Era­soen aurrean, Gora Borro­ka Femi­nis­ta!- Elkartzen

Aza­roa­ren 25ean asko izan­go gara pan­kar­ta baten atzean zein egu­na­ri erre­pa­ra­tuz gogoe­ta egin­go dugu­nok. Per­tso­nak hai­na inter­pre­ta­zio egin­go diz­kio­gu egu­na­ri, ema­ku­meon mati­zak abe­ratsa­goak zihur, ema­ku­me iza­na­ga­ti­ko indar­ke­ria­rik jaso iza­na­ren espe­rien­tziak ema­na non­bait. Borro­ka femi­nis­tak indar­ke­ria sexis­ta, zapal­kun­tza patriar­ka­lak beha­rrez­ko duen tres­na beza­la ikus­ta­ra­zi iza­na­ri esker, gaur asko­ren­tza­ko, indar­ke­ria gizo­nez­ko batzuek ema­ku­me batzuen aur­ka­ko era­so iso­la­tuaz baino hara­ta­go­ko kon­tua da. Indar­ke­ria­ren iru­di­te­gia zabal­du zai­gu. Gure buruak indar­ke­ria­ren atza­pa­rre­ta­tik libre ikus­ten geni­tuen ema­ku­meon kon­tzien­tziak ere alda­tu dira. Fami­lia ins­ti­tu­zioa man­ten­tzea, sexuen arte­ko lana­ren bana­ke­ta, era­ba­ki gunee­ta­tik at ego­tea, kris­ta­lez­ko zabaiak eta abar… luzeak iru­di­katzen dute indar­ke­ria. Bai­na, bik­ti­ma pape­ra har­tze­tik urrun, eta beti ere borro­ka femi­nis­tak egin­da­ko lana­ri esker, errea­li­ta­tea­ren eza­gutza obje­ti­bo batek ema­ten duen irmo­ta­su­ne­tik, borro­ka­ra­ko gri­na piz­ten zaigu.

Mun­du sis­te­ma kapi­ta­lis­tak, gene­ro, kla­se, nazio eta natu­ra­ren esplo­ta­zioaz baliatzen da ete­kin metatze nahiean. Hel­bu­ru horre­tan sek­to­re publi­koa­ren alian­tza fun­tsez­koa da. Bien elkar­lan horre­tan ideo­lo­gia eta erre­pre­sioa oina­rriz­ko tres­na garran­tzitsua dira lan­gi­le kla­sea­ren alie­na­zioa ahal­bi­de­ratze­ko. Ezin ahaz­tu kapi­ta­lis­moak ideo­lo­gia patriar­ka­la due­la bere bai­tan eta hor­taz ema­ku­meok esplo­ta­zio bikoitza pai­ratzen dugu­la sis­te­ma kapi­ta­lis­ta­ren ofen­tsi­ba kupi­da­ga­be hone­tan, gene­ro eta kla­se esplo­ta­zioa ale­gia. Eus­kal Herrian gene­ro alian­tza bat ere egi­ten ari da. Kapi­ta­la­ri, pobre­zia fun­tsez­ko zaio eta lege kol­pez pre­ka­ri­za­tu­ta­ko gure jen­dar­te hone­tan, pobre­zian bizi den gizon baten­gai­tik 5 ema­ku­me bizi gara pobre­zian, base­rri­ta­rren artean bere­zi larria dela­rik. Hau da indar­ke­ria! Gene­ro zapal­kun­tza hone­taz baliatzen duen lan­gi­le kla­se­ko gizo­nak, bere kla­se­ko ema­ku­mee­kin bat egin beha­rrean bere gene­roa­re­kin egi­ten du alian­tza, gene­ro horren kideak kla­se ikus­pe­gi bate­tik bere etsaiak badi­ra ere.

Inde­pen­den­tzia eko­no­mi­ko­rik barik aska­ta­su­na eta inde­pen­den­tzia per­tso­na­la hitz hutsak baino ez dira eta. Izan sol­da­ta baxua­goak ditu­gu­la; izan lan pre­ka­rioa­goak ditu­gu­la; izan femi­ni­za­tu­ta­ko sek­to­reak ego­kitzen zaiz­ki­gu­la; izan gene­ro ikus­pe­gi­rik gabe­ko aurre­kon­tuak onar­tzen dire­la; izan ema­ku­meak gare­la pen­tsio ez kon­tri­bu­ti­boak jasotzen ditunak;izan ser­bitzu sozia­lak eta publi­koen murriz­ke­te­ta­tik era­tor­tzen diren lanak gure gain eror­tzen dira; izan kris­ta­lez­ko sabaia; oina­rriz­ko esku­bi­de sozia­lak ukatzen zaiz­ki­gu, ema­ku­meok sor­tu­ta­ko abe­ras­ta­sun ez kon­ta­bi­li­za­tua eta ez ordain­duaz jabetzen diren bitar­tean. Zer esa­nik ez mer­kan­tzia beza­la era­bil­tzen ditu­gun lan­gi­le kla­se­ko ema­ku­me migran­teen kolek­ti­boaz, sexu lanak eta zain­tzen kri­sia­ri era erraz batean ate­ratze­ko era­bil­tzen ditu­gu­nak eta egun hain kri­mi­na­li­za­tuak dau­de­nak. Sis­te­ma­ren oina­rri ema­ku­meon esplo­ta­zioa iza­ten jarrai­tu bitar­tean guga­na­ko indar­ke­ria nahi­taez­koa izan­go da esplo­ta­zio horrek berak, gugan indar­ke­ria era­bil­tze­ko gon­bi­da­pen baita.

Eus­kal Herrian lan eta bizi garen ema­ku­meok, gene­ro, nazio eta kla­se zapal­kun­tzak jasa­ten ditu­gu gai­ne­ra. Hor­taz argi dugu Eus­kal Herrian bizi gare­non buru­ja­betza­ren bidean, ema­ku­meon zapal­kun­tza oro­ren aur­ka lanean dihar­du­ten ema­ku­meen lana ezin­bes­te­koa izan eta izan­go dela. Hona gure apor­ta­zioa: Pre­ka­rie­ta­te eta pobre­zia egoe­re­kin bukatzea dugu hel­bu­ru, esku­bi­de sozia­len defen­tsa­ren bitar­tez eta lana­ren eta abe­ras­ta­su­na­ren bana­ke­ta­ren bitar­tez jen­dar­tea­ren eral­da­ke­ta bul­tza­tuz. Eza­rri­ta­ko egoe­ra zalan­tzan jarri behar dugu, kapi­ta­lis­moa gain­di­tu­ko duen jen­dar­te berri bat iru­di­ka­tuz. Azken finean urratsak ema­ten joa­tea lege-kol­pez pre­ka­ri­za­tu­ta­ko jen­dar­tea iza­te­tik esplo­ta­tu­ta­ko per­tso­na­rik izan­go ez den bate­ta­ra, gene­ro arte­ko ber­din­ta­sun harre­ma­ne­tan oina­rri­tu­ko dena, bes­te herrial­dee­ki­ko elkar­ta­sun harre­man inter­na­zio­na­lis­tak izan­go ditue­na eta dato­zen belau­nal­dien etor­ki­zu­na hipo­te­ka­tu­ko ez duena.
Bitar­tean bidai­la­gun gaituzue!

GORA BORROKA FEMINISTA!

Patri­zia Muñoz eta Iker Aroz­te­gi Elkar­tze­ne­ko kideak.
Eus­kal Herrian, 2014ko Aben­dua­ren 25ean

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *