Api­ri­la­ren 25ean jaso­ta­ko babes eta elkar­ta­sun guz­tia bil­tze­ko eki­tal­di poli­ti­koa buru­tu­ko dugu Zarautzen


Dato­rren api­ri­la­ren 25ean Zarautzen espetxe eta ile­ga­li­za­zio eskae­ra­ren aurrean Eus­kal Herrian eta nazioar­tean jasotzen ari garen babes eta elkar­ta­sun guz­tia bil­du eta borro­ka inter­na­zio­na­lis­ta­ren beha­rrez­ko­ta­sun eta garran­tziaz berres­te­ko eki­tal­di poli­ti­koa buru­tu­ko dugu eguer­di­ko 12:30etan Mode­lo Zineman.
Otsai­lean izan genuen eskae­ra fis­ka­la­ren berri. Ber­tan Wal­ter Wen­de­lin, Aritz Gan­boa, Dabid Soto, Unai Váz­quez eta Gabi Basa­ñez auzi­pe­ra­tuen kon­tra­ko sei­na urte­ko espetxe zigo­rra eta Aska­pe­na, Aska­pe­ña, Herriak Aske y Elkar Tru­ke elkar­teen ile­ga­li­za­zio eta diso­lu­zioa eskatzen zen.
Ia 30 urte­ko ibil­bi­de hone­tan herrion arte­ko xamur­ta­sun sua eli­ka­tu eta elkar­ta­sun zubiak erai­kitzen jar­dun dugu; bri­ga­den bitar­tez, eskuhar­tze inpe­ria­lis­tak sala­tuz edo bes­te herrie­ki­ko elkar­ta­sun eki­men eta kan­pai­nak gara­tuz. Argi utzi genuen Donos­tia­ko Doka antzo­kian 28 urtee­ta­ko mili­tan­teen babes­pean egi­ni­ko age­rral­dian, esta­tu espai­nia­rrak ile­ga­li­za­tu nahi due­na inter­na­zio­na­lis­mo iraul­tzai­lea, aber­tza­lea eta herri mugi­men­du­ko kidea dela. Eta izae­ra horren era­kus­le da Eus­kal Herrian eta nazioar­te­tik jasotzen ari garen babes eta elkar­ta­sun guztia.
Eus­kal Herri mai­lan hain­bat dira “Inter­na­zio­na­lis­moa ez da deli­tua” babes tes­tua sina­tu duten era­gi­le poli­ti­ko, sin­di­kal eta sozia­lak. Ber­tan “Eus­kal Herria inter­na­zio­na­lis­ta baten alde lan egi­te­ko beha­rra eta esku­bi­dea, eta herri buru­ja­been arte­ko elkar­ta­su­nez­ko harre­ma­ne­tan erai­ki­ko den mun­du bat” alda­rri­katzen dute sinatzaileek.
Orain arte­ko sinatzai­leen artean aur­kitzen dira EH Bil­du alder­di poli­ti­koa; ELA, Stee-eilas, LAB, EHNE Biz­kaia- La via cam­pe­si­na eta ESK sin­di­ka­tuak; Komi­te Inter­na­zio­na­lis­tak, Mun­du bat, Eus­ka­di Cuba, Eus­kal Herri­ko Bil­gu­ne Femi­nis­ta, Ernai, Eleak, Sare Anti­fa­xis­ta, Mar­cha Patrio­ti­ca EH, Txia­pa­se­kin (la Pla­ta­for­ma Vas­ca de Soli­da­ri­dad con Chia­pas), KEM-MOC Bil­bo­ko Tal­de Anti­mi­li­ta­ris­ta, Biz­kaia­ko Ema­ku­men Asam­bla­da, Ikas­le Aber­tza­leak, Etxe­rat, Ziri­katzen! Deus­tu­ko, kolek­ti­boa, Elkar­tzen, Aso­cia­ción de Tra­ba­ja­do­ras de Hogar de Biz­kaia- Etxe­ko Lan­gi­leen Elkar­tea, SODe­PAZ, Ahaz­tuak, Eus­kal Herrian Eus­ka­raz, Martxoak 3 eta Frac­king ez era­gi­le sozia­lek. Atxi­ki­men­dua eman nahi iza­te­ko­tan idatzi [email protected]​gmail.​com helbidera
Nazioar­tean berriz, Gali­zia, Herrial­de Kata­la­nak, Gaz­te­la, Anda­lu­zia, Ara­goi, Astu­rias, Sar­di­nia, Kor­si­ka, Mexi­ko, Vene­zue­la, Argen­ti­na, Bra­sil, Uru­guay, Txi­le, Kolon­bia, Puer­to Rico, Kur­dis­tan edo eta Fran­tzia­tik Eus­kal Herria­ren Lagu­nak sare­ko kideek abian jarri­ta­ko mani­fes­tua inter­na­zio­na­lis­tak era­gi­le eta nor­ba­na­ko ezber­di­nen atxi­ki­men­duak bil­du ditu, ehun bai­na gehia­go dagoe­ne­ko. Mani­fes­tuan eus­kal herri­ta­rren aur­ka­ko epai­ke­ta poli­ti­ko guz­tie­kin, eta beraz bai­ta, Aska­pe­na eta 5 kide inter­na­zio­na­lis­ten aur­ka­ko epai­ke­ta amaitzea exi­gitzeaz gain, herrion arte­ko elkar­ta­sun inter­na­zio­na­lis­ta lan­tzen jarraitze­ko kon­pro­mi­soan berres­ten dute sinatzai­leek, bere­zi­ki Eus­kal Herria­re­ki­ko elkartasunean.
Eus­kal Herri­ko zein nazioar­te­ko mani­fes­tu­ri inter­na­zio­na­lis­ta­ri atxi­ki­men­dua ema­te­ko auke­ra ire­ki­ta jarraitzen du eta babes guz­ti hauek bil­du eta gure borro­kan berres­te­ko dato­rren api­ri­la­ren 25ean Zarautzen Aska­pe­na­ko kideok eki­tal­di poli­ti­koa buru­tu­ko dugu. 

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *