Estatu espainola eta Frantzia Euskal Herriaren etsaiak!!- Amnistia mugimendua

ESTATU ESPAINOLA EUSKAL HERRIAREN ETSAIA!

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak irmo­ki sala­tu nahi du Guar­dia Zibi­lak Etxe­rat eta Jai­ki Hadi elkar­teen aur­ka buru­tu­ta­ko ope­ra­zioa eta Nago­re López de Luzu­ria­ga, Izas­kun Abai­gar, Fer­nan­do Arbu­rua eta Oiha­na Barrio­sen bereha­la­ko aska­ta­su­na exijitzen du.

Esta­tu espai­nio­lak erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­koe­kin zeri­ku­sia duen guz­tia­ri era­so egi­ten dio. Gure guda­riak sarras­ki espetxee­tan bahi­tu­rik man­ten­tzeaz nahi­ko­rik ez omen dau­ka­la­rik, pre­soen seni­de eta medi­kuen aur­ka jotzen du orain.

Gaur­koa oso era­so larria da. Seni­deei ezar­tzen diz­kie­ten neu­rri kru­de­lei, orain­goan seni­de iza­te hut­sa ere deli­tu bihur­tu nahi dute. Eta pre­so gai­xoak ia hil arte bahi­tu­rik man­ten­tzeaz gain, orain­goan euren osa­su­na­ga­tik begi­ratzen duten per­tso­nak ere espetxe­ra­tu nahi dituz­te.

Bis­tia­rik gabe, asis­ten­tzia juri­di­ko­rik gabe, asis­ten­tzia medi­ku­rik gabe, hilik nahi dituz­te eus­kal pre­so poli­ti­koak eta pre­so nahi dute elkar­ta­sun mini­moe­na adie­raz­ten dion oro. Eta hau egi­tea posi­blea izan­go dute bal­din eta herria altxatzen ez bada eta kaleak astin­tzen ez badi­tu.

Argi eta gar­bi era­kutsi behar die­gu Eus­kal Herria­ren borre­roei ez gau­de­la prest inon­go esta­tu faxis­ta­ren erre­pre­sioa onar­tze­ko. Erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­koen defen­tsan jarrai­tu­ko dugu amnis­tia eta aska­ta­su­na lor­tzen dugun arte, guz­tiak Eus­kal Herrian libre eta bal­din­tza­rik gabe dau­den arte, Eus­kal Herriak subira­no­ta­su­na esku­ratzen duen arte! Horre­ta­ra­ko modu baka­rra dago eta herri honek ondo daki zein den. Borro­ka garaia da! Jo ta ke ira­ba­zi arte!

FRANTZIAKO ESTATUA EUSKAL HERRIAREN ETSAIA!

Hiru egu­nen buruan Fran­tzia­ko esta­tuak Eus­kal Herria­ren aur­ka era­bil­tzen duen bio­len­tzia­ren bes­te bi adi­bi­de iku­si ahal izan ditu­gu: lehe­nen­go Ibon Fer­nan­dez Ira­di pre­so poli­ti­ko gai­xoa­ren (eskle­ro­si aniz­koitza pai­ratzen du) aska­ta­sun eskae­ra­ren uka­zioa eta, gero, Sabin Men­di­za­bal ihes­la­ri poli­ti­koa­ren atxi­lo­ke­ta.

Ibo­nek pai­ratzen duen gai­xo­ta­su­na oso larria da, ende­ka­pe­nez­koa da, eta horrek esan nahi du oke­rre­ra egin­go due­la den­bo­ra pasa aha­la. Ibo­nen aska­ta­su­na ukatze­ko infor­mea egin duten medi­kuek ere onar­tu egi­ten dute motri­zi­ta­tea­ren gale­ra sufri­tu­ko due­la, eta hala ere kar­tze­lan man­ten­tzea­re­kin bate­ra­ga­rria dela dio­te. Kru­del­ke­riaz bete­ri­ko era­ba­kia.

Ibo­ne­kin har­tu duten era­ba­kia ez da soi­lik men­de­ku kon­tu bat. Pre­so dagoen borro­ka­la­ri honen izae­ra poli­ti­koa da kar­tze­lan man­ten­tze­ko era­ba­kia­ri bul­tza­da­rik han­die­na ema­ten dio­na.

Gau­za bera esan gene­za­ke Sabi­nen atxi­lo­ke­ta­ri buruz. Sabi­nek Eus­kal Herri­tik alde egin behar izan zuen Espai­niar faxis­moa­ren erre­pre­sioa­ri ihes egi­te­ko. Ez zuen, ordea, ezku­tatze­ko txo­ko ilun bat bila­tu. Sabi­nek Eus­kal Herria­ren alde borro­kan jarraitzea era­ba­ki zuen ausar­dia han­diz. Aste­le­he­nean Espai­niak igo­rri­ta­ko euro­agin­du baten hari­ra atxi­lo­tu zuten.

Fran­tzia­ko esta­tuak inoiz onar­tu ez duen arren, Eus­kal Herria­re­kin gerran sar­tu­ta dago oso aspal­di­tik, bai bere interes chau­vi­nis­ta pro­pioen­ga­tik zein espai­niar esta­tua­re­kin dituen intere­sen­ga­tik ere. Fran­tziak GAL eta bes­te tal­de para­po­li­zial batzuen jar­due­rak onar­tu zituen (azken kasua Jon Anza­ren bahi­ke­ta eta erail­ke­ta­re­na izan zela­rik, 2009an), ehun­ka eus­kal mili­tan­te poli­ti­ko atxi­lo­tu eta espetxe­ra­tu ditu eta Eus­kal Herria­ren zati bat kolo­ni­za­tu­ta man­ten­tzen du esku­bi­de bakar bat ere onar­tu gabe.

Soi­lik Eus­kal Herri osoa bar­ne­bil­tzen duen amnis­tia­ren lor­pe­nak ber­ma­tu­ko du gure herria­ren alde dena ema­tea­ga­tik erre­pre­sa­lia­tuak izan diren mili­tan­te poli­ti­koen aska­ta­su­na, bai­ta Eus­kal Herria­re­na ere. Soi­lik amnis­tiak ber­ma­tu­ko du erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­ko gehia­go ez ego­tea. Hori lor­tze­ko, atzo, gaur eta beti, borro­ka da bide baka­rra!

IBON ETA SABIN ASKATU!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Leave a comment

Iruzkina idatzi / Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: