Martxoak 6 osti­ra­la, kon­tzen­tra­zioak Bil­bon eta Donostian

KONTZENTRAZIOAK:
MARTXOAK 6, Osti­ra­la, 19:00tan
DONOSTIAN – Boulevardean
BILBON – Arriagan

kartelabilbodonosti

Due­la aste­be­te, otsai­la­ren 27an, osti­ra­lez, Espai­niar Poli­ziak zor­tzi bolun­ta­rio anti­fa­xis­ta atxi­lo­tu zituen, Don­bas­sen borro­katzeaz, Espai­nia­ren neu­tral­ta­su­na kon­pro­me­titzea, Espai­nia­ren intere­sen aur­ka aritzea, armak eta leher­gai­luak legez kan­po iza­tea eta terro­ris­moa egotzi­ta. Zor­tziok egun bere­ko gauean aske gera­tu bazi­ren ere, egun­ka­rien alde­tik kri­mi­na­li­za­zio basa­tia sufri­tu behar izan zuten.

Komu­ni­ka­bi­deek, itu­rri poli­zia­lak akri­ti­ko­ki erre­pi­ka­tuz, borro­ka­la­ri hauek kri­mi­na­li­za­tu dituz­te, ero batzuk beza­la aur­kez­tuz, “Puti­nen alde” borro­katze­ra joan dire­la esa­nez, euren eta erru­siar fun­tzio­na­rioen arte­ko lotu­rak asma­tuz edo nazie­kin bate­ra borro­ka­tu dute­la asma­tuz. Ez dute egia erdi esan ere.

Atxi­lo­tu­ta­ko zor­tzi bolun­ta­rioak ez dira odo­lez ega­rri dau­den psi­ko­pa­tak, ez terro­ris­tak ez mer­tze­na­rioak. Bon­bar­da­ke­ta astu­nak jasa­ten eta oina­rriz­ko esku­bi­deak (poli­ti­koak, hiz­kun­tzaz­koak, auto­de­ter­mi­na­zio arlo­koak eta bai­ta ere koti­za­tu­ta­ko pen­tsioak kobratze­ko esku­bi­dea) urra­tu­ta dituen herri batan alde borro­katze­ra joan dira, tru­kean mese­de­rik eska­tu gabe, inter­na­zio­na­lis­mo ikas­gai bat ema­nez eta lan­gi­le kla­sea­ri, dagoen tokian dagoe­la eta, aman­ko­mu­nak zaiz­kion balo­reak defendatzera.

Atxi­lo­ke­ta hauen atzean hel­bu­ru poli­ti­koak dau­de­la argi dago. Alde bate­tik Novo­ros­si­ja­re­ki­ko elkar­ta­su­na, poli­ti­koa zein fisi­koa kri­mi­na­li­za­tu nahi dute. Bes­te alde bate­tik PPk eta PSOEk sina­tu­ta­ko itun anti­te­rro­ris­ta jus­ti­fi­ka­tu nahi dute. Espai­nia­ren neu­tral­ta­su­na aipa­tu izan dute atxi­lo­ke­ta­ra­ko arra­zoi gisa, bai­na non dago neu­tral­ta­sun hori Jun­ta kol­pis­ta­ren alde, bere­zi­ki “Azov” Batai­loi neo­na­zian ari diren espai­niar hiri­ta­rrak atxi­lotzen ez dituz­te­nean? Zer ger­tatzen da Espai­niak Ukrai­na­ko Gober­nua­ri “lagun­tza ez leta­la” bidal­tzen dio­nean? Zer ger­tatzen da Espai­nia­ko goi-ordez­ka­riak Ukrai­na­ko Jun­ta­ko poli­ti­ka­riei zile­gi­ta­su­na ema­ten die­te­nean edo Mai­dan­go Esta­tu-kol­pea ospatze­ra joa­ten direnean?

Guk argi dugu ez gai­tuz­te­la kikil­du­ko. Novo­ros­si­ja­ri elkar­ta­sun inter­na­zio­na­lis­ta era­kus­ten jarrai­tu­ko dugu, herri novo­ros­si­ja­rra­ren kau­sa­ren zuzen­ta­su­nean sines­ten dugu­la­ko, giza esku­bi­deen alde gau­de­la­ko, herrien auto­de­ter­mi­na­zioa­ren alde eta faxis­moa­ren kon­tra gaudelako.

EZ DIRA PASAKO!

donbass-ehtx

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *