[Gal/​Cast] «É pre­ci­so un pro­ce­so de recom­po­si­ción inte­gral da esquer­da patrió­ti­ca». Ser­mos Gali­za entre­vis­ta a Car­los Morais

Con­ver­sa­mos co ex-secre­ta­rio xeral de Pri­mei­ra Linha após a súa demi­sión o pasa­do 30 de novembro.

Secre­ta­rio xeral de Pri­mei­ra Linha des­de a súa fun­da­ción en 1996, Car­los Morais anun­ciou a súa demi­sión o pasa­do 30 de novem­bro após unha con­fe­ren­cia polí­ti­ca da orga­ni­za­ción. Con el con­ver­sa­mos sobre a esci­sión que moti­va a súa renun­cia e do pro­ce­so interno que se abre no seo da for­ma­ción a par­tir de ago­ra mais tamén do con­tex­to polí­ti­co que atin­xe a esquer­da nacio­na­lis­ta e inde­pen­den­tis­ta gale­ga na actua­li­da­de e do futu­ro do pro­xec­to nacio­nal galego.

Anun­cia­ches a túa demi­sión o 30 de novem­bro, cales foron as razóns que te leva­ron a toma­res esta decisión?

O día 30 de novem­bro rea­li­za­mos unha Con­fe­ren­cia nacio­nal do par­ti­do por­que había unha serie de dife­ren­zas polí­ti­co-orga­ni­za­ti­vas no seo de Pri­mei­ra Linha.

Con­cre­ta­men­te, un con­xun­to de mili­tan­tes que na Con­fe­ren­cia opta­ron polo aban­dono da orga­ni­za­ción, mais que viñan des­de hai varios meses expre­san­do unha serie de dife­ren­zas a res­pei­to da apli­ca­ción do cen­tra­lis­mo demo­crá­ti­co, para alén de amo­sá­ren­se con­tra­rios á exis­ten­cia de com­par­ti­men­ta­ción. De manei­ra implí­ci­ta defen­dían a nece­si­da­de de reco­ñe­cer corren­tes de opi­nión no seo do par­ti­do e tamén cues­tio­na­ban a figu­ra da secre­ta­ría xeral. Con­vo­cou­se a con­fe­ren­cia e nela deba­té­ron­se dous infor­mes, un ela­bo­ra­do polo Comi­té Cen­tral e outro por un mili­tan­te axu­da­do por un con­xun­to de ex-cama­ra­das. Neses docu­men­tos apa­re­cían reco­lli­das as dúas visións de como debía ser o mode­lo par­ti­ci­pa­ti­vo de Pri­mei­ra Linha. Hai que ter en con­ta que PL des­en­vol­veu en 2013 a súa IV Con­fe­ren­cia nacio­nal na que tiña rati­fi­ca­do o mode­lo de par­ti­do comu­nis­ta de cadros. O comi­té coida que un ano e medio des­pois non había lugar para reabrir o deba­te, un deba­te que, aliás, cues­tio­na­ba o cer­ne do par­ti­do. Froi­to desa con­fron­ta­ción de ideas un sec­tor redu­ci­do optou polo aban­dono. Esas foron as prin­ci­pais dife­ren­zas. Ora ben, logo terían a súa expre­sión no pun­to de vis­ta da polí­ti­ca de alian­zas, o mode­lo de pro­xec­to revo­lu­cio­na­rio para este país, embo­ra non se che­gar a expli­ci­tar de manei­ra escrita.

«Tiña pen­sa­do aban­do­nar a miña res­pon­sa­bi­li­da­de no Con­gre­so ordi­na­rio mais ace­le­rei a deci­sión por­que con­si­de­ra­mos que era o que máis podía axu­dar á per­du­ra­bi­li­da­de do pro­xec­to político»

Aí é onde deci­des dar un paso atrás ou era a orga­ni­za­ción quen enten­día que debías dalo?

Tiña pre­vis­to demi­tir froi­to desas diver­xen­cias. En boa par­te é un fra­ca­so por par­te do Comi­té Cen­tral e, nomea­da­men­te, daque­la per­soa que o enca­be­za, ao ser inca­paz de man­ter a cohe­sión do par­ti­do. Pre­via­men­te tiña pen­sa­do aban­do­nar a miña res­pon­sa­bi­li­da­de no Con­gre­so ordi­na­rio, con­vo­ca­do para o 26 de abril. mais ace­le­rei a deci­sión por­que con­si­de­ra­mos –ou con­si­de­rei– que a miña demi­sión era o que máis podía axu­dar á per­du­ra­bi­li­da­de do pro­xec­to polí­ti­co mar­xis­ta-leni­nis­ta ini­cia­do en 1996. Ase­ma­de, iso tamén me per­mi­tía supe­rar na pro­pia Con­fe­ren­cia nacio­nal unha limi­ta­ción do secre­ta­rio xeral nun deba­te, e é que está un pou­co ata­do ou con­di­cio­na­do pola pro­pia res­pon­sa­bi­li­da­de. Des­ta manei­ra podía dicir exac­ta­men­te o que pen­sa­ba. Non foi unha novi­da­de, enten­do que para o exte­rior si, mais para o par­ti­do e a súa direc­ción era algo que esta­ba pactado.

Entón é un paso atrás mais non unha saí­da de Pri­mei­ra Linha…

Con­tra­ria­men­te a algunhas inter­pre­ta­cións que se fixe­ron após o comu­ni­ca­do, que apun­ta­ban a miña saí­da de Pri­mei­ra Linha, iso non é cer­to. Sigo no Comi­té Execu­ti­vo e no Comi­té Cen­tral. De manei­ra que dou un paso atrás. A miña inten­ción é dei­xar de ser unha per­soa con pro­xec­ción públi­ca e non exer­cer de por­ta­voz. En fun­ción da miña dis­po­ni­bi­li­da­de e do que o con­xun­to do par­ti­do con­si­de­re, vere­mos onde encai­xo no perío­do que se abre agora.

«En fun­ción da miña dis­po­ni­bi­li­da­de e do que o con­xun­to do par­ti­do con­si­de­re, vere­mos onde encaixo»

Fala­bas da bai­xa dun gru­po de per­soas que, ase­ma­de, se loca­li­zan prin­ci­pal­men­te no sur do país. Como fica orga­ni­za­ti­va­men­te ago­ra Pri­mei­ra Linha?

Por vez pri­mei­ra des­de 1996 hai unha esci­sión. Cha­mé­mos­lle ás cou­sas polo seu nome. É un aban­dono colec­ti­vo dun con­xun­to de mili­tan­tes. As bai­xas pro­dú­cen­se, basi­ca­men­te, do río Lérez cara ao sur. Esas per­soas foron comu­ni­can­do atra­vés de correo elec­tró­ni­co á direc­ción a súa bai­xa, mais isto non supón que a orga­ni­za­ción des­apa­re­za do Lérez para abai­xo, embo­ra algunhas desas per­soas son cadros des­ta­ca­dos do pun­to de vis­ta polí­ti­co-orga­ni­za­ti­vo. Ago­ra toca ini­ciar un pro­ce­so re-orga­ni­za­ti­vo, de impul­so e de re-agru­pa­men­to. Nós non temos intere­se en entrar en con­fron­ta­ción cos ex-cama­ra­das que con­ti­núan a ser com­pa­ñei­ros na Uni­da­de Popu­lar [Nós-UP]. Mais non hou­bo acor­do por­que esou­tra par­te da orga­ni­za­ción non qui­xo che­gar a el.

Cales son as dife­ren­zas ideo­ló­xi­cas e como rever­te todo isto en Nós-UP?

Non sei cales son as dife­ren­zas polí­ti­cas a res­pei­to da liña tác­ti­ca. Pri­mei­ra Linha reali­zou o V Con­gre­so en 2010 e nel defi­ni­mos as dife­ren­tes fases da revo­lu­ción gale­ga apos­tan­do na vía insu­rrec­cio­nal para lograr cons­truír na Gali­za unha patria socia­lis­ta. Esa é a posi­ción que nós impri­mi­mos atra­vés de Nós-UP. En febrei­ro de 2013, Nós-UP –froi­to das mudan­zas que se viñan dan­do no seo do nacio­na­lis­mo maio­ri­ta­rio– pro­mo­ve ou ini­cia unha serie de con­tac­tos que cul­mi­nan na pri­mei­ra mani­fes­ta­ción uni­ta­ria nacio­na­lis­ta e inde­pen­den­tis­ta des­de había déca­das. A par­tir de aí iní­cia­se un pro­ce­so de uni­da­de par­cial, moi con­cre­ta, non cons­tan­te, co BNG e outras orga­ni­za­cións da esquer­da nacio­na­lis­ta. Iso terá tamén a súa expre­sión na cons­ti­tu­ción da GPS, embo­ra esta non che­gou a callar pola fal­ta de von­ta­de do BNG, embo­ra nós pen­sar­mos que era un pro­xec­to estra­té­xi­co que ía per­mi­tir que per­soas moi varia­das pui­de­ra­mos facer tra­ba­llo con­xun­to atra­vés da idea que nos une que é a sobe­ra­nía nacional.

«Des­de a Uni­da­de Popu­lar enten­de­mos que hai un avan­zo impa­rá­bel do fura­cán que repre­sen­ta o espa­ño­lis­mo de esquer­das tan­to no plano polí­ti­co como social»

Des­de a Uni­da­de Popu­lar enten­de­mos que hai un avan­zo impa­rá­bel do fura­cán que repre­sen­ta o espa­ño­lis­mo de esquer­das tan­to no plano polí­ti­co como social.

Coas súas dife­ren­tes expre­sións. Nese sen­so, nen a esquer­da nacio­na­lis­ta nen o BNG ten capa­ci­da­de para frear ese avan­zo. Cre­mos que están esgo­ta­das a maior par­te das siglas da esquer­da patrió­ti­ca. Tan­to o Blo­que como a de Nós-UP, polo que é pre­ci­so ence­tar un pro­ce­so de recom­po­si­ción inte­gral da esquer­da patrió­ti­ca. Defen­de­mos pular por un polo patrió­ti­co rup­tu­ris­ta e iso tería que vir xeri­do por un pro­ce­so no que as dife­ren­tes orga­ni­za­cións –con xene­ro­si­da­de e altu­ra de miras– opta­se­mos por unha refun­da­ción. Ou será inviá­bel parar o pro­ce­so de espa­ño­li­za­ción. Cre­mos que o pro­xec­to nacio­nal gale­go está á bei­ra da súa derro­ta estra­té­xi­ca. A esquer­da inde­pen­den­tis­ta –froi­to da súa frag­men­ta­ción e debi­li­da­de– é hoxe inca­paz de ocu­par o espa­zo que repre­sen­ta o nacio­na­lis­mo de esquer­da e, se iso cae, Gali­za como pro­xec­to polí­ti­co vai des­apa­re­cer antes ou des­pois. Nes­tes momen­tos cons­ta­ta­mos que o BNG opta por refor­zar a súa sigla. Habe­rá que agar­dar aos resul­ta­dos das muni­ci­pais para que se dea con­ta unha par­te da direc­ción do Blo­que da catás­tro­fe cara á cal camiñamos.

» A esquer­da inde­pen­den­tis­ta é hoxe inca­paz de ocu­par o espa­zo que repre­sen­ta o nacio­na­lis­mo de esquerda»

Cal é o cli­ma co que enca­ra a mili­tan­cia de Pri­mei­ra Linha este pro­ce­so de deba­te inter­na de cara ao Con­gre­so de abril?

Pri­mei­ra Linha é hoxe un par­ti­do máis cohe­sio­na­do que o día 30 de novembro.
Mais foi un gol­pe moral impor­tan­te. Segui­mos acre­di­tan­do na exis­ten­cia dun par­ti­do de cadros, leni­nis­ta, selec­ti­vo, uni­fi­ca­do e cen­tra­li­za­do. Con­ti­nua­mos co pro­xec­to para adian­te tamén cunha polí­ti­ca comu­ni­ca­ti­va máis trans­pa­ren­te, de aí que se emi­ti­se un comu­ni­ca­do –con­tra­ria­men­te ao que se tería rea­li­za­do nou­tra oca­sión– reco­ñe­cen­do a esci­sión e a demi­sión do secre­ta­rio xeral.

Botan­do a olla­da atrás, como valo­ras todo este tem­po trans­co­rri­do á fron­te de Pri­mei­ra Linha?

Pri­mei­ra Linha nace no seo do BNG. Na altu­ra de 1996 a fron­te patrió­ti­ca non per­mi­tía a exis­ten­cia dunha corren­te que se defi­ni­se cla­ra­men­te como inde­pen­den­tis­ta e as con­di­cións sub­xec­ti­vas e obxec­ti­vas impo­si­bi­li­ta­ban medrar. Aí deci­di­mos saír do Blo­que e ini­ciar un pro­ce­so de uni­da­de de acción co inde­pen­den­tis­mo que daque­la exis­tía, moi­to máis frag­men­ta­do e debi­li­ta­do que na actua­li­da­de. O pro­xec­to até o de ago­ra foi evo­luín­do en dife­ren­tes eta­pas dan­do lugar á refor­mu­la­ción do cam­po da esquer­da inde­pen­den­tis­ta. Dunha ban­da co xur­di­men­to de Nós-UP froi­to do Pro­ce­so Espi­ral, dife­ren­tes ini­cia­ti­vas de carác­ter máis amplo e non par­ti­da­rio como as Bases polí­ti­cas gale­gas, a crea­ción da pri­mi­xe­nia Cau­sa Gali­za nun momen­to deter­mi­na­do, etc. Nós cre­mos que o pro­xec­to que se fun­da no 95 – 96 non atin­xiu unha boa par­te dos obxec­ti­vos mar­ca­dos, nes­te tem­po, nen a nivel orga­ni­za­ti­vo nen a nivel social, embo­ra cre­mos que nou­tras ver­ten­tes si o fixo incor­po­ran­do ache­gas á esquer­da patriótica.

«É urxen­te que a esquer­da nacio­nal se mova. A espa­ño­li­za­ción entre as fai­xas de ida­de máis novas é evidente»

O balan­zo é posi­ti­vo e nega­ti­vo, se temos esas dúas cues­tións en conta.
Actual­men­te é evi­den­te que esta­mos inmer­sos nunha cri­se capi­ta­lis­ta a esca­la mun­dial, acom­pa­ña­da no Esta­do espa­ñol dunha cri­se do pro­pio rexi­me. Nes­te con­tex­to as for­zas da esquer­da inde­pen­den­tis­ta non esta­mos a ser capa­ces de enca­be­zar o des­con­ten­to social que está a ser cana­li­za­do por for­zas de apa­ren­te carác­ter radi­cal e rup­tu­ris­ta, mais que non son máis que a segun­da ver­sión do que acon­te­ceu a final dos 80. Pode­mos non é máis que o PSOE 2.0, o ins­tru­men­to máis útil para un sec­tor da oli­gar­quía para per­pe­tuar o sis­te­ma e evi­tar que o des­con­ten­to rema­te nunha revol­ta popu­lar. A medio pra­zo pode rema­tar nunha enor­me frustación.

Fala­bas da cons­tru­ción dun polo patrió­ti­co rup­tu­ris­ta, coidas que será factíbel?

Hai un con­xun­to de acto­res e axen­tes polí­ti­cos e sociais den­tro da esquer­da patrió­ti­ca que son mino­ri­ta­rios, si, mais teñen unha car­ga do pun­to de vis­ta polí­ti­co-ideo­ló­xi­co e de lexi­ti­mi­da­de aos que o nacio­na­lis­mo hoxe non che­ga. A con­ver­xen­cia des­tes vai crear un efec­to cha­ma­da entre cen­te­na­res ou milla­res de acti­vis­tas sociais que nes­te momen­to están orfos ou optan polo mal menor, mais que coidan que o BNG non repre­sen­ta unha for­za polí­ti­ca rup­tu­ris­ta, senón que iden­ti­fi­can como unha sigla máis do rexi­me, cos mati­ces que lle quei­ra­mos colo­car. Nós segui­mos apos­tan­do na recom­po­si­ción da esquer­da patrió­ti­ca. É urxen­te que a esquer­da nacio­nal se mova. A espa­ño­li­za­ción entre as fai­xas de ida­de máis novas é evi­den­te. Mes­mo aque­les sec­to­res onde a esquer­da nacio­nal era hexe­mó­ni­ca como o move­men­to estu­dan­til e xuve­nil están a ser dispu­tados pola esquer­da espa­ño­la. Nós temos enor­mes difi­cul­ta­des á hora de trans­mi­tir con peda­go­xía polí­ti­ca que os pro­ble­mas reais da maio­ría da poboa­ción, des­em­pre­go, pre­ca­rie­da­de labo­ral, emi­gra­ción, pobre­za… só se poden resol­ver se aquí exis­ten meca­nis­mos de deci­sión, se temos sobe­ra­nía ple­na. Hai que muda­lo todo para poder ser un ins­tru­men­to útil, efi­caz para Gali­za no sécu­lo XXI, e non seguir coa cabe­za pos­ta no sécu­lo XX que é o que nos acon­te­ce ao con­xun­to da esquer­da patriótica.

Cas­te­llano

“ Es nece­sa­rio un pro­ce­so de recom­po­si­ción inte­gral de la izquier­da patriótica”

Con­ver­sa­mos con el ex-secre­ta­rio gene­ral de Pri­mei­ra Linha des­pués de su dimi­sión el pasa­do 30 de noviembre.

Secre­ta­rio gene­ral de Pri­mei­ra Linha des­de su fun­da­ción en 1996, Car­los Morais anun­ció su dimi­sión el pasa­do 30 de noviem­bre des­pués de una con­fe­ren­cia polí­ti­ca de la orga­ni­za­ción. Con él con­ver­sa­mos sobre la esci­sión que moti­va su renun­cia y del pro­ce­so interno que se abre en el seno de la for­ma­ción a par­tir de aho­ra pero tam­bién del con­tex­to polí­ti­co que alcan­za a la izquier­da nacio­na­lis­ta e inde­pen­den­tis­ta gale­ga en la actua­li­dad y del futu­ro del pro­yec­to nacio­nal galego.

Anun­cias­te tu dimi­sión el 30 de noviem­bre, ¿Cuá­les fue­ron las razo­nes que te lle­va­ron a tomar esta decisión?

El día 30 de noviem­bre rea­li­za­mos una Con­fe­ren­cia nacio­nal del par­ti­do por­que había una serie de dife­ren­cias polí­ti­co-orga­ni­za­ti­vas en el seno de Pri­mei­ra Linha. Con­cre­ta­men­te, un con­jun­to de mili­tan­tes que en la Con­fe­ren­cia opta­ron por el aban­dono de la orga­ni­za­ción, pero que venían des­de hace varios meses expre­san­do una serie de dife­ren­cias al res­pec­to de la apli­ca­ción del cen­tra­lis­mo demo­crá­ti­co, ade­más de mos­trar­se con­tra­rios a la exis­ten­cia de com­par­ti­men­ta­ción. De mane­ra implí­ci­ta defen­dían la nece­si­dad de reco­no­cer corrien­tes de opi­nión en el seno del par­ti­do y tam­bién cues­tio­na­ban la figu­ra de la secre­ta­ría gene­ral. Se con­vo­có la con­fe­ren­cia y en ella se deba­tie­ron dos infor­mes, uno ela­bo­ra­do por el Comi­té Cen­tral y otro por un mili­tan­te ayu­da­do de un con­jun­to de ex-camaradas.

En esos docu­men­tos apa­re­cían reco­gi­das las dos visio­nes de como debía ser el mode­lo par­ti­ci­pa­ti­vo de Pri­mei­ra Linha. Hay que tener en cuen­ta que PL desa­rro­lló en 2013 su IV Con­fe­ren­cia nacio­nal en la que había rati­fi­ca­do el mode­lo de par­ti­do comu­nis­ta de cua­dros. El comi­té cree que un año y medio des­pués no había lugar para reabrir el deba­te, un deba­te que, ade­más, cues­tio­na­ba las bases del par­ti­do. Fru­to de esa con­fron­ta­ción de ideas un sec­tor redu­ci­do optó por el aban­dono. Esas fue­ron las prin­ci­pa­les dife­ren­cias. Aho­ra bien, ten­drían su expre­sión en el pun­to de vis­ta de la polí­ti­ca de alian­zas, el mode­lo de pro­yec­to revo­lu­cio­na­rio para este país, a pesar de que no se lle­ga­ría a expli­ci­tar de mane­ra escrita.

“Ya había pen­sa­do aban­do­nar mi res­pon­sa­bi­li­dad en el Con­gre­so ordi­na­rio pero ace­le­ré la deci­sión por­que con­si­de­ra­mos que era lo que más podía ayu­dar a la per­du­ra­bi­li­dad del pro­yec­to político”.

¿Ahí es don­de deci­des dar un paso atrás o era la orga­ni­za­ción que en enten­día que debías darlo?

Tenía pre­vis­to dimi­tir fru­to de esas dife­ren­cias. En bue­na par­te es un fra­ca­so por par­te del Comi­té Cen­tral y, prin­ci­pal­men­te, de aque­lla per­so­na que lo enca­be­za, al ser inca­paz de man­te­ner la cohe­sión del par­ti­do. Pre­via­men­te había pen­sa­do aban­do­nar mi res­pon­sa­bi­li­dad en el Con­gre­so ordi­na­rio, con­vo­ca­do para el 26 de abril, pero ace­le­ré la deci­sión por­que con­si­de­ra­mos ‑o con­si­de­ré- que mi dimi­sión era lo que más podía ayu­dar a la per­du­ra­bi­li­dad del pro­yec­to polí­ti­co mar­xis­ta-leni­nis­ta ini­cia­do en 1996. Ade­más, eso tam­bién me per­mi­tía supe­rar en la pro­pia Con­fe­ren­cia nacio­nal una limi­ta­ción del secre­ta­rio gene­ral en un deba­te, y es que está un poco ata­do o con­di­cio­na­do por la pro­pia res­pon­sa­bi­li­dad. De esta mane­ra podía decir exac­ta­men­te lo que pen­sa­ba. No fue una nove­dad, entien­do que para el exte­rior si, pero para el par­ti­do y su direc­ción era algo que esta­ba pactado.

Enton­ces es un paso atrás más no una sali­da de Pri­mei­ra Linha…

Con­tra­ria­men­te a algu­nas inter­pre­ta­cio­nes que se hicie­ron des­pués del comu­ni­ca­do, que apun­ta­ban a mi sali­da de Pri­mei­ra Linha, eso no es cier­to. Sigo en el Comi­té Eje­cu­ti­vo y en el Comi­té Cen­tral. De mane­ra que doy un paso atrás.

Mi inten­ción es dejar de ser una per­so­na con pro­yec­ción públi­ca y no ejer­cer de por­ta­voz. En fun­ción de mi dis­po­ni­bi­li­dad y de lo que el con­jun­to del par­ti­do con­si­de­re, vere­mos don­de enca­jo en el perío­do que aho­ra se abre.

Habla­bas de la baja de un gru­po de per­so­nas que se loca­li­zan prin­ci­pal­men­te en el sur del país. ¿Cómo que­da orga­ni­za­ti­va­men­te aho­ra Pri­mei­ra Linha?

Por pri­me­ra vez des­de 1996 hay una esci­sión. Lla­mé­mos le a las cosas por su nom­bre. Es un aban­dono colec­ti­vo de un con­jun­to de mili­tan­tes. Las bajas se pro­du­cen bási­ca­men­te, del río Lérez hacia el sur. Esas per­so­nas fue­ron comu­ni­can­do a tra­vés de correo elec­tró­ni­co a la direc­ción su baja, pero esto no supo­ne que la orga­ni­za­ción des­apa­rez­ca del Lérez hacia aba­jo, a pesar de que algu­nas de esas per­so­nas son cua­dros des­ta­ca­dos des­de el pun­to de vis­ta polí­ti­co-orga­ni­za­ti­vo. Aho­ra toca ini­ciar un pro­ce­so re-orga­ni­za­ti­vo, de impu­so y de reagru­pa­mien­to. Noso­tros no tene­mos inte­rés en entrar en enfren­ta­mien­to con los ex-cama­ra­das que con­ti­núan a ser com­pa­ñe­ros en la Uni­dad Popu­lar (Nós-Up). Pero no hubo acuer­dos por­que esa otra par­te de la orga­ni­za­ción no qui­so lle­gar a ellos.

¿Cuá­les son las dife­ren­cias ideo­ló­gi­cas y como revier­te todo esto en Nós-Up?

No sé cuá­les son las dife­ren­cias polí­ti­cas al res­pec­to de la línea táctica.
Pri­mei­ra Linha reali­zó el V Con­gre­so en 2010 y en él defi­ni­mos las dife­ren­tes fases de la revo­lu­ción gale­ga apos­tan­do en la vía insu­rrec­cio­nal para lograr cons­truir en Gali­za una patria socia­lis­ta. Esa es la posi­ción que noso­tros impri­mi­mos a tra­vés de Nós-UP. En febre­ro de 2013, Nós-Up fru­to de los cam­bios que se esta­ban desa­rro­llan­do en el seno del nacio­na­lis­mo mayo­ri­ta­rio- pro­mue­ve o ini­cia una serie de con­tac­tos que cul­mi­nan en la pri­me­ra mani­fes­ta­ción uni­ta­ria nacio­na­lis­ta e inde­pen­den­tis­ta des­de había déca­das. A par­tir de ahí se ini­cia un pro­ce­so de uni­dad par­cial, muy con­cre­ta, no cons­tan­te, con el BNG y otras orga­ni­za­cio­nes de la izquier­da nacio­na­lis­ta. Eso ten­drá tam­bién su expre­sión en la cons­ti­tu­ción de la GPS, aun­que ésta no lle­gó a cua­jar por la fal­ta de volun­tad del BNG, aún así noso­tros pen­sa­mos que era un pro­yec­to estra­té­gi­co que iba a per­mi­tir que per­so­nas muy varia­das pudié­ra­mos hacer tra­ba­jo con­jun­to a tra­vés de la idea de que lo que nos une es la sobe­ra­nía nacional.

Des­de la Uni­dad Popu­lar enten­de­mos que hay un avan­ce impa­ra­ble del hura­cán que repre­sen­ta el espa­ño­lis­mo de izquier­das tan­to en el plano polí­ti­co como social. Con sus dife­ren­tes expre­sio­nes. En este sen­ti­do, ni la izquier­da nacio­na­lis­ta ni el BNG tie­ne capa­ci­dad para fre­nar este avan­ce. Cree­mos que están ago­ta­das la mayor par­te de las siglas de la izquier­da patrió­ti­ca. Tan­to el Blo­que como la de Nós-Up, por lo que es nece­sa­rio ini­ciar un pro­ce­so de recom­po­si­ción inte­gral de la izquier­da patrió­ti­ca. Defen­de­mos impul­sar un polo patrió­ti­co rup­tu­ris­ta y eso ten­dría que venir ges­tio­na­do por un pro­ce­so en el que las dife­ren­tes orga­ni­za­cio­nes ‑con gene­ro­si­dad y altu­ra de miras- optá­se­mos por una refun­da­ción. O será invia­ble parar el pro­ce­so de espa­ño­li­za­ción. Cree­mos que el pro­yec­to nacio­nal gale­go está al bor­de de su derro­ta estra­té­gi­ca. La izquier­da inde­pen­den­tis­ta ‑fru­to de su frag­men­ta­ción y debi­li­dad- es hoy inca­paz de ocu­par el espa­cio que repre­sen­ta el nacio­na­lis­mo de izquier­da y, si eso cae, Gali­za como pro­yec­to polí­ti­co des­apa­re­ce­rá antes o des­pués. En estos momen­tos const­ta­mos que el BNG opta por refor­zar su sigla. Habrá que aguar­dar a los resul­ta­dos de las muni­ci­pa­les para que se dé cuen­ta una par­te de la direc­ción del Blo­que de la catás­tro­fe hacia la que caminamos.

“ La izquier­da inde­pen­den­tis­ta es hoy inca­paz de ocu­par el espa­cio que repre­sen­ta el nacio­na­lis­mo de izquierda”

¿Cuál es el cli­ma con el que enca­ra la mili­tan­cia de Pri­mei­ra Linha este pro­ce­so de deba­te inter­na de cara al Con­gre­so de abril?

Pri­mei­ra Linha es hoy un par­ti­do más cohe­sio­na­do que el día 30 de noviembre.Pero fue un gol­pe moral impor­tan­te. Segui­mos cre­yen­do en la exis­ten­cia de un par­ti­do de cua­dros, leni­nis­ta, selec­ti­vo, uni­fi­ca­do y cen­tra­li­za­do. Con­ti­nua­mos con el pro­yec­to hacia ade­lan­te tam­bién con una polí­ti­ca comu­ni­ca­ti­va más trans­pa­ren­te, de ahí que se emi­tie­se un comu­ni­ca­do –con­tra­ria­men­te a lo que se habría rea­li­za­do en otra oca­sión– reco­no­cien­doo la esci­sión y la dimi­sión del secre­ta­rio general.

Echan­do una mira­da atrás ¿Cómo valo­ras todo este tiem­po trans­cu­rri­do al fren­te de Pri­mei­ra Linha?

Pri­mei­ra Linha nace en el seno del BNG. Én 1996 el fren­te patrió­ti­co no per­mi­tía la exis­ten­cia de una corrien­te que se defi­nie­se cla­ra­men­te como inde­pen­den­tis­ta y las con­di­cio­nes sub­je­ti­vas y obje­ti­vas impo­si­bi­li­ta­ron cre­cer. Ahí deci­di­mos salir del Blo­que e ini­ciair un pro­ce­so de uni­dad de acción con el inde­pen­den­tis­mo que en aquel momen­to exis­tía, mucho más frag­men­ta­do y debi­li­ta­do que en la actua­li­dad. El pro­yec­to has­ta hoy ha ido evo­lu­cio­nan­do en dife­ren­tes eta­pas dan­do lugar a la refor­mu­la­ción del cam­po de la izquier­da inde­pen­den­tis­ta. Por un lado con el sur­gi­mien­to de Nós-Up fru­to del Pro­ce­so Espi­ral, dife­ren­tes ini­cia­ti­vas de carác­ter más amplio y no par­ti­da­rio como las Bases polí­ti­cas gale­gas, la crea­ción de la pri­mi­ge­nia Cau­sa Gali­za en un momen­to deter­mi­na­do etc. Noso­tros cree­mos que el pro­yec­to que se fun­da en el 95 – 96 no alcan­zó una bue­na par­te de los obje­ti­vos mar­ca­dos, en este tiem­po, ni a nivel orga­ni­za­ti­vo ni a nivel social, aun­que cree­mos que en otras ver­tien­tes si lo hizo incor­po­ran­do apor­ta­cio­nes a la izquier­da patriótica.

“Es urgen­te que la izquier­da nacio­nal se mue­va. La espa­ño­li­za­ción entre las eta­pas de edad más jóve­nes es evidente”

El balan­ce es posi­ti­vo y nega­ti­vo, si tene­mos esas dos cues­tio­nes en cuen­ta. Actual­men­te es evi­den­te que esta­mos inmer­sos en una cri­sis capi­ta­lis­ta a esca­la mun­dial, acom­pa­ña­da en el Esta­do espa­ñol de una cri­sis de su pro­pio régi­men. En este con­tex­to las fuer­zas de izquier­da inde­pen­den­tis­ta no esta­mos sien­do capa­ces de enca­be­zar el des­con­ten­to social que está sien­do cana­li­za­do por fuer­zas de apa­ren­te carác­ter radi­cal y rup­tu­ris­ta, pero que no son más que la segun­da ver­sión de lo que suce­dió a fina­les de los 80. Pode­mos no es más que el PSOE 2.0, el ins­tru­men­to más útil para un sec­tor de la oli­gar­quías para per­pe­tuar el sis­te­ma y evi­tar que el des­con­ten­to aca­be en una revuel­ta popu­lar. A medio pla­zo pue­de aca­bar en una enor­me frustración.

Habla­bas de la cons­truc­ción de un polo patriò­ti­co rup­tu­ris­ta ¿Crees que será factible?

Hay un con­jun­to de acto­res y agen­tes polì­ti­cos y socia­les den­tro de la izquier­da patrió­ti­ca que son mino­ri­ta­rios, si, pero tie­nen una car­ga des­de es el pun­to de vis­ta polí­ti­co-ideo­ló­gi­co y de legi­ti­mi­dad a los que el nacio­na­lis­mo hoy no lle­ga. La con­ver­gen­cia de estos va a crear un efec­to lla­ma­da entre cien­tos o miles de acti­vis­tas socia­les que en este momen­to están huér­fa­nos o optar por el mal menor, pero que creen que el BNG no repre­sen­ta una fuer­za polí­ti­ca rup­tu­ris­ta, sino que iden­ti­fi­can como una sigla más del régi­men, con los mati­ces que le que­ra­mos poner. Noso­tros segui­mos apos­tan­do por la recom­po­si­ción de la izquier­da patrió­ti­ca. Es urgen­te que la izquier­da nacio­nal se mue­va. La espa­ño­li­za­ción entre las eta­pas de edad más jóve­nes es evi­den­te. Inclu­so en aque­llos sec­to­res don­de la izquier­da nacio­nal era hege­mó­ni­ca como el movi­mien­to estu­dian­til y juve­nil están sien­do dispu­tados por la izquier­da espa­ño­la. Noso­tros tene­mos difi­cul­ta­des a la hora de trans­mi­tir con peda­go­gía polí­ti­ca que los pro­ble­mas reales de la mayo­ría de la población,desempleo, pre­ca­rie­dad labo­ral, emi­gra­ción, pobreza…sólo se pue­den resol­ver si aquí exis­ten meca­nis­mos de deci­sión, si tene­mos sobe­ra­nía plena.

Hay que cam­biar­lo todo para poder ser un ins­tru­men­to útil, efi­caz para Gali­za en el siglo XXI, y no seguir con la cabe­za pues­ta en el siglo XX que es lo que nos suce­de al con­jun­to de la izquier­da patriótica.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *