[Cat/​Cast] [Video] Fei­xis­tes espan­yols acu­dei­xen a Bar­ce­lo­na a cre­mar ban­de­res catalanes


Un grup de nazi fei­xis­tes espan­yols que han par­ti­ci­pat en la mar­xa unio­nis­ta de l’es­pan­yo­lis­me han cre­mat dues ban­de­res cata­la­nes este­la­das dins del reco­rre­gut de la mani­fes­ta­ció ultra con­vo­ca­da aquest 12O per Demo­crà­cia Nacio­nal i Alia­nça Nacio­nal. Segui­da­ment, han pen­jat la imat­ge en Twit­ter amb el següent mis­sat­ge: «als sepa­ra­tis­tes que hem tor­nat a pas­sar i que el 9N tor­na­rem a pas­sar. Hi hagi les con­se­qüèn­cies que hi hagi».

Mal­grat la for­ta pre­sèn­cia d’e­fec­tius dels mos­sos, el grup d’ul­tres d’es­tè­ti­ca falan­gis­ta ha pres diver­ses *este­la­das i les ha cre­mat enfront d’u­na pan­car­ta en la qual es podia lle­gir “Il·legalització per a sepa­ra­tis­tes” fran­que­ja­da per l’em­ble­ma del jou i les fletxes.

Els mani­fes­tants por­ten ban­de­res *pre­cons­ti­tu­cio­na­les i van ini­ciar, sobre les 11:15, la seva mar­xa cap a *Mont­juïc. La con­cen­tra­ció, con­vo­ca­da en defen­sa de «la uni­tat d’Es­pan­ya» es va des­en­vo­lu­par amb crits de “La con­sul­ta anem a reben­tar” i “Sepa­ra­tis­tes, terro­ris­tes”, entre uns altres.

Cas­te­llano
Un gru­po de nazi fas­cis­tas espa­ño­les que han par­ti­ci­pa­do en la mar­cha unio­nis­ta del espa­ño­lis­mo han que­ma­do dos ban­de­ras cata­la­nas este­la­das den­tro del reco­rri­do de la mani­fes­ta­ción ultra con­vo­ca­da este 12O por Demo­cra­cia Nacio­nal y Alian­za Nacio­nal. Segui­da­men­te, han col­ga­do la ima­gen en Twit­ter con el siguien­te men­sa­je: «a los sepa­ra­tis­tas que hemos vuel­to a pasar y que el 9N vol­ve­re­mos a pasar. Haya las con­se­cuen­cias que haya».

A pesar de la fuer­te pre­sen­cia de efec­ti­vos de los mos­sos, el gru­po de ultras de esté­ti­ca falan­gis­ta ha toma­do varias este­la­das y las ha que­ma­do fren­te a una pan­car­ta en la que se podía leer “Ile­ga­li­za­ción para sepa­ra­tis­tas” fran­quea­da por el emble­ma del yugo y las flechas.

Los mani­fes­tan­tes por­tan ban­de­ras pre­cons­ti­tu­cio­na­les e ini­cia­ron, sobre las 11:15, su mar­cha hacia Mont­juïc. La con­cen­tra­ción, con­vo­ca­da en defen­sa de «la uni­dad de Espa­ña» se desa­rro­lló con gri­tos de “La con­sul­ta vamos a reven­tar” y “Sepa­ra­tis­tas, terro­ris­tas”, entre otros

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.