Inter­na­zio­na­lis­tak gara, femi­nis­tak gare­la­ko- Askapena

Martxoa­ren 8a borro­ka femi­nis­ta­ren boz­go­rai­lu egu­na da. Bes­te behin ere Eus­kal Herri­ko ema­ku­me lan­gi­leok kale­ra ate­ra eta gure alda­rri­ka­pe­nak ozen oihu­ka­tu­ko ditu­gu. Bai­na gure borro­ka inter­na­zio­na­lis­ta ere bada, patriar­ka­tuak mun­du­ko txo­ko guz­tie­tan jipoitzen, hil­tzen, bortxatzen, mes­pretxatzen, baz­ter­tzen, behar­tzen, esplo­tatzen bai­kai­tu, eta Eus­kal Herrian patriar­ka­tua ez dugu­la­ko erro­tik eza­ba­tu­ko mun­du­ko ema­ku­me guz­tiak aske ez diren bitar­tean. Kur­duek esa­ten duten moduan, “ema­ku­meok gara zapal­dua izan den lehe­nen­go nazioa”.

Gure borro­ka ere­mua Eus­kal Herria dela ahaz­tu gabe, beha­rrez­koa dugu zapal­du­ta­ko gai­ne­ra­ko herrie­tan ema­ku­meek aurre­ra era­ma­ten dituz­ten borro­kak eza­gutzea, ber­ta­tik ikas­tea eta gure elkar­ta­su­na adie­raz­tea. Horre­ta­ra­ko, gaur­koan, bi herri­ta­ko ema­ku­meen espe­rien­tziak azal­tze­ra gatoz. Bate­tik, ema­ku­me kur­duek Ekial­de Hur­bi­la­ren bihotzean egi­ten duten borro­ka eta, bes­te­tik, Argen­ti­na­ko jato­rriz­ko ema­ku­mee­na, Abya Yala­ko hain­bat herri indi­ge­nen bata­su­ne­tik aurre­ra era­ma­ten ari direna.

Kur­dis­tan­go ema­ku­meen borroka

Azke­nal­dian pren­tsan ira­ku­rri izan dugu Esta­tu Isla­mi­koa­ren aur­ka borro­kan ema­ku­me gerri­lla­riak dau­de­la, eta asko harri­tu egin dira Ekial­de Hur­bi­lean ema­ku­meak arma­tu­rik ikus­tean. Egun­ka­rie­tan ema­ku­me hauek “nobe­da­de” beza­la aur­kez­tu diz­ki­gu­te, bai­na berri­tik gutxi dau­ka ema­ku­me kur­duen borrokak.

Borro­ka hau Kur­dis­tan­go aska­ta­su­na­ren alde­ko borro­ka­ri estu­ki dago lotu­rik. Kur­dis­tan­go aska­pen nazio­nal eta sozia­la­ren alde­ko borro­ka 1978an hasi zen PKKa­ren sorre­ra­re­kin, Kur­dis­tan herri beza­la defi­ni­tu zuen lehe­nen­go era­kun­dea. PKKak femi­nis­moa bere estra­te­gia­ren eta proiek­tu poli­ti­koa den kon­fe­de­ra­lis­mo demo­kra­ti­koa­ren pun­tu garran­tzitsue­ne­ta­ko bat beza­la defi­ni­tu zuen, Oca­la­nek esan zuen moduan “Kur­dis­tan­go herria ez bai­ta libre iza­nen ema­ku­meak aske ez diren bitartean”.

Kur­dis­tan­go gizar­tean patriar­ka­tua oso erro­tu­rik dago eta zai­la iza­ten ari da inpo­sa­tu­ta­ko rolak iraul­tzea. Hone­ta­ra­ko ema­ku­meen auto anto­la­kun­tza­ren alde­ko apus­tua egin dute: gerri­llan, hasie­ra batean gizo­nez­koe­kin bate­ra borro­ka egi­ten bazu­ten ere, rol eta pen­tsae­ra patriar­ka­lek sor­tzen zituz­ten tra­bak iku­si­ta, kuar­tel eta anto­la­ke­ta inde­pen­den­tea dute ema­ku­me eta gizo­nek. Gaur egun, era­kun­de mix­toe­tan ema­ku­meak kide guz­tien %50a izan beha­rra dute derri­go­rrean, eta buru­za­gitzan ere beti gizon bat eta ema­ku­me bat egon beha­rra dira. Hone­taz gain, haien era­kun­de pro­pioak dauz­ka­te: herri mai­la­ko asan­bla­dak, gerri­lla eta auto­de­fen­tsa­ra­ko uni­ta­te pro­pioak, gara­pen ideo­lo­gi­koaz ardu­ratzen den alder­dia… Era­kun­de guz­tiak KJB‑n (Koma­lên Jinên Bilind, Kur­dis­tan oso­ko ema­ku­me iraul­tzai­leak) koor­di­natzen dira 2005tik.

Egun­ka­rie­tan ema­ku­meak armak esku­tan iku­si geni­tuen Koba­nen, due­la bi urte hasi­ta­ko iraul­tza babes­ten. Izan ere, ber­tan kon­fe­de­ra­lis­mo demo­kra­ti­koa­ren sis­te­ma martxan jar­tzea lor­tu dute, eta ema­ku­meen aska­pe­ne­ra­ko aurre­ra pau­su itze­lak ema­ten ari dira. Orain, lor­tu dute haien lurral­dea askatzea eta aurre­ra jarraitzen dute euren iraul­tza feministarekin.

Argen­ti­na­ko jato­rriz­ko ema­ku­meen borroka

Ekial­de Hur­bi­le­tik mun­du­ko bes­te pun­ta­ra egi­nen dugu sal­to, Argen­ti­na­ra, espai­nia­rren geno­zi­dioa­ri bizi­rau­tea lor­tu zuten 36 jato­rriz­ko herrien­ga­na. Hemen ere, ema­ku­meak baz­ter­tuak, pobre­zia­ra eta gose­ra kon­de­na­tuak, bortxa­tuak, jipoi­tuak, haien lurre­ta­tik kan­po­ra­tuak, iza­ten dira, haien kul­tu­raz eta itxu­raz barre egi­ten die­te. Bai­na hemen ere, ema­ku­meak zuti­tu eta jasa­ten duten zapal­kun­tza­ri aurre egi­te­ko borro­kan ari dira.

Due­la bi urte haien artean bil­tzen eta ezta­bai­datzen hasi ziren euren esku­bi­deak defen­da­tu­ko dituen lege bat idaz­te­ko, “ley por el buen vivir” dei­tu dute­na. Lege honen bidez, jato­rriz­ko ema­ku­meen behar kul­tu­ral, sozial eta poli­ti­ko bere­ziak onar­tuak eta ase­tuak iza­tea bilatzen dute, Argen­ti­na­ko era­kun­de poli­ti­ko eta sozia­lek ez dituz­te­la­ko kon­tuan har­tzen eta alda­rri­katzen. Bai­na ez hori baka­rrik, jato­rriz­ko herrien egoe­ra ere hobe­tu nahi dute legea­re­kin, izan ere, haien lurrak erre­kur­tsoe­tan abe­ratsak dire­la-eta eten­ga­be­ko gataz­kak dituz­te enpre­sa trans­na­zio­na­len eta Argen­ti­na­ko (in)justiziarekin, lurrak lapur­tzen baitizkiete.

Bi urtez herriz herri asan­bla­da­tan bil­tzen egon ostean, pasa den hila­be­tean, otsai­la­ren 13tik 16ra, herri guz­tie­ta­ko ema­ku­meen ordez­ka­riak bil­du ziren eta legea idatzi zuten. Pro­ze­su hau guz­tia aurre­ra era­ma­te­ko ez dute inola­ko lagun­tza­rik jaso: haien artean anto­la­tuz eta elka­rri lagun­duz lor­tu dute guz­tia, auto stop egi­nez zehar­ka­tu dute Esta­tua, diru­rik gabe, Argen­ti­na­ko era­kun­de eta kolek­ti­boen lagun­tza­rik gabe, eta komu­ni­ka­bi­deen isil­ta­su­na­re­kin. Api­ri­la­ren 21an mobi­li­za­zio han­di bat egi­nen dute Bue­nos Aire­sen eta Argen­ti­na­ko Kon­gre­su Nazio­na­le­ra joa­nen dira, lehen aldiz ber­tan hitza har­tu, lege hau aur­kez­tu eta onar­tua izan dadin exijitzeko.

Kur­dis­tan­go eta Argen­ti­na­ko jato­rriz­ko ema­ku­meak adi­bi­de argia dira nola herri bakoitzean, ber­ta­ko egoe­ra, his­to­ria eta kul­tu­ra­ren ara­be­ra, borro­ka femi­nis­ta aurre­ra era­ma­te­ko modu ezber­di­nak dau­den. Hala ere, bie­tan ema­ku­meen arte­ko bata­su­na eta auto anto­la­kun­tza dira gil­tza. Ema­ku­me lan­gi­leok batu­ta gure estra­te­gia eta borro­ka mol­deak auke­ra­tu eta sis­te­ma kapi­ta­lis­ta, inpe­ria­lis­ta hete­ro­pa­tria­ka­la­ri aurre egi­teaz gain gure alter­na­ti­ba pro­pioak erai­ki behar ditu­gu, Eus­kal Herrian eta mun­du­ko txo­ko guz­tie­tan. Beraz, batu gai­te­zen eus­kal ema­ku­me lan­gi­leok, eta goa­zen Eus­kal Herria morea eraikitzera!

Martxoa­ren 8an kalee­tan iku­si­ko dugu elkar!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *