[Eusk/​Cast] Egia beti iraul­tza­lea da /​La ver­dad siem­pre es revo­lu­cio­na­ria- Petri Rekabarren

Gramsci‑k bere egin zuen «egia beti iraul­tzai­lea dela» dioen R. Rolland-en apo­teg­ma. Izan ere, esa­ku­ne horre­tan, gutxie­nez, hiru fun­tsez­ko ezta­bai­da­gai ager­tzen zaiz­ki­gu: lehe­nik, zer ote da egia?; biga­rre­nik, zer­ga­tik da beti iraul­tzai­lea?; eta, azke­nik, nola­ko garran­tzia du horre­la­ko haus­nar­ke­tak gaur egun­go bal­din­tza­pe­tan? Aipa­tu esa­ku­nea apo­teg­matzat jo badu­gu ere, egia esan, hori baino kon­tzep­tu mamitsua­goa da, ale­gia, eza­gutza­ren teo­ria mar­xis­ta­ren oina­rriz­ko prin­tzi­pioa, bai eta, bero­rri atxi­ki­ta­ko eti­ka­re­na ere. R. Rolland-ek Lite­ra­tu­ra­ko Nobel saria jaso zuen 1915ean, hasie­ra batean Nietz­sche-ren era­gin­pean jar­dun eta gero­xea­go sozia­lis­mo demo­kra­ti­ko eta bake­za­lea­ren alde­ra egin bazuen ere, bene­ta­ko garran­tzia aitor­tu zion 1917ko iraul­tza boltxe­bi­kea­ri. Ez dugu ezta­bai­da­tu­ko R.
Rolland-en eti­ka neo­kan­tia­rraz eta goi-kla­se­ko erro­man­ti­zis­moz, hala ere, bere esa­ku­neak egia­ren ara­zoa­ri bete-betean hel­tzen dio­la esan beha­rra dago.

Horre­ta­ra, beti bere­bi­zi­ko garran­tzia izan duen ara­zoa dugu hori, are gehia­go gaur egun­go Eus­kal Herrian, zei­ne­tan egia ekoiz­te­ko antzi­na­ko prak­ti­ka kolek­ti­boa (indar han­di­koa) nekez berres­ku­ratzen ari den, izan ere, nor­ma­li­za­zio ideo­lo­gi­koak bere horre­tan dirau eta, horrez gain, zen­bait mai­la­tan sen­do­tu egin da, hau da, orain gutxi­ra arte oso modu argian arbuia­tu­ri­ko ideo­lo­gia bur­ge­sa­ren osa­gaien onar­pen ez-kri­ti­koa egi­ten da. Ildo horre­tan, egia ekoiz­ten ez duten hiru ohi­ko era dau­de, eta iku­si­ko dugu­nez, bada den­bo­ra horie­ta­ko bat bar­ne­ra­tu egin dela ezker aber­tza­le kla­si­ko eta his­to­ri­ko­ko sek­to­re batzue­tan, bes­te bi ohi­ko erak, bur­ge­sak diren hei­nean, ideo­lo­gia bur­ge­sa­ren korron­te oro­ko­rrak dire­la­rik, ale­gia, bata, argi eta gar­bi erreak­zio­na­rioa eta bes­tea, ustez pro­gre­sis­ta dena, ala­bai­na, haren azken mui­nean, egia eta ideo­lo­gia kon­tra­ja­rriak dira. Ekin die­zaio­gun hasieratik.

Egia ara­zo bila­katzen da, zer­ga­tik? Egiaz­koak gau­zen erra­di­kal­ta­su­na era­kus­ten digu­la­ko estal­ki­rik gabe eta modu gordinean.
Lenin-ek aipa­tu­ta­koa­ren ara­be­ra, errea­li­ta­tea bera bezain erra­di­ka­lak izan behar dugu. Bes­te modu bate­ra esan­da, esplo­ta­zioa gain­ditze­ko ondo eza­gu­tu behar da, edo teo­ria iraul­tzai­le­rik gabe ez dago prak­ti­ka iraultzailerik.
Egia­ren kon­tzep­tua fun­tsez­ko da, bai egia­ren pre­mia­ri dago­kio­nez, bai eta, pra­xi iraul­tzai­le gisa­ko egia­ri dago­kio­nez ere. Funts-fun­tsean esan­da, mate­ria alda­ko­rra­ren eta giza ekin­tza­ren arte­ko bat etor­tzea dugu egia, edo, bes­te era bate­ra, pen­tsa­men­du­ko egiaz­koa­ren kon­trae­sa­nen isla da, aha­lik eta zehatze­na; aipa­tu islak, ekin­tza bidez, egiaz­koa eral­datzeaz gain, batez ere, lehe­na­go ez zeu­den bes­te egiaz­ko gau­za batzuk sor­tu, erai­ki eta ekoiz­tu egi­ten ditu, egiaz­ko gau­zak dire­la­rik. Egia beti da kon­kre­tua eta objek­ti­boa, dia­lek­ti­ko­ki abso­lu­tua erla­ti­boa­re­kin erla­zio­natzen due­la­ko. Hori dela eta, egia da gogoa­ren pro­ze­suan dagoen aska­ta­su­na, hala­ber, pre­mia­ren eta zapal­ke­ta­ren gain­ditze kon­tzien­te gisa­ko aska­ta­su­na dugu egia. Indar iraul­tzai­lea da dog­ma­re­kin eta men­de­ta­su­na­re­kin tal­ka egi­ten duen pen­tsae­ra-meto­do zien­ti­fi­ko eta kri­ti­koa, hala­xe ger­tatzen da egia­ren kasuan, meto­do bere­tik era­tor­tzen baita.

Ideo­lo­gia bur­ge­sa­ren korron­te aniz­koitzak egia­ri buruz­ko teo­ria mar­xis­ta honen aur­ka dau­de, hemen bi blo­ke han­di­tan banatzen ditu­gu: bata, erreak­zio­na­rioe­na, orain­go hone­tan jorra­tu­ko ez dugu­na; eta, bes­tea, «pro­gre­sis­ta». Nola edo hala, biek ala biek oina­rriz­ko iriz­pi­de bat baz­ter­tu edo ezez­tu egi­ten dute, hau da, egia gai dela egiaz­koa eza­gu­tu eta eral­datze­ko. Ideo­lo­gia bur­ge­saz ari gara, ez, ordea, pen­tsae­ra zien­ti­fi­ko­ko meto­doz, hori­xe bai­ta tek­no­zien­tziak apli­katzen due­na, modu kon­tra­ja­rrian eta oso muga­tuan, kapi­tal kons­tan­tean txer­ta­tu­rik dagoen ekoiz­pen-indar gisa, eta ezin­bes­te­koa dena lanin­da­rra ustiatzean aha­lik eta ekoiz­pe­nik gehie­na lor­tzea­rren. Beraz, tal­kan dau­de pen­tsae­ra arra­zio­na­la­ren gai­ta­sun askatzai­lea eta aha­lik eta las­te­rren ete­ki­nik han­die­na lor­tzea­ren alde­ko ideo­lo­gia mer­kan­ti­lis­ta, ondo­ren­go hon­da­me­nei erre­pa­ra­tu gabe, elkar jotze hori da pai­ratzen ari gare­na gure bizitza gaiz­toa­ren arlo guztietan.

Ideo­lo­gia bur­ge­sa­ren ber­tsio «pro­gre­sis­tak» topi­koz bon­bar­datzen gai­tu, hala nola, zen­bat «errea­li­ta­te» hain­bat «egia», «kris­ta­la­ren kolo­rea nola­koa, hala­ko ikus­pe­gia», horri «his­to­ria­ren amaie­ra» eta «kon­ta­ki­zun han­diak» gehitzen zaiz­kio, eta «komu­nis­moa­ren porro­ta­ren» ondo­rioz, mate­ria­lis­mo his­to­ri­koa­ren «ikus­pe­gi tota­li­zatzai­lea­ren» amaie­ra, hori dela eta, «gau­za jaki­na da» «gizar­te anitza» hamai­ka pus­ka­tan banan­du­rik, zati­ka­tu­ta eta saka­ba­na­tu­rik dagoe­la, hor­taz, maki­na bat eza­gue­ra barreia­tu eta zati­ka­tu behar eta, aldi berean, sor­ta­raz­ten ditu, «era muga­tuan» «zehar­ka­ko dis­kur­tso eta begi­ra­de­kin» erla­zio­na­tu­rik dau­de­nak. Horren ara­be­ra, zera ondo­rioz­ta dai­te­ke: bar­ne­ko kon­trae­sa­nez josi­ta­ko fun­tsez­ko bata­su­ne­ko oina­rrie­tan egi­tu­ra­tu­ta dagoen oso­ta­sun objek­ti­bo­rik ez dagoe­nez, bata­sun-oina­rria­re­kin kohe­ren­teak diren kan­po­ko era uga­ri­tan adie­raz­ten diren kon­trae­sa­nak, hain zuzen ere, edo bes­te era bate­ra esan­da, ekoiz­pen-ere­dua eta era­ke­ta eko­no­mi­koa eta sozia­la beza­la­ko kon­tzep­tuak balio­ga­beak dire­nez, kolo­re asko­ta­ri­ko kalei­dos­ko­pio itxu­ra­ga­bean bizi gara, zei­ne­tan «errea­li­ta­te» mor­do bat nora ezean eta modu inkohe­ren­tean dabi­len. Ondo­rio poli­ti­ko argia da: dagoe­ne­ko teo­riak ez du inola­ko fun­tzio­rik betetzen, edo betetzen badu ere, ape­nas exis­titzen da, kon­tua bai­ta mezu zaba­lak, oro­ko­rrak eta zehaz­ta­sun gutxi­koak egi­tea, aha­lik eta «sub­jek­tu» gehie­nak era­ka­rri eta bar­ne­ratze aldera.

Garran­tzi han­di­koa da kas­ta inte­lek­tua­la­ren pape­ra horre­la­ko tesien (ber)piztean, hala ere, zuzen­da­ritza poli­ti­koe­na are garran­tzi­koa­goa da, nahiz eta batzue­tan nekez bereiz dai­tez­keen era­bat, lotu­ra estuak eza­rri bai­ti­tuz­te poli­ti­ka erre­for­mis­ta­ri dago­kio­nez. Labur­bil­du­rik, erre­for­mis­mo­tik era­to­rri­ta­ko zuzen­da­ritza poli­ti­koek eli­ka­du­ra ideo­lo­gi­ko zehatza­ren beha­rra dute, atze­ra­ka doan egia teo­ri­koak utzi­ta­ko hutsu­neak betetze alde­ra: kas­ta inte­lek­tua­la dugu zere­gin horre­tan apro­po­se­na. Alde bate­tik, arris­ku erre­pre­si­boa des­ager­tuz doa­nez, sol­da­ta nahiz bizi-kali­ta­tea ziur­ta­tu­rik dauz­ka­te­la­ko, hola­ko jen­dea­ren­tzat bere­bi­zi­ko garran­tzia duena.
Bes­te­tik, lehen, haien erre­for­mis­moa zela eta, kri­ti­ka­tuak bazi­ren ere, orain zuzen­da­ritza poli­ti­koek onar­tu eta deitzen egi­ten die­te, eta euren nar­tzi­sis­mo-mai­lak gora egi­ten du. Azke­nik, ares­tian aipa­tu­ta­koak azkar­tu egi­ten du indus­tria poli­ti­ko eta kul­tu­ral bur­ge­sa­ren onar­tze-pro­ze­sua, izan ere, lehe­na­go gutxietsiak bazi­ren ere, orain «demo­kra­zia­ren alda­re­ra» dei­tuak izan dai­tez­ke, hau da, tele­bis­ta­ra eta pren­tsa­ra. Horre­ta­ra, sin­bio­sia ger­tatzen da erre­for­mis­moa­ren alde­ra biratzen duten zuzen­da­ritza poli­ti­koen eta inte­lek­tual erre­for­mis­ten artean, haien sol­da­ta-bal­din­tzek hobe­ra egi­ten dutelarik.

XIX. men­dea­ren erdiaz geroz­tik, ezker­tiar alder­diek ezta­bai­da­gai dute inte­lek­tua­len erre­for­mis­mo­ranz­ko berez­ko jau­gi­na: joe­ra logi­koa dugu hori, borro­ka iraul­tzai­lea­ren atze­ral­dian eta porro­tal­dian area­go­tu egi­ten dena, hala ere, ezke­rral­de­ra pix­ka bat bira deza­ke borro­ka iraul­tzai­lea­ren goral­dian. Marx-ek esan­da­koa­ren ara­be­ra, Erdi Aroan, Eli­zak gai­ta­sun-mai­la han­di­ko adi­men­tsuen koop­ta­zioa era­bi­li zuen meto­do gisa. Gero­ra, kapi­ta­lis­moak meka­nis­moak askoz ere era­gin­ko­rra­goak gara­tu zituen giza espe­ziea­ren domes­ti­ka­zioan –bes­teak bes­te, nor­be­ra­ren nar­tzi­sis­moa­ren gur­tza lotsa­ga­bea, dirua­ren men­pe dagoe­na eta, lan fisi­koa­ren aurrean, lan inte­lek­tua­la­ren baliz­ko nagu­si­ta­su­nean arre­ta jar­tzen due­na-. Indus­tria kul­tu­ra­la dugu inte­gra­zio­ra­ko bide­rik era­gin­ko­rre­ne­ta­ko bat, horre­kin bate­ra ikus­ki­zu­nen indus­tria eta apa­ra­tu aka­de­mi­ko zein uni­ber­tsi­ta­rioa daudelarik.

Kapi­ta­lis­moa­ri atxi­ki­ta­ko jakin­tza­ren mer­ka­tu­ratzeak gora egi­ten du Eus­kal Herria beza­la­ko zen­bait herri zapal­du­tan, bi arra­zoi­ren­ga­tik: alde bate­tik, eskual­de­ko bur­ge­siek eta bur­ge­sia auto­no­mis­tek egi­tas­mo sozio­po­li­ti­koak legi­ti­matze­ko interes eta pre­mia han­dia dute­la­ko, xede horre­ta­ra­ko inte­lek­tua­len sol­da­ta­pe­kotzez baliatzen dira zuze­nean nahiz zehar­ka, lagun­tza pri­ba­tuen, enpre­sa­ria­len eta diru-lagun­tza publi­koen bitar­tez, bai eta, poli­ti­ko iraul­tzai­le ohien eros­ke­taz ere; eta bes­te­tik, esta­tu oku­patzai­leek pre­mia bera jasa­ten dute­la­ko ere, batez ere, eus­kal nor­ta­su­na­ren aur­ka­ko gerra kul­tu­ral luzeak behin eta berriz hiz­kuntz des­ber­din­ta­sun kua­li­ta­ti­boa­re­kin tal­ka egi­ten due­la iku­si­ta eta, aldi berean, bar­ne­ko osa­gai komu­ni­ta­rio eta pro­gre­sis­tak oina­rritzat har­tu­rik, iden­ti­ta­te kolek­ti­boa (ber)eraikitzeko herri-estra­te­gia irmoa­re­kin tal­ka egi­ten due­la iku­si­ta. Esta­tu oku­patzai­leek mota des­ber­di­ne­ta­ko kola­bo­ra­zio­nis­ta inte­lek­tua­lez baliatzen dira pre­mia tak­ti­ko edo/​eta estra­te­gi­koen ara­be­ra, bai­na orain­goan ez dugu prak­ti­ka hori aztertuko.

Inte­lek­tua­len sol­da­ta­pe­kotzez gain, sis­te­ma bur­ge­sak zuzen­da­ritza poli­ti­ko «pro­gre­sis­ta» asko inte­gra­tu egi­ten ditu bera­riaz­ko meto­doen bitar­tez -«nor­mal­ta­sun sozial» hutsa­la, erru­ti­na par­la­men­ta­rio eta ins­ti­tu­zio­na­la, koop­ta­zioa, ustel­ke­ria eta nepo­tis­moa, esplo­ta­zioa­ren errea­li­ta­tea estal­tzen duen fik­zio demo­kra­ti­koa, bide iraul­tzai­lea­ren agor­tze-sen­tsa­zioa urte­ta­ko borro­ka­ren ostean eta, itxu­raz, ezer kua­li­ta­ti­bo­rik lor­tu gabe, eten­ga­be­ko erre­pre­sio selek­ti­bo eta oro­kor­tua­ren era­gin etsi­ga­rriak nahiz bel­dur­ga­rriak eta abar‑, beraz, den­bo­ra pasa aha­la, «nor­mal­ta­sun giroa» beti­ko­tu eta bote­rea indar­tu egi­ten da. Bes­te tes­tu batzue­tan azter­gai izan ditu­gu eus­kal­du­non bal­din­tza bere­ziak: ¿Qué pue­de apor­tar­nos el «¿Qué hacer?» de Lenin?; Lenin, Txa­bi, Arga­la, la actua­li­dad del V Bil­tzar, eta ¿Acep­ta EH Bil­du la repre­sión “pro­por­cio­na­da”?, horie­tan adie­ra­zi dugu zer­ga­tik inde­pen­den­tis­mo sozia­lis­tak motel­du duen egia­ren ekoiz­pe­na neu­rri han­di batean, era­ba­te­ko gel­ditzea­re­kin, bai­ta bere arlo zehatz batzue­tan ere. Egoe­rak txa­rre­ra egi­ten du, ezker aber­tza­le his­to­ri­ko­tik, EH Bil­du eta Amaiur tal­deen subira­no­ta­sun erre­for­mis­ta­re­kin osa­tu­ri­ko alian­tza­ra pasatzean.

Hortxe har­tu behar dugu abia­pun­tua eus­kal blo­ke sobe­ra­nis­ta eta inde­pen­den­tis­ta­ren bar­nean ger­tatzen ari den atze­ra­ka­da uler­tze alde­ra, egia ekoiz­te­ko gai­ta­su­na­ri dago­kio­nez. Hurren­go lerroe­ta­ko tes­tua argitze­ko, hona­ko gal­de­ra hau egin­go dio­gu gure burua­ri: zer da egia ekoiz­tea? Bada, abe­ras­te teo­ri­koa eta kon­trae­san sozia­len mugi­men­dua errit­mo berean man­ten­tzea. Bal­din eta egiaz­koa mugitzen bada, pen­tsae­rak abia­du­ra berean mugi­tu beha­rra dau­ka, eta bal­din eta egiaz­koa kon­trae­san­ko­rra bada, pen­tsae­rak kon­trae­san horren kon­tzien­tzia kri­ti­koa izan beha­rra dau­ka. Alde nega­ti­boa­ren alde­tik iku­si­ta: teo­ria para­li­za­tu egi­ten da eta, behin zahar­ki­tuz gero, uzten dio egia ekoiz­tea­ri, egiaz­ko kon­trae­sa­nen mugi­men­dua, aldiz, inoiz gel­ditzen ez dela­ko, eta aurre­ratze horrek deu­sez­ta­tu egi­ten du dog­ma balio­ga­be bihur­tu­ta­ko egia esta­ti­koa. Egiaz­koa mugi­tu egi­ten da, pen­tsae­ra, ordea, gel­ditzen da era­bat: bien arte­ko tar­tea han­dia­go­tu egi­ten da, eta kla­se men­pe­ratzai­lea­ren eskain­tza ideo­lo­gi­koek betetzen dituz­te errea­li­ta­te berria­ren eta teo­ria zaha­rra­ren arte­ko goranz­ko hutsu­nea; aipa­tu eskain­tzak erre­for­mis­mo ire­ki eta erra­di­ka­le­tik (itxu­raz) auto­ri­ta­ris­mo trin­koa­ren harriz­ko blo­ke­rik ñimi­ñoe­ne­ra doaz. Ares­tian aipa­tu dugun beza­la, fun­tsez­ko mui­nean iku­si­rik, egia eta ideo­lo­gia anta­go­ni­koak dira. Orain zera dio­gu: bal­din eta teo­ria iraul­tzai­leak (kapi­ta­lis­moa­ren kon­trae­san askae­zi­nak era­kus­ten dituen egia kri­ti­koa) duen zere­gi­na betetzen ez badu, ideo­lo­giak berak ordez­ka­tu egi­ten du.

Blo­ke sobe­ra­nis­ta-inde­pen­den­tis­ta­ren azke­nal­di­ko doku­men­tu ofi­zia­lak ira­ku­rriz gero, gara­pen teo­ri­ko eta kon­tzep­tual sis­te­ma­ti­ko­rik ez dute­la ikus deza­ke­gu edo, nola­nahi ere, aipa­men ahu­le­gia­ren bat, bes­teak bes­te, Eus­kal Herri­ko Esku­bi­de Sozia­len Kar­ta; EH Bil­du: 150 neu­rri lan­ga­be­zia eta pobre­zia­ri aurre egi­te­ko, Euro­pa­ko Par­la­men­tu­ra­ko Hau­ta­gaitza­ren Mani­fes­tua: Herriek Era­ba­ki; eta Eus­kal Herria Bidean. Alde bate­ra utzi dugu tes­tu-zerren­da luze bat, hala nola, elka­rriz­ke­tak, arti­ku­luak eta iritzi per­tso­na­lak. Haie­ta­ko batzuk libu­rux­ka-for­ma­tuan argi­ta­ra­tuak eta zabal-zabal sus­ta­tuak, ildo bera­ri eutsiz, «subira­no­ta­sun enpre­sa­rial» modu­ko bati buruz dema­go­gia edo esta­tu­ko ordez­ka­ri baten (Egi­gu­ren) diba­ga­zio xele­break bar­ne dire­la­rik. Hala­ber, ez dugu sar­tu bes­te heda­bi­de batzuen edu­ki­rik, ez eta, Sor­tu­ren ata­ri elek­tro­ni­koe­ta­ko­rik ere, bai, ordea, EH Bil­du­ren egi­tu­ra­ke­ta­ri buruz­ko, Sor­tu­ren fun­tzioei buruz­ko eta dato­zen udal eta foru hau­tes­kun­deei buruz­ko doku­men­tuak, orain­tsu aur­kez­tu­ta­koak «ezta­bai­da­gai» gisa. «Ezta­bai­da­gai» komatxo artean ipi­ni dugu, izan ere, fun­tsez­ko emaitzak Gara‑k aurre­ra­tu zituen pasa den 2014ko uztai­la­ren 27ko alean, «Nes­sun dor­ma!» arti­ku­luan, hain zuzen ere.

Tes­tu eta iritzi horie­tan tar­te­ka ager­tzen diren ñabar­du­ra-alde txi­kiak saihes­ten ditu­gu, izan ere, difu­sio zaba­le­koak dira eta ape­nas egi­ten dio­te aurre kri­ti­ka teo­ri­koa­ri, aldiz, ate­ra ditza­ke­gu hona­ko fun­tsez­ko omi­sio hauek: ez dira oina­rritzen mun­du­ko kapi­ta­lis­moa­ren defi­ni­zio batean, hau da, ez da jasotzen ekoiz­pen kapi­ta­lis­ta-modua­ren ingu­ru­ko inola­ko aipa­men erra­di­ka­lik errea­li­ta­tea­ren egi­tu­ratzai­lea­ren modu gisa, ez eta, eus­kal era­ke­ta eko­no­mi­ko eta sozia­la­re­na ere objek­ti­bo­ki, edo Eus­kal Herria XXI.
men­dea­ren hasie­ran. Ez dira sar­tzen ekoiz­pen-inda­rren jabetza pri­ba­tua­ren sako­ne­ko ara­zoan, hau da, saihes­ten dute inde­pen­den­tis­mo sozia­lis­ta­ri arna­sa ema­ten dion gal­de­ra: nore­na da Eus­kal Herria? Bote­re-egi­tu­rak zehaz­tu gabe uzten dituz­te, hau da, esta­tu oku­patzai­leak eta era­gi­le kola­bo­ra­zio­nis­tak ape­nas ager­tzen dira tes­tue­tan, edo ez dira aipatzen. Ez dute gizar­te-kla­seei buruz­ko zehaz­ta­pe­nik egi­ten, ez eta, euren interes anta­go­ni­koei buruz­ko­rik ere, hau da, goi-bur­ge­sia fran­ko-espai­nia­rra, eskual­de­ko bur­ge­sia ertai­nak eta bur­ge­sia ertain auto­no­mis­tak, bur­ge­sia txi­ki pobre­tuak eta herri lan­gi­le zapal­dua. Ez dute herri lan­gi­lea­ren kon­ple­xu­ta­su­na­ri buruz­ko zehaz­ta­pe­nik egi­ten, pro­gra­ma zehaz­tu­ga­be bat gau­zatze­ko gai den sub­jek­tu kolek­ti­boa izanik.
Ez dute inola­ko elka­rre­kin­tza­rik ezar­tzen hel­bu­ru his­to­ri­koen, horiek lor­tze­ko estra­te­gia­ren eta estra­te­gia gau­zatze­ko tak­ti­ken artean, hau da, logi­ka his­to­ri­ko­rik ez dago. Ez da garatzen sozia­lis­mo eta nazio-inde­pen­den­tzia­ren arte­ko dia­lek­ti­ka, are gaiz­kia­go, «sozia­lis­mo» hitza ape­nas ager­tzen da.

Hala­ko omi­sioak egi­tea uler­tze­ko modu­ko kon­tua dela esan­go da, ezker aber­tza­le kla­si­koak ezin bai­te­za­ke estra­te­gia erra­di­kal bat inpo­sa­tu gai­ne­ra­ko indar erre­for­mis­tei, haie­kin «alian­tza estra­te­gi­koa» eza­rri­ta bai­tu. Aitza­kia hori argu­dio ego­kia izan­go litza­te­ke, bal­din eta ezker aber­tza­le his­to­ri­koak une hone­tan estra­te­gia iraul­tzai­lea izan­go balu, jen­dau­rrean jaki­te­ra eman­go balu, hari buruz­ko azal­pe­nak eman­go bali­tu mili­tan­tzia han­dia­ren aurrean eta neu­rri tak­ti­koe­tan gor­puz­tu­ko balu. Etor­ki­zu­na­ri begi­ra­ko ikus­pe­gi hori edu­ki­ko balu, alia­tu jakin batzue­kin aldi­be­re­ko poli­ti­ka era­bil leza­ke… «leu­na­goa», erra­di­kal­ta­sun-mai­la txi­kia­go­koa, etsen­plua­ren bidez, herri-sek­to­re zalan­tza­tiak eta naha­siak era­ka­rri eta ira­baz­tea­rren, neu­rri erra­di­ka­la­goak eta akti­boa­goak gara­tu behar dire­la fro­ga­tuz. Era berean, poli­ti­ka tak­ti­koa uda­le­tan, aldun­die­tan eta aba­rre­tan, mili­tan­tziak bere­ga­na­tu­ri­ko estra­te­giak jus­ti­fi­katzen due­na. Apli­katze-auto­no­mia duen poli­ti­ka tak­ti­koa, bai­na, azken batean, ezke­rra­ren estra­te­gia oro­ko­rra­ren menpekoa.

Ala­bai­na, ez dago horre­la­ko estrategiarik.
Zehaz­kia­go: zer da estra­te­gia bat gaur egun­go Eus­kal Herrian? Bada, ikus­mol­de teo­ri­koa, epe ertai­nean eta luzean, prak­ti­ka­ra ego­kitzea da, gure herria­ren egi­tu­raz­ko kon­trae­sa­nei buruz­ko azter­lan zorrotza egin ondo­ren, eten­ga­be (bir)landu beha­rre­ko lan­ke­ta teo­ri­koa eta, sis­te­ma kapi­ta­lis­ta­ren garran­tziz­ko alda­ke­ten aurrean, berraz­ter­tua izan behar due­na. Esku­ra­ga­rri dau­den doku­men­tuak ain­tzat iza­nik, ezker aber­tza­leak ez dau­ka ikus­mol­de teo­ri­ko-estra­te­gi­ko­rik, zei­ne­tan bereha­la­ko tak­ti­kak hel­bu­ru his­to­ri­ko bate­ra­ezi­ne­kin lotzen dituen. Aurre­ko «ezta­bai­dan» onar­tu­ri­ko ildoan ez dago estra­te­gia teo­ri­ko-poli­ti­ko­rik, ira­ga­na­ri uko egi­te­ko tesi hutsak bai­zik, inola­ko oina­rri teo­ri­ko eta his­to­ri­ko­rik gabe­koak, eta oina­rri neo­kan­tia­rrak dituz­ten prin­tzi­pio erre­for­mis­ten dekla­ra­zioak, eufo­ria barre-era­gi­lea sor­tuz espai­niar eta fran­tses esta­tue­tan, eta nahas­ke­ta min­ga­rria aber­tza­leen mili­tan­tzia iraul­tzai­lea­ren barnean.

Ezi­nez­koa da estra­te­gia teo­ri­ko-poli­ti­koa garatzea goi­ko lerroe­tan azal­du­ta­ko egia­ren teo­ria kon­tuan har­tu gabe, beraz, hala­beha­rrez, kas­ta inte­lek­tual eta aka­de­mi­koa­ren eta aban­goar­dia­ko alder­di iraul­tzai­lea­ren arte­ko erla­zioen ara­zo­ra itzu­la­raz­ten gai­tu. Bal­din eta aban­goar­dia­ko alder­di iraul­tzai­le­rik ez bale­go, edo ahul­du­rik nahiz mutu­tu­rik izan­go balitz, inte­lek­tua­lis­mo pro­gre, posi­ti­bis­ta eta post­mo­der­noa­ri atxi­ki­ta­ko joe­ra erre­for­mis­tak inpo­sa­tu egi­ten dira. Ikus ditza­gun adi­bi­de pare bat: alde bate­tik, udal-kan­pai­na­ren zehaz­ta­su­nen ingu­ru­ko ezta­bai­dan par­te har­tze­ko EH Bil­du­ren jen­dau­rre­ko deial­dia «hiri­tar­ta­su­na­ren» barruan kokatzen da, nazio- eta kla­se-aska­pe­ne­ra­ko borro­ka estal­tzen duen topi­ko bur­ge­sa dugu hori, eta lehen pau­soa da, ondo­ren uko egi­te­ko; bes­te­tik, EH Bil­du­ko indar sozial­de­mo­kra­te­ta­ko ordez­ka­ri baten adie­raz­pe­ne­tan (Pode­mos) Ahal Dugu-rekin akor­dio bat edo bes­te gau­zatze­ko auke­ra plan­te­atzen zen, horrek gal­de­ra era­ba­ki­ga­rri­ra itzu­la­raz­ten gai­tu: ba ote dago kolek­ti­bo erre­for­mis­te­kin akor­dio tak­ti­koak inte­gratzen dituen estra­te­gia teo­ri­ko-poli­ti­ko­rik? Horra hor Ahal Dugu: Sor­tu­ko mili­tan­tzia­ren zati­rik han­die­nak akor­dio tak­ti­koak gau­zatze­ko auke­ra dagoe­la jakin zuen pren­tsa­ren bitar­tez, nahiz eta Sor­tu eratze­ko ezta­bai­da­ren oina­rri estra­te­gi­ko eta teo­ri­ko­rik ez egon, ia bi urtez argi­ta­ra­tu gabe izan ondoren.

Azken finean, ezker aber­tza­le his­to­ri­koak ez dau­ka, ofi­zial­ki erre­for­mis­tak diren era­kun­de eta tal­dee­ki­ko alian­tza tak­ti­koak gau­zatzea ahal­bi­de­ratzen duen ikus­mol­de teo­ri­ko-estra­te­gi­ko­rik, kasu­ra­ko, EA, Ara­lar eta Alter­na­ti­ba, batez ere, kri­si sis­te­ma­ti­ko­ko une his­to­ri­ko hone­tan, ika­ra­ga­rri larria mun­du osoan eta lehen­dik inoiz iku­si ez dena. Hona­ko tes­tu honen ikus­pun­tua­ren ara­be­ra, aipa­tu estra­te­gia iraul­tzai­lea sor­tze­ko, ezta­bai­da­gai izan behar diren pre­miaz­ko gutxie­ne­ko pun­tuak ez dira jasotzen goi­ko lerroe­ta­ko doku­men­tue­tan, era onu­ra­ga­rrian esan­da, hona­ko hauek ditugu:

Lehe­nik, gaur egun­go mun­du­ko kapi­ta­lis­moa­ren, bere fun­tsez­ko kon­trae­sa­nen eta ager­tzear nahiz ezku­tu­ko kon­trae­sa­nen area­gotzea­ren zehaz­ta­pe­na egi­tea. Biga­rre­nik, zehaz­tea nola gau­zatzen den oraintxe kapi­ta­lis­mo mota hori Eus­kal Herrian eta eus­kal era­ke­ta eko­no­mi­ko eta sozia­lean. Hiru­ga­rre­nik, nore­na den Eus­kal Herria eta zein kla­se sozial den bera­ren jabea zehaz­tea, ale­gia, ekoiz­pen-inda­rren jabetza­ren kon­tua xehatzea.
Lau­ga­rre­nik, bote­rea­ren, esta­tu oku­patzai­leen eta era­gi­le kola­bo­ra­zio­nis­ten egi­tu­ra­ke­ta­ren zehaz­ta­pe­na egi­tea. Bos­ga­rre­nik, kla­se sozial anta­go­ni­koen, goi-bur­ge­sia fran­ko-espai­nia­rra­ren, eskual­de­ko bur­ge­sia ertai­nen nahiz bur­ge­sia ertain auto­no­mis­ten, bur­ge­sia txi­kien, herri lan­gi­lea­ren eta lan­gi­le­ria­ren zehaz­ta­pe­na egi­tea. Sei­ga­rre­nik, herri lan­gi­lea­ren eta gure­kin bat egin behar duten sek­to­re ez-pro­le­ta­rioen kon­ple­xu­ta­su­na­ren zehaz­ta­pe­na egitea.
Zaz­pi­ga­rre­nik, hel­bu­ru his­to­ri­koak eta tak­ti­ka zehatzak lotzen dituen estra­te­gia­ren zehaz­ta­pe­na egi­tea. Zor­tzi­ga­rre­nik, sozia­lis­moa­ren eta nazio-inde­pen­den­tzia­ren arte­ko dia­lek­ti­ka­ren gara­pe­na egi­tea, eta sozia­lis­mo inde­pen­den­tis­ta­ren oina­rriz­koa­ren xeha­pe­na egi­tea. Bede­ratzi­ga­rre­nik, inde­pen­den­tis­mo sozia­lis­ta­ren estra­te­gia inter­na­zio­na­lis­ta­ren zehaz­ta­pe­na egi­tea. Azke­nez, hamar­ga­rre­nik, aurre­ti­ko bede­ratzi pun­tuak garatze­ko beha­rrez­ko den aban­goar­dia­ko anto­la­ke­ta-mol­dea­ren zehaz­ta­pe­na egitea.

Egia beti iraul­tzai­lea da, hamar pun­tu horien bar­ne­ra sar­tzen dela­ko, ikus­pe­gi teo­ri­ko-estra­te­gi­koan labur­bil­tzen ditue­la­ko eta egu­ne­ro­ko prak­ti­ka­ra era­ma­ten due­la­ko mili­tan­te komu­nis­tez osa­tu­ri­ko era­kun­de baten bidez –horre­xe­ga­tik, inde­pen­den­tis­tak dire­nak- dituz­ten gai­ta­sun eti­ko eta poli­ti­koak, pres­ta­kun­tza teo­ri­koa, espi­ri­tu kri­ti­koa eta eus­kal, nazio- edo kla­se-auto­kon­tzien­tzia dire­la eta, per­tso­na­rik tre­ba­tue­nen artean auke­ra­tuak direnak.

Pre­mia larri horiek zehaz­tu gabe ezker aber­tza­le his­to­ri­koak den­bo­ra alfe­rrik gal­tzen duen bitar­tean, inpe­ria­lis­mo fran­ko-espai­nia­rrak nahi­koa den­bo­ra eta eki­men edu­ki­ko ditu esku­ra bere estra­te­giak ezar­tze alde­ra, beti ere, Eus­kal Herrian koka­tu­rik dau­den bur­ge­sien lagun­tza zuzen edo zeharkakoarekin.

Petri Reka­ba­rren

2014ko abuz­tua­ren 14an


Cas­te­llano

Grams­ci tomó de R. Rolland el apo­teg­ma de que «la ver­dad siem­pre es revo­lu­cio­na­ria». Con esta fra­se se nos pre­sen­tan, cuan­to menos, tres deba­tes fun­da­men­ta­les: uno, ¿qué es la ver­dad?; otro, ¿por qué siem­pre es revo­lu­cio­na­ria?; y, por últi­mo, ¿qué impor­tan­cia tie­ne esta refle­xión en las actua­les con­di­cio­nes? Hemos defi­ni­do como apo­teg­ma a esta fra­se, cuan­do en reali­dad es más que eso, es un prin­ci­pio ele­men­tal de la teo­ría mar­xis­ta del cono­ci­mien­to, y de su éti­ca inhe­ren­te. R. Rolland fue pre­mio Nobel de lite­ra­tu­ra en 1915, ini­cial­men­te influen­cia­do por Nietz­sche avan­zó pron­to a un socia­lis­mo demo­crá­ti­co y paci­fis­ta que no le impi­dió reco­no­cer la impor­tan­cia de la revo­lu­ción bol­che­vi­que de 1917. Sin entrar aho­ra en el deba­te sobre la éti­ca neo­kan­tia­na de R. Rolland y de su roman­ti­cis­mo de cla­se rica, sí hay que decir que su fra­se da en el cen­tro del pro­ble­ma de la verdad.

Pro­ble­ma siem­pre deci­si­vo, pero más aho­ra mis­mo en Eus­kal Herria, en don­de está cos­tan­do mucho vol­ver a recu­pe­rar la anta­ño poten­te prác­ti­ca colec­ti­va de pro­duc­ción de ver­dad, mien­tras que toda­vía resis­te y en cier­tos nive­les inclu­so se for­ta­le­ce la nor­ma­li­za­ción ideo­ló­gi­ca, es decir, la acep­ta­ción acrí­ti­ca de com­po­nen­tes de la ideo­lo­gía bur­gue­sa recha­za­dos explí­ci­ta­men­te has­ta no hace mucho. Como vere­mos, en sec­to­res de la izquier­da aber­tza­le clá­si­ca, his­tó­ri­ca, ha pene­tra­do des­de hace un tiem­po una de las tres for­mas habi­tua­les de no pro­du­cir ver­dad, sien­do las otras dos sen­das corrien­tes gene­ra­les de la ideo­lo­gía bur­gue­sa en cuan­to tal: la abier­ta­men­te reac­cio­na­ria y la supues­ta­men­te pro­gre­sis­ta, pero en su esen­cia últi­ma, ver­dad e ideo­lo­gía son opues­tas. Empe­ce­mos des­de el principio.

¿Por qué la ver­dad es un pro­ble­ma? Por­que nos des­cu­bre sin tapu­jos, cru­da­men­te, lo radi­cal de las cosas. Lenin dijo una vez que hay que ser tan radi­cal como radi­cal es la reali­dad. O dicho de otro modo, para supe­rar la explo­ta­ción hay que cono­cer­la, o sin teo­ría revo­lu­cio­na­ria no hay prác­ti­ca revo­lu­cio­na­ria. El con­cep­to de ver­dad es cru­cial tan­to en su face­ta de nece­si­dad de la ver­dad, como en la de la ver­dad como pra­xis revo­lu­cio­na­ria. Dicho muy esen­cial­men­te, la ver­dad es la con­cor­dan­cia entre la mate­ria en cam­bio y la acción huma­na, o si se quie­re, es el refle­jo lo más exac­to posi­ble de las con­tra­dic­cio­nes de lo real en el pen­sa­mien­to, refle­jo que median­te la acción no solo trans­for­ma lo real sino que, sobre todo, crea, cons­tru­ye, pro­du­ce otras cosas reales que antes no exis­tían y que son cosas ver­da­de­ras. La ver­dad siem­pre es con­cre­ta y obje­ti­va por­que rela­cio­na dia­léc­ti­ca­men­te lo abso­lu­to con lo rela­ti­vo. Es por esto que la ver­dad es la liber­tad en pro­ce­so de sí mis­ma, la liber­tad como supera­ción cons­cien­te de la nece­si­dad y de la opre­sión. Dado que el méto­do cien­tí­fi­co-crí­ti­co de pen­sa­mien­to es una fuer­za revo­lu­cio­na­ria que cho­ca con el dog­ma y la sumi­sión, por eso mis­mo tam­bién lo es la ver­dad que sur­ge de ese método.

Con­tra esta teo­ría de la ver­dad, la mar­xis­ta, se opo­nen las múl­ti­ples corrien­tes de la ideo­lo­gía bur­gue­sa que aquí pode­mos divi­dir en dos gran­des blo­ques: uno, el más reac­cio­na­rio que no vamos a desa­rro­llar aho­ra; y, otro, el «pro­gre­sis­ta». De una u otra for­ma, ambos supri­men o nie­gan el cri­te­rio bási­co de que la ver­dad pue­de cono­cer y trans­for­mar lo real. Habla­mos de ideo­lo­gía bur­gue­sa, no de méto­do de pen­sa­mien­to cien­tí­fi­co apli­ca­do con­tra­dic­to­ria y muy limi­ta­da­men­te por la tec­no­cien­cia como fuer­za pro­duc­ti­va inser­ta en el capi­tal cons­tan­te y vital para lograr la máxi­ma pro­duc­ti­vi­dad posi­ble de la explo­ta­ción de la fuer­za de tra­ba­jo. El cho­que entre el poten­cial libe­ra­dor del pen­sa­mien­to racio­nal y la ideo­lo­gía mer­can­ti­lis­ta del máxi­mo bene­fi­cio en el menor tiem­po posi­ble y sin repa­rar en los desas­tres pos­te­rio­res, este cho­que lo sufri­mos ya en todas las face­tas de nues­tra malvivencia.

La ver­sión «pro­gre­sis­ta» de la ideo­lo­gía bur­gue­sa nos bom­bar­dea con tópi­cos como el de que exis­ten tan­tas «ver­da­des» como «reali­da­des dife­ren­tes», ya que «todo depen­de del color del cris­tal con que se mira», lo que uni­do al «fin de la his­to­ria» y de los «gran­des rela­tos», al fin de la «visión tota­li­zan­te» del mate­ria­lis­mo his­tó­ri­co como con­se­cuen­cia del «fra­ca­so del comu­nis­mo», debi­do a esto, «es sabi­do» que la «socie­dad plu­ral» está mul­ti­di­vi­di­da, frag­men­ta­da y dis­per­sa, lo que requie­re y a la vez gene­ra múl­ti­ples cono­ci­mien­tos dis­per­sos y frag­men­ta­rios rela­cio­na­dos «fron­te­ri­za­men­te» con «dis­cur­sos y mira­das trans­ver­sa­les». De aquí se des­pren­de que al no exis­tir una tota­li­dad obje­ti­va estruc­tu­ra­da sobre bases con uni­dad esen­cial pre­ña­da de con­tra­dic­cio­nes inter­nas que se expre­san en múl­ti­ples for­mas exter­nas pero cohe­ren­tes con su base uni­ta­ria, o si se quie­re, al no ser váli­dos los con­cep­tos de modo de pro­duc­ción y de for­ma­ción eco­nó­mi­co-social, enton­ces ocu­rre que vivi­mos en un cali­dos­co­pio mul­ti­co­lor e infor­me en el que flo­tan a la deri­va de mane­ra incohe­ren­te tan­tas «reali­da­des» como se desee enu­me­rar. La con­clu­sión polí­ti­ca es cla­ra: la teo­ría ya no tie­ne fun­ción algu­na, o si la tie­ne es míni­ma, por­que se tra­ta de hacer men­sa­jes amplios, gene­ra­les, con poca con­cre­ción para que pue­dan atraer e incluir a cuan­tos «suje­tos» pudie­sen existir.

El papel de la cas­ta inte­lec­tual es muy impor­tan­te en el (re)surgimiento de estas tesis, pero aún es más impor­tan­te el de las direc­cio­nes polí­ti­cas, aun­que a veces es muy difí­cil sepa­rar­las total­men­te por los estre­chos lazos que lle­gan a esta­ble­cer en la polí­ti­ca refor­mis­ta. Dicho a gran­des ras­gos, las direc­cio­nes polí­ti­cas que deri­van al refor­mis­mo nece­si­tan de un sus­ten­to ideo­ló­gi­co pre­ci­so que relle­ne los vacíos deja­dos por la ver­dad teó­ri­ca en retro­ce­so: la cas­ta inte­lec­tual es la más apta para esa tarea. Por un lado, al ir des­apa­re­cien­do el ries­go repre­si­vo su suel­do y su cali­dad de vida van que­dan­do ase­gu­ra­das, lo que es muy impor­tan­te para esta gen­te. Por otro lado, al ser acep­ta­dos e inclu­so lla­ma­dos por las direc­cio­nes polí­ti­cas que antes les cri­ti­ca­ban por su refor­mis­mo, se ven recon­for­ta­dos en su nar­ci­sis­mo. Por últi­mo, lo ante­rior ace­le­ra el pro­ce­so de acep­ta­ción por par­te de la indus­tria polí­ti­co-cul­tu­ral bur­gue­sa, que antes los nin­gu­nea­ba y que aho­ra pue­de lla­mar­los al «altar de la demo­cra­cia»: la tele­vi­sión y la pren­sa. Se pro­du­ce así una sim­bio­sis entre las direc­cio­nes polí­ti­cas que giran al refor­mis­mo y la inte­lec­tua­li­dad refor­mis­ta que mejo­ra sus con­di­cio­nes salariales.

Las izquier­das vie­nen deba­tien­do la natu­ral pro­pen­sión de los inte­lec­tua­les al refor­mis­mo des­de media­dos del siglo XIX: es una ten­den­cia lógi­ca que se refuer­za en las fases de retro­ce­so y derro­ta de la lucha revo­lu­cio­na­ria, pero que pue­de girar rela­ti­va­men­te a la izquier­da en las fases de ascen­so. La coop­ta­ción de las men­tes poten­cial­men­te más capa­ci­ta­das fue un méto­do de la Igle­sia duran­te la Edad Media, tal como afir­mó Marx. Lue­go, el capi­ta­lis­mo desa­rro­lló meca­nis­mos mucho más efec­ti­vos ‑entre ellos el cul­to des­ca­ra­do al nar­ci­sis­mo indi­vi­dua­lis­ta depen­dien­te del dine­ro y cen­tra­do en la supues­ta supe­rio­ri­dad del tra­ba­jo inte­lec­tual sobre el físico‑, en la domes­ti­ca­ción de la espe­cie huma­na. La indus­tria cul­tu­ral es uno de los medios de inte­gra­ción más efi­ca­ces, uni­da a la indus­tria del espec­tácu­lo y al apa­ra­to aca­dé­mi­co y universitario.

La mer­can­ti­li­za­ción del saber inhe­ren­te al capi­ta­lis­mo se incre­men­ta en algu­nas nacio­nes opri­mi­das, como en Eus­kal Herria, por otras dos razo­nes: una, por­que las bur­gue­sías regio­na­lis­tas y auto­no­mis­tas están muy intere­sa­das y nece­si­ta­das, en legi­ti­mar sus diver­sos pro­yec­tos socio­po­lí­ti­cos para lo que recu­rren a la asa­la­ri­za­ción de inte­lec­tua­les direc­ta o indi­rec­ta, vía ayu­das pri­va­das, empre­sa­ria­les y sub­ven­cio­nes públi­cas, y a la com­pra de polí­ti­cos exre­vo­lu­cio­na­rios; y otra, por­que los Esta­dos ocu­pan­tes tam­bién sufren la mis­ma nece­si­dad, sobre todo cuan­do su lar­ga gue­rra cul­tu­ral con­tra la iden­ti­dad vas­ca cho­ca una y otra vez con la cua­li­ta­ti­va dife­ren­cia lin­güís­ti­ca y con una deci­di­da estra­te­gia popu­lar de (re)construcción de la iden­ti­dad colec­ti­va en base a sus com­po­nen­tes comu­ni­ta­rios y pro­gre­sis­tas inter­nos. Los Esta­dos ocu­pan­tes recu­rren a diver­sos tipos de cola­bo­ra­cio­nis­tas inte­lec­tua­les según sus nece­si­da­des tác­ti­cas y/​o estra­té­gi­cas, prác­ti­ca que no pode­mos estu­diar ahora.

Ade­más de la asa­la­ri­za­ción de los inte­lec­tua­les el sis­te­ma bur­gués inte­gra a bue­na par­te de las direc­cio­nes polí­ti­cas «pro­gre­sis­tas» median­te méto­dos espe­cí­fi­cos ‑ano­di­na «nor­ma­li­dad social», ruti­na par­la­men­ta­ria e ins­ti­tu­cio­nal, coop­ta­ción, corrup­ción y nepo­tis­mo, fic­ción demo­crá­ti­ca que ocul­ta la reali­dad de la explo­ta­ción, sen­sa­ción de ago­ta­mien­to de la vía revo­lu­cio­na­ria tras años de lucha que apa­ren­te­men­te no ha logra­do nada cua­li­ta­ti­vo, efec­tos des­mo­ra­li­za­do­res y ate­mo­ri­zan­tes de la repre­sión sos­te­ni­da, selec­ti­va y gene­ra­li­za­da, etcétera‑, de mane­ra que, con el tiem­po, va gene­ra­li­zán­do­se un «cli­ma de nor­ma­li­dad» que refuer­za al poder. Hemos ana­li­za­do en otros tex­tos -¿Qué pue­de apor­tar­nos el «¿Qué hacer?» de Lenin?; Lenin, Txa­bi, Arga­la, la actua­li­dad del V Bil­tzar, y ¿Acep­ta EH Bil­du la repre­sión «pro­por­cio­na­da»?- las espe­cia­les con­di­cio­nes vas­cas que expli­can por qué se ha ralen­ti­za­do mucho la pro­duc­ción de ver­dad por par­te del inde­pen­den­tis­mo socia­lis­ta, estan­cán­do­se total­men­te inclu­so en deter­mi­na­das áreas suyas. La situa­ción empeo­ra cuan­do pasa­mos de la izquier­da aber­tza­le his­tó­ri­ca a la alian­za for­ma­da con el sobe­ra­nis­mo refor­mis­ta de EH Bil­du y Amaiur.

Debe­mos par­tir de aquí para com­pren­der el retro­ce­so de la capa­ci­dad de pro­du­cir ver­dad que se está pade­cien­do en el blo­que sobe­ra­nis­ta e inde­pen­den­tis­ta vas­co. Para acla­rar lo que sigue, debe­mos pre­gun­tar­nos ¿qué es pro­duc­ción de ver­dad? Es man­te­ner el enri­que­ci­mien­to teó­ri­co al mis­mo rit­mo que el movi­mien­to de las con­tra­dic­cio­nes socia­les. Si lo real se mue­ve, el pen­sa­mien­to ha de mover­se a la velo­ci­dad de lo real, y si lo real es con­tra­dic­to­rio, el pen­sa­mien­to ha de ser la con­cien­cia crí­ti­ca de esa con­tra­dic­ción. Dicho en nega­ti­vo: la teo­ría se para­li­za y deja de pro­du­cir ver­dad cuan­do se anqui­lo­sa por­que, por el con­tra­rio, nun­ca se detie­ne el movi­mien­to de las con­tra­dic­cio­nes reales, avan­ce que anu­la la ver­dad está­ti­ca deve­ni­da en dog­ma inser­vi­ble. Lo real se mue­ve, el pen­sa­mien­to se estan­ca: la dis­tan­cia entre uno y otro aumen­ta, y ese vacío cre­cien­te entre la reali­dad nue­va y la vie­ja teo­ría es lle­na­do por ofer­tas ideo­ló­gi­cas de la cla­se domi­nan­te que van des­de un refor­mis­mo abier­to y radi­cal, en apa­rien­cia, has­ta el más dimi­nu­to blo­que pétreo de auto­ri­ta­ris­mo compacto.
Hemos dicho antes que, vis­tos en su esen­cia bási­ca, ver­dad e ideo­lo­gía son anta­gó­ni­cas. Aho­ra deci­mos que cuan­do la teo­ría revo­lu­cio­na­ria, la ver­dad crí­ti­ca que des­cu­bre las con­tra­dic­cio­nes irre­so­lu­bles del capi­ta­lis­mo, no cum­ple su tarea, enton­ces la ideo­lo­gía ter­mi­na ocu­pan­do su sitio.

Si lee­mos los más recien­tes docu­men­tos ofi­cia­les del blo­que sobe­ra­nis­ta-inde­pen­den­tis­ta vemos que se carac­te­ri­zan por la ausen­cia, o en todo caso por la extre­ma debi­li­dad, de un desa­rro­llo teó­ri­co y con­cep­tual sis­te­má­ti­co: Car­ta de Dere­chos Socia­les de Eus­kal Herria; EH Bil­du: 150 medi­das para hacer fren­te al paro y a la pobrez; Mani­fies­to de la can­di­da­tu­ra para las Elec­cio­nes al Par­la­men­to Euro­peo: Los Pue­blos Deci­den; y Eus­kal Herria Bidean. Hemos exclui­do de este lis­ta­do una exten­sa lis­ta de entre­vis­tas, artícu­los y opi­nio­nes per­so­na­les, algu­nas edi­ta­das en for­ma de libri­tos amplia­men­te pro­mo­cio­na­dos, que siguen la mis­ma tóni­ca, inclui­da la dema­go­gia sobre una espe­cie de «sobe­ra­nis­mo empre­sa­rial» o las estram­bó­ti­cas diva­ga­cio­nes de un repre­sen­tan­te del Esta­do: Egi­gu­ren. Tam­bién exclui­mos los con­te­ni­dos de otros medios de pren­sa, y del por­tal elec­tró­ni­co de Sor­tu, pero no los docu­men­tos recien­te­men­te pre­sen­ta­dos para «deba­te» sobre la estruc­tu­ra­ción de EH Bil­du, sobre la fun­cio­nes de Sor­tu y sobre las pró­xi­mas elec­cio­nes muni­ci­pa­les y fora­les. Entre­co­mi­lla­mos lo de «deba­te» por­que sus resul­ta­dos fun­da­men­ta­les ya han sido ade­lan­ta­dos en Gara el pasa­do 27 de julio de 2014 en el artícu­lo «Nes­sun dorma!».

Obvian­do las muy esca­sas dife­ren­cias de matiz que algu­nas veces apa­re­cen en estos tex­tos y opi­nio­nes amplia­men­te difun­di­das y que ape­nas se enfren­tan a la crí­ti­ca teó­ri­ca, sí pode­mos extraer de ellos las siguien­tes ausen­cias fun­da­men­ta­les: no se sus­ten­tan en una defi­ni­ción del capi­ta­lis­mo mun­dial, es decir, no apa­re­ce en ellos una míni­ma refe­ren­cia radi­cal al modo de pro­duc­ción capi­ta­lis­ta como modo obje­ti­va­men­te estruc­tu­ran­te de la reali­dad y de la for­ma­ción eco­nó­mi­co-social vas­ca, o Eus­kal Herria a comien­zos del siglo XXI. No entran al pro­ble­ma cru­cial de la pro­pie­dad pri­va­da de las fuer­zas pro­duc­ti­vas, es decir, huyen de la pre­gun­ta que alien­ta al inde­pen­den­tis­mo socia­lis­ta: ¿de quién es Eus­kal Herria? No defi­nen las estruc­tu­ras de poder, es decir, los Esta­dos ocu­pan­tes y sus agen­tes cola­bo­ra­cio­nis­tas ape­nas apa­re­cen en los tex­tos, o están ausen­tes. No defi­nen las cla­ses socia­les y sus intere­ses anta­gó­ni­cos, es decir, gran bur­gue­sía fran­co-espa­ño­la, media­nas bur­gue­sías regio­na­lis­tas y auto­no­mis­tas, peque­ñas bur­gue­sías empo­bre­ci­das, y pue­blo tra­ba­ja­dor macha­ca­do. No defi­nen la com­ple­ji­dad del pue­blo tra­ba­ja­dor, el suje­to colec­ti­vo que pue­de mate­ria­li­zar un pro­gra­ma vago. No esta­ble­cen nin­gu­na inter­ac­ción entre los obje­ti­vos his­tó­ri­cos, la estra­te­gia des­ti­na­da a con­se­guir­los, y las tác­ti­cas median­te las que se mate­ria­li­za esa estra­te­gia, es decir, no hay lógi­ca his­tó­ri­ca. No se desa­rro­lla la dia­léc­ti­ca entre el socia­lis­mo y la inde­pen­den­cia nacio­nal, peor, el tér­mino «socia­lis­mo» ape­nas aparece.

Se dirá que tales ausen­cias son com­pren­si­bles por­que la izquier­da aber­tza­le clá­si­ca no pue­de impo­ner una estra­te­gia radi­cal al res­to de fuer­zas refor­mis­tas con las que ha esta­ble­ci­do una «alian­za estra­té­gi­ca». Esta excu­sa sería un argu­men­to si la izquier­da aber­tza­le his­tó­ri­ca tuvie­ra una estra­te­gia revo­lu­cio­na­ria en el pre­sen­te, la hicie­ra públi­ca, la expli­ca­se entre su amplia mili­tan­cia y si la con­cre­ta­se en medi­das tác­ti­cas. Si dis­pu­sie­ra de esta visión en pers­pec­ti­va enton­ces sí podría apli­car con cier­tos alia­dos otra polí­ti­ca simul­tá­nea más «sua­ve», menos radi­cal para atraer con el ejem­plo sec­to­res popu­la­res inde­ci­sos, con­fu­sos, ganán­do­los con el ejem­plo y demos­trán­do­les que hay que avan­zar en medi­das más radi­ca­les y acti­vas. Una polí­ti­ca tác­ti­ca en ayun­ta­mien­tos, dipu­tacio­nes, etcé­te­ra, que estu­vie­se jus­ti­fi­ca­da por la estra­te­gia asu­mi­da por la mili­tan­cia. Una polí­ti­ca tác­ti­ca con auto­no­mía de apli­ca­ción aun­que supe­di­ta­da en últi­ma ins­tan­cia a la estra­te­gia gene­ral de la izquierda.

Pero no exis­te tal estra­te­gia. Más con­cre­ta­men­te: ¿qué es una estra­te­gia en la Eus­kal Herria actual? Es la plas­ma­ción prác­ti­ca a medio y lar­go pla­zo de la con­cep­ción teó­ri­ca ela­bo­ra­da tras un estu­dio rigu­ro­so de las con­tra­dic­cio­nes que estruc­tu­ran a nues­tro pue­blo, ela­bo­ra­ción teó­ri­ca que debe estar en per­ma­nen­te (re)elaboración, y que debe ser revi­sa­da siem­pre que se pro­duz­can cam­bios impor­tan­tes en el sis­te­ma capi­ta­lis­ta. Con­si­de­ran­do los docu­men­tos dis­po­ni­bles, la izquier­da aber­tza­le care­ce de esta con­cep­ción teó­ri­co-estra­té­gi­ca que engar­za las tác­ti­cas inme­dia­tas con los obje­ti­vos his­tó­ri­cos irreconciliables.
La línea deci­di­da en el «deba­te» pasa­do no es una estra­te­gia teó­ri­co-polí­ti­ca sino meras tesis de renun­cia al pasa­do, que no tie­nen sus­ten­to teó­ri­co e his­tó­ri­co alguno, y unas decla­ra­cio­nes de prin­ci­pios refor­mis­tas con bases neo­kan­tia­nas cuyo úni­co efec­to es una hila­ran­te eufo­ria en los Esta­dos espa­ñol y fran­cés, y un dolo­ro­so des­con­cier­to en la mili­tan­cia revo­lu­cio­na­ria abertzale.

Desa­rro­llar una estra­te­gia teó­ri­co-polí­ti­ca es impo­si­ble sin el desa­rro­llo de la teo­ría de la ver­dad arri­ba expues­ta, lo que inevi­ta­ble­men­te nos devuel­ve al pro­ble­ma de las rela­cio­nes de la cas­ta inte­lec­tual y aca­dé­mi­ca con el par­ti­do revo­lu­cio­na­rio de van­guar­dia. Si este segun­do no exis­te, o está debi­li­ta­do o enmu­de­ci­do, enton­ces van impo­nién­do­se las ten­den­cias refor­mis­tas inhe­ren­tes al inte­lec­tua­lis­mo pro­gre, posi­ti­vis­ta y pos­mo­derno. Vea­mos dos ejem­plos: uno, el lla­ma­mien­to públi­co de EH Bil­du a par­ti­ci­par en el deba­te des­ti­na­do a con­cre­tar la cam­pa­ña muni­ci­pal se mue­ve den­tro del «ciu­da­da­nis­mo», tópi­co bur­gués que ocul­ta la lucha de libe­ra­ción nacio­nal de cla­se, pri­mer requi­si­to para su pos­te­rior nega­ción; y, otro, las decla­ra­cio­nes de un repre­sen­tan­te de una de las fuer­zas social­de­mó­cra­tas de EH Bil­du plan­tean­do la posi­bi­li­dad de acuer­dos con Ahal Dugu (Pode­mos), lo que nos devuel­ve a la cues­tión deci­si­va de la exis­ten­cia o no de una estra­te­gia teó­ri­co-polí­ti­ca que inte­gre los acuer­dos tác­ti­cos con colec­ti­vos refor­mis­tas como es Ahal Dugu: el grue­so de la mili­tan­cia de Sor­tu se ente­ra por la pren­sa de que son posi­bles acuer­dos tác­ti­cos, pero care­cien­do aún, como Sor­tu, de las bases estra­té­gi­cas y teó­ri­cas dis­cu­ti­das en el deba­te fun­da­cio­nal, que siguen sin ser publi­ca­das tras casi dos años transcurridos.

En defi­ni­ti­va, la izquier­da aber­tza­le his­tó­ri­ca care­ce de una con­cep­ción teó­ri­co-estra­té­gi­ca que dé cohe­ren­cia a las alian­zas tác­ti­cas con orga­ni­za­cio­nes y gru­pos ofi­cial­men­te refor­mis­tas, como EA, Ara­lar y Alter­na­ti­ba, pre­ci­sa­men­te en un momen­to his­tó­ri­co carac­te­ri­za­do por una cri­sis sis­té­mi­ca de una gra­ve­dad mun­dial nun­ca antes vis­ta. Des­de la pers­pec­ti­va de este tex­to, los pun­tos míni­mos nece­sa­rios y urgen­tes que deben ser deba­ti­dos para crear dicha estra­te­gia revo­lu­cio­na­ria son los que no apa­re­cen en los docu­men­tos cita­dos arri­ba, a saber y dicho de for­ma positiva:

Pri­me­ro: defi­nir el capi­ta­lis­mo mun­dial actual, sus con­tra­dic­cio­nes esen­cia­les y la agu­di­za­ción de otras que ante­rior­men­te esta­ban en cier­nes, laten­tes. Segun­do, defi­nir cómo ese capi­ta­lis­mo se mate­ria­li­za aho­ra mis­mo en Eus­kal Herria, en la for­ma­ción eco­nó­mi­co-social vas­ca. Ter­ce­ro, defi­nir de quién es Eus­kal Herria, a qué cla­se social per­te­ne­ce, o sea, pre­ci­sar la cues­tión de la pro­pie­dad de las fuer­zas pro­duc­ti­vas. Cuar­to, defi­nir las estruc­tu­ras de poder, los Esta­dos ocu­pan­tes y sus agen­tes cola­bo­ra­cio­nis­tas. Quin­to, defi­nir las cla­ses socia­les anta­gó­ni­cas, gran bur­gue­sía fran­co-espa­ño­la, media­nas bur­gue­sías regio­na­lis­tas y auto­no­mis­tas, peque­ñas bur­gue­sías, pue­blo tra­ba­ja­dor y cla­se obre­ra. Sex­to, defi­nir la com­ple­ji­dad del pue­blo tra­ba­ja­dor y los sec­to­res no pro­le­ta­rios con los que hay que aliar­se. Sép­ti­mo, defi­nir la estra­te­gia que engar­ce los obje­ti­vos his­tó­ri­cos con las tác­ti­cas con­cre­tas. Octa­vo, desa­rro­llar la dia­léc­ti­ca entre el socia­lis­mo y la inde­pen­den­cia nacio­nal y pre­ci­sar lo ele­men­tal del socia­lis­mo inde­pen­den­tis­ta. Noveno, defi­nir la estra­te­gia inter­na­cio­na­lis­ta del inde­pen­den­tis­mo socia­lis­ta. Y déci­mo, defi­nir la for­ma orga­ni­za­ti­va de van­guar­dia nece­sa­ria para desa­rro­llar los nue­ve pun­tos anteriores.

La ver­dad es siem­pre revo­lu­cio­na­ria por­que pene­tra en el inte­rior de estos diez pun­tos, los sin­te­ti­za en una visión teó­ri­co-estra­té­gi­ca y la lle­va a la prác­ti­ca dia­ria median­te una orga­ni­za­ción for­ma­da por mili­tan­tes comu­nis­tas ‑por ello mis­mo inde­pen­den­tis­tas- esco­gi­dos entre las mejo­res per­so­nas por sus cua­li­da­des éti­cas y polí­ti­cas, por su for­ma­ción teó­ri­ca, por su espí­ri­tu crí­ti­co y por su auto­con­cien­cia eus­kal­dun y nacio­nal de clase.

Mien­tras que la izquier­da aber­tza­le his­tó­ri­ca pier­da el tiem­po sin con­cre­tar estas nece­si­da­des impe­rio­sas, el impe­ria­lis­mo fran­co-espa­ñol dis­pon­drá del tiem­po y de la ini­cia­ti­va sufi­cien­te como apli­car sus estra­te­gias, siem­pre con el apo­yo direc­to o indi­rec­to de las diver­sas bur­gue­sías que resi­den en Eus­kal Herria.

Petri Reka­ba­rren

14 de agos­to de 2014

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *