Otsai­lak 13, Tor­tu­ra­ren Aur­ka­ko Eguna

Atxi­lo­tua­ren per­tso­na­li­ta­tea deu­sez­tatzea, auto­in­kul­pa­zioak lor­tzea, zigor fisi­koa apli­katzea, orain psi­ko­lo­gi­koak era­gi­tea, umi­la­zioa, bel­du­rra… Hori lor­tzen du tor­tu­rak, hori eta askoz gehia­go. Esta­tu batek tor­tu­ra era­bil­tzen due­nean ez da atxi­lo­tua­ri sufri­men­dua era­gi­tea bilatzen duen gau­za baka­rra. Tor­tu­ra apli­katzen duen esta­tu batek disi­den­tzia poli­ti­koa­ri mezu argia hela­ra­zi nahi dio, bel­dur­tu eta bal­din­tza­tu nahi du, artal­de­ra itzu­li ezean borro­kan mur­gil­tzen dena­ri zer ger­ta­tu­ko zaion ohar­ta­ra­zi nahi dio: 5 egun jan eta edan gabe eman ditza­ke, 5 egun lorik egin gabe eta zutik pasa ditza­ke, tele­fono-aur­ki­bi­de batez buruan ordu­tan zehar kol­pa­tua izan dai­te­ke buruak ia eztan­da egin arte, ur izoz­tuaz bus­tia izan dai­te­ke, plas­ti­koz­ko pol­t­sa batean burua sar­tu ahal izan­go dio­te konor­tea gal­du arte, elek­tro­doen sesioa pai­ra deza­ke, bota­ka egi­ten due­nean agian mihiaz gar­bitzen behar­tu­ko dute, ari­ke­ta fisi­koak egin behar­ko ditu ahi­tu­ta lurre­ra ero­ri arte, era­so sexua­lak sufritze­ko arris­kuan egon­go da. Eta ize­nak eska­tu­ko diz­kio­te, eta mai­te ditue­nei gau­za bera egin­go dio­te­na­ren mehatxuak jaso­ko ditu… Tor­tu­ratzai­leek nahi dute­na sina­tu arte.

Gaur, Eus­kal Herrian, tor­tu­ra­ren aur­ka­ko egu­na da. Gaur, 2015eko otsai­la­ren 13an, 34 urte bete dira Espai­nia­ko Poli­ziak egin­da­ko tor­tu­ren ondo­rioz Joxe Arre­gi zizur­kil­da­rra Cara­ban­che­le­ko kar­tze­lan hil zene­tik. Mer­ce­des Antxe­ta, Manuel Tomás, Anto­nio Goñi, Juan­jo Mun­dua­te, Alfre­do Val­car­cel, Este­ban Murue­ta­goie­na, Mikel Zabal­za, Juan Cal­vo, Gurutze Ian­tzi eta Xabier Kal­par­so­ro dira tor­tu­rak erail­da­ko bes­te eus­kal herri­ta­rrak. Guz­ti­ra, 10.000 per­tso­na ingu­ruk pai­ra­tu behar izan dituz­te tor­tu­rak Eus­kal Herrian, eta haie­ta­tik asko espetxe­ra­tuak izan dira tor­tu­ra­pean egin­da­ko dekla­ra­zioe­tan oinarrituta.

Tor­tu­ra ez da kon­tro­lik gabe­ko fun­tzio­na­rio batzuek egin­da­ko ekin­tza bat. Tor­tu­ra poli­ziak, poli­ti­ka­riak, epai­leak, fis­ka­lak, auzi­te­gi­ko medi­kuak eta komu­ni­ka­bi­deak bil­tzen dituen pres­ta­tu­ta­ko maki­na­ria zorrotz baten emaitza da eta era sis­te­ma­ti­koan era­bi­li izan da Eus­kal Herria­ren esku­bi­deen alde borro­kan aritzea­ga­tik atxi­lo­tuak izan diren mili­tan­teen aur­ka, Istan­bul­go Pro­to­ko­loak iaz argi utzi zuen moduan. Guar­dia Zibi­lak eta Poli­zia Espai­no­lak bor­tiz­ki era­bi­li dituz­te atxi­lo­tuen aur­ka, bai­na bai­ta bere burua­ri “Ertzain­tza” izen­datzen dion txa­pel gorrien mer­tze­na­rio tal­deak ere. PSOEk, PPk eta PNVk era­bi­li dute eus­kal mili­tan­te iraul­tzai­leen aur­ka­ko tor­tu­ra, eta ez dugu ahaz­ten Eus­ko Alkar­ta­su­nak ere esta­li egin zitue­la Eus­ko Jaur­la­ritza­ko kide izan zenean. Fran­tzia­ko esta­tuak, bere alde­tik, espai­niar apa­ra­tuek eus­kal erre­fu­xia­tuen aur­ka ari­tu ahal iza­tea ahal­bi­de­tu zuen, kasu­rik bel­tze­na Lasa eta Zaba­la­ren bahi­ke­ta, tor­tu­ra eta erail­ke­ta­re­na izan zela­rik. Komu­ni­ka­bi­de gehie­nen jokae­ra ere ez dugu ahaz­ten, izan ere sol­da­ta­pean eta esta­tua­ren intere­sen ara­be­ra aritzen bai­ti­ra tor­tu­ra kasuak estaltzen.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­du­tik egia alda­rri­ka­tu nahi dugu eta esta­tu terro­ris­moa­ren ardu­ra­du­nek, ares­tian aipa­tu ditu­gun guz­tiek, herri hone­tan exis­ti­tu diren tor­tu­ra kasuen onar­pe­na egin deza­te­la exijitzen dugu herria­ri lapur­tu dio­ten memo­ria itzul­tze­ko. Era beran, tor­tu­ra apli­ka­tu duten Guar­dia Zibi­la, Poli­zia Espai­no­la eta Zipaioen tal­de arma­tu terro­ris­ten disol­batzea eta atxi­lo­tuen inko­mu­ni­ka­zioa ahal­bi­detzen duen legea ber­tan behe­ra gel­ditzea exijitzen dugu, izan ere lege honek orain­dik inda­rrean jarraitzen baitu.

TORTURARIK EZ!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.