[Fotos y Videos] La Guar­dia Civil con la ayu­da de la poli­cía autó­no­ma espa­ño­la detie­ne 8 [email protected] [email protected]

Ya son 8 los dete­ni­dos con­fir­ma­dos. La guar­dia civil ha entra­do en un des­pa­cho en la calle Elkano de Bil­bo, mien­tras se cele­bra­ba una reu­nión. Lis­ta de movi­li­za­cio­nes

La guar­dia civil, por orden del juz­ga­do cen­tral de ins­truc­ción 6 de La Audien­cia Nacio­nal, ha entra­do en un des­pa­cho de la calle Elkano de Bil­bo, mien­tras se cele­bra­ba una reu­nión de abo­ga­dos del EPPK y ha prac­ti­ca­do al menos 8 detenciones.

Los dete­ni­dos son Aran­tza Zulue­ta, Jon Enpa­ran­za Agui­rre, Aizi­ber Sagar­mi­na­ga Abad, José Luis Cam­pos Baran­dia­rán, Egoitz López de la Calle,Miren Ain­tza­ne Orco­la­ga Etxa­niz, Asier Aran­gu­ren Urroz, y José Miguel Alman­doz Ervi­ti. Aran­gu­ren ha sido dete­ni­do en Iru­ña, Orco­la­ga Etxa­niz en Donos­ti y el res­to todos en Bilbo.

Tam­bién estan regis­tran­do varios inmue­bles. Entre ellos un des­pa­cho de abo­ga­dos en Her­na­ni, don­de han acce­di­do por la fuer­za tras rom­per la puerta.

Según la nota del minis­te­rio del inte­rior se les ha dete­ni­do por ser «pre­sun­tos miem­bros de ETA».El minis­tro del inte­rior Fer­nán­dez Díaz ha afir­ma­do que esta ope­ra­ción es una con­ti­nua­ción de la desa­rro­lla­da hace tres meses con­tra Herri­ra. La ope­ra­ción con­ti­núa abier­ta así que no se des­car­tan nue­vas deten­cio­nes y registros.

Los dete­ni­dos for­man par­te de un gru­po crea­do hace año y medio por una vein­te­na de ciu­da­da­nos y que fue crea­do para faci­li­tar la inter­lo­cu­ción del Colec­ti­vo de Pre­sas y Pre­sos Polí­ti­cos Vas­cos (EPPK) con con diver­sos agen­tes vas­cos e inter­na­cio­na­les. Este colec­ti­vo ha mani­fes­ta­do en su cuen­ta de Twit­ter que es una ope­ra­ción con­tra ellos.

Esta ope­ra­ción se rea­li­za 3 días antes de la mani­fes­ta­ción por los pre­sos del sábado.

La Ertzan­tza ha car­ga­do en Bil­bo con­tra per­so­nas que pro­tes­ta­ban con­tra esta ope­ra­ción, hay al menos un dete­ni­do, al que han deja­do incons­cien­te a gol­pes en la cabeza.

Pro­tes­ta Donostian:

Arratsal­de­ko mobi­li­za­zioa Bilbon:

Her­na­ni­ko egoitza miatzen

Mobi­li­za­zioak:
Donostia:
Gas­kui­na (Antigua)19:30etan 19:30etan.
Pla­za Berri (Egia) 19:30etan.
Loio­la­ko eli­za eta Pina­res pla­za (Gros) 19:30etan.

Bil­bo:
Bil­bo­ko Uda­letxea 20:00etan

Bea­sain:
Bide­lu­ze pla­zan 20:00etan


Nota de pren­sa Ernai(Euskaraz):

ABOKATUEN AURKAKO SAREKADA DELA-ETA
Guar­dia Zibi­la Eus­kal Herrian uneo­tan abo­ka­tuen aur­ka egi­ten ari den ope­ra­zioa gogor sala­tu nahi dugu. Pren­t­sa oha­rra­re­kin egon diren gora-behe­rak Espai­nia­ko Gober­nua­ren jarre­ra­ren, jar­du­na­ren eta talan­te demo­kra­ti­koa­ren ana­lo­gia bikai­na dira: txapuzeroak.

Txa­pu­za hau da zoritxa­rrez Espai­nia­ko Gober­nuak EPP­Kren inizia­ti­ba garran­tzitsua­ri eta pre­so ohien adie­raz­pe­na­ri ema­ten dion eran­tzun negar­ga­rria. Eus­kal Herrian kon­pon­bi­dea­ren eta bakea­ren alde urrats era­ba­ki­ga­rriak ema­ten ari garen bitar­tean, gober­nuak modu posi­ti­boan eran­tzun ordez, ohi­ko erre­min­te­kin eran­tzun du: Guar­dia Zibi­la, Audien­tzia Nazio­na­la. Errepresioa.

Kon­pon­bi­deak eta bakeak eran­tzu­ki­zun poli­ti­ko han­diz eta serio­ta­su­nez jokatzea eskatzen du. Espai­nia­ko Gober­nuak zero pata­te­ro eran­tzu­ki­zu­ne­tik eta seriotasunetik.

Zoritxa­rrez txa­pu­za honek berriz ere sufri­men­dua eta ego­ne­zi­na era­gin du atxi­lo­tuen eta ingu­ru­koen artean eta guz­tia pre­soen esku­bi­deen alde­ko mobi­li­za­zio erral­doi baten ata­rian. Bai­na ez da atze­ra­pau­so­rik egon­go. Inoiz baino indar­tsua­go eta gogotsua­go larun­ba­te­ko mobi­li­za­zioan par­te har­tze­ko unea da eta horre­ta­ra gon­bi­da­tu nahi dugu gaz­te­ria. Ola­tu erral­doiei alpe­rrik da murruak ezar­tzea. Gai­ne­tik sal­to egin­go dugu.


Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *