Gaz­te­ria aurre­ra!- Ernai

Peri­ko Sola­ba­rria, Iraitz Sale­gi Topa­tu­ko kaze­ta­ria eta Ernai­ko sei kide Espai­nia­ko Audien­tzia Nazio­na­lean epai­tuak izan­go dira maiatza­ren 28 eta 29an. “Terro­ris­moa­ri gora­za­rre” egi­tea egotzi­ta, fis­kal­tzak eta AVTren aku­sa­zio par­ti­ku­la­rrak 18 hila­be­te­ko gar­tze­la zigo­rra eskatzen dute Peri­ko Sola­ba­rria eta Iraitz Sale­gi­ren­tzat eta 2 urte­koa Ernai­ko kideentzat.

2013an Ernai gaz­te anto­la­kun­dea­ren jaiotza ospatze­ko Gaz­te Dan­ba­da jaial­dian, Xabier Lopez Peña pre­so poli­ti­koa men­de­kuz­ko espetxe poli­ti­kak erai­la izan zela jakin genuen. Hori dela eta, fran­tziar eta espai­niar esta­tuek pre­so poli­ti­koei eza­rri­ta­ko sal­bues­pe­nez­ko neu­rriak sala­tu geni­tuen ber­tan bil­du ginen gaz­teok. Egin­tza hauek aitza­kitzat har­tu­ta jaso zituz­ten inpu­tazioak, eta urte bere­ko irai­lean Eloy Velas­co epai­lea­ren aurrean dekla­ra­tu behar izan zuten. Era berean, Topa​tu​.info web­gu­ne­ko kidea­ri honen berri eman iza­na­ga­tik lepo­ratzen dio­te ustez­ko delitua.

Epai­ke­ta hone­kin, espai­niar Esta­tuak bes­te behin gaz­teak jarri ditu jomu­gan. Zoritxa­rrez, ez da azken aldian gaz­teon aur­ka­ko era­so baka­rra. Espai­niar Esta­tuak bere sare poli­zial eta judi­zial osoa martxan du haien ere­du, muga eta “egien” aur­ka doan eus­kal herri­ta­rron jar­du­na kri­mi­na­li­zatze­ko asmoz. Inpu­tazioak jaso zire­nean egin beza­la, sala­tu nahi dugu gaz­te­ria­ren aur­ka­ko era­so gogo­rra dela hona­ko hau, haien intere­sen aur­ka doa­zen ahotsak isi­la­raz­tea hel­bu­ru duena.

Mehatxuek eta zigo­rrek, ordea, ez dute Eus­kal Herri aske baten alde egi­ten dugun gaz­teon egu­ne­ro­ko lana gel­di­tu­ko. Inpo­sa­tu­ta­ko ere­due­ta­tik at bizi nahi iza­tea­ga­tik eta herri honen erai­kun­tzan par­te har­tzea­ga­tik epai­tu nahi gai­tuz­te. Bai­na jakin deza­te­la lehen lerroan aur­ki­tu­ko gai­tuz­te­la, eta behin eta berriz kol­pa­tu arren, kon­pon­bi­dea­ren bidean urratsak ema­ten jarrai­tu­ko dugu­la. Epai­te­gie­tan ese­ri nahi gai­tuz­te, bai­na ez gai­tuz­te kalee­ta­tik botako.

JTK_6347

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *