[Cast/​Eusk] Comu­ni­ca­do de lxs jove­nes que ocu­pa­rón un edi­fi­cio aban­do­na­do en la Pla­za del Castillo

Comu­ni­ca­do de lxs jove­nes que ayer saba­do ocu­pa­rón un edi­fi­cio aban­do­na­do en la Pla­za del Cas­ti­llo tras la mani­fes­ta­ción de Herri Eki­me­na para denun­ciar la ESTAFA INMOBILIARIA , los desahu­cios y la fal­ta de loca­les autogestionados.
Tras la mani­fes­ta­ción con­vo­ca­da el sába­do a la tar­de en Iru­ña por Herri Eki­me­na, un gru­po de jóve­nes ocu­pa­mos un edi­fi­cio vacío en la Pla­za del Cas­ti­llo. Tras des­ple­gar una pan­car­ta con el lema “ Luchar, crear, Poder Popu­lar. Sis­te­ma honen aur­ka Intsu­mi­sioa ” y encen­der varias bengalas,se abrie­ron las puer­tas del edificio.
El inmue­ble ocu­pa­do es pro­pie­dad de 3 her­manxs liga­dos al nego­cio inmo­bi­lia­rio y de la cons­truc­ción, y se encuen­tra en desuso des­de hace varios años.
Pasa­das unas horas, las dece­nas de per­so­nas que par­ti­ci­pa­ron en la ocu­pa­ción fue­ron aban­do­nan­do la Pla­za del Cas­ti­llo, momen­to que apro­ve­chó la Poli­cia Muni­ci­pal para des­alo­jar el edi­fi­cio, hacia las 23:30h. Varias dota­cio­nes de PM cus­to­dian des­de enton­ces el local.
Hoy domin­go, la Poli­cia Nacio­nal ha impe­di­do la cele­bra­ción de la asam­blea infor­ma­ti­va pre­vis­ta para las 18h, median­te un impor­tan­te des­plie­gue de efectivos.
A pesar de la pre­sen­cia de uni­for­ma­dos y de la cons­tan­te llu­via, 25 jóve­nes hemos con­se­gui­do reu­nir­nos para lle­var a cabo la mis­ma y hemos rea­li­za­do una valo­ra­ción de lo ocurrido.
Con esta acción hemos que­ri­do denunciar:
• LA ESTAFA INMOBILIARIA que impo­si­bi­li­ta a lxs jóve­nes el acce­so a una vivien­da dig­na y que esta en la raíz del dra­ma de los desahucios.
Y hemos que­ri­do vol­ver a poner el foco
• En la nece­si­dad de con­quis­tar ESPACIOS POPULARES LIBERADOS Y AUTOGESTIONADOS en Iru­ña, si que­re­mos avan­zar en la lucha.
A lxs jóve­nes de Iru­ña nos es prác­ti­ca­men­te impo­si­ble acce­der a una vivien­da dig­na, y dece­nas de fami­lias son desahu­cia­das todas las sema­nas por los ban­cos. Ante esta gra­ve pro­ble­má­ti­ca, Enri­que Maya y UPN, no toman nin­gu­na ini­cia­ti­va y su mayor prio­ri­dad sigue sien­do tra­tar de man­te­ner la Paz Social, per­pe­tuar­se en el poder y defen­der los intere­ses de ban­que­ros y especuladores.
Lla­ma­mos a la juven­tud a orga­ni­zar­se en barrios, ins­ti­tu­tos, uni­ver­si­da­des y cen­tros de tra­ba­jo, y a ser nue­va­men­te insu­mi­sos ante este sis­te­ma capi­ta­lis­ta que nos quie­re esclavizados.
Tam­bién invi­ta­mos a los colec­ti­vos estu­dian­ti­les y juve­ni­les, a poner en mar­cha diná­mi­cas uni­ta­rias de lucha y movi­li­za­ción, ya que esta­mos con­ven­ci­dos de que la orga­ni­za­ción y la uni­dad son ele­men­tos impres­cin­di­bles para esta tarea.

IRUÑEA, 2012-XII-16.

Eus­ke­ra

Larun­ba­te­ko Gaz­te­lu Pla­za­ko erai­ki­na­ren oku­pa­zioa­ren hari­ra, par­te har­tzai­leek pla­za­ra­tu­ta­ko oha­rra. IRUZUR INMOBILIARIOA , etxe kale­ratzeak eta lokal auto­ges­tio­na­tuen fal­ta salatuz.
Herri Eki­me­nak dei­tu­ri­ko mani­fes­ta­zioa­ren ostean, Gaz­te tal­de batek Gaz­te­lu Pla­zan hutsik dagoen erai­kin bat oku­pa­tu genuen. «Luchar, crear, poder popu­lar. Sis­te­ma honen aur­ka Intsu­mi­sioa» zioen pan­kar­ta bat eske­gi eta ben­ga­la batzuk piz­tu ostean, etxea­ren ateak zabal­du ziren.
Oku­pa­tu­ta­ko erai­ki­na erai­kun­tza eta inmo­bi­lia­rien nego­zio­ri lotu­ta­ko 3 anai-arre­be­na da, eta urteak dira inola­ko era­bil­pe­nik izan ez due­la. Gauer­di alde­ra Udal­tzain­goek etxea des­alo­ja­tu zuten, inor iden­ti­fi­ka­tu eta atxi­lo­tu gabe. Ordu­tik muni­pen zain­tza eta kon­trol­pean dago eraikina.
Gaur igan­de­ko 18tan pla­zan dei­tua zegoen batza­rra era­goz­ten saia­tu da Gober­nu Dele­ga­ritza, izu­ga­rriz­ko des­plie­gea buru­tuz eta hain­bat gaz­te identifikatuz.
Hala ere, 25 gaz­te ingu­ru Alde Zaha­rre­ko bes­te pla­za batean elkar­tu eta asan­bla­da burutzea lor­tu dugu. Ber­tan ekin­tza­ren non­dik nora­koak azal­du eta ohar publi­ko hau egi­tea era­ba­ki dugu.
Oku­pa­zio honen bitar­tez alde bate­tik sala­tu nahi izan dugu:

  • Gaz­teoi etxe­bi­zitza duin bat ukatzen digun eta etxe kale­ratzeak era­gi­ten dituen IRUZUR INMOBILIARIOA.

Eta mahai gai­nean jarri nahi izan dugu

  • AUTOGESTIONATUTAKO HERRIGUNE ASKEA esku­ratze­ko beha­rra Iru­ñean, Herri Mugi­men­dua­ren elkar­la­nean oinarritua.

UPN eta gure alka­te Enri­que Maya­ren hel­bu­ru baka­rra euren pol­tro­nei eta bote­re abso­lu­toa­ri eus­tea da. Ban­ka­ri eta espe­ku­latzai­leen intere­sak defen­ditzen dituz­te­nean euren intere­sak defen­datzen ari dire­la gau­za jaki­na da eta horre­ga­tik tematzen dira hiri hone­tan, gau­za guz­tien gai­ne­tik, bake sozia­la man­ten­tzen. Gutxien­go pri­bi­le­jia­tu baten jabetza pri­ba­tua defen­ditzen dute bai­na bitar­tean gaz­teok ezi­nez­koa dugu etxe­tik alde egi­tea eta ehun­da­ka fami­lia etxe­rik gabe kalean gel­ditzen ari dira.
Onar­te­zi­na den egoe­ra honen aur­ka borro­katze­ko dei egi­ten dio­gu gaz­te­ria­ri. Uni­ber­tsi­ta­te, esko­la, auzo eta lan­te­gie­tan anto­latze­ko beha­rra dugu eskla­bu gai­tuen sis­te­ma kapi­ta­lis­ta intsu­mi­sioaz gainditzeko.
Era berean gaz­te eta ikas­le asan­bla­da, kolek­ti­bo eta tal­deei , haus­nar­ke­ta eta mobi­li­za­zio dina­mi­ka iraun­kor eta bate­ra­tuak martxan jar­tze­ko deia luzatzen diegu.

IRUÑEA, 2012-XII-16.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *