[Eusk/​Cast] 11 de Abril: Mar­cha a Alge­ci­ras y Puer­to de San­ta María

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak Alge­ci­ras eta Puer­to de San­ta María­ko kar­tze­len aurrean AMNISTIA alda­rri­ka­tu­ko du dato­rren api­ri­la­ren 11n.
Batzuek bes­te alde bate­ra begi­ratzen duten bitar­tean, kar­tze­le­tan alar­ma gorria piz­tu­ta dago eus­kal pre­so poli­ti­koek barruan pai­ratzen dituz­ten bizi bal­din­tzen­ga­tik: 70 urte­tik gora­ko pre­soak eta pre­so gai­xoak (Ibon Ipa­rra­gi­rre­ren egoe­ra mutu­rre­koa dela­rik) bahi­tu­ta man­ten­tze­ko era­ba­kian tema­ti jarraitzen dute Fran­tzia eta Espai­nia­ko gober­nuek, jipoiak, iso­la­men­dua, komu­ni­ka­zioen gala­raz­pe­nak, pre­so ohien espetxe­ratzeak… PPk eta PSOEk kar­tze­le­ta­ko katea ten­katzen jarraitzen dute gure guda­riak makur­tu nahian eta, bitar­tean, PNVk txa­lo egi­ten die, euren buru Iñi­go Urku­lluk eus­kal mili­tan­te poli­ti­koen estra­di­zio eskae­rak babes­tu­ko ditue­la esa­te­ra iritsi delarik.
Horre­taz gain, pre­so poli­ti­koen seni­de eta lagu­nek ere espetxe poli­ti­ka hil­tzai­lea­ren ondo­rioak pai­ratzen jarraitzen dute. Mila­ka kilo­me­tro egi­ten dituz­te aste­ro mai­te dituz­ten per­tso­ne­kin ego­te­ko, iku­si­ko dituz­ten ziur­ta­sun osoa edu­ki gabe. Aste­ro bisi­tak gal­tzen dira kar­tze­la­riek seni­de eta lagu­nei ema­ten die­ten tra­tu umi­lia­ga­rria ez onar­tzea­ga­tik, edo­ta pre­soei iso­la­men­du pre­ben­ti­boa eza­rri­ta ez die­te­la­ko bisi­ta­rik egi­ten uzten.
Api­ri­la­ren 11n Anda­lu­zia­ko kar­tze­la haue­ta­ra egin­go dugun martxan AMNISTIA alda­rri­ka­tu­ko dugu, pre­so, depor­ta­tu­ta eta ihe­sean jarraitzen dute­nen bal­din­tza­rik gabe­ko ASKATASUNA exiji­tu­ko dugu eta oroitza­pen bere­zia izan­go dugu espetxeak erail­da­ko 26 pre­soen­tzat eta 16 senideentzat.
Alge­ci­ras eta Puer­to­ko kar­tze­lak eus­kal pre­so poli­ti­koei ezar­tzen zaien zigo­rra­ren sin­bo­lo maka­broak dira, eta kar­tze­lan hil­da­ko azken mili­tan­te poli­ti­koak, Arkaitz Bello­nek ale­gia, Alge­ci­ras zein Puer­to I‑eko indar­ke­ria­ren gor­din­ta­su­na lehe­nen­go per­tso­nan pai­ra­tu zuen. Lehe­nen­goan jipoi­tu egin zuten eta biga­rre­nean bere zie­gan hilik ager­tu zen. Horre­ga­tik era­ba­ki dugu kar­tze­la haue­ta­raino gure alda­rria eramatea.
Soi­lik AMNIS­TIAk ber­ma­tu­ko du erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­koak etxe­ra bizi­rik eta libre buel­tatzea eta etor­ki­zu­nean erre­pre­sa­lia­tu gehia­go ez ego­tea. Ani­ma­tu eta AMNISTIAREN ALDEKO MARTXAn par­te hartu.
Apun­tatze­ko hel­bi­de hone­ta­ra idatzi: [email protected]​gmail.​com
________________

[Cas­te­llano]
El Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión rei­vin­di­ca­rá la AMNISTÍA el pró­xi­mo 11 de abril fren­te a las cár­ce­les de Alge­ci­ras y Puer­to de San­ta María.
Mien­tras hay quien mira hacia otra par­te, la alar­ma roja está encen­di­da en las cár­ce­les por las con­di­cio­nes de vida que sufren [email protected] [email protected] polí[email protected] [email protected]: los gobier­nos de Espa­ña y Fran­cia siguen empe­ci­na­dos en su deci­sión de man­te­ner [email protected][email protected] [email protected] [email protected] (sien­do extre­ma la situa­ción en la que se encuen­tra Ibon Ipa­rra­gi­rre) y a [email protected] [email protected] mayo­res de 70 años, pali­zas, ais­la­mien­to, impe­di­men­to de comu­ni­ca­cio­nes, encar­ce­la­mien­to de ex pre­sos… El PP y el PSOE siguen ten­san­do la cade­na de las cár­ce­les para inten­tar doble­gar a [email protected] guda­ris y, mien­tras, el PNV les aplau­de, habien­do lle­ga­do a decir su máxi­mo res­pon­sa­ble Iñi­go Urku­llu que apo­ya­rán las peti­cio­nes de extra­di­ción con­tra mili­tan­tes [email protected] [email protected]
Ade­más, tam­bién fami­lia­res y [email protected] de [email protected] siguen sufrien­do las con­se­cuen­cias de la polí­ti­ca peni­ten­cia­ria de exter­mi­nio. Cada sema­na reco­rren miles de kiló­me­tros para ver a las per­so­nas que quie­ren sin ni siquie­ra tener la cer­te­za de que podrán hacer­lo. Cada sema­na se pier­den visi­tas por el tra­to humi­llan­te al que los car­ce­le­ros pre­ten­den some­ter a fami­lia­res y [email protected], o por­que des­pués de apli­car­les el cas­ti­go de ais­la­mien­to pre­ven­ti­vo a [email protected] [email protected] no les per­mi­ten lle­var a cabo las visitas.
En la mar­cha que hare­mos a estas cár­ce­les anda­lu­zas el 11 de abril rei­vin­di­ca­re­mos la AMNISTIA, exi­gi­re­mos la LIBERTAD incon­di­cio­nal de [email protected], [email protected][email protected] y ten­dre­mos un recuer­do espe­cial para [email protected] 26 [email protected] y 16 fami­lia­res [email protected] por la cárcel.
Las cár­ce­les de Alge­ci­ras y Puer­to son sím­bo­los maca­bros del cas­ti­go que se apli­ca a [email protected] pr[email protected] polí[email protected], y pre­ci­sa­men­te el últi­mo mili­tan­te polí­ti­co muer­to en pri­sión, es decir, Arkaitz Bellon, sufrió en pri­me­ra per­so­na la cru­de­za de la vio­len­cia de las cár­ce­les de Alge­ci­ras y Puer­to I. En la pri­me­ra fue apa­lea­do y en la segun­da apa­re­ció muer­to en su cel­da. Por eso hemos deci­di­do lle­var nues­tra rei­vin­di­ca­ción has­ta estas cárceles.
Sólo la AMNISTÍA garan­ti­za­rá que [email protected] [email protected] polí[email protected] vuel­van a casa vivos y libres y que en el futu­ro no vuel­va a haber más [email protected] ¡Aní­ma­te y par­ti­ci­pa en la MARCHA POR LA AMNISTÍA!
Para apun­tar­se escri­bir a: [email protected]​gmail.​com

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *