ni­ka, haren intere­sak ain­tzat har­tuz, hor­taz, ez gara berri­ro horre­taz ari­ko. Orain­go zuzen­da­ritzak bila­tu­ta­ko frui­tuak jasotzen ditu, ale­gia, oina­rrien kez­ka batzuk jakin ondo­ren, hitza­ren mono­po­li­oa­ren bitar­tez, haien mani­pu­la­zioa egi­tea.
Hiru doku­men­tuak azter­tzean, hurren­go kons­tan­te­ak ikus­ten ditu­gu:
Lehen­da­bi­zi, jorra­tu­ta­ko gaia­ri dago­kio­nez, ez da egi­ten inon­go plan­te­amen­du his­to­ri­ko­rik, atze­ra egi­ten da urte gutxi batzuk bes­te­rik ez, geroa­go dio­te­na jus­ti­fi­katze alde­ra. Hiru­ga­rren doku­men­tua­ren hasie­ran Ezker Aber­tza­lea­ren his­to­ria gisa uler­tzen dute­na­ren alda­rri­ka­pe­na egi­ten da, hala ere, zen­bait topi­ko eta leku komu­ne­ta­ra mugatzen da, jarraian dato­rren diba­ga­zio abs­trak­tua­ren mai­la han­dia­ren ata­ri­koa dena.
Lehen doku­men­tuan libe­ra­lis­moa­ren jato­rria (XX. men­dea­ren hasie­raz geroz­tik) azal­tzen da, berriz jorra­tu­ko dugun gaia dela­rik; 1929ko kri­sial­dia behin aipatzen du, bi lerro­tan Euro­pa­ko Erki­de­goa sor­tze­ko 1945eko ingu­ru­ma­ria, 1947.
urtea ideia neo­li­be­ra­len has­ta­pen gisa, bes­te­rik ez, mer­ka­ta­ritza askea garran­tzi han­di­koa iza­nik, XVI. men­deaz geroz­ti­ko kapi­ta­lis­moa­ren izae­ran eta his­to­rian.
Doku­men­tu bakar batek ere ez du oina­rriz­ko azal­pen his­to­ri­ko­rik ema­ten, labu­rra bada ere, edo ez du egi­ten bes­te tes­tu kon­tsul­ta­ga­rri baten aipa­me­nik, hala­ko azter­gaiak pla­za­ratze­ko pro­ze­sua­ren non­dik nora­koak jaki­te­ko. Hiru­re­ta­ko kons­tan­te horrek era­kutsi­ta­koa­ren ara­be­ra, txos­ten­gi­leek, dire­nak dire­la, gutxie­nez, ira­ga­na­re­ki­ko lotu­ra oro moz­tu nahi dute edo kome­ni zaie­ne­ra murriz­tu, eta, gehie­nez, ezta­bai­da his­to­ri­koa­ren bel­dur dira.
Biga­rre­na lehen kons­tan­tea­ren gara­pe­na da larri­ta­su­na­ri dago­kio­nez: doku­men­tue­tan ez dago inola­ko kohe­ren­tzia meto­do­lo­gi­ko eta teo­ri­ko-kon­tzep­tua­lik, lana egi­tu­ra­tu eta pers­pek­ti­ba his­to­ri­koa iza­te­ko. Horre­la­ko kohe­ren­tzia mar­xis­mo­tik abia­tu­ta lor­tu dai­te­ke soi­lik. Bai­na guz­tiz alde­ran­tziz­koa ger­tatzen da. Lehen eta hiru­ga­rren doku­men­tuek kon­tra­ko teo­rien nahas­pi­la kao­ti­ko eta bate­rae­zi­na ager­tzen dute, eta biga­rre­nak ezta hori ere, hala ere, pro­gra­ma mini­mo baten zatia pro­po­satze­ko meri­tua dau­ka.
Lehen doku­men­tu­ko nahas­pi­lak aurre­ra­koi­ta­sun mota baten alde egi­ten du, erre­for­mis­mo bur­ge­sa­ren­tzat onar­ga­rria dena, bal­din eta orain­dik exis­titzen bada. Gal­de­ra bereha­la­koa da: zer-nola­ko intere­sa dago neo­li­be­ra­lis­moa­ren aurrean libe­ra­lis­moa­ren ber­tsio eder­ga­rria ema­te­ko, fun­tsez­ko korron­teak aipa­tu gabe, hots, eko­no­mia bur­ge­sa­ri dagoz­kio­nak ‑kla­si­koa, neo­kla­si­koa edo mar­gi­na­lis­ta eta neoliberala‑, eta batez ere, eko­no­mia bur­ge­sa­ren eta mar­xis­moa­ren arte­ko tal­ka hil­ga­rria? Key­nes-en ingu­ru­ko zer­bait esan al dai­te­ke Marx ezta azal-aza­le­tik ere aipa­tu gabe eta, segi­dan, une­ko sobie­tar eko­no­mia pla­ni­fi­ka­tua? Eman al dai­te­ke «ongi­za­te-esta­tua­ri» buruz­ko defi­ni­zio «neu­tra­lik» eta egin al dai­te­ke «libe­ra­lis­mo sozia­la­ren» lau­do­rio­rik, haren anker­ke­rien ingu­ru­ko txin­tik ere esan gabe? Azal­du al dai­te­ke EAJ eta UPN­ren TTI­Pren alde­ko jarre­ra Hegoal­de­ko kla­se bur­ge­saz hitz egin gabe?
Hiru­ga­rren doku­men­tu­ko nahas­pi­la pro­pio egin­da­koa bide da, izan ere, Marx, adi­bi­dez, hiru aldiz, gutxie­nez, aipatzen bada ere Mannheim‑i buruz­ko hala­beha­rrez­ko aipua egi­ten da, erre­for­mis­moa ebo­lu­zio­na­tu egin zue­na iza­nik, horrez gain, pla­ni­fi­ka­zio sozia­la­ren gai­ne­ko kon­tzep­tuak ez dau­ka Mar­xe­na­re­kin zeri­ku­si­rik. Era berean, biga­rren doku­men­tuan Marx iden­ti­fi­katzen da ideo­lo­gian, psi­ko­lo­gian eta zen­tzu komu­nean oina­rri­tu­ta­ko eza­gutza­ren sozio­lo­gia­re­kin, Mar­xe­kin zeri­ku­si­rik ez due­na. Bes­tal­de, hege­mo­nia, inde­pen­den­tzia, demo­kra­zia eta sozia­lis­moa­ri buruz­ko ata­le­tan eze­re­za teo­ri­koa da hutsu­ne kon­tzep­tua­la bete nahi due­na: nola lor­tu hori bal­din eta pro­duk­zio-inda­rren jabetza­ren kon­tzep­tu-gil­tza­rria inon ager­tzen ez bada? Nola da posi­ble sozia­lis­moz, demo­kra­ziaz, inde­pen­den­tziaz eta hege­mo­niaz hitz egi­tea, bal­din eta jabetza bur­ge­sa eta bera babes­ten duten arma­dak aipatzen ez badi­ra? Luze ez jotzea­rren, hiru­ga­rren doku­men­tuak, modu doi­lo­rrean, des­ka­li­fi­ka­zio poli­ti­ko, psi­ko­lo­gi­ko eta per­tso­na­la dara­bil oina­rri ideo­lo­gi­koak jaki­te­ko esku­bi­deak erres­pe­tatzea, bes­te­rik ez, eskatzen dute­ne­ki­ko, bai eta, zorroz­ta­sun zein serio­ta­sun teo­ri­koa eta aska­ta­su­nez kri­ti­ka­tu nahiz ezta­bai­datzea eskatzen dute­ne­ki­ko ere. Kide horiek ez dute inor irain­tzen, bai­na irai­nak jasotzen dituz­te; ez dute inor baz­ter­tzen, bai­na ezker aber­tza­le­tik baz­ter­tzen dituz­te.
Biga­rren doku­men­tuan hur­bi­le­ko eus­kal errea­li­ta­tea­ren des­krip­zioa egi­ten da aza­le­tik eta modu kuan­ti­ta­ti­boan. Ez du azal­tzen errea­li­ta­te horren zer­ga­tia, ez du plan­te­atzen zulo­tik ate­ratze­ko pro­gra­ma iraul­tzai­le maxi­mo edo mini­mo­rik, aldiz, des­krip­zio bate­ra mugatzen da. ala­bai­na, bes­te biek ez beza­la, pro­gra­ma mini­mo bati dagoz­kion zen­bait kon­tu eskain­tzen ditu, eta esker­tze­koa da: sis­te­ma publi­ko indar­tsua, zer­ga-erre­for­ma erra­di­ka­la, finan­tza-sis­te­ma pro­pioa, ban­ku publi­ko eta sozia­la, zer­bitzu publi­ko dui­nak…, dena dela, adie­raz­pen erre­for­mis­tek lau­so­tu egi­ten dute ukae­zi­nez­ko aurre­ra­pau­so hori, kasu bate­ra­ko: «lan­gi­le-kla­sea­ren erres­pe­tuan oina­rri­tu­ta­ko ere­du eko­no­mi­ko eta sozial berri­rantz tran­tsi­zioa abiatzea». Bes­te bi doku­men­tue­tan beza­la, biga­rre­nean ere zen­bait kon­tzep­tu uzten dira alde bate­ra, hala nola, kla­se-borro­ka, iraul­tza sozia­la eta, are gehia­go, iraul­tza sozia­lis­ta eta abar, hor­taz. pro­gra­ma mini­moa­ren zatitxo hori hon­da­tu samar gel­ditzen da: nola, zein herri bote­rek, iraun­kor­ki mobi­li­za­tua, eza­rri­ko ditu aurre­ko neu­rriak? Nola eki­din­go dira, adi­bi­dez, enpre­sa­rien boi­ko­ta eta kapi­tal-ihe­sa hala­ko neu­rrien aurrean, bal­din eta pla­ni­fi­ka­zio sozia­lis­tan aurre­ra egi­ten ez bada? Biga­rren doku­men­tuan ez da hala­ko­rik aipatzen.
Azke­nik, hiru­ga­rren ezau­ga­rria da, hiru­rek teo­ria his­to­ri­ko eta his­to­ria teo­ri­koa­ri buruz­ko inola­ko aipa­me­nik egi­ten ez dute­la: XIX. men­dea­ren amaie­raz geroz­tik, sozia­lis­moak beti egin du tal­ka eko­no­mia, poli­ti­ka eta ideo­lo­gia bur­ge­sa­re­kin. Tre­nen arte­ko tal­ka da, bana­ka, bagoi guz­tie­tan era­gi­na due­na ‑eko­no­mi­koan, poli­ti­koan eta teorikoan‑, bai­na mul­tzo­ka iza­nez gero, tren osoak gehi loko­mo­to­rak ‑zuzen­da­ritza sozia­lis­ta edo burgesa‑, kri­sial­di sozio­po­li­ti­koen une­rik larrie­nak adie­raz­ten dituz­te, kri­sial­di sozioe­ko­no­mi­koe­tan jato­rria dute­nak eta horien gai­nean zuti­tu dire­nak.
Prak­ti­ka erre­for­mis­ta eta prak­ti­ka iraul­tzai­lea­ren arte­ko aldea adie­raz­te­ko, hurren­go hiru gal­de­rei eman­da­ko eran­tzu­nen ara­be­ra adie­raz­ten da: ba al dago sol­da­ta­pe­ko esplo­ta­zio­rik, gain­ba­lio­rik, lana­ren lege­rik? Sozia­lis­moak baietz dio, bur­ge­siak, ordea, ezetz. Kla­se kapi­ta­lis­ta­ren tres­na­rik al da esta­tua, edo neu­tra­la ote da eta balia­ga­rri izan dai­te­ke lan­gi­le-kla­sea­ren­tzat? Sozia­lis­moak dio esta­tua kapi­ta­la­re­na dela eta sun­tsi­tu behar dela, bur­ge­siak, ordea, neu­tra­la dela, guz­tio­na eta bere horre­tan utzi behar dela. Azke­nik, ba al dago aur­ka­ko-bata­su­nik eta ‑borro­ka­rik, hau da, dia­lek­ti­ka mate­ria­lis­ta­rik, edo ba ote dago har­mo­nia­rik eta ore­ka­rik, hau da, meta­fi­si­ka idea­lis­ta­rik? Sozia­lis­moak dio mate­ria­lis­mo dia­lek­ti­koa iraul­tza­ren meto­do teo­ri­koa dela, berriz, bur­ge­siak dio, dia­lek­ti­ka­ri uko egi­teaz gain, zen­tzu komu­na dela aldae­zin­ta­su­na era­kus­ten duen meto­doa, gau­zak iso­la­tu­rik dau­de­la eta bata­sun eta borro­ka iraun­ko­rrean kon­trae­san anta­go­ni­ko­rik ez dagoe­la.
Hiru gal­de­rok bere­zi­ki prak­ti­koak dira, eta egi­ta­teek aurrez aurre jar­tzen dituz­te iraul­tza eta erreak­zioa: erre­for­mis­moak erdi­bi­dean gel­di­tu nahi du patxa­daz, bai­na azka­rra­go edo beran­dua­go ban­do batean edo kon­tra­koan kokatzen da, eta ia beti kapi­ta­la­ren alde egi­ten du.
Azter­gai izan ditu­gun Sor­tu­ren doku­men­tuek ika­raz ihes egi­ten dute his­to­ria errea­lean era­ba­ki­ga­rri diren gai horie­ta­tik, egi­ta­tee­tan eta teo­rian exis­ti­tu­ko ez bai­li­ran. Hala eta guz­tiz ere, errea­li­ta­tea­ren aurrean itsua­re­na egi­tea da erre­for­mis­moa­ren gai­xo­ta­sun seni­la­ren sin­to­ma­rik larrie­ne­ta­ko bat.
Petri Reka­ba­rren

Cas­te­llano
Pre­sen­ta­mos la segun­da par­te de la serie de cua­tro en la que pre­ten­de­mos ana­li­zar la deri­va de Sor­tu y la situa­ción de una par­te de la Izquier­da Aber­tza­le. En la ante­rior y pri­me­ra insis­ti­mos en el demo­le­dor efec­to des­truc­ti­vo que supo­ne la nega­ción del dere­cho y de la nece­si­dad de la mili­tan­cia de Sor­tu a cono­cer el resul­ta­do defi­ni­ti­vo del deba­te sobre las bases ideo­ló­gi­cas, sobre los obje­ti­vos his­tó­ri­cos irre­nun­cia­bles, sobre la estra­te­gia y las tác­ti­cas para alcan­zar­los; y tam­bién hici­mos refe­ren­cia al incum­pli­mien­to de los pla­zos ofi­cia­les para rea­li­zar la segun­da par­te de la Asam­blea Fun­da­cio­nal de Sor­tu, pos­ter­ga­da inde­fi­ni­da­men­te por lo que pare­ce. Decía­mos, por últi­mo, que estas y otras deci­sio­nes de la actual direc­ción de Sor­tu con­fir­man que su gru­po diri­gen­te se ha enro­ca­do en el buro­cra­tis­mo, no así bases mili­tan­tes de Sor­tu y menos aún la Izquier­da Aber­tza­le en su con­jun­to.
II
La pri­me­ra víc­ti­ma del secre­tis­mo buro­crá­ti­co es el pen­sa­mien­to crí­ti­co y libre.
La segun­da víc­ti­ma es el des­plo­me de la cali­dad del pen­sa­mien­to apri­sio­na­do por la cen­su­ra y el silen­cio. Y la ter­ce­ra víc­ti­ma es la ilu­sión par­ti­ci­pa­ti­va de la mili­tan­cia que, len­ta o rápi­da­men­te, va des­ani­mán­do­se y lo que es peor, va debi­li­tan­do sus defen­sa teó­ri­cas y polí­ti­cas ante el infec­cio­so virus del refor­mis­mo.
Que nadie se lle­ve a enga­ño. La expe­rien­cia his­tó­ri­ca sobre los pro­ce­sos de buro­cra­ti­za­ción de las orga­ni­za­cio­nes revo­lu­cio­na­rias y sobre sus efec­tos nega­ti­vos es tan incues­tio­na­ble como las lec­cio­nes teó­ri­cas y polí­ti­cas que se extraen de ella. Y una cues­tión deci­si­va a cali­brar es la velo­ci­dad de la buro­cra­ti­za­ción: si ha lle­ga­do a ser irre­ver­si­ble o si por el con­tra­rio toda­vía es posi­ble vol­ver atrás recu­pe­ran­do el fun­cio­na­mien­to demo­crá­ti­co. Pero es una tarea difí­cil por­que la pro­pia buro­cra­cia se encar­ga de dar una ima­gen opues­ta, de liber­tad de deba­te. Por ejem­plo, los tres últi­mos docu­men­tos de Sor­tu tie­nen, entre otros obje­ti­vos, tam­bién ese obje­ti­vo con­cre­to.
Por orden cro­no­ló­gi­co, pri­mer docu­men­to: La Geo­po­lí­ti­ca del Neo­li­be­ra­lis­mo y Eus­kal Herria, enero de 2015, Iratzar Fun­da­zioa; segun­do docu­men­to: Con­se­cuen­cias del Capi­ta­lis­mo en Eus­kal Herria, febre­ro de 2015, Sor­tu; y ter­cer docu­men­to: Ezker Aber­tza­lea­ren ego­ki­za­pe­na, febre­ro de 2015, Iratzar Fun­da­zioa.
Median­te estos tex­tos se apa­ren­ta liber­tad de deba­te crí­ti­co, pero es un deba­te ama­ña­do por­que no hay nin­gún docu­men­to colec­ti­vo y ofi­cial pre­vio que fije la opi­nión común, lo que per­mi­te a los redac­to­res cen­trar­se en las cues­tio­nes que les intere­san olvi­dan­do y mar­gi­nan­do otras que tal vez sí intere­san a la mili­tan­cia. Vol­ve­mos así a los desas­tro­sos efec­tos que tie­ne la ocul­ta­ción de las bases ideo­ló­gi­cas: en ellas debie­ran apa­re­cer las fun­da­men­ta­les inquie­tu­des y nece­si­da­des de la mili­tan­cia sobre las que hay que deba­tir real­men­te, pero como esas bases han sido cen­su­ra­das, la mili­tan­cia des­co­no­ce lo que ella ha deci­di­do y la direc­ción pue­de decir enton­ces lo que le ape­tez­ca.
Inclu­so en la hipó­te­sis de que la actual direc­ción haya ele­gi­do escri­bir sobre pro­ble­mas apun­ta­dos y reco­gi­dos en el deba­te hur­ta­do a la bases, inclu­so acep­tan­do esta posi­bi­li­dad, tam­po­co se resuel­ve el pro­ble­ma sino que se agra­va.
En comen­ta­rios ante­rio­res a esta serie hemos des­ve­la­do la téc­ni­ca de mar­ke­ting comer­cial emplea­da para diri­gir el deba­te ideo­ló­gi­co de hace tres años hacia los intere­ses de la direc­ción de enton­ces, y no vamos a repe­tir­nos. La direc­ción actual reco­ge los fru­tos bus­ca­dos: cono­cer algu­nas inquie­tu­des de las bases y mani­pu­lar­las median­te el mono­po­lio de la pala­bra.
Estu­dian­do los tres docu­men­tos encon­tra­mos las siguien­tes cons­tan­tes:
La pri­me­ra es que nin­guno hace un plan­tea­mien­to his­tó­ri­co del tema que abor­da, excep­to retro­ce­der muy pocos años para jus­ti­fi­car lo que lue­go se afir­ma.
Inclu­so el ter­cer docu­men­to que se ini­cia con una reivin­di­ca­ción de la his­to­ria de lo que entien­de como Izquier­da Aber­tza­le, se limi­ta sin embar­go a unos cuan­tos tópi­cos y luga­res comu­nes que anun­cian el altí­si­mo nivel de diva­ga­ción abs­trac­ta que le sigue. El pri­mer docu­men­to expo­ne el ori­gen del libe­ra­lis­mo des­de comien­zos del siglo XX, tema al que vol­ve­re­mos; cita una vez la cri­sis de 1929, cita en dos líneas el con­tex­to de 1945 para la crea­ción de la Comu­ni­dad Euro­pea, cita 1947 como el ini­cio de las ideas neo­li­be­ra­les, pero nada más, para un tema de tras­cen­den­cia de libre comer­cio en la natu­ra­le­za e his­to­ria de capi­ta­lis­mo des­de el siglo XVI.
Que nin­guno de los docu­men­tos pre­ten­da basar­se en una sucin­ta pero sufi­cien­te expli­ca­ción his­tó­ri­ca, o al menos se remi­ta a la con­sul­ta de otro tex­to ase­qui­ble en la que se deta­lle el pro­ce­so que ha desem­bo­ca­do en la cues­tión que se ana­li­za, esta cons­tan­te que reco­rre a los tres, mues­tra que sus auto­res, los que fue­ren, cuan­do menos quie­ren cor­tar todo lazo con el pasa­do o redu­cir­lo a lo que les con­vie­ne, y cuan­do más, tie­nen mie­do a un deba­te his­tó­ri­co.
La segun­da cons­tan­te es el desa­rro­llo en gra­ve­dad de la pri­me­ra: en nin­guno exis­te una cohe­ren­cia meto­do­ló­gi­ca y teó­ri­co-con­cep­tual que estruc­tu­re la obra y le dote de pers­pec­ti­va his­tó­ri­ca. Esa cohe­ren­cia sólo pue­de lograr­se des­de el mar­xis­mo. Sin embar­go suce­de todo lo con­tra­rio. Los docu­men­tos pri­me­ro y ter­cer pre­sen­tan una caó­ti­ca e irre­con­ci­lia­ble mez­cla de teo­rías opues­tas, y el segun­do ni siquie­ra eso, aun­que sí tie­ne el méri­to de pro­po­ner par­te de un pro­gra­ma míni­mo.
En el pri­mer docu­men­to la mez­cla se decan­ta a favor de un pro­gre­sis­mo asu­mi­ble al refor­mis­mo bur­gués, si es que sigue exis­tien­do. La pre­gun­ta es inme­dia­ta ¿qué inte­rés exis­te en dar una ver­sión embe­lle­ce­do­ra del libe­ra­lis­mo como opues­to al neo­li­be­ra­lis­mo, sin a la vez citar las fun­da­men­ta­les corrien­tes no ya de la eco­no­mía bur­gue­sa ‑clá­si­ca, neo­clá­si­ca o mar­gi­na­lis­ta, y neolibera‑, sino sobre todo el cho­que mor­tal entre la eco­no­mía bur­gue­sa y el mar­xis­mo? ¿Se pue­de decir algo de Key­nes sin citar siquie­ra de pasa­da a Marx y, segui­da­men­te, a la eco­no­mía pla­ni­fi­ca­da sovié­ti­ca del momen­to? ¿Se pue­de dar la «neu­tral» defi­ni­ción del «Esta­do del bien­es­tar» y loar al «libe­ra­lis­mo social» sin decir una pala­bra de sus atro­ci­da­des? ¿Se pue­de expli­car la pos­tu­ra del PNV y UPN a favor del TTIP sin hablar de la cla­se bur­gue­sa en Hegoal­de?
En el ter­cer docu­men­to la mez­co­lan­za pare­ce ser deli­be­ra­da por­que, por ejem­plo, se cita al menos tres veces a Marx pero se hace una refe­ren­cia de nece­si­dad a Mann­heim, que evo­lu­cio­nó al refor­mis­mo y cuyo con­cep­to de pla­ni­fi­ca­ción social no tie­ne nada que ver con el de Marx. Tam­bién en el segun­do docu­men­to se iden­ti­fi­ca a Marx con una socio­lo­gía del cono­ci­mien­to basa­da en la ideo­lo­gía, la psi­co­lo­gía y el sen­ti­do común, lo que no tie­ne nada que ver con Marx. Es en los apar­ta­dos sobre hege­mo­nía, inde­pen­den­cia, demo­cra­cia y socia­lis­mo en don­de la nada teó­ri­ca pre­ten­de lle­nar el vacío con­cep­tual: ¿cómo lograr­lo si por nin­gu­na par­te apa­re­ce el con­cep­to cla­ve de pro­pie­dad de las fuer­zas pro­duc­ti­vas?, ¿cómo es posi­ble hablar de socia­lis­mo, demo­cra­cia, inde­pen­den­cia y hege­mo­nía sin refe­rir­se a la pro­pie­dad bur­gue­sa y a los ejér­ci­tos que la pro­te­gen? Por no exten­der­nos, el ter­cer docu­men­to cae en la baje­za de la des­ca­li­fi­ca­ción polí­ti­ca, psi­co­ló­gi­ca y has­ta per­so­nal de quie­nes sim­ple­men­te exi­gen res­pe­to a sus dere­chos de cono­cer las bases ideo­ló­gi­cas, de exi­gir rigor y serie­dad teó­ri­ca, de cri­ti­car y deba­tir con liber­tad. Estos com­pa­ñe­ros no insul­tan a nadie, pero sí son insul­ta­dos; no exclu­yen a nadie, pero sí son exclui­dos de la izquier­da aber­tza­le.
El segun­do docu­men­to es una des­crip­ción super­fi­cial y cuan­ti­ta­ti­va de la reali­dad inme­dia­ta vas­ca. No expli­ca por qué se ha lle­ga­do a esta reali­dad, ni plan­tea un pro­gra­ma revo­lu­cio­na­rio máxi­mo y míni­mo para salir de este agu­je­ro, sino que se limi­ta a des­cri­bir­lo. Pero a dife­ren­cia de los otros dos, en este sí se ofre­cen algu­nos pun­tos corres­pon­dien­tes a un pro­gra­ma míni­mo, lo cual es de agra­de­cer: sis­te­ma públi­co fuer­te, radi­cal refor­ma fis­cal, sis­te­ma finan­cie­ro pro­pio, ban­co públi­co y social, ser­vi­cios públi­cos dig­nos…, pero este inne­ga­ble paso ade­lan­te se ve empa­ña­do por expre­sio­nes refor­mis­tas como la de «poner en mar­cha la tran­si­ción hacia un nue­vo mode­lo eco­nó­mi­co y social basa­do en el res­pe­to de la cla­se tra­ba­ja­do­ra». Como en los otros docu­men­tos, en el segun­do docu­men­to tam­po­co apa­re­cen los con­cep­tos de lucha de cla­ses, revo­lu­ción social ni mucho menos revo­lu­ción socia­lis­ta, etcé­te­ra, por lo que esa por­ción de pro­gra­ma míni­mo que­da muy dete­rio­ra­da: ¿cómo, con qué poder popu­lar movi­li­za­do per­ma­nen­te­men­te se van a impo­ner las medi­das ante­rio­res?, ¿cómo se va a evi­tar, por ejem­plo, el boi­cot empre­sa­rial y la hui­da de capi­ta­les ante esas medi­das si no es avan­zan­do en la pla­ni­fi­ca­ción socia­lis­ta? El segun­do docu­men­to no dice nada de esto.
Y la ter­ce­ra y últi­ma carac­te­rís­ti­ca es que nin­guno hace refe­ren­cia algu­na a la teo­ría his­tó­ri­ca y a la his­to­ria teó­ri­ca: des­de fina­les del siglo XIX el socia­lis­mo lle­va cho­can­do siem­pre con la eco­no­mía, la polí­ti­ca y la ideo­lo­gía bur­gue­sa. Un cho­que de tre­nes que en ais­la­do afec­tan a cada uno de los vago­nes ‑el eco­nó­mi­co, el polí­ti­co y el teó­ri­co- pero que en con­jun­to, el tren com­ple­to más la loco­mo­to­ra ‑la direc­ción socia­lis­ta o la burguesa‑, sig­ni­fi­can los gran­des momen­tos de cri­sis socio­po­lí­ti­cas que se yer­guen sobre las socio­eco­nó­mi­cas, de las que nacen.
La dife­ren­cia entre prác­ti­ca refor­mis­ta y prác­ti­ca revo­lu­cio­na­ria se expre­sa en las res­pues­tas que demos a esas tres cues­tio­nes: ¿exis­te explo­ta­ción asa­la­ria­da, plus­va­lía, ley del tra­ba­jo? El socia­lis­mo dice que sí, la bur­gue­sía dice que no. ¿El Esta­do es el ins­tru­men­to de la cla­se capi­ta­lis­ta o es neu­tral y pue­de ser­vir a la cla­se obre­ra? El socia­lis­mo dice que el Esta­do es del capi­tal y que hay que des­truir­lo, la bur­gue­sía dice que es neu­tral, de todos, y que hay que man­te­ner­lo. Y ¿exis­te la uni­dad y lucha de con­tra­rio, o sea, la dia­léc­ti­ca mate­ria­lis­ta, o exis­te la armo­nía y el equi­li­brio, o sea la meta­fí­si­ca idea­lis­ta? El socia­lis­mo dice que el mate­ria­lis­mo dia­léc­ti­co es el méto­do teó­ri­co de la revo­lu­ción, la bur­gue­sía, ade­más de negar la dia­léc­ti­ca, dice que el sen­ti­do común es el méto­do que demues­tra que nada cam­bia, las cosas están ais­la­das y no exis­ten con­tra­dic­cio­nes anta­gó­ni­cas en uni­dad y lucha per­ma­nen­te.
Las tres cues­tio­nes son emi­nen­te­men­te prác­ti­cas y enfren­tan en los hechos la revo­lu­ción con la reac­ción: el refor­mis­mo pre­ten­de que­dar­se pací­fi­ca­men­te en la mitad, pero antes o des­pués se posi­cio­na por un ban­do o por su con­tra­rio, y casi siem­pre lo ha hecho a favor del capi­tal.
Los docu­men­tos de Sor­tu ana­li­za­dos huyen con espan­to de estas cues­tio­nes deci­si­vas en la his­to­ria real: como si no exis­tie­ran ni en los hechos ni en la teo­ría.
Pero cerrar los ojos a la reali­dad es uno de los sín­to­mas más gra­ves de la enfer­me­dad senil de refor­mis­mo.
Petri Reka­ba­rren

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Leave a comment

Iruzkina idatzi / Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: