[Cast/​Cat] [Pdf] La CUP aprue­ba su hoja de ruta hacia la inde­pen­den­cia nacio­nal de Catalunya

PDF

(pdf)

(pdf)

El con­se­jo polí­ti­co de la Can­di­da­tu­ra de Uni­dad Popu­lar (CUP) ha vali­da­do hoy su hoja de ruta hacia la inde­pen­den­cia. Pro­po­ne un gobierno “de rup­tu­ra nacio­nal, social y demo­crá­ti­ca” por des­pués de las elec­cio­nes del 27 de sep­tiem­bre. Es un gobierno que ten­dría que hacer una decla­ra­ción uni­la­te­ral de inde­pen­den­cia y ten­dría que impul­sar un pro­gra­ma de “emer­gen­cia social”.

El docu­men­to acor­da­do tam­bién inclu­ye que el gobierno que sur­gie­ra des­pués del 27‑S ten­dría que crear la hacien­da públi­ca cata­la­na y bus­car el reco­no­ci­mien­to inter­na­cio­nal. Ade­más, la CUP tam­bién pro­po­ne de crear la asam­blea cons­ti­tu­yen­te con el obje­ti­vo de redac­tar la cons­ti­tu­ción de la repú­bli­ca catalana.

Ade­más de la pro­pia hoja de ruta, la CUP tam­bién ha dado luz ver­de al docu­men­to que con­cre­ta la ofer­ta polí­ti­ca al res­to de agen­tes polí­ti­cos y socia­les favo­ra­bles al dere­cho de deci­dir para dotar de carác­ter ple­bis­ci­ta­rio de las elec­cio­nes del 27 de sep­tiem­bre y enca­mi­nar­se hacia la aper­tu­ra de un pro­ce­so cons­ti­tu­yen­te. En este docu­men­to la CUP pro­po­ne de habi­li­tar un espa­cio de tra­ba­jo ope­ra­ti­vo más amplio que la Mesa por el Esta­do Pro­pio y redac­tar y acor­dar una hoja de ruta con­jun­ta basa­da en el carác­ter ple­bis­ci­ta­rio de las elec­cio­nes del 27‑S.

La CUP empla­za Pode­mos, ICV o EUiA a sumar­se al pro­ce­so constituyente

La CUP hace un lla­ma­mien­to por­que se sume “todo el mun­do que esté a favor del cam­bio demo­crá­ti­co”. Según el dipu­tado Quim Arru­fat, esto inclu­ye fuer­zas como “Pode­mos, Pro­ce­so Cons­ti­tu­yen­te, ICV, EUiA” ade­más de sin­di­ca­tos, aso­cia­cio­nes y enti­da­des. “Cree­mos que tene­mos que poder tra­ba­jar ple­ga­dos por un pro­ce­so cons­ti­tu­yen­te por Cata­lu­ña”, ha añadido.

La for­ma­ción polí­ti­ca cruz que el inde­pen­den­tis­mo no con­se­gui­rá más mayo­rías socia­les si no hay una pro­pues­ta polí­ti­ca con sufi­cien­te con­te­ni­do social y demo­crá­ti­co. Para lle­gar a este pun­to, admi­ten que hay que arti­cu­lar­lo con sec­to­res que no son independentistas.

No es un fra­ca­so, es un agotamiento

Los dipu­tados Quim Arru­fat y David Fer­nàn­dez ase­gu­ran que esta pro­pues­ta no res­pon­de a un fra­ca­so del inde­pen­den­tis­mo, sino más bien a un “ago­ta­mien­to” del pro­ce­so. Arru­fat, en este sen­ti­do, cree que aho­ra “hay que salir de la zona de con­fort del inde­pen­den­tis­mo” para poder lle­gar ade­más gen­te y aca­bar con “la pará­li­sis”. “Hay que reor­ga­ni­zar la tro­pa”, ha indi­ca­do irónicamente.

Sea como fue­re, la pro­pues­ta de la CUP exclu­ye “antes, aho­ra y des­pués” la can­di­da­tu­ra con­jun­ta que había pro­pues­to a su día el pre­si­den­te Mas. En este sen­ti­do, David Fer­nàn­dez ha avi­sa­do que “la rique­za del pro­ce­so es su diver­si­dad y plu­ra­li­dad”. Fer­nan­dez cree que “se ha con­fun­di­do la uni­dad con el uni­ta­ris­mo” y ha avi­sa­do que el carác­ter *ple­bis­ci­ta­ri de las elec­cio­nes no se con­se­gui­rá con “tres par­ti­dos polí­ti­cos”, sino que será posi­ble gra­cias a los par­ti­dos, las enti­da­des socia­les, los movi­mien­tos popu­la­res y los sindicatos.

Cata­lan

El con­sell polí­tic de la Can­di­da­tu­ra d’Unitat Popu­lar (CUP) ha vali­dat avui el seu full de ruta cap a la inde­pen­dèn­cia. Pro­po­sa un govern “de rup­tu­ra nacio­nal, social i demo­crà­ti­ca” per des­prés de les elec­cions del 27 de setem­bre. És un govern que hau­ria de fer una decla­ra­ció uni­la­te­ral d’in­de­pen­dèn­cia i hau­ria d’im­pul­sar un pro­gra­ma d»emergència social”.

El docu­ment acor­dat tam­bé inclou que el govern que sor­gís des­prés del 27‑S hau­ria de crear la hisen­da públi­ca cata­la­na i bus­car el reco­nei­xe­ment inter­na­cio­nal. A més, la CUP tam­bé pro­po­sa de crear l’as­sem­blea cons­ti­tuent amb l’ob­jec­tiu de redac­tar la cons­ti­tu­ció de la repú­bli­ca catalana.

A més del pro­pi full de ruta, la CUP tam­bé ha donat llum ver­da al docu­ment que con­cre­ta l’o­fer­ta polí­ti­ca a la res­ta d’a­gents polí­tics i socials favo­ra­bles al dret de deci­dir per dotar de caràc­ter ple­bis­ci­ta­ri de les elec­cions del 27 de setem­bre i enca­mi­nar-se cap a l’o­ber­tu­ra d’un pro­cés cons­ti­tuent. En aquest docu­ment la CUP pro­po­sa d’ha­bi­li­tar un espai de tre­ball ope­ra­tiu més ampli que la Tau­la per l’Es­tat Pro­pi i redac­tar i acor­dar un full de ruta con­junt basat en el caràc­ter ple­bis­ci­ta­ri de les elec­cions del 27‑S.

La CUP emplaça Podem, ICV o EUiA a sumar-se al pro­cés constituent

La CUP fa una cri­da per­què s’hi sumi “tothom que esti­gui a favor del can­vi demo­crà­tic”. Segons el dipu­tat Quim Arru­fat, això inclou for­ces com “Podem, Pro­cés Cons­ti­tuent, ICV, EUiA” a més de sin­di­cats, asso­cia­cions i enti­tats. “Creiem que hem de poder tre­ba­llar ple­gats per un pro­cés cons­ti­tuent per Cata­lun­ya”, ha afegit.

La for­ma­ció polí­ti­ca creu que l’in­de­pen­den­tis­me no acon­se­gui­rà més majo­ries socials si no hi ha una pro­pos­ta polí­ti­ca amb prou con­tin­gut social i demo­crà­tic. Per arri­bar a aquest punt, adme­ten que cal arti­cu­lar-ho amb sec­tors que no són independentistes.

No és un fra­càs, és un esgotament

Els dipu­tats Quim Arru­fat i David Fer­nàn­dez asse­gu­ren que aques­ta pro­pos­ta no res­pon a un fra­càs de l’in­de­pen­den­tis­me, sinó més aviat a un “esgo­ta­ment” del pro­cés. Arru­fat, en aquest sen­tit, creu que ara “cal sor­tir de la zona de con­fort de l’in­de­pen­den­tis­me” per poder arri­bar a més gent i aca­bar amb “la parà­li­si”. “Cal reor­ga­nitzar la tro­pa”, ha indi­cat irònicament.

Sigui com sigui, la pro­pos­ta de la CUP exclou “abans, ara i des­prés” la can­di­da­tu­ra con­jun­ta que havia pro­po­sat al seu dia el pre­si­dent Mas. En aquest sen­tit, David Fer­nàn­dez ha avi­sat que “la rique­sa del pro­cés és la seva diver­si­tat i plu­ra­li­tat”. Fer­nan­dez creu que “s’ha con­fós la uni­tat amb l’u­ni­ta­ris­me” i ha avi­sat que el caràc­ter ple­bis­ci­ta­ri de les elec­cions no s’a­con­se­gui­rà amb “tres par­tits polí­tics”, sinó que serà pos­si­ble grà­cies als par­tits, les enti­tats socials, els movi­ments popu­lars i els sindicats.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *