Baten kontra egiten badute, denon kontra ari direlako- Saioa Iraola, Iñigo Leza, Leire Azkargorta, Nestor Esteban, Patrizia Muñoz, Martxelo Alvarez eta Amaia Nicolas

Pasa den otsai­la­ren 14an, auzi­pe­ra­tue­kin bate­ra aurre egin behar­ko dio­ten epai­ke­ta­ren gai­ne­ko ira­kur­ke­ta egin zuen publi­ko Aska­pe­nak. Bes­te behin ere, Esta­tu Espai­no­lak, bere ile­ga­li­za­zioa bila­tuz, herri mugi­men­du­ko era­gi­le bat jarri du bere jo pun­tuan eta bes­te modu bate­ra izan ezin den beza­la, era­so­tu­ta sen­ti­tu gara.

Kasu hone­tan, Aska­pe­na era­kun­de inter­na­zio­na­lis­ta, bai­na bera­re­kin bate­ra, Aska­pe­ña Bil­bo­ko Kon­par­t­sa, Herriak Aske elkar­tea eta mer­ka­ta­ritza jus­tu­ko Elkar­tru­ke enpre­sa ile­ga­li­za­tu nahi dituz­te. Ez da lehen aldia Esta­tuak egun­ka­riak, herri mugi­men­du­ko era­gi­leak, fun­da­zioak… itxi nahi izan ditue­na. Oso eza­gun dugu eta mina ema­ten digun arren, ez gai­tu harritzen.

Den­bo­ra asko da Eus­kal Herrian ezohi­ko egoe­ra bat bizi dugu­la. Esta­tu­ko egi­tu­ra pro­to­fa­xis­tek des­kan­tsu­rik gabe jarraitzen dute kon­fron­ta­zio iraun­ko­rrean geu­re­ga­na­tu ditu­gun gure herri­ko anto­la­kun­tza eta borro­ka gai­ta­su­nak ete­ten saiatzen. Zen­tzu hone­tan, Esta­tuak gar­bi dau­ka zein paper joka­tu duten herri mugi­men­du­ko anto­la­kun­deek herri honen auto-anto­la­kun­tzan. Horre­ga­tik moz­tu nahi dute auto-anto­la­kun­tza­ren gara­pe­na posi­ble egin duen herri honen balio his­to­ri­koa­re­kin. Hala ere, Esta­tua ez da kon­tu­ratzen bai­na, kon­tu­ratzen bada, dina­mi­ka honek bukae­ra ago­ni­koa due­la jakin­go du. Badi­ra urteak eus­kal herri­ta­rren pen­tsa­men­duan “dena ETA da” egi­tu­ra dis­kur­tsi­boa ez dela onar­tzen. Modu berean, Esta­tua bere jar­dun erre­pre­si­boa uler­tu­ko ez duten sek­to­ree­ta­ra iris­ten ari da. Guk herri­tik eta herria­ren­tzat lan egi­ten dugu, eta gure auto­no­mia man­ten­tzen dugu gure intere­sak defen­da­tu ahal iza­te­ko.

Esta­tua­ren estra­te­gia erre­pre­si­boa, pix­ka­na­ka eror­tzen ari den “zuzen­bi­de esta­tu” batean inork espe­ro ez zituen para­me­tro batzue­ta­ra hel­du da. Zen­tzu horre­tan, arma guz­tiak era­bil­tzen ditu egoe­ra honi buel­ta eman ahal die­ten inda­rren kon­tra. Gu, auto-anto­la­kun­tza­ren bitar­tez, espa­zio libreak sor­tuz, kon­tra­bo­te­reak erai­kiz, inpe­rio horren eror­ke­ta azkar­tzen ari gara, eta gure rolaz kon­ben­tzi­tu­ta gau­de modu berean. Bai­na ez soi­lik modu sun­tsitzai­lean, bai­zik eta gure herri­ko lan­gi­le nahiz herri sek­to­reek behar duten Eus­kal Herria erai­ki­ko dugun akto­re beza­la.

Urteak dira kon­pro­mi­so hau har­tu genue­la. Eus­kal Herria dugu ortze­mu­ga, eta bakoitza bere espa­rruan, nora­bi­de horre­tan jarraitze­ko kon­pro­mi­soan berres­ten gara. Eus­kal Herria femi­nis­ta erai­kiz, eral­da­ke­ta sozia­la buru­raino era­ma­nez, ama­lu­rra defen­da­tuz, memo­ria his­to­ri­koa egi­nez, Eus­kal Herria eus­kal­dun­duz, hez­kun­tza herri­ta­rren mese­de­ta­ra jarriz… eta nola ez, Eus­kal Herria inter­na­zio­na­lis­ta erai­kiz.

Horre­la, nahiz eta Esta­tuak erre­pre­sioa bor­tiz­ki era­bi­li, guk gure anto­la­kun­tzan eta gure hel­bu­rue­tan aurre­ra egi­ten jarrai­tu­ko dugu. Gure herrian kon­fian­tza dugu­la­ko, eta ez dela­ko egon­go tan­ke­rik, gure harrien euria gel­di­tu­ko due­nik. Gure nahi, behar eta intere­sek uda­be­rria lore­tu­ko dute­la­ko beti. Bukatze­ko, gure elkar­ta­su­nik beroe­na eskai­ni nahi genie­ke, hala auzi­pe­ra­tu inter­na­zio­na­lis­tei, nola Aska­pe­na, Aska­pe­ña, Herriak Aske eta Elkar­tru­ke­ko lagun eta mili­tan­te­ei. Baten kon­tra egi­ten badu­te, denon kon­tra ari dire­la­ko

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Leave a comment

Iruzkina idatzi / Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: