Iosu Uri­betxe­be­rria­ren heriotza­ren aurrean- Amnis­tia Ta Askatasuna

IOSU URIBETXEBERRIAren heriotza­ren aurrean, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak zera adie­ra­zi nahi du:

Lehe­nik eta behin gure dolu­mi­nak eta besar­ka­da­rik beroe­na hela­ra­zi nahi die­gu bere seni­de eta hurkoei.

Biga­rre­nik, gure mina eta amo­rrua adie­ra­zi nahi dugu gal­du dugun bur­ki­dea­ga­tik. Ez dugu ahaz­ten etsaiak bere atxi­lo­ke­ta­tik azken une­ra arte lintxa­tu egin due­la IOSU: tor­tu­ra­tu egin zuten, espetxe poli­ti­ka hil­tzai­lea apli­ka­tu zio­ten, gai­xo­rik egon arren pre­so man­ten­du zuten eta kale­ra­tu eta gero berriz atxi­lo­tu eta kar­tze­la­ra­tu euren­tzat ara­zo bihur lite­kee­la pen­tsa­tu zuten arte… Eta etxean egon­da ere AVT eta gisa­ko faxis­tek lintxa­men­tu media­ti­koa­re­kin jarrai­tu zuten.

Hiru­ga­rre­nik, gure harro­ta­su­na adie­ra­zi nahi dugu IOSU beza­la­ko mili­tan­te ere­du­ga­rria eta per­tso­na osoa bide­la­gun izan dugu­la­ko. Era­so guz­tien aurrean IOSU ausar­dia eta duin­ta­sun ere­dua izan da eta izan­go da aurre­ran­tzean ere. Lek­zio han­dia eman die esta­tu terro­ris­tei, sasi guz­tien gai­ne­tik borro­kan tin­ko man­ten­duz, bizitza makur­tu­ta ez iga­rotze­ko bezain ede­rra dela era­kutsiz. Horre­ga­tik gure ome­nal­di­rik one­na jo ta ke Eus­kal Herria­ren ASKATASUNA ira­ba­zi arte jarraitzea izan­go da. IOSUri eta ero­ri­ta­ko guda­ri guz­tiei hori eta gehia­go zor diegu.

IOSUren heriotza­ren aurrean ezin dugu gai­xo dau­den pre­so poli­ti­koen egoe­ra ahaz­tu. Ez dugu IOSUk gai hone­ki­ko bizi izan duen egoe­ra bes­te inore­kin erre­pi­katzea nahi, horre­ga­tik pre­so gai­xo guz­tien bereha­la­ko ASKATASUNA exijitzen dugu.

Bukatze­ko erre­pi­ka­tu nahi dugu horre­la­ko egoe­rak berri­ro erre­pi­ka­tu ez dai­te­zen ber­ma­tu­ko digu­na AMNISTIAren gau­zatzea izan­go dela. Hori da gatz­ka bukatze­ko eta bene­ta­ko bakea eta ez zapal­tzai­lea­ren bakea lor­tze­ko bide baka­rra, IOSUk argi­tu­ta­ko bide­tik ado­rez lan egi­nez. Borro­ka da bide bakarra!

AGUR ETA OHORE, IOSU!

Iosu

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *