[Eusk/​Cast] Taber­na­riak libre!

Iaz­ko martxoa­ren 27an Eus­kal Herrian ikas­le gre­ba egu­na zela eta, goi­ze­ko mobi­li­za­zioa eta gero, Ertzain­tza Txa­pe­la­rri taber­nan bor­tiz­ki sar­tu zen gaz­te bat iden­ti­fi­katze­ko asmoz. Esta­tu espai­no­lean eta fran­tse­sean dis­per­tsioa sufritzen duten auzo­ko pre­soen argaz­kiak ber­tan zeu­de­la iku­si­rik, poli­ziak, lanean zegoen taber­na­ria eta ber­ta­ko ardu­ra­du­na iden­ti­fi­ka­tu zituen.

Ertzain­tzak argaz­kiak era­man zituen, bai­na, haie­kin bate­ra zegoen dis­per­tsioa­ren mapa ez zuten era­man nahi izan. Ondo­rioz, bi urte­ko espetxe zigo­rra eta hamar urte­ko gai­ta­sun-gabetze eskae­ra­ri egin behar­ko dio aurre Nago­rek. Eus­kal Pre­so poli­ti­koen alde­ko afi­xak iza­tea­ga­tik inpu­tatu dute eta martxoa­ren 18an izan­go du epaiketa.

Taber­na­riok gogor salatzen dugu sal­bues­pen neu­rriak salatzea­ga­tik inpu­tatu iza­na. Guz­tiak gon­bi­da­tu­ta zau­de­te epai­ke­ta salatze­ko egin­go diren mobi­li­za­zioe­tan par­te hartzeko:

– Martxoa­ren 7an kale­ji­ra kutxi kaletik.
– Martxoa­ren 18an, epai­ke­ta egu­nean, auto­bu­sa egon­go da ber­ta­ratze­ko eta arratsal­de­ko 7retan, kon­tzen­tra Andra Mari Zurian.

(Gas­teiz­ko Harresia):

Elkar­ta­su­na­re­kin amai­tu nahi dute adie­raz­pen aska­ta­su­na ken­duz. Eta Auzi­te­giak gaur salatzen ari garen kasua­ren modu­koak behin eta berriz atze­ra botatzen badi­tu ere, ertzain­tza dis­per­tsioa­ren sala­ke­ta eta pre­soe­ki­ko elkar­ta­su­na kri­mi­na­li­zatzea­re­kin tema­tu­ta dago. 

Guk ez dugu uste elkar­ta­su­na deli­tua denik, horre­ga­tik epai­ke­ta bera salatzeaz gain, guk geu­re esku­bi­de zibil eta poli­ti­koak defen­datzen jarrai­tu­ko dugu, eta esku­bi­deak prak­ti­katzea­ga­tik jazar­tuak diren lagu­nak defen­datzen jarrai­tu­ko dugu epai­ke­ta poli­ti­koe­kin amaitzea lor­tu arte. 

Nago­re­ren kon­tra­ko era­soa denon kon­tra­ko era­so bat dela­ko, Taber­na­riak lanean aske nahi ditu­gu­la­ko eta elkar­ta­su­na ez dela­ko deli­tua… TABERNARIAK LIBRE!!!

Gas­teiz, 2015eko otsai­la­ren 25a

— — — —

El pasa­do 27 de mar­zo fue día de movi­li­za­ción estu­dian­til en Eus­kal Herria. Al fina­li­zar la movi­li­za­ción de la maña­na la Ertzain­tza irrum­pió en el bar Txa­pe­la­rri para iden­ti­fi­car a un joven. Al ver expues­tas las fotos de los y las pre­sas del barrio, que denun­cian la situa­ción de dis­per­sión que sufren en los esta­dos espa­ñol y fran­cés, los agen­tes iden­ti­fi­ca­ron a la cama­re­ra y exi­gen la pre­sen­cia de la per­so­na res­pon­sa­ble del bar. Al per­so­nar­se la res­pon­sa­ble es iden­ti­fi­ca­da y la Ertzan­tza requi­sa las fotos de los y las presas.

El pró­xi­mo 18 de mar­zo, Nago­re será juz­ga­da en la audien­cia nacio­nal, acu­sa­da de enal­te­ci­mien­to del terro­ris­mo y se expo­ne a una pena de dos años de cár­cel y diez años de inhabilitación.
Las tas­que­ras denun­cia­mos el aco­so que se prac­ti­ca en este pue­blo con­tra la soli­da­ri­dad con las pre­sas y pre­sos y sus familiares.

Estáis todas invi­ta­das a par­ti­ci­par en las movi­li­za­cio­nes de denun­cia con­tra este juicio:

– 7 de Mar­zo, kale­ji­ra por la Kutxi, a la una en la pla­za Brullerías.
– 18 de Mar­zo, día del jui­cio, habrá auto­bús para acu­dir y a la tar­de a las 7, se rea­li­za­rá una con­cen­tra­ción en la pla­za de la Vir­gen Blanca.

(Gas­teiz­ko Harresia)

Quie­ren aca­bar con la soli­da­ri­dad qui­tán­do­nos la liber­tad de expre­sión. Y a pesar de que los tri­bu­na­les echen atrás todos los casos como este una y otra vez, la ertzain­tza sigue empe­ña­da en cri­mi­na­li­zar la denun­cia de la dis­per­sión y la soli­da­ri­dad con las per­so­nas presas.

Noso­tras no cree­mos que la soli­da­ri­dad sea deli­to y por eso ade­más de denun­ciar este jui­cio, segui­re­mos defen­dien­do nues­tros dere­chos civi­les y segui­re­mos defen­dien­do a las per­so­nas per­se­gui­das por ejer­cer­los has­ta con­se­guir el fin de todos los jui­cios políticos. 

Por­que el ata­que a Nago­re es un ata­que a todas noso­tras, por­que que­re­mos a las tas­que­ras tra­ba­jan­do y libres, y por­que la soli­da­ri­dad no es deli­to…. TABERNARIAK LIBRE!!!

Gas­teiz, 25 de febre­ro de 2015

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *