[Eusk/​Cast] La nada no es meta ni camino, es nada/​Eze­re­za ez da jomu­gaez­ta bide ere, ez da ezer- Petri Reka­ba­rren. (I par­te de IV)

Eus­ke­ra

Hasie­ra ema­ten dio­gu lau iruz­kin labur sai­la­ri, eus­kal nazio eta kla­se aska­pe­ne­ra­ko mugi­men­du zaba­la­ren zati baten egoe­ra­ren ingu­ru­koak (edo ezker aber­tza­lea fun­tsez­ko zen­tzu his­to­ri­koan). Gehien­bat, Sor­tun jarri­ko dugu arre­ta eta, zehaz­kia­go, zuzen­da­ritzan. Azter­tu­ko dugu, lehe­nik, zein larriu­ne har­tu behar dugun abia­pun­tutzat zuzen­da­ritza buro­kra­ti­koa dela baiez­tatze­ko, eta nola­ko ondo­rioak dakar­tzan bere­kin; biga­rre­nik, eta aurre­koa­re­kin lotu­rik, erre­for­mis­mo kla­si­ko­ren alde­rantz izan duen atze­ra­ka­da poli­ti­ko zein ideo­lo­gi­koa, egi­tas­mo hutsa­la­ren ezau­ga­rria dena; hiru­ga­rre­nik, eta ber­to­tik, orain­go zuzen­da­ritza, erre­for­ma­ren eta iraul­tza­ren arte­ko dia­lek­ti­ka uler­tu eta apli­katze­ko gau­za ez dela, eta lau­ga­rre­nik, Sor­tu­ren nahiz ezker aber­tza­le osoa­ren oina­rriek aurre egin beha­rre­ko pers­pek­ti­bak eta premiak.

1.

Due­la bi urte Sor­tuk aur­kez­pen ofi­zia­la egin zuen Iru­ñean. Gaur egun zan­tzu­rik txa­rre­nak bete egin dire­la esan behar dugu, lehe­na­go, ezker aber­tza­le his­to­ri­koa­ren sek­to­re batzuek ira­ga­rri zuten beza­la, izan ere, «errea­lis­mo poli­ti­ko­ranz­ko birak» errit­mo horri eutsiz gero, Sor­tu las­ter egi­tu­ra buro­kra­ta eta ber­ti­kal bihur­tu­ko litza­te­kee­la eta, prak­ti­kan, EH Bil­du eta Amaiu­rren erre­for­mis­moa gida­tu­ko lukee­la esa­ten zutelako.

Sor­tu­ren orain­go zuzen­da­ritza-tal­dea buro­kra­ti­koa da, sorre­ra­ren aurre­ko ezta­bai­da estra­te­gi­koa­ren emaitza ofi­zia­la jaki­te­ko esku­bi­dea uka­tu egin die­na oina­rriei. His­to­ria poli­ti­koan, oro har, eta ez soi­lik «ezke­rre­ta­ko» alder­die­tan, kasu oso baka­ne­tan urra­tu zaio oina­rriz­ko mili­tan­tzia­ri sorre­ra-ezta­bai­da­ren emaitza ofi­zia­lak jaki­te­ko esku­bi­de bes­te­re­ne­zi­na hain modu bal­dar eta lotsa­ga­bean, bada, ezta­bai­da­ren hasie­ra­ko ilu­sioa hoz­tuz joan zen nabar­men­ki, sus­mo ezkor gisa. Zuzen­da­ritzek ez dute esku­bi­de hori ukatze­ko ahal­men eti­ko eta poli­ti­ko­rik, ez eta, modu demo­kra­ti­koan har­tu­ta­ko era­ba­ki kolek­ti­boa­ren gai­ne­ko isil­ta­su­na eta ilun­ta­su­na inpo­satze­ko ahal­me­nik ere. Hala jokatzen duten zuzen­da­ritzek hautsi egi­ten dute oina­rrie­ki­ko bi noranz­ko­ko harre­man demo­kra­ti­ko-sozia­lis­ta eta kri­ti­ko osoa, pix­ka­na­ka des­le­gi­ti­ma­zioan ero­riz, kar­gu-uztea eta tal­de ordez­koa jar­tzea irten­bi­dea dela­rik, edo, oke­rre­nean, oina­rrien otzan­ta­sun men­ta­la, esku­bi­de, aska­ta­sun eta pre­mien uka­pe­na onar­tzen baitute.

Mili­tan­tziak berak era­ba­ki­ta­koa jaki­te­ko esku­bi­dea eta, batez ere, beha­rra dute, haren kolek­ti­bo, era­kun­de edo alder­dia­ren etor­ki­zu­na (orain­goz zehaz­ta­sun han­dia­go­rik gabe) eza­gutza kolek­ti­bo eta sakon horren men­de dagoe­la­ko zen­tzu guz­tie­tan. His­to­riak baiez­ta­tu eta berretsi­ta­koa­ren ara­be­ra, beha­rrez­koa da, berez, teo­ria mar­xis­ta behar beza­la men­de­ratzea, are eta beha­rrez­koa­goa da ere teo­ria­ren eza­gutza kri­ti­ko eta auto­kri­ti­koa, mili­tan­te­ek, nazio eta kla­se aska­pe­ne­ra­ko estra­te­gian aha­lik eta zehatzen gau­za­tu eta guz­tien artean ezta­bai­da­tu zein onetsi egin dute­na, ber­tan epeal­di bate­ra­ko fin­ka­tu­rik dau­de: borro­katze­koak diren utzie­zi­nez­ko hel­bu­ruak, haiek lor­tze­ko estra­te­gia ego­kia eta estra­te­gia bera gau­zatze­ko eza­rri beha­rre­ko taktikak.

Oina­rri Ideo­lo­gi­koak dei­tu­ri­koek hel­bu­ruen, estra­te­gia­ren eta tak­ti­ken arte­ko elka­rre­kin­tza era­ba­ki­ga­rria adie­raz­ten dute modu sin­te­ti­ko eta orde­na­tuan. Elka­rre­kin­tza soi­la baino gehia­go, dia­lek­ti­ka. Hel­bu­ruak nabar­men­ki ager­tu behar dira estra­te­gian, oina­rriei kohe­sioa eman behar die­te, betie­re hel­bu­ruak beraiek kon­tuan edu­ki­ta, nahiz eta uto­pi­koak eta ukro­ni­koak iru­di­tu; hala­ber, tak­ti­ken bar­nea egi­tu­ra­tu behar dute, alda­rri­ka­pen, borro­ka eta for­ma tak­ti­ko bakoitzean beha­rrez­ko den mal­gu­ta­su­naz, hain zuzen, beti kon­ple­xuak eta alda­ko­rrak diren opresio‑, esplo­ta­zio- eta men­pe­ratze-mote­tan apli­katzen dire­nak. Hiru osa­gaien arte­ko dia­lek­ti­ka, bada, haie­ta­ko batek huts egi­te­ko­tan, beran­du baino lehen, poli­ti­ka iraul­tzai­le osoa era­goz­ten due­la zehaz­te­ko. Tes­tuin­gu­rua­ren eta koiun­tu­ren ara­be­ra, alder­di edo era­kun­de batek bizi­rau­te­ko auke­ra dau­ka dia­lek­ti­ko­ki elkar­tu­ta dau­den hiru mai­la horien arte­ko des­ako­pla­men­du gora­ko­rra­ren erdian, ala­bai­na, koiun­tu­ra alda­tuz gero, ara­zoak aza­le­ra­tu­ko dira, eta tes­tuin­gu­rua alda­tuz gero, jasa­ne­zi­nak izan­go dira. Hel­bu­ruen, estra­te­gia­ren eta tak­ti­ken arte­ko hala­ko des­ar­ti­ku­la­zioak era­kun­de edo alder­di oro sun­tsi­tu egi­ten du, bai­na oke­rre­na da, haren zori­gaiz­to­ko era­gi­nak kua­li­ta­ti­bo­ki larria­goak dire­la nazio aska­pe­ne­ra­ko mugi­men­dua denean, gure kasuan bezala.

Sor­tu­ren Oina­rri Ideo­lo­gi­koak zaz­pi gil­tza­pe­tan gor­de­ta dau­de. Mili­tan­te­ei ez zaie hala­ko buro­kra­zia­ke­ria­ri buruz­ko inon­go azal­pe­nik eman, jaki­te­ko esku­bi­deaz gain, dio­gun beza­la, mili­tan­tzia­ren kri­ti­ka eta auto­kri­ti­ka kolek­ti­boa­ren esku jar­tze­ko pre­mia bizia ere moz­tu egin da, mili­tan­tzia bera iza­nik haien egi­lea. Anto­la­ke­ta-meto­doan orain sar­tu gabe, ezta­bai­da­ren ondo­ren, emaitza ofi­zia­la era­ba­ki egin zen, mar­ke­tin komer­tzial bur­ge­sa­ren meto­do tipi­koa, fun­tsez­ko da esa­tea, emaitzen bal­din­tzatze-mai­la, aurre­ko mani­pu­la­zioa eta gero­ko iru­zu­rra alde bate­ra utzi­ta, orain ber­tan eta bi urtez geroz­tik Oina­rri Ideo­lo­gi­koak zen­tsu­ra­pean dau­de­la orain­dik ere. Are oke­rra­go ere, orain­dik ez daki­gu noiz egin­go den Inau­gu­ra­zio Kon­fe­ren­tzia­ren II. zatia (2013ko otsai­le­koa). Han­dik bi urte­ra egin­go zela aipa­tu zen, hau da, gutxi gora­behe­ra garai hone­tan, bai­na, antza denez, atze­ra­tu egin da epe­rik gabe.

Bitar­tean, Sor­tu­ren zuzen­da­ritzak oso garran­tzi han­di­ko era­ba­kiak inpo­satzen ditu modu arbi­tra­rioan, inde­pen­den­tis­mo sozia­lis­ta­ren iden­ti­ta­te his­to­ri­koa­ren kon­tra jotzen due­nak zuze­nean, bai eta, haren berez­ko balo­reen kon­tra ere. Adi­bi­de bat: ANV, ezker nazio­na­lis­ta­ren lehen era­kun­deak (1930ean sor­tua) beti har­tu du par­te aska­pe­ne­ra­ko mugi­men­duan, hala ere, defen­t­sa kolek­ti­bo­tik kan­po utzi dute 35 mili­tan­teen aur­ka­ko 0408 makro-epai­ke­tan, hamar urte­ko kon­de­na jasotze­ko zorian dau­de­nak. Inola­ko azal­pe­nik gabe, epai­ke­ta hasi baino hila­be­te gutxi batzuk lehe­na­go, ANV-ri, bes­te abo­ka­tu-tal­de bat bilatze­ko ohar­ta­ra­zi zio­ten era lako­ni­koan. Sor­tu­re­nak uko egin baitzion eurak defen­datzea­ri. Har­ta­ra, Sor­tu­ren zuzen­da­ritzak hautsi egin zuen, inola­ko azal­pe­nik gabe, erre­pre­sioa­ren aurrean ordu­ra arte era­kutsi­ta­ko fun­tsez­ko elkar­ta­sun akti­boa, hasie­ra-hasie­ra­tik, ezker inde­pen­den­tis­tak harro­ta­su­nez­ko nor­ta­sun-zei­nua dena. Modu horre­ta­ra, Sor­tu­ren zuzen­da­ritza sek­ta­ris­mo poli­ti­ko­rik abe­rran­te­enean ero­ri egin da, ildo erre­for­mis­tak bul­tza­tuz, ANV, aldiz, kohe­ren­tzia poli­ti­koa dela medio, hala­koen kon­tra egon da beti, haren 85 urte­ko his­to­ria heroi­koan zehar era­kutsi duen legez.

Orain hobe­to uler­tzen dugu joka­bi­de espli­kae­zi­na azal­tze­ko arra­zoi posi­blee­ta­ko bat, ale­gia, Oina­rri Ideo­lo­gi­koak esku­ra iza­te­ko esku­bi­dea eta beha­rra ukatzea mili­tan­tzia­ri. Batzuen ustez, era­bi­li­ta­ko meto­doaz gain, bali­te­ke azken emaitzak bat ez etor­tzea orain­go zuzen­da­ritza­ren aldez aurre­ko jarre­ra poli­ti­ko eta teo­ri­koe­kin. Bes­te batzuek dio­ten ara­be­ra, Oina­rri Ideo­lo­gi­koak ez argi­ta­ratze­ko zer­ga­tia Sor­tu­ren baliz­ko legez kan­po­ratzean datza, espai­niar fana­tis­moak desiratzen due­na. Luzea­go ez jotzea­rren, due­la urte­be­te ingu­ru, Ipa­rral­de­ko ezta­bai­da amaitze­ko zain zeu­de­la esan zuten ere. Egia esan, Oina­rri Ideo­lo­gi­koak zer­tan dautzan jakin gabe, Sor­tu­ren zuzen­da­ritzak garran­tzi han­di­ko bes­te dina­mi­ka batzuk inpo­sa­tu egin ditu, kasu­ra­ko, EH Bil­du eta Amaiu­rre­kin erla­zio­na­tu­ta­ko guz­tiak, Sor­tu­ren mili­tan­tzia nabar­men alde bate­ra utzi­ta har­tu dire­nak, izan ere, behin fun­tsez­koa era­ba­ki­ta­koan, infor­ma­zioa ema­ten zaie mili­tan­te­ei, hau da, atze­ra­bi­de­rik gabe­ko politika.

Oina­rri Ideo­lo­gi­koen edu­kia ez dakie­nez, Sor­tu­ren mili­tan­tziak ez du, orain­go zuzen­da­ritzak inpo­satzen due­na­ren eta bene­tan egin behar­ko litza­te­keen arte­ko kon­tras­te-gune­rik, betie­re Oina­rri Ideo­lo­gi­koe­tan disei­na­tu eta ofi­zial­du­ta­ko hel­bu­ruei, estra­te­gia­ri eta tak­ti­kei erre­pa­ra­tuz. Horre­ta­ra, zuzen­da­ritzak, prak­ti­kan, eskuak libre ditu nahi due­na egi­te­ko eta desegi­te­ko, oina­rriei, aldiz„ fedea eta kexatze­ko esku­bi­dea gel­ditzen zaiz­kie bes­te­rik ez, noi­zean behin plan­te­atzen zaiz­kien aza­le­ko kon­tu urriei dago­kie­nez. Euren iritzia ager­tze­ko egi­ten diren batza­rrez eta asan­bla­dez gain, mili­tan­tziak balia­bi­de muga­tue­giak dauz­ka tre­ba­kun­tza poli­ti­ko, teo­ri­ko eta ideo­lo­gi­ko­ra­ko: Sor­tu­ren ata­ri bir­tua­la, Gara egun­ka­ria eta Iratzar Fun­da­zioa, ape­nas gehiago.

Sail hone­ta­ko hurren­go kapi­tu­lue­tan balia­bi­de horien muga­pen sako­naz eta orien­ta­zio poli­ti­ko zein ideo­lo­gi­koaz ari­tu­ko gara, orain­goan, Sor­tu bar­ne­ko ezta­bai­da zeha­ro demo­kra­ti­koa iza­te­ko ezin­ta­su­nean jarri­ko dugu arre­ta nagu­sia, lau arra­zoi dire­la kau­sa: Oina­rri Ideo­lo­gi­koen non­dik nora­koak ez daki­te­nez, ez dago kon­tras­te-gune­rik; EH Bil­du eta Amaiur beraien kabuz dabil­tza­nez eta auzo zein herrie­ta­ko batzor­deak erre­gu­lar­ta­su­nez bil­tzen ez dire­nez, ez da ezta­bai­den (oso gutxi) segi­men­du­rik egi­ten; ez dago aldi­be­re­ko tre­ba­kun­tza sis­te­ma­ti­koa­ren gai­ne­ko inola­ko pla­nik, ezta­bai­dak kon­tzep­tual­ki abe­ras­te­ko; eta, erre­ma­te gisa, Sor­tu­ren mili­tan­tziak ezin deza­ke eze­re­za­ren gai­nean ezta­bai­da­tu eze­re­za bera abia­pun­tutzat har­tu­rik, «Eus­kal Bidea» dei­tu­ri­koan ger­tatzen den bezala.

Segu­rue­nik, «Eus­kal Bidea» erre­dak­ta­tu­ta­ko doku­men­tu­rik erra­ze­ne­ta­ko bat izan­go da, idaz­te­ko ia esfor­tzu inte­lek­tua­la­ren beha­rrik izan ez due­la­ko. Ala­bai­na, egi­leek egin­ga­rri dela fro­gatzen saiatzen dire­ne­ra­ko, horre­la­ko erraz­ta­su­na bera­ren aur­ka­ko bila­katzen da. Epis­te­mo­lo­gia mate­ria­lis­ta­ren oina­rriz­ko prin­tzi­pio batean adie­ra­zi­ta­koa­ren ara­be­ra. argu­men­tuz­ko kar­ga zer­bait baiez­tatzen due­na­ren­gan oina­rritzen da, ez, ordea, ukatzen due­na­re­na­ren­gan. Adi­bi­dez, bal­din eta esa­ten badu­gu, ornitho­chei­rus fos­fo­res­zen­teek, argia­ren abia­du­raz. mul­ti­ber­tsoak konek­tatzen dituz­ten super­so­kak gurutza­tu dituz­te­la, gure uni­ber­tso­ko ata­la­sea zehar­ka­tu eta orain NBE­ko egoitzan dau­de­la giza­te­ria­ri ulti­ma­tu­ma ira­ku­rriz, bal­din eta hala­ko­rik esa­ten badu­gu, geuk fro­gak era­kutsi beha­rra dau­ka­gu, edo, gutxie­nez, pro­ba­bi­li­ta­te han­di­ko argu­dioak Hala­ko­rik egin ezean, ger­ta­ki­zun hori ukatzen dute­nek gure idea­lis­moa sun­tsi­tu egin­go dute.

«Eus­kal Bidea­ren» eta ornitho­chei­rus fos­fo­res­zen­teen arte­ko aldeak alde bate­ra utzi­ta, «Eus­kal Bidea» egin­ga­rri dena­ren arras­to nazio­na­la­ren baten zain gau­de. Sor­tu­ren mili­tan­tziak arras­toa jasotzen ez duen bitar­tean, sines­ga­rri­ta­su­na hutsa­ren hurren­goa izan­go da.

Petri Reka­ba­rren

Cas­te­llano

Ini­cia­mos una serie de cua­tro bre­ves comen­ta­rios sobre la situa­ción de una par­te del amplio movi­mien­to de libe­ra­ción nacio­nal de cla­se vas­co, o izquier­da aber­tza­le en su sen­ti­do esen­cial e his­tó­ri­co. Nos cen­tra­re­mos fun­da­men­tal­men­te en Sor­tu y más en con­cre­to en su direc­ción para ana­li­zar, pri­me­ro, des­de qué momen­to crí­ti­co debe­mos sos­te­ner que es una direc­ción buro­crá­ti­ca, y las con­se­cuen­cias que ello aca­rrea; segun­do, y uni­do a lo ante­rior, su retro­ce­so polí­ti­co e ideo­ló­gi­co hacia un refor­mis­mo clá­si­co carac­te­ri­za­do por lo hue­co de su pro­yec­to; ter­ce­ro, y des­de aquí, la inca­pa­ci­dad de su actual direc­ción para enten­der y apli­car la dia­léc­ti­ca entre refor­ma y revo­lu­ción; y cuar­to, las pers­pec­ti­vas y nece­si­da­des a las que se enfren­tan tan­to las bases de Sor­tu como de la izquier­da aber­tza­le en su conjunto.

1.

Hace dos años Sor­tu hizo su pre­sen­ta­ción ofi­cial en Iru­ñea. Hoy debe­mos decir que se han cum­pli­do los peo­res augu­rios que, inclu­so con ante­rio­ri­dad, ya hicie­ron sec­to­res de la izquier­da aber­tza­le his­tó­ri­ca en el sen­ti­do de que de seguir a ese rit­mo el «giro al rea­lis­mo polí­ti­co» bien pron­to Sor­tu se con­ver­ti­ría en la estruc­tu­ra buro­cra­ti­za­da y ver­ti­ca­lis­ta que diri­gi­ría en la prác­ti­ca el refor­mis­mo de EH Bil­du y Amaiur.

La direc­ción actual de Sor­tu es un gru­po buro­crá­ti­co que ha nega­do a sus bases el ejer­ci­cio del dere­cho de cono­cer el resul­ta­do ofi­cial del deba­te estra­té­gi­co pre­vio a su fun­da­ción. Exis­ten muy con­ta­dos casos en la his­to­ria polí­ti­ca en gene­ral, y no sólo de «izquier­das», en los que se ha con­cul­ca­do tan bur­da y des­ca­ra­da­men­te el dere­cho inalie­na­ble que tie­ne la mili­tan­cia de base a cono­cer los resul­ta­dos ofi­cia­les del deba­te fun­da­cio­nal, deba­te en la que par­ti­ci­pó con ilu­sión al ini­cio pero que se fue enfrian­do mucho lue­go, a modo de pre­mo­ni­ción pesi­mis­ta. Nin­gu­na direc­ción tie­ne potes­tad éti­ca y polí­ti­ca para negar este dere­cho, para impo­ner el silen­cio y la oscu­ri­dad sobre la deci­sión colec­ti­va demo­crá­ti­ca­men­te toma­da. Una direc­ción que así actúa rom­pe toda rela­ción demo­crá­ti­co-socia­lis­ta bidi­rec­cio­nal y crí­ti­ca con sus bases, e ini­cia una caí­da pro­gre­si­va en la des­le­gi­ti­ma­ción que sólo pue­de ser resuel­ta por su cese y recam­bio, o en el peor de los casos por la doci­li­dad men­tal de las bases que acep­tan seme­jan­te nega­ción de sus dere­chos y liber­ta­des, de sus necesidades.

La mili­tan­cia no sólo tie­ne el dere­cho de cono­cer lo que ella ha deci­di­do, sino que sobre todo tie­ne la nece­si­dad de hacer­lo por­que el futu­ro de su colec­ti­vo, orga­ni­za­ción o par­ti­do, sin mayo­res pre­ci­sio­nes aho­ra, depen­de en todos los sen­ti­dos de ese cono­ci­mien­to colec­ti­vo y exhaus­ti­vo. Si el sufi­cien­te domi­nio de la teo­ría mar­xis­ta es una nece­si­dad en sí mis­ma con­fir­ma­da y reafir­ma­da por la his­to­ria, tan­to más lo es aún el cono­ci­mien­to crí­ti­co y auto­crí­ti­co de la teo­ría que esa mili­tan­cia ha mate­ria­li­za­do lo más con­cre­ta­men­te posi­ble en su estra­te­gia de libe­ra­ción nacio­nal de cla­se, estra­te­gia dis­cu­ti­da y apro­ba­da en común y que fija para un perío­do de tiem­po los obje­ti­vos irre­nun­cia­bles por los que se lucha, la estra­te­gia ade­cua­da para lograr­los, y las tác­ti­cas que deben apli­car­se en la rea­li­za­ción de esa estrategia.

Las deno­mi­na­das Bases Ideo­ló­gi­cas expre­san sin­té­ti­ca y orde­na­da­men­te la deci­si­va inter­ac­ción entre los obje­ti­vos, la estra­te­gia y las tác­ti­cas. Más que sim­ple inter­ac­ción, dia­léc­ti­ca. Los obje­ti­vos deben estar mani­fies­ta­men­te pre­sen­tes en la estra­te­gia, cohe­sio­nán­do­la con la vis­ta pues­ta en ellos aun­que apa­ren­ten ser utó­pi­cos y ucró­ni­cos; y tam­bién deben estruc­tu­rar el inte­rior de las tác­ti­cas con la fle­xi­bi­li­dad nece­sa­ria en cada rei­vin­di­ca­ción, lucha y for­ma tác­ti­ca apli­ca­da en las siem­pre com­ple­jas y cam­bian­tes for­mas de opre­sión, explo­ta­ción y domi­na­ción. Una dia­léc­ti­ca entre los tres com­po­nen­tes que deter­mi­na que si uno de ellos falla o yerra, más tem­prano que tar­de herra­rá la ente­ra polí­ti­ca revo­lu­cio­na­ria. Depen­dien­do del con­tex­to y de las coyun­tu­ras, un par­ti­do u orga­ni­za­ción pue­de sub­sis­tir en medio de un des­aco­pla­mien­to cre­cien­te entre esos tres nive­les dia­léc­ti­ca­men­te uni­dos, pero a nada que la coyun­tu­ra cam­bie sur­gi­rán los pro­ble­mas que se harán inso­por­ta­bles cuan­do sea el con­tex­to el que varíe. Lo peor es que si bien seme­jan­te des­co­yun­ta­mien­to entre obje­ti­vos, estra­te­gia y tác­ti­cas des­tro­za a toda orga­ni­za­ción o par­ti­do, sus nefas­tos efec­tos son cua­li­ta­ti­va­men­te más gra­ves cuan­do se tra­ta de un movi­mien­to de libe­ra­ción nacio­nal, como es nues­tro caso.

Las Bases Ideo­ló­gi­cas de Sor­tu están guar­da­das bajo sie­te lla­ves. La mili­tan­cia no ha reci­bi­do nin­gu­na expli­ca­ción sobre tama­ña buro­cra­ta­da que ampu­ta ade­más del dere­cho a cono­cer­las tam­bién, como deci­mos, la vital nece­si­dad de que la mili­tan­cia las some­ta a crí­ti­ca y auto­crí­ti­ca colec­ti­va dado que ella mis­ma las ha redac­ta­do. Sin entrar aho­ra al méto­do con el que se orga­ni­zó, reali­zó el deba­te y se deci­dió su resul­ta­do ofi­cial, méto­do típi­co del mar­ke­ting comer­cial bur­gués, lo fun­da­men­tal es que al mar­gen del gra­do de con­di­cio­na­mien­to y mani­pu­la­ción pre­via y ama­ño pos­te­rior de sus resul­ta­dos, aho­ra mis­mo y des­de hace dos años las Basas Ideo­ló­gi­cas siguen cen­su­ra­das. Peor aún, toda­vía se des­co­no­ce cuán­do va a rea­li­zar­se la II Par­te de la Con­fe­ren­cia Inau­gu­ral rea­li­za­da en febre­ro de 2013. Se dijo que debía rea­li­zar­se a los dos años, o sea, apro­xi­ma­da­men­te por estas fechas pero pare­ce ser que se retra­sa indefinidamente.

Mien­tras tan­to, la direc­ción de Sor­tu impo­ne arbi­tra­ria­men­te deci­sio­nes de muy lar­go alcan­ce, que van direc­ta­men­te en con­tra de la iden­ti­dad his­tó­ri­ca del inde­pen­den­tis­mo socia­lis­ta y de sus valo­res con­sus­tan­cia­les. Un ejem­plo: ANV, pri­me­ra orga­ni­za­ción de izquier­da nacio­na­lis­ta crea­da en 1930 y que siem­pre ha for­ma­do par­te del con­jun­to del movi­mien­to de libe­ra­ción, ha sido exclui­da de la defen­sa colec­ti­va en el macro jui­cio 0408 con­tra 35 mili­tan­tes, a los que pue­de caer­les una con­de­na de diez años. Sin expli­ca­ción algu­na, pocos meses antes de ini­ciar­se el jui­cio ANV fue lacó­ni­ca­men­te avi­sa­da de que bus­ca­ra otro equi­po de abo­ga­dos por­que no iba a defen­der­les el de Sor­tu. La direc­ción de Sor­tu rom­pe así, sin expli­ca­ción algu­na, con la esen­cial soli­da­ri­dad acti­va ante la repre­sión que orgu­llo­sa­men­te ha iden­ti­fi­ca­do a la izquier­da inde­pen­den­tis­ta des­de sus orí­ge­nes. La direc­ción de Sor­tu cae así en el sec­ta­ris­mo polí­ti­co más abe­rran­te mien­tras que impul­sa direc­tri­ces refor­mis­tas a las que se opu­so y opo­ne ANV por cohe­ren­cia polí­ti­ca demos­tra­da en sus 85 años de heroi­ca historia.

Com­pren­de­mos aho­ra mejor una de las posi­bles razo­nes que inten­ta­rían expli­car lo inex­pli­ca­ble: negar a la mili­tan­cia el dere­cho y la nece­si­dad el acce­so a las Bases Ideo­ló­gi­cas. Algu­nas opi­nio­nes sos­tie­nen que a pesar del méto­do emplea­do los resul­ta­dos últi­mos tal vez no coin­ci­die­ran con la pos­tu­ra polí­ti­ca y teó­ri­ca pre­exis­ten­te de la actual direc­ción. Otras dicen que no se publi­can las Bases Ideo­ló­gi­cas para no faci­li­tar una posi­ble ile­ga­li­za­ción de Sor­tu, desea­da por el fana­tis­mo espa­ñol. Por no exten­der­nos, tam­bién se dijo alre­de­dor de hace un año que se esta­ba a la espe­ra de que con­clu­ye­ra el deba­te en Ipa­rral­de. Lo cier­to es que des­co­no­cién­do­se las Bases Ideo­ló­gi­cas la direc­ción de Sor­tu ha impues­to otras diná­mi­cas de lar­go alcan­ce como todas las rela­cio­na­das con EH Bil­du y Amaiur toma­das abier­ta­men­te al mar­gen de la mili­tan­cia de Sor­tu que es infor­ma­da des­pués con lo fun­da­men­tal ya deci­di­do: polí­ti­ca de hechos consumados.

Al igno­rar el con­te­ni­do de las Bases Ideo­ló­gi­cas la mili­tan­cia de Sor­tu care­ce de pun­to de con­tras­te entre lo que impo­ne la actual direc­ción y lo que real­men­te debie­ra hacer­se según los obje­ti­vos, la estra­te­gia y las tác­ti­cas dise­ña­das y ofi­cia­li­za­das en las Bases Ideo­ló­gi­cas. La direc­ción tie­ne así las manos prác­ti­ca­men­te libres para hacer y des­ha­cer lo que quie­ra, mien­tras que a las bases sólo les res­ta la fe y el dere­cho de pata­leo en las esca­sas cues­tio­nes super­fi­cia­les que de vez en cuan­do les son plan­tea­das. La mili­tan­cia, ade­más de las reunio­nes y asam­bleas en las que expo­ner su opi­nión, sola­men­te dis­po­ne para su for­ma­ción polí­ti­ca, teó­ri­ca e ideo­ló­gi­ca de muy limi­ta­dos medios: el por­tal vir­tual de Sor­tu, el dia­rio Gara y la Fun­da­ción Iratzar, ape­nas más.

Dejan­do para otros capí­tu­los de esta serie la agu­da limi­ta­ción teó­ri­ca y la orien­ta­ción ideo­ló­gi­ca y polí­ti­ca de estos medios, el pro­ble­ma en el que aho­ra debe­mos fijar­nos no es otro que el de la impo­si­bi­li­dad de deba­te radi­cal­men­te demo­crá­ti­co en el inte­rior de Sor­tu por cua­tro razo­nes: no hay pun­to de con­tras­ta­ción al des­co­no­cer­se las Bases Ideo­ló­gi­cas; no hay posi­bi­li­dad de segui­mien­to de lo poco deba­ti­do al fun­cio­nar EH Bil­du y Amaiur por su cuen­ta, sin comi­tés de barrio y pue­blo que se reúnan regu­lar­men­te para hacer segui­mien­to; no hay plan alguno de for­ma­ción simul­tá­nea y sis­te­má­ti­ca que enri­quez­ca con­cep­tual­men­te los deba­tes; y, como rema­te, la mili­tan­cia de Sor­tu no pue­de deba­tir sobre la nada par­tien­do de la nada, como es el caso de la lla­ma­da «Vía Vasca».

Pro­ba­ble­men­te la «Vía Vas­ca» sea uno de los docu­men­tos que más fácil­men­te se han escri­to por­que casi no hace fal­ta esfuer­zo inte­lec­tual para redac­tar­lo. Pero esta faci­li­dad se muta en su opues­to cuan­do sus auto­res inten­ten demos­trar su fac­ti­bi­li­dad. Un prin­ci­pio ele­men­tal de la epis­te­mo­lo­gía mate­ria­lis­ta indi­ca que la car­ga argu­men­ta­ti­va des­can­sa sobre quien afir­ma algo, no sobre quien lo nie­ga. Por ejem­plo, si deci­mos que ornitho­chei­rus fos­fo­res­cen­tes han cru­za­do a la velo­ci­dad de la luz las super­cuer­das que conec­tan los mul­ti­ver­sos tras­pa­sa­do el umbral de nues­tro uni­ver­so, encon­trán­do­se aho­ra en la sede de la ONU leyen­do un ulti­má­tum a la huma­ni­dad, si deci­mos esto debe­mos ser noso­tros quie­nes apor­te­mos prue­bas a menos con argu­men­tos de alta pro­ba­bi­li­dad. Si no lo hace­mos, enton­ces quie­nes nie­gan esa even­tua­li­dad des­tro­za­rán nues­tro idealismo.

Sal­van­do las dis­tan­cias entre la «Vía Vas­ca» y los ornitho­chei­rus fos­fo­res­cen­tes, esta­mos a la espe­ra de siquie­ra algu­na pis­ta racio­nal que sugie­ra una remo­ta fac­ti­bi­li­dad de la «Vía Vas­ca». Mien­tras que la mili­tan­cia de Sor­tu no reci­ba esa pis­ta flo­ta­rá en vacío de la creencia.

Petri Reka­ba­rren

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.