[Eusk/​Cast] El con­su­mis­mo nos con­su­me- Bara­kal­do­ko Gaz­te Asamblada

Egun haue­tan hur­bil­tzen ari zai­gu kon­tsu­mis­mo basa­ti eta gogo­rre­na dau­kan garaia, urte osoan egi­ten duten arren, orain inoiz baino gehia­go mezu anitze­kin bon­bar­da­tu­ko gai­tuz­te era masi­bo bate­tan. Mezu hauen xedea gizar­tea kon­tsu­mis­mo basa­ti­ra bul­tzatzea baino ez da, tele­bis­tan, irra­tian, kalee­tan, egun­ka­rie­tan, etxe­ko pos­te­tan, aldiz­ka­rie­tan… edo­zein leku­tan topa deza­ke­gu beha­rri­zan fal­tsu gehia­go sorra­ra­zi nahi duen publi­zi­ta­tea. Gure bizitzak gehia­go mer­kan­ti­li­za­tu nahi dituzte.

Eta hau guz­tia Ezke­rral­deak txi­ro­ta­sun, lan­ga­be­zi eta pre­ka­rie­ta­te mai­la jasa­ne­zi­nak pai­ratzen ari den bitar­tean ger­tatzen ari da, bada, 21.500 per­tso­na lan­ga­be­zian dau­de (biz­tan­le­ri akti­boa­ren %23a), eta fami­lien heren bat baino gehia­gok txi­ro­ta­sun egoe­rak edo hila­be­tea amaitze­ko ara­zoak pai­ratzen dituz­te. Bara­kal­dok, ibaiertz honen herria iza­nik, Ezke­rral­de­ko bes­te herriak beza­la kapi­ta­lis­mo glo­ba­la­ren kri­si sis­te­mi­ko hau sufritzen du non gaz­te­ria­ri par­te­rik oke­rre­na dagokio.

Orain dela urte batzuk Bara­kal­dok herri indus­trial bat iza­te­tik zer­bitzuen herri bat iza­te­ra­ko ibil­bi­dea hasi egin zuen, bere gara­pen pro­pioa ziur­tatzen duen eko­no­mia oina­rri bat izan gabe. Era­be­rritze honek, hiri moderno lez bizitza sozia­la­ren sek­to­ri­za­zioa hain­bat espa­rru­tan eka­rri egin digu (aisial­dia, kul­tu­ra, kon­tsu­moa, etab). Egi­tu­ra komer­tzial erral­doien erai­kitzeak (Mega­park, Park Ave­nue, BEC) komer­tzio txi­kia­ren eta auzoe­ta­ko bizitza­ren des­ager­pen pro­gre­si­boa baino ez du eka­rri. Gure bizitza­ren par­te bat euren mer­ka­tuen par­te bila­ka­tuz, gure bizitzak merkantilizatuz.

Era­be­rritze pro­ze­su honek mul­ti­na­zio­na­lei, enpre­sa­ri han­diei eta poli­ti­koei baino ez die onu­ra­rik eka­rri, eta Bara­kal­do herriak, bes­tal­de, onu­rak jaso ez ezik, gares­ti ordain­tzen ari da. Bara­kal­do­ko lan­gi­le kla­seak bere lurra­ren expo­lioa eta bere lan esku­bi­deen lapu­rre­ta pai­ra­tu behar izan du. Honatx kon­tsu­mo kapi­ta­lis­ta eta esplo­tatzai­le ere­du honen inpo­sa­ke­tak sor­tu­ri­ko ondorioak:

Lan pre­ka­rie­ta­tea bere for­ma ezber­di­ne­tan (lan pre­ka­rioa, sol­da­ta baxuak, zabor kon­tra­tuak, ordu­te­giz kan­po­ko orduak, ERE-ak, sin­di­ka­tuak dau­den lan­gi­leei jarrai­pe­nak eta abar) egu­ne­ro­ko ogia da lana dau­ka­ten «zor­te­du­nen­tzat». Egoe­ra hau are latza­goa da gaz­te­ri eta emakumeentzat.

Ema­ku­mea kol­pa­tue­na suer­tatzen da berriz ere, bera bada bal­din­tza pre­ka­rioe­nak dau­ka­na, eta bere iru­dia era­kar­tzai­le sexual gisa era­bi­li­ta gene­ro rolak man­ten­tzen duen publi­zi­ta­tean. Euren pro­pa­gan­da ideo­lo­gi­koan nora jar­dun eta zer ero­si behar dugun esa­ten digu­te sozial­ki onar­tuak izan gaitezen

Ere­mu komer­tzial hauek ingu­ru­gi­roa era­bat sun­tsi­tu eta sun­tsitzen dute, balia­bi­de natu­ra­lak esplo­ta­tuz eta kutsa­tuz kon­tsu­mis­mo basa­tia­ren mese­de­tan, eta horren adi­bi­de­rik argie­na Zulo­ko-Iba­rre­tan zegoen padu­ran topa deza­ke­zu, gaur egun por­la­nez era­bat esta­li­ta dagoena.

Gure kul­tu­ra eta aisial­dia pri­ba­ti­zatzen dituz­te, kon­tsu­mo ele­men­tuak iza­te­ra pasatzen dira, eta horren ondo­rioz, gure hiz­kun­tza, tra­di­zioak eta kul­tu­ra gal­tzen ditu­gu, gure iden­ti­ta­te nazio­na­la gal­duz, azken finean, kul­tu­ra eta aisial­di inpe­ria­lis­ta­ren inpo­sa­ke­ta­ren bitartez.

Hone­taz gain, ezin dugu ahaz­tu gure gizar­te ere­dua neo­ko­lo­nia­lis­moa­ren bitar­tez eli­katzen dela, hau da, hegoal­de­ko herrien lapu­rre­ta eta opre­sioa­ren ber­tsio berria­ren bitartez.

Orain bes­te kon­tu bate­kin datoz, Bara­kal­don ire­ki nahi duten Mer­ka­do­na berria, bes­te ere­mu komer­tzial bat. Berriz ere beti­ko gezu­rre­kin datoz: lan postuak sor­tu­ko dituz­te­la, super­mer­ka­tua­ren kali­ta­tea, etab; bai­na ez dute epe ertain eta luzean sor­tu­ko dituen ondo­rioez hitz egi­ten, komer­tzio txi­kiak asko sufri­tu­ko du, bere lan postuak murriz­tuz edo defi­ni­ti­bo­ki ixten, eta lan­gi­leek lan­pos­tuen pre­ka­ri­za­zioa eta beren esku­bi­deen murriz­ke­tak pai­ra­tu­ko dituzte.
Beraz, Mer­ka­do­naz kon­tatzen digu­ten guz­tia gezu­rra da, euren pro­duk­tuak ez bai­ti­ra kali­ta­tez­koak ezta pre­zio baxu­koak, zeren eta Mer­ka­do­nak diru asko inber­titzen duen bere jar­due­ra gaiz­toak ezku­tatze­ko. Hone­taz gain, Mer­ka­do­nak lan bajak, gre­bak, lan­gi­le sin­di­ka­tuak, eta aba­rrak gogor zigor­tzen ditu, hain zuzen ere, lan­gi­leen esku­bi­de duinak.

Juan Roig-ek, Mer­ka­do­na­ko pre­si­den­teak, Audien­tzia Nazio­na­lean dekla­ra­tu egin zuen Bar­ce­nas-en “pape­ren­ga­tik”, Alder­di Popu­la­rra­ren ustez­ko kon­tu ezku­tua. Paper horiek Mer­ka­do­na­ko burua sei­na­latzen dute eta Super­mer­ka­tu kate honek PP-ri dohain­tzak egin dio­la diote.
Enpre­sa Fami­lia­rra­ren Ins­ti­tu­tua­ren pre­si­den­te gisa, hain­ba­te­tan exiji­tu izan ditu hurren­go lan erreformak:

Lan mer­ka­tua­ren mal­gu­ta­su­na­ren beharra.

Kale­ratzea­ren kos­tua­ren murrizketa.

Erre­ti­roa­ren atze­ra­pe­na 67 urtera.

Aste barruan dau­den jai egu­nen alda­ke­ta aste­le­he­ne­ta­ra zubiak saihetsi nahian.

Sol­da­ta igoe­ra­ren des­bin­ku­la­zioa KPI­ren igoeratik.

Horre­ga­tik, bes­te behin ere, Bara­kal­do­ko Gaz­te Asan­bla­dak euren gezu­rrak erais­ten ditu­gu kon­tsu­mo ardu­ratsu baten mese­de­tan. Komer­tzio txi­kia­ren sus­ta­pe­na, eta proiek­tu hauen opo­sa­ke­ta, hau da, EZ boro­bil bat Mer­ka­do­na­ri hela­raz­tea. Kon­tzien­te gara hain­bat kon­trae­sa­ne­tan jau­si­ko gare­la euren sis­te­ma kapi­ta­lis­ta­ren bar­nean bizi gare­la­ko, baino izan behar gara kon­tzien­te zer, zen­bat eta non kon­tsu­mitzen dugun. Kon­tsu­mo ardu­ratsu bat sus­ta­tu behar dugu, kon­tsu­mo alter­na­ti­bo­ko sareak era­tuz, lan­gi­le kla­se beza­la gure esku­bi­deak borro­ka­tuz, eta gaz­te­ria­ren kri­ti­ko­ta­su­na eta anto­la­kun­tza bultzatuz.

KAPITALISMOA SUNTSITU!!

BULTZA GAZTE ANTOLAKUNTZA!!

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

[Cas­te­llano]

EL CONSUMISMO NOS CONSUME

En estas fechas en las cua­les se nos acer­ca la épo­ca de con­su­mis­mo más duro y sal­va­je, y a pesar de que lo hacen duran­te todo el año, aho­ra más que nun­ca nos bom­bar­dean con dife­ren­tes men­sa­jes. El obje­ti­vo de dichos men­sa­jes no es otro que el que con­su­ma­mos de mane­ra desor­bi­ta­da, en la tele­vi­sión, la radio, las calles, perió­di­cos y revis­tas, buzón de casa… encon­tra­re­mos publi­ci­dad en cual­quier lugar, inten­tan­do crear más fal­sas nece­si­da­des. En defi­ni­ti­va, que­rrán mer­can­ti­li­zar toda­vía más nues­tras vidas.

Todo esto ocu­rre mien­tras que Ezke­rral­dea sufre unos nive­les de pobre­za, paro y pre­ca­rie­dad insos­te­ni­bles, ya son 21.500 per­so­nas las que están en paro, el 23% de la pobla­ción acti­va, y más de un ter­cio de las fami­lias pade­cen situa­cio­nes de pobre­za o difi­cul­ta­des para lle­gar a fin de mes. Bara­kal­do, como pue­blo de esta mar­gen, sufre al igual que sus veci­nos las con­se­cuen­cias de otra cri­sis sis­té­mi­ca del capi­ta­lis­mo glo­bal en la que [email protected] [email protected] aca­rrea­mos los mayo­res índi­ces y porcentajes.

Des­de hace años Bara­kal­do ha veni­do sufrien­do una remo­de­la­ción, pasan­do de ser un pue­blo indus­trial has­ta con­ver­tir­se en lo que es aho­ra, un pue­blo del sec­tor ser­vi­cios sin una eco­no­mía base que garan­ti­ce desa­rro­llo del mis­mo. Esta recon­ver­sión hacia una ciu­dad moder­na nos ha traí­do la sec­to­ri­za­ción de la vida social en dife­ren­tes espa­cios (ocio, cul­tu­ra, con­su­mo…) y para ello, nos han cons­trui­do gran­des super­fi­cies comer­cia­les (Mega­park, Park Ave­nue, BEC), que no han hecho más que con­de­nar al peque­ño comer­cio a su extin­ción y aca­bar con la vida social en el pue­blo. Tras­la­dan­do una par­te de nues­tra vida, a sus cen­tros comer­cia­les, mer­can­ti­li­zan­do así nues­tra vida.

Este plan de recon­ver­sión solo ha traí­do bene­fi­cios a mul­ti­na­cio­na­les, gran­des empre­sa­rios y polí­ti­cos. Que­dan­do para el pue­blo bara­kal­dés el expo­lio de su tie­rra y el robo de sus dere­chos como cla­se tra­ba­ja­do­ra. A con­ti­nua­ción se reco­gen las con­se­cuen­cias de la impo­si­ción de este mode­lo de con­su­mo capi­ta­lis­ta, depre­da­dor y explotador:

La pre­ca­rie­dad labo­ral en sus dis­tin­tas for­mas (tra­ba­jo pre­ca­rio, sala­rios de mise­ria, con­tra­tos basu­ra, horas extra, EREs, per­se­cu­ción al afi­lia­mien­to sin­di­cal…) es el pan de cada día de [email protected] «[email protected]» que tie­nen empleo. Esta inso­por­ta­ble situa­ción empeo­ra en el caso de la juven­tud y de las mujeres.

La mujer es uti­li­za­da como recla­mo sexual por una publi­ci­dad que per­pe­túa los roles de géne­ro. Median­te su pro­pa­gan­da ideo­ló­gi­ca nos dicen cómo debe­mos com­por­tar­nos y qué debe­mos com­prar para ser social­men­te aceptadas.

La eco­lo­gía ha sido ani­qui­la­da, el hume­dal en el cual se asien­ta el BEC y el Mega­park es his­to­ria, demos­trán­do­se que los recur­sos natu­ra­les son explo­ta­dos y con­ta­mi­na­dos en bene­fi­cio de un con­su­mis­mo atroz.

Nues­tra cul­tu­ra y ocio son pri­va­ti­za­dos, pasan a ser bie­nes de consumo.
Median­te el intru­sis­mo de un ocio y cul­tu­ra impe­ria­lis­tas per­de­mos nues­tras tra­di­cio­nes, cul­tu­ra y len­gua, nues­tra iden­ti­dad nacio­nal en definitiva.

Aun­que no lo sufra­mos en nues­tras car­nes, no hay que olvi­dar que el mode­lo de socie­dad implan­ta­do en nues­tra región se sus­ten­ta median­te el neo­co­lo­nia­lis­mo, una ver­sión 2.0 del robo y some­ti­mien­to a los pue­blos del sur del hemisferio.

Aho­ra nos vie­nen con otro cuen­to, el nue­vo Mer­ca­do­na que quie­ren abrir en Bara­kal­do, otra super­fi­cie comer­cial más. Una vez más nos vuel­ven a ven­der la moto, crea­ción de pues­tos de tra­ba­jo, la cali­dad de la mar­ca… pero no hablan de las con­se­cuen­cias a medio y a lar­go pla­zo, ya que el peque­ño comer­cio sufri­rá con cre­ces recor­tan­do en sus pues­tos de tra­ba­jo o cerran­do defi­ni­ti­va­men­te, [email protected] [email protected] sufri­rán la pre­ca­ri­za­ción del empleo y los recor­tes en sus dere­chos. Todo publi­ci­dad enga­ño­sa, nos ven­den los pro­duc­tos del Mer­ca­do­na como garan­tes de cali­dad y a pre­cios bajos, dado que Mer­ca­do­na invier­te mucho dine­ro en lavar su ima­gen y ocul­tar sus malas prác­ti­cas, cuan­do en muchos casos los pre­cios son mayo­res y los pro­duc­tos de peor cali­dad. Por otra par­te, Mer­ca­do­na per­si­gue las bajas labo­ra­les, las huel­gas, a [email protected] [email protected] [email protected]… los dere­chos labo­ra­les de los [email protected] en definitiva.

Tam­po­co hay que olvi­dar que Juan Roig, pre­si­den­te de Mer­ca­do­na, com­pa­re­ció en la Audien­cia Nacio­nal por los ‘pape­les’ de Bár­ce­nas, la pre­sun­ta con­ta­bi­li­dad B del Par­ti­do Popu­lar. Unos pape­les que seña­lan al mag­na­te de los super­mer­ca­dos y apun­tan a supues­tas dona­cio­nes de Mer­ca­do­na al PP. Como pre­si­den­te del Ins­ti­tu­to de la Empre­sa Fami­liar, este explo­ta­dor de pri­me­ra ha exi­gi­do reite­ra­da­men­te las siguien­tes refor­mas laborales:

La nece­sa­ria fle­xi­bi­li­za­ción del mer­ca­do laboral.

La reduc­ción del cos­te del despido.

El retra­so de la edad de jubi­la­ción a los 67 años.

El tras­la­do de los fes­ti­vos entre sema­na a los lunes a fin de evi­tar los puentes.

La des­vin­cu­la­ción de la subi­da sala­rial al aumen­to del IPC.

Por eso, una vez más, la Asam­blea de Jóve­nes de Bara­kal­do des­mon­ta­mos sus men­ti­ras en aras de un con­su­mo res­pon­sa­ble. Hay que impul­sar el peque­ño comer­cio y opo­ner­se a estos pro­yec­tos, hay que decir­le NO al nue­vo Mer­ca­do­na. Segu­ra­men­te, en nues­tro día a día entra­re­mos en una y mil con­tra­dic­cio­nes, ya que vivi­mos bajo su sis­te­ma capi­ta­lis­ta que nos ata, pero hay que ser cons­cien­te de qué se con­su­me, cuán­to se con­su­me y a quién se está con­su­mien­do. Es nues­tro deber el fomen­tar un con­su­mo res­pon­sa­ble, crean­do redes de con­su­mo alter­na­ti­vo, luchan­do por nues­tros dere­chos como cla­se tra­ba­ja­do­ra, pro­mo­vien­do la cri­ti­ci­dad y la orga­ni­za­ción juvenil.

KAPITALISMOA SUNTSITU!!

BULTZA GAZTE ANTOLAKUNTZA!!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.