[Fotos y Videos] La Guar­dia Civil con la ayu­da de la poli­cía autó­no­ma espa­ño­la detie­ne 8 [email protected] [email protected]

Ya son 8 los dete­ni­dos con­fir­ma­dos. La guar­dia civil ha entra­do en un des­pa­cho en la calle Elkano de Bil­bo, mien­tras se cele­bra­ba una reu­nión. Lis­ta de movi­li­za­cio­nes

La guar­dia civil, por orden del juz­ga­do cen­tral de ins­truc­ción 6 de La Audien­cia Nacio­nal, ha entra­do en un des­pa­cho de la calle Elkano de Bil­bo, mien­tras se cele­bra­ba una reu­nión de abo­ga­dos del EPPK y ha prac­ti­ca­do al menos 8 detenciones.

Los dete­ni­dos son Aran­tza Zulue­ta, Jon Enpa­ran­za Agui­rre, Aizi­ber Sagar­mi­na­ga Abad, José Luis Cam­pos Baran­dia­rán, Egoitz López de la Calle,Miren Ain­tza­ne Orco­la­ga Etxa­niz, Asier Aran­gu­ren Urroz, y José Miguel Alman­doz Ervi­ti. Aran­gu­ren ha sido dete­ni­do en Iru­ña, Orco­la­ga Etxa­niz en Donos­ti y el res­to todos en Bilbo.

Tam­bién estan regis­tran­do varios inmue­bles. Entre ellos un des­pa­cho de abo­ga­dos en Her­na­ni, don­de han acce­di­do por la fuer­za tras rom­per la puerta.

Según la nota del minis­te­rio del inte­rior se les ha dete­ni­do por ser «pre­sun­tos miem­bros de ETA».El minis­tro del inte­rior Fer­nán­dez Díaz ha afir­ma­do que esta ope­ra­ción es una con­ti­nua­ción de la desa­rro­lla­da hace tres meses con­tra Herri­ra. La ope­ra­ción con­ti­núa abier­ta así que no se des­car­tan nue­vas deten­cio­nes y registros.

Los dete­ni­dos for­man par­te de un gru­po crea­do hace año y medio por una vein­te­na de ciu­da­da­nos y que fue crea­do para faci­li­tar la inter­lo­cu­ción del Colec­ti­vo de Pre­sas y Pre­sos Polí­ti­cos Vas­cos (EPPK) con con diver­sos agen­tes vas­cos e inter­na­cio­na­les. Este colec­ti­vo ha mani­fes­ta­do en su cuen­ta de Twit­ter que es una ope­ra­ción con­tra ellos.

Esta ope­ra­ción se rea­li­za 3 días antes de la mani­fes­ta­ción por los pre­sos del sábado.

La Ertzan­tza ha car­ga­do en Bil­bo con­tra per­so­nas que pro­tes­ta­ban con­tra esta ope­ra­ción, hay al menos un dete­ni­do, al que han deja­do incons­cien­te a gol­pes en la cabeza.

Pro­tes­ta Donostian:

Arratsal­de­ko mobi­li­za­zioa Bilbon:

Her­na­ni­ko egoitza miatzen

Mobi­li­za­zioak:
Donostia:
Gas­kui­na (Antigua)19:30etan 19:30etan.
Pla­za Berri (Egia) 19:30etan.
Loio­la­ko eli­za eta Pina­res pla­za (Gros) 19:30etan.

Bil­bo:
Bil­bo­ko Uda­letxea 20:00etan

Bea­sain:
Bide­lu­ze pla­zan 20:00etan


Nota de pren­sa Ernai(Euskaraz):

ABOKATUEN AURKAKO SAREKADA DELA-ETA
Guar­dia Zibi­la Eus­kal Herrian uneo­tan abo­ka­tuen aur­ka egi­ten ari den ope­ra­zioa gogor sala­tu nahi dugu. Pren­t­sa oha­rra­re­kin egon diren gora-behe­rak Espai­nia­ko Gober­nua­ren jarre­ra­ren, jar­du­na­ren eta talan­te demo­kra­ti­koa­ren ana­lo­gia bikai­na dira: txapuzeroak.

Txa­pu­za hau da zoritxa­rrez Espai­nia­ko Gober­nuak EPP­Kren inizia­ti­ba garran­tzitsua­ri eta pre­so ohien adie­raz­pe­na­ri ema­ten dion eran­tzun negar­ga­rria. Eus­kal Herrian kon­pon­bi­dea­ren eta bakea­ren alde urrats era­ba­ki­ga­rriak ema­ten ari garen bitar­tean, gober­nuak modu posi­ti­boan eran­tzun ordez, ohi­ko erre­min­te­kin eran­tzun du: Guar­dia Zibi­la, Audien­tzia Nazio­na­la. Errepresioa.

Kon­pon­bi­deak eta bakeak eran­tzu­ki­zun poli­ti­ko han­diz eta serio­ta­su­nez jokatzea eskatzen du. Espai­nia­ko Gober­nuak zero pata­te­ro eran­tzu­ki­zu­ne­tik eta seriotasunetik.

Zoritxa­rrez txa­pu­za honek berriz ere sufri­men­dua eta ego­ne­zi­na era­gin du atxi­lo­tuen eta ingu­ru­koen artean eta guz­tia pre­soen esku­bi­deen alde­ko mobi­li­za­zio erral­doi baten ata­rian. Bai­na ez da atze­ra­pau­so­rik egon­go. Inoiz baino indar­tsua­go eta gogotsua­go larun­ba­te­ko mobi­li­za­zioan par­te har­tze­ko unea da eta horre­ta­ra gon­bi­da­tu nahi dugu gaz­te­ria. Ola­tu erral­doiei alpe­rrik da murruak ezar­tzea. Gai­ne­tik sal­to egin­go dugu.


Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.