Aben­dua­ren 17tik aurre­ra Herri Den­da Gataz­kanGabon haue­tan, aben­dua­ren 17tik urta­rri­la­ren 5era Bil­bo­ko zen­bait herri mugi­men­duk HERRI DENDA anto­la­tu dugu Erron­da kale­ko 12.ean koka­tu­ri­ko Gataz­ka Gunean. Kon­tsu­moak eta kon­tsu­mis­moak gora egi­ten duten egun haue­tan, gure lan poli­ti­koa pla­za­ra­tu eta honen auto­ges­tio­ra­ko bitar­te­koak lor­tzen jar­dun­go gara.
Auto­ges­tioan oina­rri­tu­ta­ko gune hone­tan jen­dar­te mugi­men­du ezber­di­nen aur­kez­pe­nak buru­tu­ko dira, bai­ta zine­ma era­kus­tal­di edo­ta hitzal­diak ere. Horre­la, kon­tsu­mo­tik hara­ta­go­ko egi­ta­raua eskai­ni nahi dugu, herri­tik herria­ren­tzat erai­ki­ta­ko kul­tu­ra eta ezta­bai­dak bide­ra­tuz.

Hor­taz, egu­nean zehar (11:00 – 15:00 eta 16:00 – 20:00) infor­ma­zio eta sal­men­ta­ra­ko auke­ra edu­ki­ko dugu, eta azken orduan hain­bat eki­men.

A PARTIR DEL 17 DE NOVIEMBRE HERRI DENDA EN GATAZKA

Estas navi­da­des, del 17 de diciem­bre al 5 de enero algu­nos movi­mien­tos popu­la­res de Bil­bao hemos orga­ni­za­do una HERRI DENDA en Gataz­ka Gunea (C/​Ronda 12). En estas fechas de subi­da del con­su­mo y el con­su­mis­mo, pre­ten­de­mos sacar a la calle nues­tro tra­ba­jo polí­ti­co y con­se­guir recur­sos para su auto­ges­tión.

En este espa­cio se rea­li­za­ran pre­sen­ta­cio­nes de dife­ren­tes movi­mien­tos socia­les, pro­yec­cio­nes de cine y char­las, siem­pre basa­das en la auto­ges­tión. Así, que­re­mos ofre­cer un pro­gra­ma de cul­tu­ra y dis­cu­sión del pue­blo y al pue­blo que vaya más allá del con­su­mo.

Así, a lo lar­go del día (11:00 – 15:00 y 16:00 – 20:00) nos cen­tra­re­mos en infor­ma­ción y ven­tas, y a últi­ma hora se rea­li­za­ran dife­ren­tes ini­cia­ti­vas.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *