Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­dua­ren ira­kur­ke­ta Ibon Ipa­rra­gi­rre eus­kal pre­so poli­ti­koa­ren egoe­ra­ren aurrean

Ipa­rra Gal­du Baik pla­ta­for­ma zabal­tzen ari den infor­ma­zioa­ren ara­be­ra, Ibon Ipa­rra­gi­rre Onda­rru­ko pre­so poli­ti­koa­ren osa­sun egoe­ra oso larria da. Ibo­nek HIESA dau­ka C‑3 esta­dioan. Bere gai­xo­ta­su­na sen­dae­zi­na da eta ende­ka­pe­nez­koa. Bere gor­putza­ren defen­tsak 184tan dau­de, 500etik behe­ra egoe­ra kri­ti­kotzat har­tzen dela­rik. Gai­xo­ta­su­nak bur­mui­na­ri era­gi­ten dio eta ia ez du ikus­ten. Epi­lep­sia kapi­tu­luak ditu eta gai­ta­sun kog­ni­ti­boa gal­tzen ari da.

Gai­xo­rik egon arren Ibon dis­per­tsa­tu­ta man­ten­tzen dute eta FIES bizitza-erre­ji­me­na eza­rri­ta dau­ka. Gai­ne­ra, azken 10 hila­be­tee­tan lau jipoi jaso ditu pre­so sozia­len edo­ta kar­tze­la­rien par­te­tik. Hau guz­tia ez da kasua­la. Ibon bere mili­tan­tzia poli­ti­koa­ga­tik dago pre­so eta horren ondo­rioz apli­katzen ari zaiz­kion zigo­rra ere poli­ti­koa da.

Bule­go ero­soe­tan ego­ten diren txa­kur gor­ba­ta­du­nek era­ba­kitzen dituz­te Ibo­ni eta gai­non­tze­ko pre­so poli­ti­koei apli­katzen diz­kie­ten neu­rri anke­rrak, geroa­go epai­le txotxon­gi­lo batek, kasu hone­tan José Luis Cas­tro Anto­nio epai­le pre­ba­ri­katzai­le ospetsuak, kutsu lega­la ema­ten diz­kie­la­rik bule­go horie­tan har­tu­ta­ko erabakiei.

Bene­tan larria da pre­so poli­ti­ko gai­xoe­kin Espai­nia­ko esta­tua egi­ten ari dena. Iosu Uri­betxe­be­rria gal­du berri dugu kar­tze­lan bere gai­xo­ta­su­na ez zio­te­la­ko behar beza­la tra­ta­tu, eta atzo ber­tan Arkaitz Bellon bere zie­gan hilik ager­tu zene­ko lehe­nen­go urteu­rre­na izan zen. Ez gau­de gure guda­riak espetxean hil­tzen uzte­ko prest eta Ibon Ipa­rra­gi­rre eta pre­so gai­xo guz­tien aska­ta­su­na exijitzen dugu. Era berean Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak ez ditu egoe­ra honen eran­tzu­leak sei­na­la­tu gabe utzi­ko. PP, PSOE, PNV: zuek zare­te egoe­ra honen erru­dun nagu­siak eta ez zai­zue dohai­nik aterako.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak anto­la­kun­tza­ra­ko eta borro­ka­ra­ko deia egi­ten du. Soi­lik anto­la­tu­ta­ko herriak lor ditza­ke borro­katzen dituen hel­bu­ruak. IBON ASKATU! PRESO GAIXOAK ETXERA!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *