[Eusk/​Cast] Taber­na­riak libre!

Iaz­ko martxoa­ren 27an Eus­kal Herrian ikas­le gre­ba egu­na zela eta, goi­ze­ko mobi­li­za­zioa eta gero, Ertzain­tza Txa­pe­la­rri taber­nan bor­tiz­ki sar­tu zen gaz­te bat iden­ti­fi­katze­ko asmoz. Esta­tu espai­no­lean eta fran­tse­sean dis­per­tsioa sufritzen duten auzo­ko pre­soen argaz­kiak ber­tan zeu­de­la iku­si­rik, poli­ziak, lanean zegoen taber­na­ria eta ber­ta­ko ardu­ra­du­na iden­ti­fi­ka­tu zituen.

Ertzain­tzak argaz­kiak era­man zituen, bai­na, haie­kin bate­ra zegoen dis­per­tsioa­ren mapa ez zuten era­man nahi izan. Ondo­rioz, bi urte­ko espetxe zigo­rra eta hamar urte­ko gai­ta­sun-gabetze eskae­ra­ri egin behar­ko dio aurre Nago­rek. Eus­kal Pre­so poli­ti­koen alde­ko afi­xak iza­tea­ga­tik inpu­tatu dute eta martxoa­ren 18an izan­go du epaiketa.

Taber­na­riok gogor salatzen dugu sal­bues­pen neu­rriak salatzea­ga­tik inpu­tatu iza­na. Guz­tiak gon­bi­da­tu­ta zau­de­te epai­ke­ta salatze­ko egin­go diren mobi­li­za­zioe­tan par­te hartzeko:

– Martxoa­ren 7an kale­ji­ra kutxi kaletik.
– Martxoa­ren 18an, epai­ke­ta egu­nean, auto­bu­sa egon­go da ber­ta­ratze­ko eta arratsal­de­ko 7retan, kon­tzen­tra Andra Mari Zurian.

(Gas­teiz­ko Harresia):

Elkar­ta­su­na­re­kin amai­tu nahi dute adie­raz­pen aska­ta­su­na ken­duz. Eta Auzi­te­giak gaur salatzen ari garen kasua­ren modu­koak behin eta berriz atze­ra botatzen badi­tu ere, ertzain­tza dis­per­tsioa­ren sala­ke­ta eta pre­soe­ki­ko elkar­ta­su­na kri­mi­na­li­zatzea­re­kin tema­tu­ta dago. 

Guk ez dugu uste elkar­ta­su­na deli­tua denik, horre­ga­tik epai­ke­ta bera salatzeaz gain, guk geu­re esku­bi­de zibil eta poli­ti­koak defen­datzen jarrai­tu­ko dugu, eta esku­bi­deak prak­ti­katzea­ga­tik jazar­tuak diren lagu­nak defen­datzen jarrai­tu­ko dugu epai­ke­ta poli­ti­koe­kin amaitzea lor­tu arte. 

Nago­re­ren kon­tra­ko era­soa denon kon­tra­ko era­so bat dela­ko, Taber­na­riak lanean aske nahi ditu­gu­la­ko eta elkar­ta­su­na ez dela­ko deli­tua… TABERNARIAK LIBRE!!!

Gas­teiz, 2015eko otsai­la­ren 25a

— — — —

El pasa­do 27 de mar­zo fue día de movi­li­za­ción estu­dian­til en Eus­kal Herria. Al fina­li­zar la movi­li­za­ción de la maña­na la Ertzain­tza irrum­pió en el bar Txa­pe­la­rri para iden­ti­fi­car a un joven. Al ver expues­tas las fotos de los y las pre­sas del barrio, que denun­cian la situa­ción de dis­per­sión que sufren en los esta­dos espa­ñol y fran­cés, los agen­tes iden­ti­fi­ca­ron a la cama­re­ra y exi­gen la pre­sen­cia de la per­so­na res­pon­sa­ble del bar. Al per­so­nar­se la res­pon­sa­ble es iden­ti­fi­ca­da y la Ertzan­tza requi­sa las fotos de los y las presas.

El pró­xi­mo 18 de mar­zo, Nago­re será juz­ga­da en la audien­cia nacio­nal, acu­sa­da de enal­te­ci­mien­to del terro­ris­mo y se expo­ne a una pena de dos años de cár­cel y diez años de inhabilitación.
Las tas­que­ras denun­cia­mos el aco­so que se prac­ti­ca en este pue­blo con­tra la soli­da­ri­dad con las pre­sas y pre­sos y sus familiares.

Estáis todas invi­ta­das a par­ti­ci­par en las movi­li­za­cio­nes de denun­cia con­tra este juicio:

– 7 de Mar­zo, kale­ji­ra por la Kutxi, a la una en la pla­za Brullerías.
– 18 de Mar­zo, día del jui­cio, habrá auto­bús para acu­dir y a la tar­de a las 7, se rea­li­za­rá una con­cen­tra­ción en la pla­za de la Vir­gen Blanca.

(Gas­teiz­ko Harresia)

Quie­ren aca­bar con la soli­da­ri­dad qui­tán­do­nos la liber­tad de expre­sión. Y a pesar de que los tri­bu­na­les echen atrás todos los casos como este una y otra vez, la ertzain­tza sigue empe­ña­da en cri­mi­na­li­zar la denun­cia de la dis­per­sión y la soli­da­ri­dad con las per­so­nas presas.

Noso­tras no cree­mos que la soli­da­ri­dad sea deli­to y por eso ade­más de denun­ciar este jui­cio, segui­re­mos defen­dien­do nues­tros dere­chos civi­les y segui­re­mos defen­dien­do a las per­so­nas per­se­gui­das por ejer­cer­los has­ta con­se­guir el fin de todos los jui­cios políticos. 

Por­que el ata­que a Nago­re es un ata­que a todas noso­tras, por­que que­re­mos a las tas­que­ras tra­ba­jan­do y libres, y por­que la soli­da­ri­dad no es deli­to…. TABERNARIAK LIBRE!!!

Gas­teiz, 25 de febre­ro de 2015

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.