[Eusk/​Cast] La nada no es meta ni camino, es nada ( II de IV )

Pri­me­ra par­te del texto
http://​boltxe​.info/​?​p​=​7​1​000
Hona­koan lau iruz­kin sai­le­ko biga­rren zatia aur­kez­tuen dugu, asmoa da Sor­tu­ren deri­ba eta Ezker Aber­tza­lea­ren zati baten egoe­ra azter­tzea. Aurre­koan (sai­le­ko lehe­nean) hurren­go kon­tu hauek jorra­tu geni­tuen batik bat: Sor­tu­ren mili­tan­tzia­ri oina­rri ideo­lo­gi­koen ingu­ru­ko azken emaitza jaki­te­ko esku­bi­de eta beha­rra uka­tu iza­nak era­gin duen efek­tu sun­tsitzai­le larria, utzie­zi­nez­ko hel­bu­ru his­to­ri­koak eta haiek lor­tze­ko estra­te­gia nahiz tak­ti­kak, era berean, aipa­tu genuen Sor­tu­ren Sorre­ra-bil­tza­rra­ren biga­rren zatia gau­zatze­ko epeal­di ofi­zia­lak bete ez dire­la (antza denez, muga­rik gabe atze­ra­tua). Genioen, azke­nik, Sor­tu­ren orain­go zuzen­da­ritzak har­tu­ta­ko era­ba­ki horiek eta bes­te batzuek baiez­tatzen dute­la buru­za­gi-tal­dea buro­kra­zia­ri atxi­ki egin zaio­la, bai­na ez dela hala­ko­rik ger­ta­tu, ordea, Sor­tu­ren oina­rriz­ko mili­tan­teen kasuan eta, are gutxia­go, Ezker Aber­tza­le osoan.
II
Pen­tsa­men­du kri­ti­ko eta librea dugu sekre­tis­mo buro­kra­ti­koa­ren lehen bik­ti­ma Biga­rren bik­ti­ma, zen­tsu­ra eta isil­ta­sun­pean iza­tea­ren ondo­rioz, pen­tsa­men­dua­ren kali­ta­tea­ren hondoratzea.
Mili­tan­teen ilu­sio par­te har­tzai­lea da hiru­ga­rren bik­ti­ma, izan ere, azka­rra­go edo beran­dua­go, des­ani­ma­tuz doa eta, are gaiz­kia­go, defen­t­sa teo­ri­ko eta poli­ti­koak ahul­du egi­ten dira erre­for­mis­moa­ren birus kutsa­ga­rria­ren aurrean.
Ez dadi­la inor nahas. Espe­rien­tzia his­to­ri­koak dios­ku­nez, ukae­zi­nak dira, buro­kra­ti­zatze-pro­ze­sue­ta­tik era­kun­de iraul­tzai­leek ate­ra­ta­ko era­gin nega­ti­boak, bai eta, han­go lezio teo­ri­ko eta poli­ti­koak ere. Edo­no­la ere, ezin­bes­te­koa da buro­kra­ti­zatzea­ren abia­du­ra neur­tzea, hau da, dagoe­ne­ko atze­rae­zi­na ote den edo, berriz, orain­dik atze­ra egi­te­ko auke­ra ote dagoen, fun­tzio­na­men­du demo­kra­ti­koa berres­ku­ratze aldera.
Ala­bai­na, ez da zere­gin erre­za, buro­kra­ziak berak kon­tra­ko iru­dia ema­ten due­la­ko, ale­gia, ezta­bai­datze­ko aska­ta­su­na­re­na. Adi­bi­dez, Sor­tu­ren azken hiru doku­men­tuek, bes­teak bes­te, hel­bu­ru zehatz hori har­tzen dute barne.
Kro­no­lo­gi­ko­ki, lehen doku­men­tua: Neo­li­be­ra­lis­moa­ren geo­po­li­ti­ka eta Eus­kal Herria, 2015eko urta­rri­le­koa, Iratzar Fun­da­zioa; biga­rren doku­men­tua: Kapi­ta­lis­moa­ren ondo­rioak Eus­kal Herrian, 2015eko otsai­le­koa, Sor­tu; eta hiru­ga­rren doku­men­tua: Ezker Aber­tza­lea­ren ego­kitza­pe­na, 2015eko otsai­le­koa, Iratzar Fundazioa.
Aipa­tu tes­tuek ezta­bai­da kri­ti­koa­ren aska­ta­sun-itxu­ra ema­ten dute, bai­na iru­zu­rrez­ko ezta­bai­da da, aldez aurre­tik, iritzi komu­na islatzen duen inola­ko doku­men­tu kolek­ti­bo­rik eta ofi­zia­lik idatzi ez dela­ko, horrek haien intere­se­ko gaie­tan arre­ta jar­tzea ahal­bi­detzen die txos­ten­gi­leei, mili­tan­tzia­ren­tzat inter­es­ga­rri izan litez­keen bes­te­la­ko kon­tu batzuk ahan­tzi eta alde bate­ra utziz. Modu horre­ta­ra, berriz ikus ditza­ke­gu oina­rri ideo­lo­gi­koak era­kutsi ez iza­na­ren efek­tu negar­ga­rriak, izan ere, han mili­tan­teen fun­tsez­ko kez­kak eta pre­miak adie­ra­zi behar­ko lira­te­ke, bene­ta­ko ezta­bai­da­gu­ne iza­te­ko, ala­bai­na, oina­rriak zen­tsu­ra­pean jarri dire­nez gero, mili­tan­te­ek ez daki­te zer era­ba­ki duten eta zuzen­da­ritzak nahi due­na esa­te­ko auke­ra du.
Hala­ber, nahiz eta orain­go zuzen­da­ritzak, oina­rriei ostu­ta­ko ezta­bai­dan apun­ta­tu eta jaso­ta­ko ara­zoei buruz idaz­tea auke­ra­tu (hala­ko hipo­te­sia onar­tuz), ara­zoa kon­pon­du beha­rrean, larria­go­tu egi­ten da. Sail hau idatzi baino lehe­na­go­ko iruz­ki­ne­tan age­rian utzi dugu due­la hiru urte­ko zuzen­da­ritzak ezta­bai­da ideo­lo­gi­koan era­bi­li­ta­ko mar­ke­tin komer­tzia­le­ko tek­ni­ka, haren intere­sak ain­tzat har­tuz, hor­taz, ez gara berri­ro horre­taz ari­ko. Orain­go zuzen­da­ritzak bila­tu­ta­ko frui­tuak jasotzen ditu, ale­gia, oina­rrien kez­ka batzuk jakin ondo­ren, hitza­ren mono­po­li­oa­ren bitar­tez, haien mani­pu­la­zioa egitea.
Hiru doku­men­tuak azter­tzean, hurren­go kons­tan­te­ak ikus­ten ditugu:
Lehen­da­bi­zi, jorra­tu­ta­ko gaia­ri dago­kio­nez, ez da egi­ten inon­go plan­te­amen­du his­to­ri­ko­rik, atze­ra egi­ten da urte gutxi batzuk bes­te­rik ez, geroa­go dio­te­na jus­ti­fi­katze alde­ra. Hiru­ga­rren doku­men­tua­ren hasie­ran Ezker Aber­tza­lea­ren his­to­ria gisa uler­tzen dute­na­ren alda­rri­ka­pe­na egi­ten da, hala ere, zen­bait topi­ko eta leku komu­ne­ta­ra mugatzen da, jarraian dato­rren diba­ga­zio abs­trak­tua­ren mai­la han­dia­ren ata­ri­koa dena.
Lehen doku­men­tuan libe­ra­lis­moa­ren jato­rria (XX. men­dea­ren hasie­raz geroz­tik) azal­tzen da, berriz jorra­tu­ko dugun gaia dela­rik; 1929ko kri­sial­dia behin aipatzen du, bi lerro­tan Euro­pa­ko Erki­de­goa sor­tze­ko 1945eko ingu­ru­ma­ria, 1947.
urtea ideia neo­li­be­ra­len has­ta­pen gisa, bes­te­rik ez, mer­ka­ta­ritza askea garran­tzi han­di­koa iza­nik, XVI. men­deaz geroz­ti­ko kapi­ta­lis­moa­ren izae­ran eta historian.
Doku­men­tu bakar batek ere ez du oina­rriz­ko azal­pen his­to­ri­ko­rik ema­ten, labu­rra bada ere, edo ez du egi­ten bes­te tes­tu kon­tsul­ta­ga­rri baten aipa­me­nik, hala­ko azter­gaiak pla­za­ratze­ko pro­ze­sua­ren non­dik nora­koak jaki­te­ko. Hiru­re­ta­ko kons­tan­te horrek era­kutsi­ta­koa­ren ara­be­ra, txos­ten­gi­leek, dire­nak dire­la, gutxie­nez, ira­ga­na­re­ki­ko lotu­ra oro moz­tu nahi dute edo kome­ni zaie­ne­ra murriz­tu, eta, gehie­nez, ezta­bai­da his­to­ri­koa­ren bel­dur dira.
Biga­rre­na lehen kons­tan­tea­ren gara­pe­na da larri­ta­su­na­ri dago­kio­nez: doku­men­tue­tan ez dago inola­ko kohe­ren­tzia meto­do­lo­gi­ko eta teo­ri­ko-kon­tzep­tua­lik, lana egi­tu­ra­tu eta pers­pek­ti­ba his­to­ri­koa iza­te­ko. Horre­la­ko kohe­ren­tzia mar­xis­mo­tik abia­tu­ta lor­tu dai­te­ke soi­lik. Bai­na guz­tiz alde­ran­tziz­koa ger­tatzen da. Lehen eta hiru­ga­rren doku­men­tuek kon­tra­ko teo­rien nahas­pi­la kao­ti­ko eta bate­ra­ezi­na ager­tzen dute, eta biga­rre­nak ezta hori ere, hala ere, pro­gra­ma mini­mo baten zatia pro­po­satze­ko meri­tua dauka.
Lehen doku­men­tu­ko nahas­pi­lak aurre­ra­koi­ta­sun mota baten alde egi­ten du, erre­for­mis­mo bur­ge­sa­ren­tzat onar­ga­rria dena, bal­din eta orain­dik exis­titzen bada. Gal­de­ra bereha­la­koa da: zer-nola­ko intere­sa dago neo­li­be­ra­lis­moa­ren aurrean libe­ra­lis­moa­ren ber­tsio eder­ga­rria ema­te­ko, fun­tsez­ko korron­teak aipa­tu gabe, hots, eko­no­mia bur­ge­sa­ri dagoz­kio­nak ‑kla­si­koa, neo­kla­si­koa edo mar­gi­na­lis­ta eta neoliberala‑, eta batez ere, eko­no­mia bur­ge­sa­ren eta mar­xis­moa­ren arte­ko tal­ka hil­ga­rria? Key­nes-en ingu­ru­ko zer­bait esan al dai­te­ke Marx ezta azal-aza­le­tik ere aipa­tu gabe eta, segi­dan, une­ko sobie­tar eko­no­mia pla­ni­fi­ka­tua? Eman al dai­te­ke «ongi­za­te-esta­tua­ri» buruz­ko defi­ni­zio «neu­tra­lik» eta egin al dai­te­ke «libe­ra­lis­mo sozia­la­ren» lau­do­rio­rik, haren anker­ke­rien ingu­ru­ko txin­tik ere esan gabe? Azal­du al dai­te­ke EAJ eta UPN­ren TTI­Pren alde­ko jarre­ra Hegoal­de­ko kla­se bur­ge­saz hitz egin gabe?
Hiru­ga­rren doku­men­tu­ko nahas­pi­la pro­pio egin­da­koa bide da, izan ere, Marx, adi­bi­dez, hiru aldiz, gutxie­nez, aipatzen bada ere Mannheim‑i buruz­ko hala­beha­rrez­ko aipua egi­ten da, erre­for­mis­moa ebo­lu­zio­na­tu egin zue­na iza­nik, horrez gain, pla­ni­fi­ka­zio sozia­la­ren gai­ne­ko kon­tzep­tuak ez dau­ka Mar­xe­na­re­kin zeri­ku­si­rik. Era berean, biga­rren doku­men­tuan Marx iden­ti­fi­katzen da ideo­lo­gian, psi­ko­lo­gian eta zen­tzu komu­nean oina­rri­tu­ta­ko eza­gutza­ren sozio­lo­gia­re­kin, Mar­xe­kin zeri­ku­si­rik ez due­na. Bes­tal­de, hege­mo­nia, inde­pen­den­tzia, demo­kra­zia eta sozia­lis­moa­ri buruz­ko ata­le­tan eze­re­za teo­ri­koa da hutsu­ne kon­tzep­tua­la bete nahi due­na: nola lor­tu hori bal­din eta pro­duk­zio-inda­rren jabetza­ren kon­tzep­tu-gil­tza­rria inon ager­tzen ez bada? Nola da posi­ble sozia­lis­moz, demo­kra­ziaz, inde­pen­den­tziaz eta hege­mo­niaz hitz egi­tea, bal­din eta jabetza bur­ge­sa eta bera babes­ten duten arma­dak aipatzen ez badi­ra? Luze ez jotzea­rren, hiru­ga­rren doku­men­tuak, modu doi­lo­rrean, des­ka­li­fi­ka­zio poli­ti­ko, psi­ko­lo­gi­ko eta per­tso­na­la dara­bil oina­rri ideo­lo­gi­koak jaki­te­ko esku­bi­deak erres­pe­tatzea, bes­te­rik ez, eskatzen dute­ne­ki­ko, bai eta, zorroz­ta­sun zein serio­ta­sun teo­ri­koa eta aska­ta­su­nez kri­ti­ka­tu nahiz ezta­bai­datzea eskatzen dute­ne­ki­ko ere. Kide horiek ez dute inor irain­tzen, bai­na irai­nak jasotzen dituz­te; ez dute inor baz­ter­tzen, bai­na ezker aber­tza­le­tik baz­ter­tzen dituzte.
Biga­rren doku­men­tuan hur­bi­le­ko eus­kal errea­li­ta­tea­ren des­krip­zioa egi­ten da aza­le­tik eta modu kuan­ti­ta­ti­boan. Ez du azal­tzen errea­li­ta­te horren zer­ga­tia, ez du plan­te­atzen zulo­tik ate­ratze­ko pro­gra­ma iraul­tzai­le maxi­mo edo mini­mo­rik, aldiz, des­krip­zio bate­ra mugatzen da. ala­bai­na, bes­te biek ez beza­la, pro­gra­ma mini­mo bati dagoz­kion zen­bait kon­tu eskain­tzen ditu, eta esker­tze­koa da: sis­te­ma publi­ko indar­tsua, zer­ga-erre­for­ma erra­di­ka­la, finan­tza-sis­te­ma pro­pioa, ban­ku publi­ko eta sozia­la, zer­bitzu publi­ko dui­nak…, dena dela, adie­raz­pen erre­for­mis­tek lau­so­tu egi­ten dute ukae­zi­nez­ko aurre­ra­pau­so hori, kasu bate­ra­ko: «lan­gi­le-kla­sea­ren erres­pe­tuan oina­rri­tu­ta­ko ere­du eko­no­mi­ko eta sozial berri­rantz tran­tsi­zioa abiatzea». Bes­te bi doku­men­tue­tan beza­la, biga­rre­nean ere zen­bait kon­tzep­tu uzten dira alde bate­ra, hala nola, kla­se-borro­ka, iraul­tza sozia­la eta, are gehia­go, iraul­tza sozia­lis­ta eta abar, hor­taz. pro­gra­ma mini­moa­ren zatitxo hori hon­da­tu samar gel­ditzen da: nola, zein herri bote­rek, iraun­kor­ki mobi­li­za­tua, eza­rri­ko ditu aurre­ko neu­rriak? Nola eki­din­go dira, adi­bi­dez, enpre­sa­rien boi­ko­ta eta kapi­tal-ihe­sa hala­ko neu­rrien aurrean, bal­din eta pla­ni­fi­ka­zio sozia­lis­tan aurre­ra egi­ten ez bada? Biga­rren doku­men­tuan ez da hala­ko­rik aipatzen.
Azke­nik, hiru­ga­rren ezau­ga­rria da, hiru­rek teo­ria his­to­ri­ko eta his­to­ria teo­ri­koa­ri buruz­ko inola­ko aipa­me­nik egi­ten ez dute­la: XIX. men­dea­ren amaie­raz geroz­tik, sozia­lis­moak beti egin du tal­ka eko­no­mia, poli­ti­ka eta ideo­lo­gia bur­ge­sa­re­kin. Tre­nen arte­ko tal­ka da, bana­ka, bagoi guz­tie­tan era­gi­na due­na ‑eko­no­mi­koan, poli­ti­koan eta teorikoan‑, bai­na mul­tzo­ka iza­nez gero, tren osoak gehi loko­mo­to­rak ‑zuzen­da­ritza sozia­lis­ta edo burgesa‑, kri­sial­di sozio­po­li­ti­koen une­rik larrie­nak adie­raz­ten dituz­te, kri­sial­di sozioe­ko­no­mi­koe­tan jato­rria dute­nak eta horien gai­nean zuti­tu direnak.
Prak­ti­ka erre­for­mis­ta eta prak­ti­ka iraul­tzai­lea­ren arte­ko aldea adie­raz­te­ko, hurren­go hiru gal­de­rei eman­da­ko eran­tzu­nen ara­be­ra adie­raz­ten da: ba al dago sol­da­ta­pe­ko esplo­ta­zio­rik, gain­ba­lio­rik, lana­ren lege­rik? Sozia­lis­moak baietz dio, bur­ge­siak, ordea, ezetz. Kla­se kapi­ta­lis­ta­ren tres­na­rik al da esta­tua, edo neu­tra­la ote da eta balia­ga­rri izan dai­te­ke lan­gi­le-kla­sea­ren­tzat? Sozia­lis­moak dio esta­tua kapi­ta­la­re­na dela eta sun­tsi­tu behar dela, bur­ge­siak, ordea, neu­tra­la dela, guz­tio­na eta bere horre­tan utzi behar dela. Azke­nik, ba al dago aur­ka­ko-bata­su­nik eta ‑borro­ka­rik, hau da, dia­lek­ti­ka mate­ria­lis­ta­rik, edo ba ote dago har­mo­nia­rik eta ore­ka­rik, hau da, meta­fi­si­ka idea­lis­ta­rik? Sozia­lis­moak dio mate­ria­lis­mo dia­lek­ti­koa iraul­tza­ren meto­do teo­ri­koa dela, berriz, bur­ge­siak dio, dia­lek­ti­ka­ri uko egi­teaz gain, zen­tzu komu­na dela aldae­zin­ta­su­na era­kus­ten duen meto­doa, gau­zak iso­la­tu­rik dau­de­la eta bata­sun eta borro­ka iraun­ko­rrean kon­trae­san anta­go­ni­ko­rik ez dagoela.
Hiru gal­de­rok bere­zi­ki prak­ti­koak dira, eta egi­ta­teek aurrez aurre jar­tzen dituz­te iraul­tza eta erreak­zioa: erre­for­mis­moak erdi­bi­dean gel­di­tu nahi du patxa­daz, bai­na azka­rra­go edo beran­dua­go ban­do batean edo kon­tra­koan kokatzen da, eta ia beti kapi­ta­la­ren alde egi­ten du.
Azter­gai izan ditu­gun Sor­tu­ren doku­men­tuek ika­raz ihes egi­ten dute his­to­ria errea­lean era­ba­ki­ga­rri diren gai horie­ta­tik, egi­ta­tee­tan eta teo­rian exis­ti­tu­ko ez bai­li­ran. Hala eta guz­tiz ere, errea­li­ta­tea­ren aurrean itsua­re­na egi­tea da erre­for­mis­moa­ren gai­xo­ta­sun seni­la­ren sin­to­ma­rik larrie­ne­ta­ko bat.
Petri Reka­ba­rren

Cas­te­llano
Pre­sen­ta­mos la segun­da par­te de la serie de cua­tro en la que pre­ten­de­mos ana­li­zar la deri­va de Sor­tu y la situa­ción de una par­te de la Izquier­da Aber­tza­le. En la ante­rior y pri­me­ra insis­ti­mos en el demo­le­dor efec­to des­truc­ti­vo que supo­ne la nega­ción del dere­cho y de la nece­si­dad de la mili­tan­cia de Sor­tu a cono­cer el resul­ta­do defi­ni­ti­vo del deba­te sobre las bases ideo­ló­gi­cas, sobre los obje­ti­vos his­tó­ri­cos irre­nun­cia­bles, sobre la estra­te­gia y las tác­ti­cas para alcan­zar­los; y tam­bién hici­mos refe­ren­cia al incum­pli­mien­to de los pla­zos ofi­cia­les para rea­li­zar la segun­da par­te de la Asam­blea Fun­da­cio­nal de Sor­tu, pos­ter­ga­da inde­fi­ni­da­men­te por lo que pare­ce. Decía­mos, por últi­mo, que estas y otras deci­sio­nes de la actual direc­ción de Sor­tu con­fir­man que su gru­po diri­gen­te se ha enro­ca­do en el buro­cra­tis­mo, no así bases mili­tan­tes de Sor­tu y menos aún la Izquier­da Aber­tza­le en su conjunto.
II
La pri­me­ra víc­ti­ma del secre­tis­mo buro­crá­ti­co es el pen­sa­mien­to crí­ti­co y libre.
La segun­da víc­ti­ma es el des­plo­me de la cali­dad del pen­sa­mien­to apri­sio­na­do por la cen­su­ra y el silen­cio. Y la ter­ce­ra víc­ti­ma es la ilu­sión par­ti­ci­pa­ti­va de la mili­tan­cia que, len­ta o rápi­da­men­te, va des­ani­mán­do­se y lo que es peor, va debi­li­tan­do sus defen­sa teó­ri­cas y polí­ti­cas ante el infec­cio­so virus del reformismo.
Que nadie se lle­ve a enga­ño. La expe­rien­cia his­tó­ri­ca sobre los pro­ce­sos de buro­cra­ti­za­ción de las orga­ni­za­cio­nes revo­lu­cio­na­rias y sobre sus efec­tos nega­ti­vos es tan incues­tio­na­ble como las lec­cio­nes teó­ri­cas y polí­ti­cas que se extraen de ella. Y una cues­tión deci­si­va a cali­brar es la velo­ci­dad de la buro­cra­ti­za­ción: si ha lle­ga­do a ser irre­ver­si­ble o si por el con­tra­rio toda­vía es posi­ble vol­ver atrás recu­pe­ran­do el fun­cio­na­mien­to demo­crá­ti­co. Pero es una tarea difí­cil por­que la pro­pia buro­cra­cia se encar­ga de dar una ima­gen opues­ta, de liber­tad de deba­te. Por ejem­plo, los tres últi­mos docu­men­tos de Sor­tu tie­nen, entre otros obje­ti­vos, tam­bién ese obje­ti­vo concreto.
Por orden cro­no­ló­gi­co, pri­mer docu­men­to: La Geo­po­lí­ti­ca del Neo­li­be­ra­lis­mo y Eus­kal Herria, enero de 2015, Iratzar Fun­da­zioa; segun­do docu­men­to: Con­se­cuen­cias del Capi­ta­lis­mo en Eus­kal Herria, febre­ro de 2015, Sor­tu; y ter­cer docu­men­to: Ezker Aber­tza­lea­ren ego­ki­za­pe­na, febre­ro de 2015, Iratzar Fundazioa.
Median­te estos tex­tos se apa­ren­ta liber­tad de deba­te crí­ti­co, pero es un deba­te ama­ña­do por­que no hay nin­gún docu­men­to colec­ti­vo y ofi­cial pre­vio que fije la opi­nión común, lo que per­mi­te a los redac­to­res cen­trar­se en las cues­tio­nes que les intere­san olvi­dan­do y mar­gi­nan­do otras que tal vez sí intere­san a la mili­tan­cia. Vol­ve­mos así a los desas­tro­sos efec­tos que tie­ne la ocul­ta­ción de las bases ideo­ló­gi­cas: en ellas debie­ran apa­re­cer las fun­da­men­ta­les inquie­tu­des y nece­si­da­des de la mili­tan­cia sobre las que hay que deba­tir real­men­te, pero como esas bases han sido cen­su­ra­das, la mili­tan­cia des­co­no­ce lo que ella ha deci­di­do y la direc­ción pue­de decir enton­ces lo que le apetezca.
Inclu­so en la hipó­te­sis de que la actual direc­ción haya ele­gi­do escri­bir sobre pro­ble­mas apun­ta­dos y reco­gi­dos en el deba­te hur­ta­do a la bases, inclu­so acep­tan­do esta posi­bi­li­dad, tam­po­co se resuel­ve el pro­ble­ma sino que se agrava.
En comen­ta­rios ante­rio­res a esta serie hemos des­ve­la­do la téc­ni­ca de mar­ke­ting comer­cial emplea­da para diri­gir el deba­te ideo­ló­gi­co de hace tres años hacia los intere­ses de la direc­ción de enton­ces, y no vamos a repe­tir­nos. La direc­ción actual reco­ge los fru­tos bus­ca­dos: cono­cer algu­nas inquie­tu­des de las bases y mani­pu­lar­las median­te el mono­po­lio de la palabra.
Estu­dian­do los tres docu­men­tos encon­tra­mos las siguien­tes constantes:
La pri­me­ra es que nin­guno hace un plan­tea­mien­to his­tó­ri­co del tema que abor­da, excep­to retro­ce­der muy pocos años para jus­ti­fi­car lo que lue­go se afirma.
Inclu­so el ter­cer docu­men­to que se ini­cia con una rei­vin­di­ca­ción de la his­to­ria de lo que entien­de como Izquier­da Aber­tza­le, se limi­ta sin embar­go a unos cuan­tos tópi­cos y luga­res comu­nes que anun­cian el altí­si­mo nivel de diva­ga­ción abs­trac­ta que le sigue. El pri­mer docu­men­to expo­ne el ori­gen del libe­ra­lis­mo des­de comien­zos del siglo XX, tema al que vol­ve­re­mos; cita una vez la cri­sis de 1929, cita en dos líneas el con­tex­to de 1945 para la crea­ción de la Comu­ni­dad Euro­pea, cita 1947 como el ini­cio de las ideas neo­li­be­ra­les, pero nada más, para un tema de tras­cen­den­cia de libre comer­cio en la natu­ra­le­za e his­to­ria de capi­ta­lis­mo des­de el siglo XVI.
Que nin­guno de los docu­men­tos pre­ten­da basar­se en una sucin­ta pero sufi­cien­te expli­ca­ción his­tó­ri­ca, o al menos se remi­ta a la con­sul­ta de otro tex­to ase­qui­ble en la que se deta­lle el pro­ce­so que ha desem­bo­ca­do en la cues­tión que se ana­li­za, esta cons­tan­te que reco­rre a los tres, mues­tra que sus auto­res, los que fue­ren, cuan­do menos quie­ren cor­tar todo lazo con el pasa­do o redu­cir­lo a lo que les con­vie­ne, y cuan­do más, tie­nen mie­do a un deba­te histórico.
La segun­da cons­tan­te es el desa­rro­llo en gra­ve­dad de la pri­me­ra: en nin­guno exis­te una cohe­ren­cia meto­do­ló­gi­ca y teó­ri­co-con­cep­tual que estruc­tu­re la obra y le dote de pers­pec­ti­va his­tó­ri­ca. Esa cohe­ren­cia sólo pue­de lograr­se des­de el mar­xis­mo. Sin embar­go suce­de todo lo con­tra­rio. Los docu­men­tos pri­me­ro y ter­cer pre­sen­tan una caó­ti­ca e irre­con­ci­lia­ble mez­cla de teo­rías opues­tas, y el segun­do ni siquie­ra eso, aun­que sí tie­ne el méri­to de pro­po­ner par­te de un pro­gra­ma mínimo.
En el pri­mer docu­men­to la mez­cla se decan­ta a favor de un pro­gre­sis­mo asu­mi­ble al refor­mis­mo bur­gués, si es que sigue exis­tien­do. La pre­gun­ta es inme­dia­ta ¿qué inte­rés exis­te en dar una ver­sión embe­lle­ce­do­ra del libe­ra­lis­mo como opues­to al neo­li­be­ra­lis­mo, sin a la vez citar las fun­da­men­ta­les corrien­tes no ya de la eco­no­mía bur­gue­sa ‑clá­si­ca, neo­clá­si­ca o mar­gi­na­lis­ta, y neolibera‑, sino sobre todo el cho­que mor­tal entre la eco­no­mía bur­gue­sa y el mar­xis­mo? ¿Se pue­de decir algo de Key­nes sin citar siquie­ra de pasa­da a Marx y, segui­da­men­te, a la eco­no­mía pla­ni­fi­ca­da sovié­ti­ca del momen­to? ¿Se pue­de dar la «neu­tral» defi­ni­ción del «Esta­do del bien­es­tar» y loar al «libe­ra­lis­mo social» sin decir una pala­bra de sus atro­ci­da­des? ¿Se pue­de expli­car la pos­tu­ra del PNV y UPN a favor del TTIP sin hablar de la cla­se bur­gue­sa en Hegoalde?
En el ter­cer docu­men­to la mez­co­lan­za pare­ce ser deli­be­ra­da por­que, por ejem­plo, se cita al menos tres veces a Marx pero se hace una refe­ren­cia de nece­si­dad a Mannheim, que evo­lu­cio­nó al refor­mis­mo y cuyo con­cep­to de pla­ni­fi­ca­ción social no tie­ne nada que ver con el de Marx. Tam­bién en el segun­do docu­men­to se iden­ti­fi­ca a Marx con una socio­lo­gía del cono­ci­mien­to basa­da en la ideo­lo­gía, la psi­co­lo­gía y el sen­ti­do común, lo que no tie­ne nada que ver con Marx. Es en los apar­ta­dos sobre hege­mo­nía, inde­pen­den­cia, demo­cra­cia y socia­lis­mo en don­de la nada teó­ri­ca pre­ten­de lle­nar el vacío con­cep­tual: ¿cómo lograr­lo si por nin­gu­na par­te apa­re­ce el con­cep­to cla­ve de pro­pie­dad de las fuer­zas pro­duc­ti­vas?, ¿cómo es posi­ble hablar de socia­lis­mo, demo­cra­cia, inde­pen­den­cia y hege­mo­nía sin refe­rir­se a la pro­pie­dad bur­gue­sa y a los ejér­ci­tos que la pro­te­gen? Por no exten­der­nos, el ter­cer docu­men­to cae en la baje­za de la des­ca­li­fi­ca­ción polí­ti­ca, psi­co­ló­gi­ca y has­ta per­so­nal de quie­nes sim­ple­men­te exi­gen res­pe­to a sus dere­chos de cono­cer las bases ideo­ló­gi­cas, de exi­gir rigor y serie­dad teó­ri­ca, de cri­ti­car y deba­tir con liber­tad. Estos com­pa­ñe­ros no insul­tan a nadie, pero sí son insul­ta­dos; no exclu­yen a nadie, pero sí son exclui­dos de la izquier­da abertzale.
El segun­do docu­men­to es una des­crip­ción super­fi­cial y cuan­ti­ta­ti­va de la reali­dad inme­dia­ta vas­ca. No expli­ca por qué se ha lle­ga­do a esta reali­dad, ni plan­tea un pro­gra­ma revo­lu­cio­na­rio máxi­mo y míni­mo para salir de este agu­je­ro, sino que se limi­ta a des­cri­bir­lo. Pero a dife­ren­cia de los otros dos, en este sí se ofre­cen algu­nos pun­tos corres­pon­dien­tes a un pro­gra­ma míni­mo, lo cual es de agra­de­cer: sis­te­ma públi­co fuer­te, radi­cal refor­ma fis­cal, sis­te­ma finan­cie­ro pro­pio, ban­co públi­co y social, ser­vi­cios públi­cos dig­nos…, pero este inne­ga­ble paso ade­lan­te se ve empa­ña­do por expre­sio­nes refor­mis­tas como la de «poner en mar­cha la tran­si­ción hacia un nue­vo mode­lo eco­nó­mi­co y social basa­do en el res­pe­to de la cla­se tra­ba­ja­do­ra». Como en los otros docu­men­tos, en el segun­do docu­men­to tam­po­co apa­re­cen los con­cep­tos de lucha de cla­ses, revo­lu­ción social ni mucho menos revo­lu­ción socia­lis­ta, etcé­te­ra, por lo que esa por­ción de pro­gra­ma míni­mo que­da muy dete­rio­ra­da: ¿cómo, con qué poder popu­lar movi­li­za­do per­ma­nen­te­men­te se van a impo­ner las medi­das ante­rio­res?, ¿cómo se va a evi­tar, por ejem­plo, el boi­cot empre­sa­rial y la hui­da de capi­ta­les ante esas medi­das si no es avan­zan­do en la pla­ni­fi­ca­ción socia­lis­ta? El segun­do docu­men­to no dice nada de esto.
Y la ter­ce­ra y últi­ma carac­te­rís­ti­ca es que nin­guno hace refe­ren­cia algu­na a la teo­ría his­tó­ri­ca y a la his­to­ria teó­ri­ca: des­de fina­les del siglo XIX el socia­lis­mo lle­va cho­can­do siem­pre con la eco­no­mía, la polí­ti­ca y la ideo­lo­gía bur­gue­sa. Un cho­que de tre­nes que en ais­la­do afec­tan a cada uno de los vago­nes ‑el eco­nó­mi­co, el polí­ti­co y el teó­ri­co- pero que en con­jun­to, el tren com­ple­to más la loco­mo­to­ra ‑la direc­ción socia­lis­ta o la burguesa‑, sig­ni­fi­can los gran­des momen­tos de cri­sis socio­po­lí­ti­cas que se yer­guen sobre las socio­eco­nó­mi­cas, de las que nacen.
La dife­ren­cia entre prác­ti­ca refor­mis­ta y prác­ti­ca revo­lu­cio­na­ria se expre­sa en las res­pues­tas que demos a esas tres cues­tio­nes: ¿exis­te explo­ta­ción asa­la­ria­da, plus­va­lía, ley del tra­ba­jo? El socia­lis­mo dice que sí, la bur­gue­sía dice que no. ¿El Esta­do es el ins­tru­men­to de la cla­se capi­ta­lis­ta o es neu­tral y pue­de ser­vir a la cla­se obre­ra? El socia­lis­mo dice que el Esta­do es del capi­tal y que hay que des­truir­lo, la bur­gue­sía dice que es neu­tral, de todos, y que hay que man­te­ner­lo. Y ¿exis­te la uni­dad y lucha de con­tra­rio, o sea, la dia­léc­ti­ca mate­ria­lis­ta, o exis­te la armo­nía y el equi­li­brio, o sea la meta­fí­si­ca idea­lis­ta? El socia­lis­mo dice que el mate­ria­lis­mo dia­léc­ti­co es el méto­do teó­ri­co de la revo­lu­ción, la bur­gue­sía, ade­más de negar la dia­léc­ti­ca, dice que el sen­ti­do común es el méto­do que demues­tra que nada cam­bia, las cosas están ais­la­das y no exis­ten con­tra­dic­cio­nes anta­gó­ni­cas en uni­dad y lucha permanente.
Las tres cues­tio­nes son emi­nen­te­men­te prác­ti­cas y enfren­tan en los hechos la revo­lu­ción con la reac­ción: el refor­mis­mo pre­ten­de que­dar­se pací­fi­ca­men­te en la mitad, pero antes o des­pués se posi­cio­na por un ban­do o por su con­tra­rio, y casi siem­pre lo ha hecho a favor del capital.
Los docu­men­tos de Sor­tu ana­li­za­dos huyen con espan­to de estas cues­tio­nes deci­si­vas en la his­to­ria real: como si no exis­tie­ran ni en los hechos ni en la teoría.
Pero cerrar los ojos a la reali­dad es uno de los sín­to­mas más gra­ves de la enfer­me­dad senil de reformismo.
Petri Reka­ba­rren

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *