[Cat/​Cast] Con­tra les deten­cions i la repres­sió al País Basc- Enda­vant

Davant la deten­ció de 16 mili­tants de l’esquerra inde­pen­den­tis­ta bas­ca, des d’Endavant OSAN volem expres­sar la nos­tra soli­da­ri­tat amb el movi­ment d’alliberament nacio­nal basc. Així mateix, volem denun­ciar la repres­sió exer­ci­da per l’estat espan­yol. Aques­ta repres­sió mos­tra per enè­si­ma vega­da com la preo­cu­pa­ció de l’estat no és ni la pau ni la demo­crà­cia, sinó el man­te­ni­ment de la uni­tat d’Espanya uti­litzant tots els mit­jans anti­de­mo­crà­tics que siguin neces­sa­ris.

L’estat espan­yol con­ti­nua jugant a la divi­sió d’honor de la repres­sió. L’estratègia «anti­te­rro­ris­ta» per a cri­mi­na­litzar l’oposició polí­ti­ca real ‑no la del joc par­la­men­ta­ris­ta- con­ti­nua essent una polí­ti­ca que no entén ni tan sols els límits de la seva pseu­do­de­mo­crà­cia, com ho demos­tra l’empresonament de 7 anar­quis­tes cata­lans o la sen­tèn­cia del Tri­bu­nal Supe­rior on no es reco­neix per als pre­sos polí­tics la direc­ti­va euro­pea d’acumulació de penes. Una estra­tè­gia de la qual han estat com­par­sa impres­cin­di­ble alguns dels prin­ci­pals par­tits dels Paï­sos Cata­lans. Una estra­tè­gia que, apro­fi­tant esde­ve­ni­ments com el de París, anirà a més. Cal fer front amb deter­mi­na­ció a aques­ta estra­tè­gia cri­mi­na­litza­do­ra.

Des dels Paï­sos Cata­lans hem d’exercir la soli­da­ri­tat amb Eus­kal Herria de mane­ra cla­ra i dià­fa­na. El com­pro­mís amb la lli­ber­tat i la ple­na demo­crà­cia ‑això és, la sobi­ra­nia ple­na dels pobles per a deci­dir el seu futur- no pot depen­dre de càl­culs elec­to­rals ni pot ser pre­so­ner de la retò­ri­ca «anti­te­rro­ris­ta». La soli­da­ri­tat amb els pobles en llui­ta és un deu­re de totes aque­lles per­so­nes que diuen defen­sar la sobi­ra­nia dels pobles.

Eus­kal Herria no cami­na sola!


Cas­te­llano

Ante la deten­ción de 16 mili­tan­tes de la izquier­da inde­pen­den­tis­ta vas­ca, des­de Enda­vant OSAN que­re­mos expre­sar nues­tra soli­da­ri­dad con el movi­mien­to de libe­ra­ción nacio­nal vas­co. Así mis­mo, que­re­mos denun­ciar la repre­sión ejer­ci­da por el esta­do espa­ñol. Esta repre­sión mues­tra por enési­ma vez como la preo­cu­pa­ción del esta­do no es ni la paz ni la demo­cra­cia, sino el man­te­ni­mien­to de la uni­dad de Espa­ña uti­li­zan­do todos los medios anti­de­mo­crá­ti­cos que sean nece­sa­rios.

El esta­do espa­ñol con­ti­núa jugan­do a la divi­sión de honor de la repre­sión. La estra­te­gia «anti­te­rro­ris­ta» para cri­mi­na­li­zar la opo­si­ción polí­ti­ca real ‑no la del jue­go *par­la­men­ta­ris­ta- con­ti­núa sien­do una polí­ti­ca que no entien­de ni siquie­ra los lími­tes de su *pseu­do­de­mo­crà­cia, como lo demues­tra el encar­ce­la­mien­to de 7 anar­quis­tas cata­la­nes o la sen­ten­cia del Tri­bu­nal Supe­rior don­de no se reco­no­ce para los pre­sos polí­ti­cos la direc­ti­va euro­pea de acu­mu­la­ción de penas. Una estra­te­gia de la cual han sido com­par­sa impres­cin­di­ble algu­nos de los prin­ci­pa­les par­ti­dos de los Paí­ses Cata­lans. Una estra­te­gia que, apro­ve­chan­do acon­te­ci­mien­tos como el de París, se acre­cen­ta­rá ade­más. Hay que hacer fren­te con deter­mi­na­ción a esta estra­te­gia cri­mi­na­li­za­do­ra.

Des­de los Paí­ses Cata­la­nes tene­mos que ejer­cer la soli­da­ri­dad con Eus­kal Herria de mane­ra cla­ra y diá­fa­na.

El com­pro­mi­so con la liber­tad y la ple­na demo­cra­cia ‑esto es, la sobe­ra­nía ple­na de los pue­blos para deci­dir su futu­ro- no pue­de depen­der de cálcu­los elec­to­ra­les ni pue­de ser pri­sio­ne­ro de la retó­ri­ca «anti­te­rro­ris­ta». La soli­da­ri­dad con los pue­blos en lucha es un deber de todas aque­llas per­so­nas que dicen defen­der la sobe­ra­nía de los pue­blos.


Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Iruzkina idatzi / Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: