Car­los Gar­cía Pre­cia­do Erro­man atxilotua

Car­los Gar­cía Pre­cia­do mili­tan­te poli­ti­koa­ren atxi­lo­ke­ta­ren harira,

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak zera adierazi

nahi du:

Asteaz­ken hone­tan Poli­zia Ita­lia­rrak Car­los Gar­cía Pre­cia­do militante

poli­ti­ko andoain­da­rra atxi­lo­tu egin du Erro­man. 2000. urtean Espainiako

Auzi­te­gi Nazio­nal faxis­tak 16 urte­ko espetxe zigo­rra eza­rri zion ban­ketxe bati

era­so egi­tea lepo­ra­tu­ta eta, erre­pre­sioa­ri ihes egi­ten, Car­lo­sek Eus­kal Herritik

alde egin zuen bere herria­re­kin zeu­kan kon­pro­mi­soa berretsiz.

Car­lo­sek beza­la, azken hamar­ka­de­tan ehun­ka gaz­tek ihes egin behar

izan dute euren etxee­ta­tik antze­ko zigo­rrak saihes­te­ko: 16 urte­ko espetxe

zigo­rra da gure herria arpi­latzen ari dire­nen bule­go bati era­so egi­tea­ri jarri

dio­ten pre­zioa. 16 urte, prak­ti­kan, bizi oso­ra­ko espetxe zigo­rra ezar­tzea da. Eta

hori da Ita­lia­ko esta­tu uste­lak Espai­nia­ko esta­tu uste­la­ri eskai­ni dio­na: beste

eus­kal herri­tar baten bizitza.

Esta­tu espai­no­lak, fran­tse­sak, ita­lia­rrak eta esta­tu kapi­ta­lis­ta guztiek

lan­gi­le­ria­ri eskain­tzen dio­ten gau­za baka­rra erre­pre­sioa da eta langileak

zapal­tzen dituz­te ban­kuen eta eli­te eko­no­mi­koen mese­de­tan, horretarako

poli­ziak, ejer­zi­toak eta gerra maki­na­ria guz­tia era­bil­tzen dutelarik.

Amnis­tia­ren alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak duen

xedea mili­tan­te poli­ti­ko gehia­go­rik bizitza osoa, ezta egun bakar bat ere,

kar­tze­lan ez gal­tzea da, eta horre­ta­ra­ko oina­rriak gaur­tik ber­ta­tik eza­rri behar

dira.

Amnis­tia beraien mili­tan­tzia poli­ti­koa­ga­tik kar­tze­lan eta erbestean

dau­de­nen bal­din­tza­rik gabe­ko aska­ta­su­na baino askoz gehia­go da. Amnistia

erre­pre­sa­lia­tu horiek borro­ka­ra bul­tza­tu zituz­ten arra­zoiak kon­pon­tzea da. Hau

ger­ta­tu ezean ez da inon­go gataz­ka kon­pon­du­ko eta gure ondo­ren­goek ere,

ziur­ta­sun osoz, kar­tze­la eta erbes­tea pai­ra­tu behar­ko dute, eta hori onartezina

da. Gaur­tik aurre­ra, ANTOLAKUNTZA, BORROKA ETA AMNISTIA!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *